Dokumenty


O čem jedná Parlament České republiky

Zde přinášíme informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které projednává Parlament České republiky - tedy Poslanecká sněmovna a Senát.
Tisk 31: Vládní návrh zákona o odpadech. Zákon byl Senátem vrácen Sněmovně s připomínkami 26. března. Sněmovna zákon přijala ve znění navrženém Senátem 13. května. Prezident zákon podepsal 28. května.
Tisk 77: Poslanecký návrh zákona o zemědělství. Zákon byl v 1. čtení přikázán zemědělskému výboru.
Tisk 99: Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb. a zákona 193/1994 Sb.Sněmovna zákon v 1. čtení 25. února schválila a přikázala k projednání zemědělskému výboru. Zemědělský výbor návrh projednal 9. května a doporučil návrh schválit v pozměněném znění. Návrh prošel ve 2. čtení obecnou i podrobnou rozpravou 14. května. Sněmovna zákon schválila ve 3. čtení 22. května.
Tisk 110: Dohoda ČR - Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Sněmovna smlouvu schválila ve 2. čtení 21. května.
Tisk 118: Vládní návrh zákona o zemědělství. Předložen Sněmovně 17. ledna 1997. Sněmovna zákon v 1. čtení schválila dne 26. února na 8. schůzi sněmovny a přikázala k projednání zemědělskému výboru.
Tisk 120: Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.Předložena Sněmovně 20. ledna 1997.

Má se postavit Nová královodvorská cementárna?

DESET DŮVODŮ PRO:
1. Zlepšení životního prostředí v Berounské kotlině:
V Berounské kotlině žije více jak 30 000 obyvatel. Tvar krajiny zde vytváří nevhodné podmínky pro rozptyl plynů, vznikajících jak spalováním paliv v průmyslových závodech i domácnostech, tak při automobilovém provozu. Přemístěním rozhodující části stávající zastaralé cementárny z této oblasti do místa s podstatně lepšími rozptylovými poměry (…) se podstatně přispěje k zdravějšímu životu rozhodujícího počtu obyvatel okresu Beroun.
2. Hospodárné využití suroviny z Velkolomu Čertovy schody:Pro hospodárné využití vápenců, které se nachází v lomu Čertovy schody, je zcela nezbytné těžit nejen vápence s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého, ale i vápence méně kvalitní, kterých se v ložisku nachází více jak 25%. Tyto části lomu není samozřejmě možno zde ponechat. Použití těchto méně hodnotných materiálů pro výrobu cementu je jediným známým racionálním řešením. Nový návod na výrobu cementu bude zpracovávat pouze tyto části ložiska a dále jinak nepoužitelné materiály - jako jsou například odpady z přípravy suroviny pro výrobu vápna. Výstavba nové cementárny není proto důvodem pro zvyšování těžby vysokoprocentních vápenců.
3. Dodržování mezinárodních smluv: Při podpisu smlouvy o vstupu zahraničních investorů do podnikání, založeného na využívání těžební oblasti Velkolomu Čertovy schody, byla pro Heidelberger Zement AG stanovena Fondem národního majetku ČR podmínka, že tento koncern musí postavit moderní závod na výrobu cementu v hodnotě cca 7 miliard Kč. Když se nyní zahraniční partner k této odpovědnosti hlásí, nevytváří mu česká strana ani základní předpoklady.
4. Návrat vytěžených prostor přírodě: Hradit náklady související s návratem prostor přírodě považuje těžební společnost za svoji přirozenou povinnost. (…)
5. Výhodná poloha:Ze studie prodeje v období po roce 2000 vyplývá, že zcela rozhodující část výroby z nového závodu bude spotřebována na domácím trhu. Pro zásobování Prahy, středních, západních a jižních Čech je nový závod optimálně umístěn.
6. Kapacita nového závodu: Nová cementárna se svojí praktickou produkcí zařadí mezi menší a střední závody oboru. Závody s obdobnou roční kapacitou jsou v naší republice v provozu od roku 1968.
7. Vztahy k obcím:Všude, kde působí závody naší akciové společnosti, usilujeme o vytvoření co nejlepších vztahů s obyvateli okolních obcí. Důkazem je například vybudování nového zdravotního střediska v Radotíně v hodnotě 30 mil. Kč (…). V případě výstavby nového závodu splníme veškeré oprávněné požadavky obcí a navíc jsme připravili návrh dalšího programu ke zlepšení ochrany životního prostředí i zkvalitnění života obyvatel.
8. Využití kladných zkušeností ze zahraničí: Využití finančních prostředků, investovaných koncernem Heidelberger Zement, a zkušenosti jeho odborníků přispěly k podstatnému zlepšení ochrany životního prostředí stávajících závodů. Například úlet prachu klesl téměř na jednu desetinu množství z roku 1990. Není pochyby o to, že nový závod splní veškeré povinné limity pro ochranu přírody podstatně lépe, než stanoví současné české normy a předpisy. Zároveň vedení a.s. Cement Bohemia Praha garantuje podstatné snížení měrné spotřeby na jednotku výroby. Proti 150 kWh elektrické energie na 1 tunu cementu, kterou spotřebují výrobní agregáty starého závodu, bude nová cementárna vyrábět s měrnou spotřebou cca 100 kWh. Nový závod bude vyrábět rovněž slínek s měrnou spotřebou tepla o více jak jednu čtvrtinu menší.
9. Co nabízí odpůrci výstavby? Jaké jsou jejich cíle?: Logickým důsledkem případného nepovolení výstavby nového závodu je ponechání současného nevyhovujícího stavu. Kdo se přihlásí k odpovědnosti za tuto situaci? Jsou opravdu cíle tzv. ochránců Českého krasu tak vznešené? Nejde jim více o jejich prestiž, osobní či politické ambice, než o zájem obyvatel okresu Beroun a ochranu přírody?
10. Cement Bohemia Praha a. s. se ke své odpovědnosti hlásí: Vedení a. s. Cement Bohemia Praha svoji odpovědnost za zajištění takové úrovně nového závodu, které negativní vlivy na přírodu i člověka téměř vyloučí, znovu bez výhrad potvrzuje.
(Výňatek z letáčku 10 důvodů pro stavbu Nové královodvorské cementárny, vydaného firmou Cement Bohemia Praha, a. s.)

DESET DŮVODŮ PROTI:
1. Cementárna bude zpracovávat kvalitní vysokoprocentní vápence
ze světově ojedinělého ložiska Koněprusy.
2. Cementárna bude stát na hranici Chráněné krajinné oblasti Český kras.Ve vyspělých státech Evropy by něco podobného nebylo myslitelné.
3. Cementárna zvýší kumulaci průmyslu u obce Tmaň, kde již v současnosti je vápenka a Velkolom Čertovy schody.
4. Cementárna sice zpracuje i odpad (tzv. podsítné) z Vápenky Čertovy schody, ovšem tento materiál by bylo možné využít účelněji.
5. Cementárna nevyřeší problém berounské kotliny, protože v králodvorském závodě zůstane expedice a pravděpodobně i další prašné provozy (např. výrobna maltových hmot).
6. Cementárna bude produkovat cement na vývoz do Německa.Již v současnosti se významná část celkové produkce exportuje a pro naši republiku proto žádné další podobné provozy nejsou potřebné. Akciovou společnost Cement Bohemia vlastní německý cementářský gigant Heidelberger Zement A.G.
7. Cementárna bude stát v lokalitě z ekologického hlediska nevhodné.To potvrdila studie Československé akademie věd z roku 1986 a další ekologická studie z roku 1991.
8. Berounský region by měl svůj růst spíše než na drancování země a těžký průmysl orientovat na turistický ruch.
9. Při územním řízení na cementárnu byl okresním úřadem opakovaně porušen zákon.
10. S výstavbou cementárny nesouhlasí okolní obce a podle průzkumu IVVM 86% obyvatel České republiky. Petici proti této stavbě podepsalo již téměř 40000 občanů.
(Text korespondenčního lístku vydaného Dětmi Země a adresovaného Ing. Ivanu Kratochvílovi, CSc., řediteli firmy Cement Bohemia Praha, a. s.)


Jaký vzduch dýcháme?

Nevíme. Na serveru MŽP nejsou již žádné nové údaje o znečištění ovzduší, údajně kvůli nekvalitní telefonní lince. Tradiční grafy proto bohužel v tomto čísle nenaleznete, uvidíme, jak se situace vyvine dále. (dek)