https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava-senatorky-jitky-seitlove-odhaluje-okolnosti-ne-zvladnuti-havarie-na-becve?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zpráva senátorky Jitky Seitlové odhaluje okolnosti (ne)zvládnutí havárie na Bečvě

10.8.2021 07:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
Odklízení otrávených ryb z řeky Bečvy. 20. září 2020.
Odklízení otrávených ryb z řeky Bečvy. 20. září 2020.
Foto | Ondřej Kašpar
Na začátku července vydal senátní výbor pro životní prostředí své usnesení k havárii na řece Bečvě, v němž je i obsáhlá zpráva z šetření, které provedla senátorka Jitka Seitlová se svými spolupracovníky. Její zpráva je zajímavá tím, že veřejnosti nabízí jakousi rekonstrukci, jak jednotlivé instituce postupovaly a jak vzájemně komunikovaly. Senátorka Seitlová v dokumentu analyzuje výpovědi jednotlivých institucí a poskytuje k nim svůj komentář.
 
Dění kolem havárie na Bečvě se Jitka Seitlová věnuje na cca 25 stranách, na kterých analyzuje právní stav a zkoumá odpovědi jednotlivých institucí na položené otázky. Součástí dokumentu jsou návrhy legislativních změn, jednak návrh senátorky Seitlové, jednak návrh, který vypracovala advokátní společnost Frank Bold Advokáti.

Věcná stránka dokumentu se snaží v získaných odpovědích od jednotlivých aktérů havárie hledat odpovědi na několik klíčových otázek. Například kdy a s jakým obsahem byla informace o havárii na Bečvě předána inspekci, starostům, hejtmanovi či vodoprávnímu úřadu.

Jak ze zjištění Jitky Seitlové vyplývá, zatímco Integrovanému záchrannému systému se informace dostaly včas, Vodovodům a kanalizacím Přerov, které vodu z Bečvy odebírají, se informace dostala opožděně, protože účastníci zásahu neměli zřejmě dostatek podkladů o odběratelích vody z řeky. „Tyto důležité údaje mají být součástí povodňových plánů a havarijních opatření Povodí a právě při haváriích na vodách k dispozici,“ komentuje to Jitka Seitlová.

Opožděné bylo informování vodoprávního úřadu Olomouckého kraje hejtmanem a Operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Informace se k nim dostala až druhý den, přestože se situace vyvíjela jako mimořádně závažná už prvního dne.

„Z provedených šetření a odpovědí vyplývá také nejasnost vzájemného informování mezi krajskými hasičskými sbory Olomouckého a Zlínského kraje. Povinnost vzájemného informování není zakotvena v právních předpisech,“ komentuje to Seitlová.

Senátorka při svém místním šetření také zjistila, že úřady s výjimkou přerovského vodoprávního úřadu nevedly záznamy o čase předávaných informací o havárii.

„Na otázku, jaký byl obsah předávané informace, nikdo z dotázaných přímo neodpověděl. Hasiči pouze uvádí, že sdělovali informaci o uhynulých rybách v Bečvě,“ stojí v dokumentu.

Foto | Ondřej Kašpar

Řídí to tu někdo?

Druhou šetřenou otázkou bylo, kdo řídil činnosti zneškodňování a likvidace havárie na Bečvě. Kdy a které orgány postupně přebíraly řízení prací v jejich průběhu. A zda místní vodoprávní úřady požádaly o převzetí řízení havárie své krajské nadřízené.

„Úřady státní správy a samosprávy neměly jasno v tom, kdo zásah záchranných a likvidačních prací při mimořádné havárii na Bečvě řídil. Koordinace byla zejména v důsledku neodpovídající podpory odborných institucí a sekcí státní správy nedostatečná,“ komentuje zjištění ve zprávě senátorka Seitlová a dodává, že osoba, která záchranné a likvidační práce havárii řídí, nese současně za jejich průběh plnou odpovědnost.

„Je překvapivé, že vodoprávní úřad Olomouckého kraje o žádosti převzetí řízení od vodoprávního úřadu Lipník nad Bečvou ‚neví‛ a při osobním jednání dne 30. 11. 2020 uvedl, že žádným nižším vodoprávním úřadem o to nebyl požádán,“ popisuje zmatky Seitlová.

V textu dále stojí, že zástupkyně vodoprávního úřadu Hranice správně dovodila problém v řízení složek Integrovaného záchranného systému ze strany vodoprávního úřadu. „Z mnou vedených konzultací vyplynul vážný a ministerstvem životního prostředí kompetenčně nedořešený střet v řízení složek Integrovaného záchranného systému a formulací vodního zákona,“ komentuje legislativní problém Seitlová.

V čem je jeho podstata? Řízení zásahu zneškodnění a likvidace havárie s sebou také nese odpovědnost za rozhodování o provedených úkonech Integrovaného záchranného systému. Tuto odpovědnost ale nemůže nést úředník vodoprávního úřadu, protože do jeho kompetence nepatří velení Integrovanému záchrannému systému.

Jitka Seitlová podotýká, že v podobných případech mimořádných událostí v oblasti například veterinární správy nebo znečištění ovzduší došlo již dříve k nápravě možné kolize řízení Integrovaného záchranné systému a odborné složky jednoznačným stanovením řízení IZS, respektive hasičského záchranného sboru.

„MŽP ČR po vyhodnocení situace havárie na řece Bečvě stav napravuje a v návrhu novely vodního zákona určuje výhradu řízení u mimořádných havárii veliteli Hasičského záchranného sboru,“ komentuje stav Jitka Seitlová. Hasiči mají pro případy jiných havárií zpracovány tzv. typové listy, které jsou operativně k dispozici a obsahují konkrétní úkony a postupy, dodává.

Máte plán? A mohla bych ho vidět?

Třetí otázkou bylo, zda byl orgánům zásahu dostupný plán opatření pro případ havárie a byl využíván při zneškodňování a likvidaci havárie na Bečvě.

Jak dokument rekapituluje, Povodí mají mít k dispozici pro jednotlivé úseky toků „plány opatření pro havárie“, které vychází z havarijního plánu kraje a havarijních plánů firem nakládajících s nebezpečnými látkami. „Informace o tomto zásadním podkladu při postupu zneškodňování havárií ale nebyly, dle mých zjištění, známé, někteří účastníci zásahu o tomto podkladu vůbec nevěděli,“ komentuje svá zjištění Jitka Seitlová. Podklad je významný zejména co se týká charakteristiky závadných látek, s nimiž se nakládá v daném území nebo také poskytuje operativně informace o místech ohrožených únikem závadných látek.

„Lze jistě souhlasit, že Povodí nemá nařizovat, ale má poskytovat součinnost a odbornou pomoc. Jak z názvu vyplývá, plán opatření Povodí má být připravován a využit při haváriích na povrchových vodách, nikoliv pouze pro interní potřebu firmy,“ stojí v komentáři Jitky Seitlové.

Jak dále uvádí Seitlová, pravidelný monitoring Povodí ve sledovaném úseku už dříve zjistil výskyt kyanidů. „Tyto informace mohly být rozhodující pomocí laboratořím, které uváděly, že ve velmi široké škále všech možných chemikálií neměly žádné vodítko, kam analýzy odebraných vzorků vody zaměřit,“ zmiňuje Jitka Seitlová.

Pozor! Havárie!

Čtvrtou otázkou bylo, zda bylo vydáno varování obcím a zejména občanům bezprostředně po havárii. Pokud ne, proč k varování nedošlo.

Senátorka Seitlová ve své zprávě konstatuje, že informace a varování obyvatelstva o havárii bylo opožděné a nedostatečné.

„Občané, některé dotčené obce a uživatelé vody z řeky Bečvy byli o závažnosti havárie ze strany vodoprávního úřadu informováni až následující den, po více než 20 hodinách od jejího zjištění. Postup znečištění řekou od pravděpodobného místa havárie byl však podle odhadů expertů rychlejší,“ podotýká Jitka Seitlová.

Vzorky? No, to někdo dělá

Další z otázek, které se senátorka Seitlová věnovala, byla, zda byl odběr vzorků koordinován odpovědnou osobou.

„Po zjištění havárie docházelo k odborně nekoordinovanému odběru vzorků, což mohlo následně způsobit problémy určení příčiny a zdroje havárie. Analýzy byly prováděny bez podkladů o možných kontaminantech,“ komentuje zjištění senátorka Seitlová. „To znesnadnilo a zásadně prodloužilo laboratorní určení povahy znečištění. Určení kyanidů nebylo laboratořemi v prvních dnech vůbec prováděno,“ popisuje Seitlová.

Jak dále konstatuje, postup odebírání vzorků vody není upraven v právních předpisech, pouze v metodice, která není zveřejněná.

Senátorce Seitlové se nepodařilo zjistit, kdo odběr vzorků řídil nebo podle jaké metodiky a doporučení byl prováděn odběr vzorků v kritických a rozhodujících hodinách první den po zjištění havárie. „Z odpovědí, kdy a kam byly vzorky předány k analýze, vyplývá, že většina z nich byla do laboratoří předána až druhý den po havárii,“ konstatuje Seitlová.

Ani senátorce Seitlové se nepodařilo zjistit, kdo a proč rozhodl o tom, že se vzorky, které bezprostředně po havárii odebrali rybáři, nepoužili.

Vzorky z výpustí jsme vypustili

K otázce, proč nebyly odebrány vzorky vody a sedimentů ze zasaženého úseku řeky a nad ním, senátorka Seitlová píše, že odůvodnění ČIŽP je rozporuplné. „Uvádí, že měla zjišťovat příčinu havárie a soustředit se na identifikaci kontaminantu. K zjištění stanovených úkolů slouží nezastupitelně právě odběr vzorků a jejich analýzy,“ popisuje Seitlová s tím, že je sice potřeba ocenit Hasičský záchranný sbor za odběr vzorků, ale hasiči sami mohou jen těžko mít znalosti a erudici odborníků z Povodí či specialistů ochrany vod ČIŽP.

„První den ČIŽP odebrala vzorky jen z části toku ve správním obvodu Olomouckého kraje, protože byl podle jejího zdůvodnění odběr v zlínské části zajištěn hasiči. Podle mnou zjištěných informací na části zasaženého toku a zřejmě i zdroje havárie na území Zlínského kraje nebyla první den ČIŽP přítomna,“ konstatuje svá zjištění Seitlová.

Dále se senátorka Seitlová zabývala tím, zda v den havárie byly odebrány vzorky ze všech výustí kanalizací.

„V době zjištění havárie nebylo známo 25 výustí, ale jen několik potencionálně vážných, známých a z hlediska havárie rizikových výustí,“ konstatuje Jitka Seitlová.

ČIŽP neodebrala vzorky z žádné výusti, ani nedala podnět k jejich odebrání vodoprávnímu úřadu nebo hasičům. „Těžko lze přijmout argument neefektivnosti odběru, když následný den byly odběry ze známých výustí provedeny a jejich výsledky jsou zřejmě jedním z rozhodujících důkazů dalších šetření. Nízký počet inspektorů byl dán přítomností jen zástupců oblastního inspektorátu Olomouc, nikoliv Brno, do jehož působnosti část znečištěného toku a zřejmě i zdroj kontaminace patřil. ČIŽP uvádí, že dostala od vodoprávního úřadu za úkol monitorovat tok. Ale ani tento úkol nesplnila s odkazem na spolehnutí se, že to provedli hasiči,“ popisuje svá zjištění Jitka Seitlová.

„Častý argument ministerstva životního prostředí v případě Bečvy o neobvyklé situaci se shodou nepříznivých okolností a dříve zvládaných haváriích lze přijmout jen zčásti. Havárie na Bečvě byla výjimečná pouze podezřením na její zdroj a příčinu z firmy, kterou vlastní premiér země,“ konstatuje dále Jitka Seitlová.


reklama

foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (24)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.8.2021 10:03
Prostě prokázáno, že ochrana vodních toků v ČR v případě havárií je katastrofální. Prokázáno, že ČIŽP selhala.
Snad se MŽP probere a co nejdříve předloží novely příslušných zákonů, jmenovitě vodního zákona.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2021 11:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pokud máte přebujelou státní správou totálně zkorumpovanou a plnou totálně neschpných ouřadů, žádné novely s tím mic neudělají.

Jediné řešení by bylo nasadit parlamentní vyšetřovací komisi ovšem bez komunistů (kteří to dnes vedou) a babišáků (střet zájmů) a POŘÁDNĚ celou věc provětrat, stáhnout data ze všech laboratoří, které bvyhodnocovaly vzorky a bylo by jasné, odkud to pošlo.
Potom postavit před soud všechny ouředníky, kteří tu akci stále tutlali a obvinit je ze spolupachatelství.
A žádné exemplární tresty, pouze nadělit SPRAVEDLIVĚ.
Jenže tohle by mohlo nastat v normální, demokratické zemi a ne u nás.
Odpovědět
kk

karel krasensky

10.8.2021 11:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Když člověk zenře tak o tom neví,ale jeho okolí tím trpí.To samé platí,když je někdo debil
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.8.2021 11:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Už jste zjistili, kdo všechno je na ten odpadní kanál, dlouhý bůhví kolik kilometrů, nebo se snad všichni připojení přiznali ?

Zřejmě NE ! Ale viník byl určen ihned, že.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2021 07:47 Reaguje na smějící se bestie
Odpadní kanál do Rožnova tím pachatelem není.
Může to být kanál ze Lhotky, což je první vyústění nad místem, kde scípaly ryby, nebo obtokový kanál lagun pod Dezou, ktrý je kousíček nad ním.
Pokud vím, nic jiného tam není.
https://denikreferendum.cz/clanek/32484-zjisteni-dr-deza-je-zrejme-napojena-na-podezrelou-vypust-ve-lhotce-nad-becvou
Odpovědět
VK

Václav Kain

10.8.2021 11:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Dneska už je to jenom takové povídání které pachatele neodhalí.Stopy byly zameteny.Myslíte,že toho kdo to má na triku najaká řeka zajímá?Asi tak jako někoho zajímá obří zadlužení,které budou splácet budoucí generace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2021 07:50 Reaguje na Václav Kain
Pokud není vyšetřen a potrestán takový zločin, silně se poškodí důvěryhodnost všech ouřadů v něm zainteresovaných a především policie.
Je to další, velmi silný důkaz o promořenosti našeho státu korupcí. A velmi negativní vizitka do zahraničí.
Odpovědět
JS

Jiří Sovák

12.8.2021 17:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Všude v parlamentě jsou již jenom neomarxisti, komunisté zmizeli v propadlišti dějin.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.8.2021 07:48 Reaguje na Jiří Sovák
A KSČM je asi tak co?
A co je to "neomarxista"?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.8.2021 20:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to ostuda že si jako autorizovaný stavitel vodohospodářských staveb nepamatuji, do kdy měly být na povodí nahlášeny všechny výusti. 2013? Každopádně já jako chatař mám výusť z domovní ČOV geodeticky zaměřenou a nahlášenou.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

10.8.2021 21:25 Reaguje na Michal Ukropec
Těch nesplněných termínů je tam i onam v celé ČR mnohem více. Například pasportizace kanalizací jednotné soustavy, rozhodnutí k výustem, stanovení limitů, atd. A věřte, na úřad starosta (tajemník, protože je to státní správa) odborníky neberou, zvláště ne ty, kteří mají jasno, co by se mělo dělat.
Ale dětiček od pantátů tam (alespoň u nás) je naseto, jako plevele.

A k těm výustem : Již v letech 1990-1995 se řešily kanalizační výusti VAKů, obecní se tolerovaly a nechávaly bez povšimnutí. VAKy totiž platily úplaty, tak byl zájem. Později se spolu s řešením kanalizací a čistíren někde nastolil právní stav, jinde mnohdy lépe zamaskovali, co šlo. V některých obcích, provozujících, pravidelně nebyl zájem ani o plnění zákonných ustanovení a starosta to vždy správně "vyžvýkal" na okrese či kraji (úředníci stejní). Nebyl ani zájem řádně provozovat osobou oprávněnou, ani znalou. Vodné a stočné je volební fenomén, a lidovci to umí, a uměli i tehdy, zakrývali co mohli. Nevím jak na Táborsku (asi vliv Krčína, tak počítám, že je to lepší), ale na Moravě se brodili ve sračkách i na návsi a nebylo jim to divné.
A nyní se došlo na to, co je špatně a o čem bylo známo již před 1989 (havárie kyanidová na Bečvě již byla).
Ekologie byla u ODS sprosté slovo, jejich vrchní klimatolog pobral profesuru h.c. a národ je tam, kde byl.
A chudák stavitel v tom pak lítá, jako nudle v bandasce. Ale nikoliv svojí vinou, ten šlendrián je jinde nastavený.
Ale za ty dlouhé roky již některým došla trpělivost i vůle se rozčilovat. Ostatně, kdy jste dostal něco použitelného v profesi?
Výusti měly být řešeny do roku 2013, v rámci přijetí Evropské vodní politiky, Nitrátové směrnice, konvergence i zásad k OŽP do roku 2013 a řešení popisů správ povodí. Nepochybně nejsou evidovány právě ty, které jsou problémové (odhaduji nejmíň 20%). Poctiví je mají v pořádku.
Zájem o pasport nebyl v místě Bečvy v roce 2001. Takže dovozuji, že je tam stav takový, jak předpokládám. Monitoring byl nabízen v r. 2001 a poté v rámci "Čisté Bečvy". Neudělalo se to. Aktivitou MÚ místně realizován (občasný) odběrák na jedné kanalizaci. Kanalizace VAKu dle správy kanalizace ošetřena v zájmu čistírny.
Zdraví
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

10.8.2021 21:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přečtěte si zákon 11/1955 o vodním hospodářství a pohledejte, kdy zmizeli podnikoví vodohospodáři.
(Tajenka : rok 2001, zákon 254, §133. A vše co z toho vzešlo.)
Připraveno Klausovou a Tošovského vládou, přijato oposmlouva Vládou Zeman, min. Kužvart, Fencl, za laskavého tichého fandění lidovců (pozdější Svoboda a Pilip, s pozdějšími Ambrozky a Bursíky).
Nešlo o nic jiného, než o uvolnění rukou podnikajícím subjektům a jejich zájmu tam nemít nikoho, kdo by hájil ekologii provozu a životní prostředí. A náplastí se stali najatí "podnikoví ekologové - energetici". Je jasné, co řešili první. Stroje se přece soudruzi musí točit.
:o)
<rýpal lesní>
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

10.8.2021 10:29
Jinými slovy- udělalo se vše pro to, aby skutečný viník nebyl odhalen a následně se vina hodila na firmu, která má výpusť zhruba o tři a půl kilometrů výše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.8.2021 11:23 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Kdyby jen tři a půl kilomeru výše. Ještě asi 14 kilomerů dále kanálem. Jak vůbec dopadly vzorky z tohoto kanálu? Tam by muselo být vše spálené namrť doposud. Že by nějaké "opomenutí" stoprocentního ČIŽP?
Odpovědět
kk

karel krasensky

10.8.2021 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Udajně je nejchytřejším člověkěm na světě brit Daniel Tammet.Hloupost.Je to Hanzl z Brna
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.8.2021 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
30let se o ten kanál nikdo nezajímal, takže nyní za to může samozřejmě Babiš ( nebo Putin ), že.
Odpovědět
kk

karel krasensky

10.8.2021 12:06 Reaguje na smějící se bestie

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2021 08:08 Reaguje na karel krasensky
Takže chcete říci, že Hanzl je jediný příslušník rodu homo sapiens a vy a všichnoi ostaní jste jen těmi opicemi? Nejste vy sám rodu panus troglodytes?
Projev by tomu odpovídal.
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.8.2021 08:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Dovolte mi pane Hanzl,abych vám hodně opožděné kondoloval.Přijměte prosím mojí hlubokou upřímnou soustrast.Je to smutná udalost v životě lidském když mu odumře zdravý rozum
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2021 08:03 Reaguje na smějící se bestie
Jak jste na to přišel?
Ten kanál byl původně Tesly Rožnov, dnes tam sídlí několik různých firem a mají společnou čističku v Rožnově, stará se o ni Energoaqua (nebo jak se to jmenuje) a funguje to zcela normálně dle zákona.
Pokud by ten jed vytekl z této čističky, musel by téct asi 14 km tímto kanálem v děsivě koncentrovaném stavu (nikdo by si toho nesměl všimnout) a pak vytéct do Bečvy, kde by se nějak záhadně proplížil 3.5 km a přes dva jezy až k vyústění z Dezy a tam teprv začít vraždit ryby.

Já viděl koně blít a hada s.át, ale taková pitomost se nemůže stát snad ani na Paroubkově Marsu.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

10.8.2021 20:55
Zákon o krizovém řízení platí 11 let. Jak se onen zákon ujal v praxi, je vidět.
Zákon o vodách byl od roku 2001 novelizován 44x a dalších šest novel bude platit nově a již je přijatých. Už někdy ani staří mazáci neví, co platí a jak to je.
Dřívější zákon 138/1973 platil do roku 2002 se 4 (čtyřmi) novelami, a havárie byly obsaženy (§26). Metodika z té doby nebyla uplatněna, protože ji nikdo ani neznal.
Ale všichni nadávali v roce 1989 na přebujelou administrativu, byrokracii, a chtěli to mít lepší.
No, vidíme, jaké jsou výsledky.
Po přečtení verze paní senátorky konstatuji jedno : takový bordel za Husáka ani Svobody nebyl.
A je mi jasný ten "marný boj" v jiných záležitostech (skládky, ekologické zátěže, vodní zroje, těžby, atd.).
Raději půjdu do lesa, toho kousku, který ještě zbyl.
<rýpal lesní>
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.8.2021 08:14 Reaguje na rýpal lesní
Píšete ale o něčem úplně jiném. Bečva není přece problém naší legislativy. Příslušní orgánové ani nezjistili viníka, takže není možno použít žádný aragraf, ani kdybyl zlatý-diamatový.

Tohle fatální zanedbání základních povinností ovšem pan Erik Geuss, jako ředitel ČIŽP, popsal jako "profesionální práci kde nikdo nepochybil".
Kocourkov by proti nám velmi rozumně řízená obec a na Paroubkově Marsu to šéfují taky lépe.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

15.8.2021 20:17
No, advokátní společnost Frank Bold Advokáti je dost aktivistická společnost, tudíž dost nedůvěryhodná.
Jinak ale zpráva senátorky Jitky Seitlové je velmi cenná, protože ukazuje, ž i přes už přijaté a platné zákony o vyšetřování takových událostí se na Bečvě nic nedělalo a defakto nic nevyšetřovalo.
K těm hádkám o kompetence, kdo měl udělat co a kdo je odborník a tudíž to měl dělat a kdo není odborník, ale má to ve správě nebo likviduje takové zvláštní události atd. K tomu říkám to, že takovou událost musí řešit mezioborový havarijní tým . Někdo to musí vést, někdo musí fyzicky kolem toho toku být a někdo, kdo má na to odbornost, buď musí činit, třeba odebírat ty vzorky nebo někoho na místě přesně instruovat či jinak dohlížet, aby ty věci byly odborně správně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.9.2021 21:23 Reaguje na Radim Polášek
Nesmysl ryzí.
Žádný "mezioborový havarijní tým" nemáte k dispozici, když se otrava objeví.
Rybáři, hasiči a prostě ti, kteří se dostanou na místo první ví, jak se má postupovat a jak se odebírají vzorky do obyčejných petlahví, což udělali.
Do několika hodin tam už byli profesionální vzorkaři od sedmi organizací a všem je jasné, že ten jed vytéká řadu hodin a i když se viník snaží vše neutralizovat (chlórem v našem případě) i proplachováním, v kanalizaci je detekován ještě po dnech, zvláště při tak masivní otravě.

Proto je zcela nesmyslná představa, že by jed tekl asi 13km z Rožnova (možná 12 hodin) a nikdo to nezjistil a neutralizace se nějak prováděla až v Bečvě, prostě totální pitomost.
Odpovědět
 
reklama
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist