Dokumenty


Jak nás vidí Evropská unie - 3

V tomto čísle vám přinášíme dokončení výtahu z materiálu komise Evropské unie, který hodnotí stav zemí, kandidujících na členství v EU. Tentokrát otiskujeme část, která hodnotí stav životního prostředí v ČR.

KVALITA ŽIVOTA
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí

Politika Společenství v oblasti životního prostředí, opírající se o ustanovení Smlouvy, je zaměřena na udržitelný rozvoj na základě integrace ochrany životního prostředí do resortní politiky EU, dále na preventivní opatření, zásadu „znečišťovatel platí“, boj se škodami na životním prostředí u zdroje, a sdílenou odpovědnost. Acquis obsahuje kolem 200 právních aktů, které pokrývají široké spektrum otázek, včetně znečišťování vody a vzduchu, nakládání s odpady a chemickými látkami, biotechnologie, ochrany proti ionizujícímu záření a ochrany přírody. Od členských států se požaduje, aby zajistily, že před udělením souhlasu k realizaci některých veřejných a soukromých projektů se hodnotí dopad na životní prostředí.

Evropská dohoda stanoví, že zásady české rozvojové politiky se budou řídit principem trvale udržitelného rozvoje, a respekt k životnímu prostředí se stane jejich nedílnou součástí. Rovněž identifikuje životní prostředí jako prioritní oblast dvoustranné spolupráce, jakož i oblast, kde je nutno sblížit legislativu se stavem existujícím ve Společenství.

Bílá kniha pokrývá jen malou část acquis vztahující se na životní prostředí, a to zákonodárství z oblasti výrobků, které přímo souvisí s volným pohybem zboží.

Popisný souhrn

V roce 1989 bylo území, které nyní tvoří Českou republiku, jedním z nejvíce znečištěných ve střední Evropě. Od té doby se ovšem situace podstatně zlepšila v důsledku vysokých investic do životního prostředí, jakož i díky restrukturalizaci průmyslu.

Největším problémem k vyřešení v oblasti životního prostředí v České republice je znečištění ovzduší. Jakkoli bylo dosaženo významného pokroku (v období 1989 až 1994 poklesly emise oxidu siřičitého o 36 %, emise oxidů dusíku o 60 %, a emise prachových částic o 49 %), emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku stále zůstávají vysoké a vyžádají si další opatření v sektorech průmyslu, dopravy a v energetice. Neřízené skládky obsahující nebezpečné a pevné odpady představují další problém zděděný z minulosti. Problémy s čistotou vod jsou méně naléhavé, ale jejich řešení je velmi nákladné. Existuje řada upadajících průmyslových oblastí, které představují z hlediska životního prostředí obzvláštní černé skvrny, zejména tzv. Černý trojúhelník a Ostravsko.

Legislativa České republiky v oblasti životního prostředí zahrnuje rámcový zákon na ochranu životního prostředí z roku 1992 a množství resortních předpisů, z nichž některé pocházejí ještě z éry komunismu. Priority jsou uvedeny v dokumentu Státní politika ochrany životního prostředí, schváleném v roce 1995, který stanoví krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé priority. Česká republika rozsáhle využívá daňových a ekonomických nástrojů. Úroveň veřejných výdajů směrovaných do životního prostředí jako procento HDP převyšuje úroveň většiny členských zemí EU.

Nehledě na už realizovanou řadu základních opatření v oblasti životního prostředí zahrnují slabé stránky českého systému nedokonalé uplatňování přijatých opatření a neúčinnost ekonomických nástrojů v důsledku nízké úrovně ukládaných pokut, mezery v resortních a podzákonných normách týkajících se implementace, nízké veřejné povědomí o významu životního prostředí a nízkou účast veřejnosti.

Současné a perspektivní hodnocení

Formální shoda s acquis ES v posledních letech pokročila. Základní, rámcové zákony už byly přijaty, ale v resortních předpisech a v prováděcích zákonech týkajících se ekonomických nástrojů, realizace a uplatňování jsou stále ještě mezery. Zvláštní pozornost by měla být věnována rychlému převzetí rámcových směrnic zaměřených na čistotu vzduchu a vody a na nakládání s odpady, směrnice o integrované prevenci a kontrole znečišťování (IPPC Directive), a konečně zavedení finanční strategie pro legislativu v oblasti ochrany vody a ovzduší a nakládání s odpady, kde jsou velké investice nezbytné. Za předpokladu, že budou přijaty připravované zákony (např. zákony o odpadech, chemických látkách a geneticky modifikovaných organismech) podle legislativních plánů, podstatně se v několika příštích letech zvýší shoda s acquis ES.

Česká republika přijala nebo se chystá přijmout zákonné normy ve většině kritických oblastí obsažených v Bílé knize. Nakládání s odpady je v současné době poněkud zanedbávanou oblastí, ale připravovaná legislativa se chystá tuto mezeru zaplnit.

Podstatná shoda s acquis je v určitých oblastech stále ještě nedostatečná, a Česká republika se musí zaměřit na efektivní zavádění a uplatňování zákonů, jakož i na účinnost ekonomických nástrojů. Budou nezbytné nemalé investice z veřejných prostředků, ale i na podnikové úrovni. Bude třeba zavést nebo zdokonalit průvodní mechanismy, jako např. systém licencování nebo účast veřejnosti, a posílit instituce pověřené zaváděním a uplatňováním předpisů. Strategie země v oblasti životního prostředí by měla před vstupem zahrnovat časový harmonogram dosahování souladu s acquis ES v oblasti životního prostředí, kromě jiného se zvláštním zřetelem k realizaci rámcové direktivy a direktivy IPPC, zmiňovaných výše.

Závěr

Bude-li zachováno dosavadní úsilí a udržena existující úroveň investic, a pokud budou přijata a realizována plánovaná legislativní opatření, stejně jako komplexní strategie pro vstup do EU v oblasti životního prostředí, mělo by být možné ve střednědobém výhledu dosáhnout převzetí úhrnu acquis v oblasti životního prostředí, jakož i zásadní shody s jeho významnými prvky (např. zákonodárstvím v oblasti čistoty ovzduší, hodnocení dopadů na životní prostředí, průmyslových rizik a chemických látek). Nicméně zásadní shody v řadě zákonodárných oblastí, kde jsou nutné trvale vysoké investice a podstatné administrativní úsilí (např. čištění komunálních odpadních vod, pitná voda, některé aspekty nakládání s odpady a zákon na ochranu ovzduší) bude možno dosáhnout jen v dlouhodobém výhledu. (Konec)


O čem jedná Parlament České republiky

Zde přinášíme informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které projednává Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna a Senát.

Tisk 99: Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb. a zákona 193/1994 Sb. Zákon byl doručen k podpisu premiérovi 18. září. Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn 30. září pod číslem 243. Prezident se 30. září obrátil na Ústavní soud, aby rozhodl, zda zákon platí.

Tisk 118: Vládní návrh zákona o zemědělství. Ve 3. čtení byl 5. září zákon schválen. Zákon byl doručen do Senátu 8. září. Senát zákon schválil 24. září. Prezident zákon podepsal 30. září. Zákon byl doručen k podpisu premiérovi 1. října. Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn 13. října pod číslem 252.

Tisk 215: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Sněmovna 10. července zákon v 1. čtení schválila a přikázala k projednání Hospodářskému výboru. Hospodářský výbor zákon projednal 7. října. Zákon prošel ve 2. čtení 16. října obecnou rozpravou a 17. října podrobnou rozpravou. 3. čtení proběhlo 23. října a zákon byl schválen.

Tisk 243: Poslanecký návrh na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí. Předseda Sněmovny 26. srpna projednávání zákona doporučil a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Tisk 258: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Sněmovny 11. srpna projednávání zákona doporučil. 1. čtení proběhlo 3. září a zákon byl přikázán k projednání Rozpočtovému výboru a Zemědělskému výboru. Rozpočtový výbor projednal zákon 24. září. Zemědělský výbor návrh projednal 7. října. Zákon prošel ve 2. čtení 15. října obecnou rozpravou i podrobnou rozpravou. 3. čtení proběhlo 23. října a zákon byl schválen.

Tisk 259: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 1. čtení proběhlo 3. září a zákon byl přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Zemědělskému výboru.

Tisk 261: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Předseda Sněmovny 26. srpna projednávání zákona doporučil a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Tisk 272: Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997. Organizační výbor 3. září projednávání smlouvy doporučil.

Tisk 283: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Organizační výbor 25. září projednávání zákona doporučil a navrhl přikázat k projednání Rozpočtovému výboru.

Tisk 290: Vládní návrh zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Předložen Sněmovně 29. září. Organizační výbor projednávání zákona doporučil 2. října. 1. čtení proběhlo 24. října a zákon byl přikázán k projednání Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a Zemědělskému výboru.