Václav Bratrych "> Vraťte vodě život - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vratte-vode-zivot?apc=/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vratte-vode-zivot&nocache=invalidate&sh_itm=e8c5a4a9601b51211d7a4f3367433edb&all_ids=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Agentura Koniklec / Sněm dětí ČR pro životní prostředí: Vraťte vodě život

V Západních Čechách se Sněm dětí ČR pro životní prostředí zabýval vodou a životním prostředím.

O víkendu vyvrcholilo přijetím závěřečného „Prohlášení“ V Tišině u Rakovníka devítidenní setkání Sněmu dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), který se letos zaměřuje na problematiku znečištění vody. Toto setkání organizuje již jedenáctým rokem vždy na přelomu května a června Agentura Koniklec. Letošní ročník probíhá díky finanční podpoře programu Státního fondu životního prostředí ČR a Royal Netherlands Embassy. Text prohlášení je v příloze této tiskové zprávy a je určeno centrálním orgánům státní správy a poslancům Parlamentu ČR.

Téma „Voda, lidé a životní prostředí“ účastníky velice zajímá. Hovoří o tom i relativně vysoká účast na letošním setkání. Baví je poznávat vlastnosti vody hrou, pokusy, ale také při odborných přednáškách, které se zde konaly,“ komentoval letošní setkání SDČR-ŽP jeho hlavní organizátor, Václav Bratrych z Agentury Koniklec. 41 dětí reprezentujících jednotlivé kraje z celé České republiky se v závěru devítidenního setkání shodlo na tom, že stav znečišťování vody je v ČR i přes značné zlepšení stále vážným problémem. Za závažné považují znečišťování vody nelegálním vypouštěním odpadů, ale upozornily také na potřebu výstavby čistíren odpadních vod v malých obcích, přirozených vodních toků a jejich niv, které mohou zmírnit průběh povodní lépe než přehrady. Navrhují hospodařit na zemědělské půdě tak, aby se zvýšilo vsakování vody a omezila eroze. Doporučují zamezení další výstavby v nivách prostřednictvým úprav pojistek proti povodním.

Setkání vyvrcholilo v závěru týdne, kdy mohli členové Sněmu dětí, v rámci panelové diskuse v Praze možnost prezentovat svou půlroční práci a vyslechnout odpovědi na své otázky, jež si na základě své činnosti a získaných informací z přednášek vytvoří. Na otázky mladých lidí odpovídali ing. Lubomír Petružela, CSc., ředitel VÚV T. G. Masaryka, Ing. Martin Dušek, ředitel AOPK, ing. Daniel Pokorný z Ministerstva zemědělství a další zástupci ze SFŽP ČR, Povodí Labe a Vltava, s.p. a sdružení Arnika a Hnutí Duha.
V průběhu panelové diskuse byla též slavnostně zahájena výstava prací žáků základních škol a gymnázií zapojených do projektu "Studánky, potůčky, řeky".

Agentura Koniklec, Chelčického 12, 130 00 Praha 3, Václav Bratrych, tel.: 732 749 878,
e-mail: sdcr@koniklec.cz, http://sdcr@koniklec.cz

Text Prohlášení:

Vraťte vodě život

Prohlášení Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí

Motto: Lidé čistou vodu potřebují, voda lidi ne.

Členové Sněmu dětí pro životní prostředí zastupující všech čtrnáct krajů České republiky se na závěr svého devítidenního setkání s odborným programem shodli na těchto závěrech:

Přirozené vodní toky a jejich nivy mohou zmírnit průběh povodní lépe než přehrady. Chceme omezit znečištění malých vodních toků důslednou kontrolou nelegálního vypouštění odpadů a výstavbou čistíren odpadních vod v malých obcích. Lidé totiž čistou vodu potřebují, voda lidi ne. Je nutné obnovovat a zachovávat vodní toky tak, aby zde vznikly podmínky pro návrat původních živočichů, jako je například rak říční.

Navrhujeme, aby se místo nákladných staveb vodních děl kladl důraz na udržování přírodních říčních niv, které je mohou zastoupit. Shodli jsme se na potřebě revitalizovat nivy za účelem umožnění neškodného rozlivu, který zachytí velké množství vody. (Podle propočtů AOPK byly napr. všechny přehradní nádrže na Moravě v roce 1997 schopny pojmout z povodňové vlny 64 miliony m3 vody, zatímco jenom dvě nivní CHKO a lužní lesy Soutok 199 milionů m3.) Požadujeme výsadbu druhově rozmanitých lesů, v jejichž půdě se rovněž zadrží velké množství vody. Dále navrhujeme hospodařit na zemědělské půdě tak, aby se zvýšilo vsakování vody a omezila eroze. Doporučujeme zamezení další výstavby v nivách.

Přestože se čistota vody v řekách stále zlepšuje, znečištění zůstává problémem i nadále. Proto je třeba zavádět moderní šetrnější technologie a zmodernizovat stávající čistírny odpadních vod. Pro zlepšení čistoty malých vodních toků doporučujeme budovat čistírny odpadních vod i v tak malých obcích, kde to zákon dosud nenařizuje. Požadujeme tedy, aby poplatky za znečištění byly využívány Státním fondem životního prostředí více pro malé obce. Zároveň by měla Česká inspekce životního prostředí sama aktivně kontrolovat nelegální vypouštění odpadních vod. Navrhujeme zlepšení podmínek pro legální ukládání odpadu (např. zřízení sběrných dvorů, přistavení volně dostupných kontejnerů, lepší informovanost občanů) a zpřísnění kontroly. Požadujeme omezení zemědělské činnosti v záplavových zónách, aby se zmenšilo množství splachů hnojiv a pesticidů z polí. Doporučujeme tedy například používání zeleného hnojení.

Myslíme si, že je důležité lépe chránit dosud neupravené vodní toky a jejich okolí. Toky, jež byly nevhodně upraveny, je potřeba navrátit do přírodního stavu. Revitalizace pomohou k návratu dříve běžných živočichů jako je rak říční, pstruh obecný, střevle potoční, losos obecný a v nejčistčích tocích i perlorodka říční.

Věříme, že náměty v tomto prohlášení uvedené nepřijde nazmar a zodpovědné státní orgány státní správy a samosprávy jej zohlední a v rámci možností zrealizují.

Sepsali a potvrdili členové SDČR-ŽP
29. 5. 2004 Kožlany u Rakovníka
Václav Bratrych, tel: 732 749 878
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist