Vaše dopisy


Čertova stěna ohrožena

Problémem, o kterém se v posledních měsících začíná s velkým zájmem hovořit mezi širokou veřejností, je vybudování stezky pro pěší a cyklisty - Lipno (levý břeh). Část stezky, která začíná v Nové Peci a končí ve Vyšším Brodě, má vést právě Národní přírodní rezervací Čertova stěna - Luč (dále jen NPR).
NPR leží severozápadním směrem od Vyššího Brodu a řadí se mezi nejvýznamnější rezervace v mezinárodním měřítku. Nacházejí se zde cenné reliktní bory a březiny asociace Betulo carpaticae - Pinetum (svaz Dicrano - Pinion) v přirozených typech a cenná lišejníková společenstva otevřených nezazemněných sutí. Jsou zde zastoupeny i významné květnaté jedliny až jedlobučiny. Z fytogeografického hlediska má NPR značný význam zdejším výskytem ohroženého druhu vřesovce pleťového (Erica herbacea). Nejbližší další oblast jeho výskytu je v západní Čechách a v Předalpí. Z jiných ohrožených druhů ze zástupců flóry jmenujme druhy jako prha chlumní (Arnica montana) či jedle bělokorá (Albies alba). Zastoupení zde mají i význační členovci: pavouci Bathyphantes eumenis a Trogioneta granulum, brouci z čeledi střevlíkovitých Carabus arcensis a Carabus linnaei. Z chráněných druhů ptáků jsou zde zastoupeny druhy jako je ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), výr velký (Bubo bubo) a ze savců vydra říční (Lutra lutra), rys ostrovid (Lynx lynx) a řada dalších chráněných druhů z flóry a fauny.
Členové občanského sdružení pro ochranu přírody a životního prostředí Zelené hnutí z Vyššího Brodu se snaží záměru výstavby stezky přes rezervaci, za kterým stojí Sdružení polipenských obcí, zabránit. Ekologové nemají nic proti rozvoji pěší a cyklistické turistiky v šumavském regionu. Své námitky proti stezce opodstatňují tím, že případnou realizací stezky v NPR dojde k porušení zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. V projektové dokumentaci je uvažováno o upraveném povrchu do šířky tří metrů, ale není v ní již uvedeno, jakým způsobem to bude provedeno. Zpracovatel dokumentace zřejmě z neznalosti místních podmínek neuvažoval ani o tom, že ve skutečnosti je to v této části stezky nereálné, jak po stránce konstrukční, tak i technické, a to především pro značnou nevyrovnanost terénu a překážející kamenné bloky. Vyžádalo by si to přímé zásahy do rezervace, což je opět v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
V současné době ochránci přírody zahájili kampaň proti vedení stezky NPR a zároveň předložili orgánů činným v této věci návrh na vedení stezky mimo NPR.