Dokumenty


Veřejné mínění o životním prostředí

Institut pro výzkum veřejného mínění provedl ve dnech 30. dubna až 6. května 1997 průzkum názorů veřejnosti na problematiku životního prostředí. Průzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 1001 respondentů starších patnácti let. S ekologickou situací našeho státu je velmi spokojeno pouze 12% občanů (1% velmi), 44% občanů je nespokojeno (10% velmi) a 40% je spokojeno tak napůl. Výrazně vyšší je spokojenost občanů s životním prostředím v místě bydliště: spokojeno je 41% (6% velmi), nespokojeno je 24% (7% velmi), tak napůl je spokojeno 34%.
Odpovědi na některé další otázky vidíte na grafech - všechny údaje jsou v procentech. První graf Druhý graf Třetí graf

Prohlášení generálního tajemníka OSN Kofiho Annana

Prohlášení generálního tajemníka OSN Kofiho Annana při příležitosti Světového dne životního prostředí 5. června:
Tématem letošního dne je „Pro život na Zemi“. Je to míněno jako připomínka základní pravdy: všechny druhy sdílejí společný osud. Jestliže má přežít lidstvo, musí přežít i život ve všech formách.
Naše snaha o zdravé životní prostředí je nekončící proces. Jde o přístup. O způsob života.
Ale můžeme my, lid Spojených národů, spolupracovat, navzdory rozdílům mezi námi, na společném cíli: zachovat životní prostředí, na kterém závisí život? Můžeme zastavit nevšímavé vykořisťování Země a jejích darů? A můžeme dnes uspokojit základní potřeby všech lidí bez toho, abychom ohrozili schopnost budoucích generací uspokojovat jejich potřeby?
Odpovědí je nejdůraznější „ano“.
Letos si připomínáme 25. výročí Programu Spojených národů pro životní prostředí (United Nations Environment Programme - UNEP) - environmentálního svědomí mezinárodního společenství. Letos je také 10. výročí Montrealského protokolu o ochraně ozonové vrstvy. A páté výročí Sumitu Země v Brazílii. Za necelé tři týdny se světoví vůdcové a zainteresovaní občané z celého světa sejdou v New Yorku, aby zhodnotili pokrok učiněný od této přelomové konference - pokrok v prosazování Agendy 21, světového plánu pro trvale udržitelný rozvoj. Při příležitosti Světového dne životního prostředí 1997 obdivujme komplikovanou a křehkou pavučinu života na Zemi. A zasvěťme se znovu ochraně globálního životního prostředí jako hlavní součásti míru, rozvoje a vymýcení chudoby.
Zhoršování životního prostředí kdekoli na světě představuje hrozbu pro ochranu životního prostředí všude. Každé poškození, ať k němu dojde kdekoli, může spustit trend - od jednotlivců ke skupinám, od skupin k národům, od národů ke skupinám národů.
Zabraňme takovému vývoji tím, že se naučíme žít v harmonii s naším životním prostředím. Vyzývám všechny lidi, aby se ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj staly našimi vysokými prioritami, nejen teoreticky, ale v našem každodenním životě. Učiňme to pro „život na Zemi“.


O čem jedná Parlament České republiky

Zde chceme přinášet informace o zákonech a mezinárodních smlouvách týkajících se životního prostředí, které projednává Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna a Senát.
Tisk 77: Poslanecký návrh na vydání zákona o zemědělství. Zákon byl v 1. čtení 19. prosince 1996 přikázán Zemědělskému výboru. Ten 19. června přerušil projednávání tohoto zákona do doby projednání vládního návrhu zákona o zemědělství (tisk 118).
Tisk 99: Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb. a zákona 193/1994 Sb. Zákon byl doručen do Senátu 26. května a Senát ho schválil 12. června. Prezidentovi byl zákon doručen k podepsání 13. června.
Tisk 118: Vládní návrh zákona o zemědělství. Předložen Sněmovně 17. ledna 1997. Sněmovna zákon v 1. čtení schválila dne 26. února a přikázala k projednání zemědělskému výboru. Ten 19. června zákon doporučil přijmout v pozměněném znění.
Tisk 120: Smlouva o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Sněmovně smlouvu schválila v 1. čtení 25. února a přikázala k projednání Zahraničnímu výboru. Zahraniční výbor její schválení doporučil 14. června.
Tisk 145: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zahrnuje mj. zvýšení DPH pro paliva a energie na 22%. Vláda předložila zákon Sněmovně 13. března. Zákon byl v 1. čtení schválen 28. března a přikázán k projednání Rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor 29. dubna schválení zákona s připomínkami doporučil.
Tisk 215: Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. Předložen Sněmovně 10. června 1997.

Závěrečné prohlášení summitu G8 o změnách klimatu

V americkém Denveru skončil v neděli 22. června summit sedmi nejvyspělejších států světa (USA, Kanada, Japonsko, Francie, Velká Británie, Itálie a Německo) a Ruska. O průběhu a výsledcích summitu referujeme stručně na straně 4. Na závěr svého jednání přijaly jeho účastníci devadesátibodový závěrečný protokol, který se mj. v 26 bodech zabývá problémy životního prostředí. Nabízíme vám překlad bodů 14 až 18 které se týkají změn klimatu.
Změna klimatu
14. Převážná část vědeckých důkazů spojuje nárůst skleníkových plynů v atmosféře se změnami v globálním klimatickém systému. Pokud budou současné trendy pokračovat až do příštího století, lze očekávat nepřijatelné dopady na lidské zdraví a celosvětové životní prostředí. K obrácení těchto tendencí je zapotřebí, aby snaha celého světa vydržela ještě několik desetiletí, aby došlo k zapojení všech našich občanů a aby došlo ke změnám vzorců výroby a spotřeby.
15. Jsme rozhodnuti převzít vedení a dokázat, že chceme vážně pomoci mezinárodním snahám čelit klimatickým změnám. Naším konečným cílem musí být stabilizace koncentrací skleníkových plynů v atmosféře na přijatelné úrovni. To vyžaduje efektivní a rentabilní způsob a míru politických opatření, vedoucích k významné redukci emisí.
16. Mezinárodní spolupráce bude nezbytná. Na třetí konferenci signatářů „Rámcové dohody OSN o klimatických změnách“ v Kjótu musíme vypracovat silnou dohodu, která bude odpovídat Berlínskému mandátu a která stanoví kvantifikované a právně závazné emisní limity. Chceme se zavázat ke splnění smysluplných, realistických a spravedlivých cílů, které vyústí ve snížení emisí skleníkových plynů do roku 2010. Dohoda musí být transparentní a vyhodnotitelná a musí umožnit účastníkům pružnost ve volbě způsobů, jak splnit její cíle.
17. Pouze aktivity rozvinutých zemí nebudou k dosažení tohoto cíle stačit. I rozvojové země musí učinit viditelné kroky, uznávajíc, že jejich závazky porostou zároveň s tím, jak poroste jejich ekonomika. Souhlasíme s partnerskou spoluprací s těmito zeměmi v oblasti zavádění nových technologií a v rozšiřování a podpoře ekologické výchovy a ve výstavbě kapacit.
18. Zdůrazňujeme důležitost ustavení odpovídajícího mechanismu pro monitorování a zajištění shody mezi signatáři Rámcové dohody. Shodli jsme se také na spolupráci k podpoře mezinárodních snah o další rozvoj globálních systémů pro monitorování klimatických změn a dalších trendů v oblasti životního prostředí.