Vyšlo, vychází, vyjde


Svět na drogách závislý

Podstatnou vlastností lidského světa je tedy jeho energetická nepřirozenost. Nesamozřejmost. Z mnoha složitých a ne úplně jasných důvodů je energeticky velmi úzce specializován. Podobá se to potravní specializaci některých živočichů nebo drogové závislosti.
Lidský průmyslový svět není schopen, až na zanedbatelné výjimky, vy-užívat nesmírné přívaly sluneční energie, proudící bez výkyvů veškerým prostorem, ve kterém žijeme. Je úzce specializován na těžce a draze dobývaná fosilní paliva, jejichž zásoby jsou omezené a neobnovitelné, na vysoce rizikový a primitivní způsob získávání energie zahříváním vody pomocí řízené reakce obohaceného uranu a na budování náročných a vodní režim na rozsáhlých územích narušujících hydroelektráren.
Životní závislost na tom, čeho hrozí nedostatek a co má navíc škodlivé vedlejší účinky - drogová závislost má opravdu podobné rysy. Jaká je situace takového narkomana: je nesvobodný. Nutnost stálé, pravidelné dodávky něčeho, co není snadno a bez obětí dosažitelné, přináší člověku neklid, nejistotu, úzkost, nesvobodu. Vlastně přesně to, čeho se drogou zbavuje. Většina narkomanů si ale této souvislosti není vědoma. Podobně jako většina z nás - obyvatel palivem živeného průmyslově-městského světa - už nevidí, že za mnohou příjemnost civilizace platíme symetricky podobnou nepříjemností, jen v trochu jiné rovině a někdy s mírným zpožděním.
Zkoumáme-li blíže, jaké částky z celkové sumy energie spotřebováváme na jaké účely, zjistíme, že to hlavní, o co nám jde, je určitý druh společensky velmi oceňovaného komfortu: nemuset se fyzicky namáhat. Vše dělají malé bzučící motorky. Stahují za nás okénka v autě, krájejí chleba, natahují fotoaparát. Poté, co pokosíme trávník elektrickou sekačkou, jedeme autem do fitness centra, kde se postarají, též za pomoci přístrojů, aby nám svaly neochabovaly. I televizi ovládáme na dálku, abychom se nemuseli natahovat.
Paradoxně však - mnozí z nás jsou o to uštvanější. Namáháme a štveme se, abychom udrželi stav nadbytku umožňující plýtvání. Jsme možná uštvanější než v civilizacích, kde jsou lidé nuceni živit se skutečně vlastní fyzickou prací. Bilance oběhových chorob, žaludečních vředů i těžkých neuróz o tom vypovídá. Přesto však společenská prestiž v našich očích stoupá úměrně k tomu, jak se člověk vzdaluje od přímo produkujících činností. Je to vlastně touha mít otroky i za cenu toho, že nás zotročují. Je to drogová závislost.

Úryvek z knihy Tomáše Škrdlanta Demokracie přírody; Praha, Originální Videojournal 1996.

Právě vyšlo

Antonio Mario Baggio: Skrytá tvář ;Praha, Nové Město 1997. Cena 65,- Kč. Esej o povaze dnešní konzumní společnosti a její etice.

Walter Černý: Ptáci; Praha, Aven-tinum 1997. Cena 170,- Kč. Jeden z nejlepších českých atlasů ptáků, které kdy u nás vyšly. Nové vydání.

Milan Damohorský a Jaroslav Drobník: Zákony k ochraně životního prostředí a předpisy související; Praha, C. H. Beck 1997. Přepracované a rozšířené vydání sborníku právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Pavol Frič, Hana Šilhánová: Rozhovory o neziskovém sektoru; Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti 1997. Zástupci různých neziskových organizací se tu dělí o své zkušenosti z této oblasti.

Eduard Hanslík: Impact of Temelín nuclear power plant in hydro-sphere; Praha, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM 1997. Odborná studie, zabývající se dopady provozu JE Temelín na vodní ekosystémy v dotčené oblasti.

Odpady, vč. nebezpečných; Praha, CEMC 1997. Cena 250,- Kč. Předpisy EU týkající se nakládání s odpady.

Jiří Plamínek a spol.: Řízení neziskových organizací; Praha, Nadace Lotos 1996. První český rádce pro pracovníky neziskových organizací nejrůznějšího typu. Objednávky: Nadace Lotos, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.

Zákon o lesích a příslušné vyhlášky; Praha, Ministerstvo zemědělství ČR 1997. Cena 84,- Kč. Úplné znění zákona o lesích a navazujících předpisů pro všechny lesníky či majitele lesů. Objednávky na adrese: Agrospoj, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Zdroje znečišťování ovzduší; Praha, Institut městské informatiky 1997. Cena 140,- Kč. Shrnutí základních údajů o znečištění ovzduší a jeho zdrojích v hlavním městě Praze.


Vybrali jsme ze Sbírky

Vyhláška č. 82/1997 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb. o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 83/1997 Sb. Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole.
Vyhláška č. 84/1997 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.
Vyhláška č. 105/1997 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky.