Životní prostředí na Síti

Jak to vypadá se sbírkami environmentálních informací na Slovensku?
Se životním prostředí se setkáváme na třech adresách: Fakulta prírodných ved University Komenského v Bratislave:
<gopher://gopher.fns.uniba.sk:70/11/zp>. Server obsahuje časopisy jako je Ekopanoráma, Sloboda zvierat, Natura, Greenpeace a zpravodaj SZOPK.
Dále adresáře slovenských nevládních organizací, servis informací od slovenské agentury životního prostředí a dalších organizací. Správci spolupracují s SZOPK, Slobodou zvierat, Za Matku Zem, Greenpeace, Fondem pre alternativne zdroje energie a dalšími organizacemi.
Technická univerzita v Košicích:
<gopher://ccsun.tuke.sk:70/11/Misc/Ekologia>.Obsahuje návrhy zákonů, ne příliš aktuální kalendář akcí, diskusní skupinu eko-l, servis informací o jaderné elektrárně v Mochovcích, články Hnutí Duha o jaderné energii, zpravodaje Greenpeace Informator, Greenway Newsletter a InLife
Slovenská technická univerzita v Bratislave
<http://www.fa.stuba.sk/kat/keevt/keevt.html>. Provozuje při fakultě Architektury, oddělení experimentálního a ekologicky determinovaného designu tématický server.


Strategové TUŽte se

Trvale udržitelný rozvoj, způsob života, udržitelnost životního stylu. Termíny tolikrát skloňované, tolikrát použité, ale i tak obávané. Pojmy, které někteří vyhledávají a jiní se jim zdaleka vyhýbají. Znamenají přibližně jedno a totéž - totiž takový způsob života, který nevede k sebevraždě.
Definice jsou různé a poměrně dobře známé: Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který naplňuje potřeby nynějších generací, aniž by omezoval ... atd. atd. Všichni dobře známe. Ale každý z nás se setkal nejednou se všetečou otázkou typu No dobrá, to je definice, co to ale znamená v praxi, co se pro to má dělat?
Na pultech knihkupců je kniha, která je v tomto směru vpravdě pionýrská. Univerzita Palackého v Olomouci spolu se STUŽ Praha vydala knížku autorského kolektivu v čele s Pavlem Nováčkem pod názvem Strategie udržitelného rozvoje. Autoři zde nastiňují svoji vizi trvale udržitelného rozvoje, na čemž by nebylo nic převratného, co je však nové, to je systematičnost této práce.
Podle mého vědomí a svědomí je to opravdu první případ, kde je jasně, stručně a od A do Z, tedy popořádku od počátku do konce, řečeno: co je vlastně problémem, jaký je stav dané věci z hlediska trvalé udržitelnosti a - hlavně - co autoři navrhují dělat.
Když jsem tuto knížku četl, přemýšlel jsem o tom, jak docílit toho, aby se stala povinnou literaturou všech úředníků státní správy od mzdových účetních po pány ministry. Je jasné, že o obsahu navrhovaných řešení by se dalo s úspěchem polemizovat, souhlasit i nesouhlasit, ale fakt, že tyto představy konečně někdo tak zřetelně a explicitně vyslovil, stojí za těch děsivých 130 korun, které za knížku knihkupci pravděpodobně budou chtít.

Nováček, Pavel, Mederly, Peter a kol.: Strategie udržitelného rozvoje; Olomouc - Praha, PřF UP - STUŽ 1996; 130,- Kč.


Právě vyšlo

Alber, Gotelind: Ochrana klimatu v českých obcích; Praha, Nadace H. Bölla 1996.

Carter, Forrest: Odvedu vás do Sierry Madre; Škvorec, Synergie 1996; 240 stran, 198,- Kč.

Marková, Helena: Fundraising 96; Praha, Asociace Brontosaura 1996; 50,- Kč (+ poštovné).

Murtinger, Karel a spol.: Jak šetřit energii v domácnosti; Praha, Děti Země.

Ritzer, George: McDonaldizace společnosti; Praha, Academia 1996.

Sládeček, Vladimír a Sládečková, Alena: Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod (1. díl); Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1996.


Vybrali jsme ze sbírky

Vyhláška č. 256/1996 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 - 1999.