ZprávyTanker najel na pobřeží

Mořská císařovna zabila tisíce ptáků na pobřeží jižního Walesu.Uniklo 58200 tun ropy.

LONDÝN - Pod liberijskou vlajkou plující tanker „Sea Empress” (Mořská císařovna) s ruskou posádkou najel 14. února na skaliska poblíž přístavu Milford Haven na pobřeží jižního Walesu. Tanker převážel celkem 130 824 tun ropy z ložisek v Severním moři. Po havárii uniklo 58 200 tun této suroviny, která způsobila ekologickou katastrofu.

Podle britské Královské společnosti pro ochranu zvířat v důsledku úniku ropy zahynulo 25 000 mořských ptáků. Podle britské pobočky mezinárodní organizace Přátelé Země začaly oblast opouštět vzácné mořské hvězdice druhu Asterina phylactica. Ohroženy jsou rovněž kolonie mořských tuleňů a ropná skvrna znamená rovněž katastrofu pro místní rybáře.
(dek)

Uniklo 7000 kg kyseliny

OLOMOUC - Při havárii v areálu společnosti Farmak Olomouc, v jejímž důsledku zemřeli dva lidé, vyteklo v pondělí 4. března z cisterny přes sedm tisíc kilogramů kyseliny sírové. ČTA to 14. března potvrdil vyšetřovatel případu František Pospíšil z Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR v Olomouci. Představitelé společnosti Farmak v prvních dnech po havárii uváděli, že při přečerpávání kyseliny sírové uniklo v areálu firmy asi 200 kg této látky.

V celé záležitosti policie obvinila v pátek 8. března z trestných činů obecného ohrožení a ohrožení životního prostředí 51letého zaměstnance společnosti Farmak Pavla W. Obvinění dalších osob V. Pospíšil nevyloučil.
M. Šverdík, ČTA, 14. března

V Beskydech by měli zůstat vlci i ovce

PRAHA - Ministr životního prostředí František Benda zamítl 28. února rozklad proti rozhodnutí odboru ochrany přírody MŽP, který počátkem ledna podali obyvatelé beskydských obcí. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí, ve kterém MŽP odmítlo povolit odstřel vlka. Upřesnil jej v tom smyslu, že se nepovoluje žádný rušivý zásah do vývoje populace vlka - dostřel, regulovaný odstřel ani odchyt. V únoru letošního roku zjistil slovenský zoolog ing. Juraj Lukáč výskyt čtyřčlenné smečky vlků v Beskydech. Podle členů týmu složeného ze zástupců CHKO Beskydy, Hnutí DUHA, Sdružení Beskydčan a přizvaných odborníků je možný chov ovcí i za přítomnosti vlků v krajině. O náhradě škod chovatelům ovcí se v současné době jedná.
Radek Svítil

Zaplatí rekonstrukci z vlastních úspor

Úspory energie na klíč nabízí v Evropě nová metoda Energy Performance Contracting, u nás poprvé předvedená firmou EPS v areálu Fakultní nemocnice Bulovky. Akce začala v roce 1994, takříkajíc v poslední chvíli. Rozvody páry a tepla byly v havarijním stavu a hrozilo zastavení provozu největší pražské nemocnice. Jak uvedl ředitel nemocnice Ing. Blažek, snažili se řešit nedostatek peněz na investice půjčkou (státní dotace jim byla zamítnuta). České banky však zásadně státním organizacím nepůjčují, půjčku ze zahraničí jim zakázalo Ministerstvo financí. Situace se dále radikálně zhoršila po zvýšení daní na lehký topný olej, kterým na Bulovce topili v kotlích.

Metoda, kterou jim firma EPS nabídla, spočívá ve financování celé rekonstrukce formou splátek z peněz, které nemocnice ušetří díky efektivnějšímu využívání energie. EPS garantuje takovou výši úspor, která se rovná pravidelné splátce dluhu. Jsou-li dosažené úspory nižší, jde rozdíl k tíži EPS, jsou-li vyšší, rozdělí si s nemocnicí dodatečné úspory v dohodnutém poměru. Původní kotle na topný olej byly nahrazeny kotli na zemní plyn a parovodem Pražské teplárenské společnosti. Veškeré rozvody teplé vody i páry jsou pečlivě monitorovány a všechna měření se soustřeďují na počítači v dispečinku nemocnice. Informace jdou současně do ústředí firmy EPS a Landys & Gyr. Tyto firmy garantují dlouhodobý servis a v případě naměření abnormálních hodnot (signalizujících např. únik páry) okamžitou nápravu. Akce má i pozitivní dopad na čistotu vzduchu v okolí nemocnice, která do té doby platila vysoké poplatky za znečišťování ovzduší.

Další obdobnou akcí společnosti EPS bude realizace úsporných opatření v podniku SETUZA, a.s.
Pavel Činčera

Odstěhuje se bobr evropský kvůli novým přehradám ?

PRAHA - Dva nové přehradní stupně u Malého Března a u Prostředního Žlebu v dosud neregulovaném úseku Labe na Ústecku a Děčínsku hodlají v následujících letech vystavět České energetické závody (ČEZ). „Obě stavby odporují zákonu o ochraně přírody a krajiny,” uvedl pro ČTA Jindřich Petrlík. V prostoru, který má být zatopen, byl v posledních měsících objeven mimo jiné bobr. Regulací vodního toku by se jeho životní podmínky změnily natolik, že by oblast opustil. Obě lokality jsou navíc cenné výskytem několika druhů chráněných rostlin. Plánovaná výstavba 13kilometrového vodního díla Malé Březno má být zahájena v roce 1998.
Petr Roch, ČTA, 19. února

Kde jsou hranice ?

Jane Godallová: Propast mezi lidmi a zvířaty není nepřekročitelná

Je to již přes 35 let, kdy mladá žena jménem Jane Goodallová začala svá pozorování šimpanzů v jejich přirozeném prostředí.

Zpočátku sama, později s celým týmem pozorovatelů trávila dny s těmito nejbližšími příbuznými člověka a zprostředkovala nám tak neocenitelné množství poznatků nejen o nich, ale i o nás. Ve svých pracech se pak snažila zpochybnit ostrou hranici oddělující člověka od ostatních živočichů, snažila se dokázat, že nejsou pouhými stroji a mají právo na svoji svébytnou existenci. Mohou cítit smutek, myslet, radovat se, nudit se, nenávidět i mít rádi.

Byla to ona, která roku 1960 upozornila na používání nástrojů šimpanzi. Nejenom, že házejí klacky a kameny a umí si větvičkou čistit zuby, ale dokonce k lovení termitů užívají stébla trávy či větvičky, předem k tomu utržené a upravené. Když tento převratný objev nadšeně telegrafovala slavnému antropologovi Leakeymu, napsal jí stručnou odpověď: „Nyní musíme změnit definici nástroje, změnit definici člověka nebo se smířit s tím, že šimpanz je člověkem.”

Goodallová nepochybuje na rozdíl od mnoha vědeckých autorit o kvalitách duševního života šimpanzů: „Jaká jsem byla naivní. Nemajíc za sebou žádného universitního vzdělání (to dokončila až později - pozn. K.S.), neuvědomovala jsem si, že zvířata nemohou mít osobnost, myslet, cítit emoce nebo trpět bolestí.” Co by mělo za následek uznání takových myšlenek, je zřejmé: „Teze o plynulém evolučním přechodu ... od lidoopa k člověku je odedávna morálně nepřijatelná pro většinu vědců. To, že ten samý závěr by se mohl vztahovat k vědomí, bylo však dále považováno za absurdní hypotézu, zvláště těmi, kteří využívali, často krutě, zvířata ve svých laboratořích.” Je přitom pozoruhodné, že používání nástrojů, přítomnost citů a vědomí považoval u šimpanzů za samozřejmost již Darwin.

„Její” tlupa však Jane Goodallové předvedla i méně sympatickou podobnost s lidmi. V sedmdesátých letech se tlupa rozdělila na dvě části a jedna systematicky vyvraždila druhou. Vítězové si počínali vždy neobyčejně brutálně - svým bývalým kolegům vykrucovali končetiny, strhávali kusy kůže a pili krev svých obětí. Padla tak iluze, že pouze člověk zabíjí (systematicky) jedince svého druhu. Přes všechny krvavé činy šimpanzů však Goodallová upozorňuje, že nejsou schopní dosáhnout takového zla jako lidé, na druhou stranu však nejsou také schopní citlivosti vyššího řádu, především lásky.

V současnosti tato již starší vědkyně bojuje za zachování šimpanzích populací ve volné přírodě a za zlepšení laboratorních podmínek, v nichž jsou chováni.

V Africe totiž šimpanzů neustále ubývá. Zmenšování plochy lesů zemědělskou činností, nákazy lidskými nemocemi, pytláctví - to vše má pro jejich populace fatální důsledky. V chudých afrických státech, kde lidé umírají hlady, je velmi komplikované vynutit ochranu pro zvířata. Goodallová, která jejich ochraně a poznání zasvětila celý život, si to také uvědomuje: „Někteří ochranáři zapomínají, že lidé také zasluhují ochranu.”

Využívání šimpanzů v laboratořích je velmi výhodné pro jejich podobnost s člověkem (více než 98% DNA je shodných), podmínky, v nichž jsou drženi, však předčí i nejhorší lidská vězení. Vždyť osamělé zvíře, umístěné v malé kleci, bez možnosti pohybu a kontaktu s jinými šimpanzi, je vystaveno obrovským psychickým tlakům. Jane Goodallová jezdí tedy po různých zemích, pořádá přednášky a přesvědčuje vědce o nutnosti zlepšit zacházení se šimpanzi. Nezasazuje se však o zrušení pokusů obecně. Snaží se, když už je nutný takový výzkum, zmírnit zbytečné utrpení těchto lidem tak podobných bytostí a ukázat, že nejsou jen nějakými složitějšími stroji, které je možné uskladnit kdekoliv.
Karel Stibral Literatura: Lawicková - Goodallová, Jane van: Ve stínu člověka, Praha 1978. Goodall, Jane: Through a Window, Thirty Years with the Chimpanzees of Gombe, 1990, (citace v textu). Miller, Peter: Jane Goodall, v.: National Geographic, December 1995. Kdo chce, může si zkusit napsat o bližší informace na adresu: Jane Goodall Institute, P. O. Box 599, Ridgefield, CT 06877, Velká Británie

Silnice ke štole je uzavřena

Činnost těžební společnosti Bohemia důlní je v okolí Kašperských Hor paralyzována. EkoListu to sdělil tajemník městského úřadu (MÚ) Kašperské Hory J. Vacata.

Poté co MÚ (po dohodě s příslušným dopravním inspektorátem) uzavřel příjezdovou komunikaci ke štole Naděje, přestala těžební společnost s průzkumem. Město Kašperské Hory dále připravuje sérii žalob proti Bohemia důlní. Požaduje vyklizení zabraných pozemků města, odstranění staveb z okolí štoly Naděje a vznese nárok na náhradu škod městu způsobených. Kašperské hory se také připojí k městu Rožmitál, které připravuje ústavní stížnost na nedostatečné postavení obcí ve správním řízení.

Bohemia důlní a.s. je dceřinou společností kanadské firmy TVX Gold Inc., jedné z největších společností na světě těžících zlato a stříbro. Ziskem stoprocentního podílu v geologické společnosti Bohemia důlní a. s. se snaží vyvíjet aktivity i v České republice. Rozhodnutím Ministerstva hospodářství ČR (MH) obdržela v roce 1993 Bohemia důlní povolení ke geologickým pracem pro vyhledávání a průzkum ložisek zlatonosné rudy v průzkumném území Kašperských Hor. Podle firmy obsahuje hornina v této oblasti asi šest až 31 tun zlata. Průzkum navazuje na státní vyhledávací průzkum ukončený z nedostatku prostředků v roce 1991. O ložisko tehdy projevila zájem kanadská firma Bohemia Mines, se kterou jednal Český geologický úřad a po jeho zrušení geologický odbor Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP). Po založení sesterské společnosti Bohemia důlní MŽP odsouhlasilo její návrh o předání ložiska. V roce 1991 byla uzavřena dohoda o převzetí geologického průzkumu a průzkumová zpráva byla předána po uhrazení části vynaložených prostředků státního rozpočtu v roce 1992. Rozhodnutí, kterým se povolují geologické práce v průzkumném území Kašperské Hory na ploše 20,28 km2 bylo vydáno 16. března 1993 a má platnost do 31. března 1999. Povolení k průzkumu vydalo MH se souhlasem MŽP, Správy Chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava a na základě stanovisek dotčených obcí.

K provádění průzkumu je dále nutná smlouva o vstupu na příslušné pozemky. Tyto smlouvy byly uzavřeny s městem Kašperské Hory a se Správou CHKO Šumava. Jejich platnost vypršela loni a nebyly obnoveny, proto MH uložilo společnosti Bohemia důlní nezahajovat letos povrchové a geologické práce, dokud smlouvy nebudou uzavřeny. Bohemia důlní až do zásahu MÚ Kašperské Hory pokračovala v průzkumu ze štoly Naděje v Amálině údolí. Případná těžba by podle prezidenta společnosti TVX Gold Johna W. Hicka měla probíhat kyanidovou metodou. Denně by bylo zpracováno 2000-2500 tun horniny. Odpad z těžby by zaplnil několik údolí v okolí Kašperských Hor. Podle MŽP je těžba zlata na Šumavě nepřípustná a firma již při průzkumu poškodila šumavskou přírodu. Za prokázané přestupky jí proto byla udělena pokuta 300 tisíc korun.
Pavel Činčera a ČTA

Odepsat zásoby či Tlustec ?

PRAHA/BRNIŠTĚ - Okresní úřad v České Lípě hodlá v nejbližší době podat nový návrh na tzv. odpis zásob, který by mohl omezit těžbu čediče na kopci Tlustec. Podle Antonína Mojžíše, jednatele těžařské společnosti Beron Čerčany, však o případném odepsání části zásob čediče na Tlustci může rozhodnout pouze Ministerstvo hospodářství ČR.
(čta)

Soudy melou pomalu

PRAHA - Dalším kolem pokračoval v pondělí 11. března soudní spor Hnutí Duha verzus ing. Petr Karas, ředitel ČEZ, a.s. Spor, který se točí ohledně Karasova označení Duhy za teroristy, pokračoval výslechem ing. A. Svobody a ing. V. Halamy ze Sdružení měst a obcí regionu JETE. Oba svorně potvrdili, že po obdržení Karasova Duhu diskreditujícího dopisu přerušil SMOR s Duhou do té doby probíhající spolupráci. Poté byl soud opět odročen na neurčito. „Myslíš, že už ho dneska odsoudí?,” zeptal jsem se před začátkem jednání Jana Beránka z Hnutí Duha. „Ne.” „A jak dlouho to podle tebe bude ještě trvat?” „Tak dva roky.” Přičteme-li ještě další roky na odvolací řízení, lze očekávat, že rozsudek nabude právní moci někdy počátkem příštího tisíciletí. Boží mlýny melou pomalu a nejistě.
Jan Činčera

Národní park letos nebude ?

PRAHA - Národní park (NP) České Švýcarsko patrně v tomto volebním období, a tedy ani letos, vyhlášen nebude. Poslanecká sněmovna totiž 13. března odhlasovala návrh poslance rozpočtového výboru Stanislava Pěničky (ODS) na vrácení vládního návrhu k projednání jeho výboru. Bezprostředním důvodem Pěničkova návrhu byly podstatné změny, které odhlasoval 28. února výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor schválil pozměňovací návrh poslance Radima Špačka (ODA) na tzv. velkou variantu, jíž se rozloha parku rozšiřuje prakticky na dvojnásobek. Sekce monitoringu a ekologie krajiny (SMEK) Brno předtím poskytla parlamentu podklady svědčící ve prospěch původní varianty o rozloze cca 9600 ha. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) přesto vládě předložilo ke schválení variantu „malou” o rozloze cca 5000 ha. Vedoucí SMEK Brno Mojmír Vlašín, který tento krok veřejně kritizoval, byl poté ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny Josefem Novákem propuštěn za „nedovolené vystoupení v televizi”. Celé pracoviště SMEK bylo rozpuštěno.
(čta)
Začínáme otiskovat rozhovory s politiky o ekologických programech, s nimiž jdou do voleb

Podpora přímotopů je zvěrstvo

SD-LSNS vznikli sloučením strany Svobodní demokraté a Liberální strany národně sociální v prosinci roku 1995. Podle průzkumů volebních preferencí by SD-LSNS v současnosti dostali hlas od 3-5 procent oprávněných voličů.

O rozhovor jsme požádali RNDr. Martina Bursíka, člena předsednictva SD-LSNS a předsedu výboru pro životní prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Dr. Bursík je zařazen na třetím místě pražské kandidátky SD-LSNS pro volby do Poslanecké sněmovny.

Svobodní demokraté se na svém loňském sjezdu přihlásili k principům trvale udržitelného života. Jak vaše strana chápe tyto principy a jak se to projevuje ve vašich konkrétních politických krocích?

