Vyšlo, vychází, vyjdeJaké to tu bylo

O tom, jaké to bylo před rokem 1989, vyprávějí kromě pamětníků i stohy nově vydané literatury. O tom, jak to v naší republice vypadalo s ekologickým hnutím, vypráví uceleně až kniha nedávno vydaná Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR pod názvem Nedalo se tady dýchat. Jejím autorem je Miroslav Vaněk.
Podle mého názoru se jedná o pokus velice zdařilý. Kniha se zabývá několika problémovými okruhy: vznikem a vývojem českého ekologického hnutí (TIS, Brontosaurus, ČSOP, Ekologická sekce) včetně zmapování přístupů disentu (Charta 77, České děti) k ekologickým problémům, přístupem vládnoucích struktur k ochraně životního prostředí na příkladu severních Čech, problémem přístupu veřejnosti k informacím o stavu životního prostředí (mj. na příkladu informování o následcích černobylské havárie) a konečně významem ekologického hnutí a ekologických motivů pro události roku 1989.
Na sto sedmdesáti stranách textu můžeme zavzpomínat na všechny slavné kauzy druhé poloviny osmdesátých let - ať už to byl boj za záchranu zámku v Jezeří, plány na zatopení Křivoklátska stavbou přečerpávací vodní elektrárny nebo první ekologické demonstrace Českých dětí ve Stromovce a Pražských matek na Václavském náměstí.
Přirozeně, řada otázek zůstává stále sporná - zejména pozoruhodné vylíčení mocenského boje mezi funkcionáři KSČ, ve kterém ekologie sloužila jako zbraň jedněch proti druhým. Byl například Rudolf Hegenbart opravdu tak poctivě přesvědčený o nutnosti změny v ekologické politice strany, nebo spíš chtěl vyhrát svůj velký boj proti jakešovsko - husákovskému křídlu? Zejména ovšem schází sociologický rozbor situace, která ve vnímání závažnosti ekologických problémů nastala po roce 1989. Myslím, že za pár let se zde naskytne příležitost pro vznik nové historické studie. A nepochybně stejně zajímavé, jako je ta Vaňkova.
Miroslav Vaněk: Nedalo se tady dýchat; Praha, Ústav pro Soudobé Dějiny AV ČR 1996. 170 s. Cena 115 Kč.

Právě vyšlo

Hynek Adámek, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund: Živá Afrika; Vsetín, Trango Publishers 1997. Dvě expedice do Afriky, tři cestovatelé a dvě sady fotografií, vzdálené od sebe v čase celých 47 let, tvoří tuto výpravnou knihu.

Martin Braniš: Základy ekologie a ochrany životního prostředí; Praha, Informatorium 1997. Učebnice základů ekologie pro střední školy. Autor je docentem na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

G. Diesener, J. Reichholf: Obojživelníci a plazi; Praha, Ikar 1997. Další ze série fotografiemi doplněných Průvodců přírodou nakladatelství Ikar.

Katalog turistického ubytování Klubu českých turistů 1997; Praha, Klub českých turistů 1997. Není myslím třeba bližšího komentáře. Najdete zde výčet ubytoven, kempů, ale i levnějších hotelů ve všech turisticky zajímavých oblastech republiky. Bez zajímavosti rozhodně nejsou ani slevy pro členy KČT.

František Koukolík: Mravenec a vesmír; Praha, Vyšehrad 1997. Cena 94,- Kč. Další z knížek známého popularizátora vědy. Tentokrát o hvězdách, atomech, životě a vědcích.

Jiří Kutý: Jak chránit životní prostředí v Praze: Praktický rádce; Praha, Agentura Koniklec 1996. Jakási „poradna zelené domácnosti“ pro Prahu. Vřele doporučujeme.

Frances G. Lombardi, Gerald S. Lombardi: Nekonečný kruh; Košice, Knižná dielňa Timotej, 1997. Knížka, představující vyprávění, mýty, etické rady a životní ponaučení amerických Indiánů.

O muži, který šel za sluncem; Praha, Argo 1997. Cena 248,- Kč. Další z dnešní nabídky titulů o mytologii a legendách původních obyvatel Ameriky.

Denis de Rougemont: Budoucnost je naše věc; Praha, Inverze, 1997. „Pokud má svět vyjít ze své krize, musí se oprostit od jakéhokoli centralismu a obrátit pozornost zpět k regionům a konkrétním lidem“.


Vybrali jsme ze Sbírky

Zákon č. 18/1997 Sb.o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.
Zákon č. 19/1997 Sb. o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1997 Sb. o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
Zákon č. 22/1997 Sb.o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláška č. 40/1997 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.
Vyhláška č. 43/1997 Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb. o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.
Vyhláška č. 44/1997 Sb.Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží.