Vyšlo, vychází, vyjdeHry na složitost světa

Jan Činčera z Brontosaura Praha 7, Milan Caha z EVANSu a Jiří Kulich z rýchorského střediska SEVER utvořili autorský kolektiv, který sestavil sborník 20 „simulačních her s environmentální tématikou“. Přehledně uspořádaný sborník čerpá jak ze zkušeností autorů samotných, tak ale i ze zahraničních zdrojů (např. Dennis Meadows). Hry mají umožnit pochopení přírodních i společenských procesů (kapacita ekosystému, volný trh), které jsou velice spletité a obtížně pochopitelné. To je velká ambice a její oprávněnost prokáže až vaše praktická zkušenost. Zhruba polovina těchto her je na první pohled velice složitá, jako skutečnost sama, a je určena zejména pro starší hráče - středoškoláky a vysokoškoláky. Zkrátka ale nepřijdou ani žáci základních škol, kteří si mohou zahrát například „Smetiště na plátně“ anebo „Zvířátka“. Hrát můžete v přírodě, doma, v klubovně i ve školní třídě. Přeji všem příštím čtenářům této knížky mnoho zajímavých zážitků, velkou legraci a radost ze hry.

J. Činčera, M. Caha, J. Kulich: Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji; Praha, Brontosaurus Praha 7, 1996; 45,- Kč. Možno objednat na adrese:
Brontosaurus Praha 7, Malířská 6, 170 00 Praha 7 (poštovné 30,- Kč).

Výzkum a Rada Evropy na Internetu

Environment Institute of Joint Research Centre of the European Commission
(http://www.ei.jrc.it)
Ekologický ústav Výzkumného centra Rady Evropy zaměřuje svoji pozornost na problém stavu životního prostředí a lidského zdraví. Na svém serveru informuje o celé řadě projektů, na kterých pracuje a které se týkají zejména monitoringu jednotlivých složek životního prostředí.
Dále nabízí přístup do řady databází o farmaceutice a monitoringu radioaktivních látek v Evropě - bohužel jen pro registrované uživatele. Výjimkou je databáze o vlastnostech a vlivu chemických látek na životní prostředí ECDIN (Environmental Chemical Data Information Network), do které je vstup volný. To je samozřejmě velmi cenné, protože většina databází o vlastnostech chemických látek, které jsou vytvářeny a nabízeny například v databázovém centru STN, jsou pro studenty či běžné nevládní organizace poněkud drahé. Právě těm by tedy nabídka Ekologic-kého ústavu mohla zpříjemnit život.


Právě vyšlo

Adresář organizací české energetiky a energetiky SR; Praha, ČEZ 1996.

Jan Keller: Sociologie byrokracie a organizace; Praha, SLON 1996; 68,- Kč. Objednávky na adrese:

Poslední generace, Jakubské nám. 7, 602 00 Brno.

Petr Nepomucký, Alena Salašová: Krajinné plánování; Ostrava - Praha, Vysoká škola báňská, MŽP ČR a Centrum pro otázky životního prostředí UK 1996. Skriptum, vydané v rámci programu PHARE. Informace o skriptech PHARE získáte na adrese:

Centra pro otázky ŽP UK, Petrská 3, 110 00 Praha 1, tel.: (02) 231 53 34.

Povrchy a zeleň v Praze; redakce J. Šolc a J. Pospíšilová; Institut městské informatiky hl. m. Prahy 1995. Podrobné mapky a grafy, popisující krajinné ekologický charakter jednotlivých částí Prahy.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnná zpráva za rok 1995; Státní zdravotní ústav Praha, Krajská hygienická stanice Ostrava, Okresní hygienická stanice Karviná 1996.


Vybrali jsme ze sbírky

Sdělení č. 284/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečňování společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny.
Vyhláška č. 289/1996 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu.
Vyhláška č. 299/1996 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.
Sdělení č. 300/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice.
Sdělení č. 306/1996 Sb. Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice.