Vyšlo, vychází, vyjde


Právě vyšlo

G. Aulig, T. Klingberg: Základy ekologie vesnice ; Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj 1996. Publikace, předkládající výsledky výzkumného projektu Bavorský program obnovy venkova.Obsahuje kapitoly, věnující se jak biologickým, tak i nebiologickým faktorům života ve venkovském prostředí. Ač tato studie vznikla v Bavorsku, mohla by být inspirativní například i pro naše Okresní úřady.

Oldřich Čepelka, Jitka Jilemnická a Jan Sochůrek: Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru; Liberec, Nadace Omega 1997. Cena 130,- Kč. Práce s veřejností je nepochybně jedním ze stěžejních pilířů práce nevládních organizací. Velice podrobně o ní pojednává kniha, kterou si můžete objednat na adrese Nadace Omega, Gagarinova 769, 460 07 Liberec.

Claude Lévi-Strauss: Cesta masek; Liberec, Dauphin 1996. Kniha jednoho z nejdůležitějších evropských antropologů o umění masek, jejich rituálním významu a symbolice v obřadech i každodenním životě severoamerických Indiánů.

Urschula Stichmann-Marny, Erich Kretzschmar, Wilfried Stichmann: Nový průvodce přírodou; Praha, Slovo 1997. Cena 269,- Kč. Fotografie a základní popis více než tisícovky druhů rostlin a živočichů střední Evropy.

Zvířata Evropy; Zvířata Ameriky; Zvířata Austrálie; Praha, Fortuna Print 1997. Cena každého svazku 169,- Kč. Tři nové publikace z edice Obyvatelé Země, přibližující faunu tří kontinentů.


Každý svého šéfa udá sám

Přibližně před čtrnácti dny se v rámci kampaně „Průmysl a znečišťování“ na serveru britských Přátel Země (Friends of the Earth - FoE) objevila i stránka „Zastavte znečišťovatele“ (Stop Those Polluters). Tato nová služba umožňuje zaměstnancům podniků oznamovat, že jejich společnost znečišťuje životní prostředí. Přitom Přátelé Země zaručují těmto lidem naprostou diskrétnost. Tuto „udavačskou“ stránku naleznete na adrese <http:// www.foe.co.uk:/camps/inpoll/whistle.htm >. Udavač je, pravda, slovo dosti pejorativní. Proto Mary Taylor, která tuto stránku spravuje, říká svým informátorům „whistle-blowers“, tedy v češtině kdosi, kdo zahvízdá, když se děje nekalost. Za první týden existence stránky už přišlo první „zahvízdání“.

Pro „whistle-blowing“ platí několik zásad, které je třeba dodržovat, aby informátor skutečně zůstal v anonymitě a nehrozila mu třeba výpověď ze zaměstnání. Pokud chcete FoE nějakou neplechu oznámit, pak:

1) Dejte FoE vědět, do jaké míry s informacemi mohou volně nakládat. Například kolik lidí kromě vás k  nim mělo přístup.

2) Pokud chcete, můžete zůstat anonymní i pro FoE. Protože ale informace musí být ověřitelná, snažte se poslat i fotokopie různých dokumentů, které jsou důkazem samy o sobě.

3) Snažte se uvést i nějaké spojení na sebe, aby vás členové FoE mohli kontaktovat, aniž by vás uvedli v nějaké nebezpečí.

4) Pokud posíláte zprávu e-mailem na adresu maryt@foe.co.uk, použijte počítač, z něhož nebude moci váš zaměstnavatel zjistit, kdo jej udal. Poštovní adresu a telefonní číslo získáte na serveru FoE. V ČR můžete mailovat Hnutí Duha (Přátelé Země ČR) na e-mail hduha@ecn.cz .


Vybrali jsme ze Sbírky

Vyhláška č. 184/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

Vyhláška č. 191/1997 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 102/1996 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát.

Sdělení č. 194/1997 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu.

Sdělení č. 199/1997 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě.

Zákon č. 208/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 212/1997 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace.

Nařízení vlády č. 213/1997 Sb., kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace.

Vyhláška č. 214/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd.

Vyhláška č. 215/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření.

Vyhláška č. 219/1997 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu.

Nařízení vlády č. 224/1997 Sb. o výši a způsobu odvádění prostředků původců radioaktivních odpadů na jaderný účet.

Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).