DokumentyJaký vzduch dýcháme ?

Graf

Na grafech jsou zachyceny tříhodinové klouzavé průměrné koncentrace (v mikrogramech na m3 - svislá osa) oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX) a na dvou spodních i oxidu uhelnatého (CO) v období od 16. února 1997 0:00 do 15. března 1997 23:00. Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálu upozornění (vyhláška MŽP ČR 41/1992 Sb.) jsou: 250 g/m3 pro SO2, 200 g/m3 pro NOX a 7000 g/m3 pro CO. Data jsou získána z WWW serveru MŽP ČR (http://www.env.cz/orgs/).
V současné době server MŽP obsahuje poslední data z 25. února, podle příslušného pracovníka MŽP se pracuje na nápravě.


O čem jedná Parlament České republiky

Zde přinášíme informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které projednává Parlament České republiky.
Tisk 31: Vládní návrh zákona o odpadech. Zákon Sněmovna schválila ve 3. čtení 28. února. Senátu byl doručen 4. března. Senát ho Sněmovně s připomínkami vrátil 26. března.
Tisk 34: Vládní návrh zákona na změnu a doplnění vodního zákona č. 138/73 Sb.Senát vrátil zákon Sněmovně s připomínkami 23. ledna. Sněmovna setrvala na původním znění zákona v hlasování 28. února. Prezident zákon odmítl podepsat 17. března. Stanovisko prezidenta Sněmovna obdržela 19. března.
Tisk 79: Vládní návrh zákona o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie. Tisk 99: Poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Sněmovna zákon v 1. čtení schválila 25. února a přikázala k projednání zemědělskému výboru.
Tisk 110: Dohoda ČR - Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Sněmovna smlouvu schválila v 1. čtení 26. února a přikázala k projednání zahraničnímu výboru.
Tisk 120: Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Sněmovna smlouvu schválila v 1. čtení 28. března a přikázala k projednání zahraničnímu výboru.
Tisk 145: Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty. (Mj. zvýšení DPH u paliv a energií z 5% na 22%.) V 1. čtení schválen 28. března a přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

Za ekologicky šetrnou dopravní politiku

Ve dnech 7.-9. března proběhl v Rybníku u Poběžovic odborný dopravní seminář pod názvem Alternativní trendy dopravní politiky v ČR, jehož se zúčastnilo 46 účastníků z nevládních ekologických organizací, odborných institucí, vysokých škol, obcí a železničních odborů. Pořadatelem byl Český a Slovenský dopravní klub v Brně a katedra geografie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Účastníci v diskusi konstatovali, že absence ucelené dopravní politiky vedla k dopravnímu kolapsu a ke zhoršování životního prostředí občanů. Na závěr přijali Memorandum s 9 požadavky, které je adresované ministrovi dopravy a spojů. Zúčastnění odborníci jsou připraveni vypracovat alternativní koncepci dopravní politiky, pokud vládní koncepce nebude obsahovat jejich návrhy.

Memorandum účastníků semináře Alternativní trendy dopravní politiky v ČR adresované ministru dopravy a spojů ČR.

Doprava jako základ moderní lidské společnosti vytváří vazby mezi všemi složkami národního hospodářství. Zároveň se však stává rozhodujícím faktorem zhoršování životního prostředí České republiky.
Účastníci semináře se shodli na tom, že neexistuje koncepce dopravní politiky ČR, že došlo k rozpadu dopravního systému a stát neudržuje ani stávající dopravní síť.
Účastníci požadují, aby:


Zúčastnění odborníci také prohlašují, že jsou české vládě k dispozici při zpracování dílčích problémů koncepce dopravní politiky v ČR.
V Rybníku dne 9.3. 1997 za 46 účastníků semináře.

  • Doc. RNDr. Stanislav Mirvald, CSc., vedoucí katedry geografie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni

    Za správnost ručí: RNDr. Miroslav Patrik. Kontaktní adresa: ČS dopravní klub, Jakubské náměstí 7, 602 00 Brno, tel./fax 05-539646. Na vědomí: ministři české vlády, parlamentní výbory pro životní prostředí a hospodářství, sdělovací prostředky. Ve smyslu z. č. 85/1990 Sb. o právu petičním považujte toto memorandum za petici, proto Vaši odpověď k uvedené věci očekáváme do 30 dnů.