Vyšlo, vychází, vyjde


Právě vyšlo

Dopravní struktura a životní prostředí, Ochrana přírody jako prvek hodnocení dopravních investic v EU ;Praha, Nadatur 1997. Nadatur vydalo tento titul jako již 64. svazek své edice Knižnice základních právních norem EU vztahujících se k dopravě. Publikaci lze objednat na adrese: Nadatur, Hybernská 5, 110 00 Praha 1.

Tomáš Just, Věra Mandáková, Miroslava Šmolíková a Jan Halík: Trojská kotlina - příroda a památky ; Praha, ČSOP Troja 1996. Mapkou, mnoha obrázky (reprodukujeme kresbu Tomáše Justa Troja: Zámek a podzámčí) a fotografiemi doplněný průvodce historií, přírodou i památkami pražské Trojské kotliny.

Petr Kužvart: Svobodný přístup k informacím o životním prostředí; Praha, P. Kužvart 1997. Brožurku, pojednávající o právu na informace, o jejich dostupnosti u nás a pro porovnání například v Německu či Rakousku, vydal známý zelený právník Petr Kužvart jako pracovní materiál pro NGO's. Podrobnější informace na adrese autora: Za Zelenou liškou 967, 140 00 Praha 4.


Vybrali jsme ze Sbírky

Vyhláška č. 142/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování).
Vyhláška č. 143/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů.
Vyhláška č. 144/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií.
Vyhláška č. 145/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení.
Vyhláška č. 146/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků.
Vyhláška č. 147/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti.
Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
Sdělení č. 159/1997 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987.