Máme za to, že politika vlády by měla být principem trvalé udržitelnosti zastřešena. Měly by to být jakési konstanty, které by vláda měla ctít při svém rozhodování. Je například nutné s neobnovitelnými zdroji hospodařit co nejšetrnějším způsobem. Je nutné v co největší míře využívat alternativní zdroje. Konkrétně se to projevuje tím, že velmi ostře kritizujeme státní podporu exportu surovin nebo např. vládní podporu plýtvání energií. Při hospodaření s obnovitelnými zdroji by politika měla být taková, aby spotřeba odpovídala míře obnovy zdroje. Měřítkem úspěšnosti ekonomiky není pro nás růst hrubého národního produktu, ale kvalita života.

V České republice byl loni zaznamenán výrazný nárůst spotřeby elektřiny, způsobený zejména zaváděním přímotopného elektrického vytápění do domácností. Jak chcete snížit spotřebu v těch domácnostech, které jsou vytápěny přímotopy?

Hned zpočátku musím říci, že my se nezlobíme na lidi, že si koupili přímotopy. Chyba je jednoznačně ve vládní politice. Především v tom, že Státní program ozdravění ovzduší mj. považuje za ekologickou investici přeměnu vytápění z uhlí na přímotopy. To považujeme za zvěrstvo. Je to vědomá podpora nejméně efektivního způsobu využití primárního zdroje energie. Vláda neupozornila občany, kteří si zřizovali přímotopná topení, na to, že u nás jsou zdeformované ceny energie a že tyto ceny se budou postupně narovnávat. My se domníváme, že musí dojít k deregulaci cen elektřiny. Zároveň prosazujeme ekologickou daňovou reformu. Je to koncept, který počítá s tím, že zdaněná bude nejenom práce, ale i suroviny. Tím dojde ke zdražení energií, zamezí se plýtvání a dojde ke snížení spotřeby. To, co stát vybere na této ekologické dani pak občanům vrátí tím, že masivně sníží daň z příjmu. Sociálně slabším vrstvám obyvatelstva by stát samozřejmě zvýšené ceny energie kompenzoval formou finančních příspěvků.

Bylo by podmínkou případného vstupu SD-LSNS do vlády zastavení výstavby jaderné elektrárny Temelín či vypsání referenda o této otázce?

My už dlouhou dobu tvrdíme, že elektřinu z Temelína nepotřebujeme. Je však korektní říci, že bychom v případě vstupu do vlády svůj postoj přehodnotili. Nechali bychom vypracovat studii, jaké jsou možnosti alternativního využití stavby. Znovu bychom se pokusili zhodnotit potenciál energetických úspor a podle toho bychom pak k Temelínu zaujali postoj. Na pořad jednání vlády bychom to zařadili jako jeden z prvních bodů. Na stavbě Temelína se denně investují peníze a my si pořád ještě myslíme, že je čas na případné zastavení stavby této elektrárny. Referendum bychom ale podpořili, i pokud by se ukázalo, že elektřinu z Temelína potřebujeme.

Jak se SD-LSNS staví ke globalizaci světové ekonomiky? Některé nevládní organizace, např. Hnutí Duha, kritizují EU nebo GATT...

V tom se od Duhy lišíme. My se domníváme, že globalizace současného světa je spontánní projev, že je to proces v podstatě pozitivní. Globální problémy současného světa není možné řešit na úrovni národních států. Globalizace trhu je přirozený proces, který není možné žádným způsobem omezovat. Co se týče integrace do Evropské unie, tak tam argumentace nevládních organizací vychází ze zkušeností například Norska, které je však v úplně jiné pozici než Česká republika. Má zásoby ropy v Severním moři, je členem NATO. My máme i z hlediska životního prostředí argumenty, které hovoří pro vstup do EU. Celý projekt ekologické daňové reformy bude možné daleko efektivněji uskutečňovat v rámci EU než na úrovni jednotlivých států.

Vláda je ze strany NGO`s kritizována za podporu automobilové dopravy. Podporují SD-LSNS vládní koncepci výstavby dálnic?

V principu proti budování dálnic nejsme. Jsme si ale vědomi toho, o jak významný zásah do ekosystémů jde. Není možné, abychom se izolovali od tranzitní přepravy, nicméně si myslíme, že by mělo jít v maximální míře o přepravu kombinovanou. Co se týče alternativních koncepcí budování dálniční sítě, jsou nám návrhy například Dětí Země blízké.

Vláda nedávno schválila tzv. malou variantu NP České Švýcarsko, která je téměř poloviční oproti původní „velké" variantě. Pro kterou z těchto variant byste hlasoval?

Pro velkou. Už v době, kdy jsem v roce 1992 odcházel z Parlamentu, byl tam návrh zákona o vyhlášení NP České Švýcarsko. Odbor ochrany přírody, který tehdy vedl dr. Kendr, dával ministru Bendovi odborné stanovisko, ve kterém uváděl, že „malá” varianta Národního parku je z hlediska ochrany přírody nevhodná. Ministr Benda přesto tuto variantu podporuje.

Kdo by podle Vás měl mít konečné slovo v mechanismu povolování těžby?

Celý mechanismus ochrany a hospodaření s horninovým prostředím je nevyhovující. V současnosti má, kromě stanoviska MŽP k povolení průzkumu, všechny důležité pravomoce ministerstvo hospodářství. Vzhledem k tomu, že těžba je vždy významný zásah do krajiny, mělo by mít MŽP v procesu povolování těžby spolurozhodovací pravomoce. Stanovisko vzniklé v procesu EIA by mělo být závazné. Nechat právo veta jenom obcím by bylo populistické. V rozhodování obcí se vždycky silně projevuje princip „ne na mém dvorku”. Citelně tu chybí nadregionální samospráva, tj. vyšší územněsprávní celky.

Budou se tedy SD-LSNS po volbách snažit o novelizaci zákona tak, aby byl závěr procesu EIA závazný?

EIA má v současnosti rozhodně díry. Otázkou ovšem je, jestli po volbách nebude v Parlamentu taková atmosféra, že by případná novela zákona 244/92 Sb. dopadla ještě hůře než dosud platná právní úprava. Rozhodně bychom zákon, který by proces EIA činil závazným, podpořili.

Jak moc by se lišila státní politika životního prostředí navržená ministrem za SD - LSNS od té, kterou nedávno schválila vláda?

Zásadně. Vycházela by z konceptu trvale udržitelného rozvoje. Snažila by se tento princip implementovat do všech oblastí ekonomiky. Současné MŽP nejenže neposunulo ochranu životního prostředí někam dál, ono spíše ztratilo kompetence a dostalo se pod tlak ekonomických ministerstev. Svou funkci plní MŽP špatně nebo ji neplní vůbec. Ministerstvo musí být ve vládě důstojným partnerem. Konflikt ekonomických zájmů a zájmů ochrany životního prostředí tu bude vždycky. My navrhujeme ve svém programu, jak tento rozpor co nejvíce odstranit pomocí ekonomických nástrojů ve prospěch životního prostředí. Nikdy to ale nebude selanka, vždycky to bude bitka a je nutné, aby ministr životního prostředí byl člověk, který dokáže obhájit a prosadit svoje stanoviska.

Děkuji za rozhovor.
Jiří Neustupa

Na Temelín máme různé názory

Občanská demokratická aliance má v současné Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR poslanecký klub, čítající 16 členů. Podle průzkumů volebních preferencí by tato strana v současnosti ve volbách získala 6 až 7 procent hlasů.

O rozhovor jsme požádali člena Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny, poslance RNDr. Radima Špačka.

Vláda nedávno přijala Státní politiku životního prostředí. Princip trvale udržitelného rozvoje v ní není explicitně jmenován. Hlásí se ODA k principu trvale udržitelného rozvoje?

V současné době není problém se k principu trvale udržitelného rozvoje přihlásit. Díky nadužívání tohoto termínu už dnes není úplně jasné, co si pod ním kdo představuje. ODA ve svém volebním programu nepoužívá tento termín explicitně, ale je tam zcela jasně obsažen. Hlásíme se k principu trvale udržitelného rozvoje v jeho konzervativním výkladu. Náš volební program obsahuje formulaci, že postoj ODA je postojem dobrého hospodáře, který chce zanechat to, co mu bylo svěřeno, přinejmenším ve stejně dobrém stavu svým následovníkům. Domnívám se, že právě to je obsahem pojmu trvale udržitelný rozvoj.

Jaký je vztah ODA k dostavbě jaderné elektrárny Temelín? Ministr Dlouhý je znám svojí podporou dostavbě Temelína. Je to i názor ODA?

Názor ministra Dlouhého není názorem všech členů ODA. V usnesení celostátní konference naší strany jsme doporučili, aby státní záruky za úvěr na dostavbu Temelína byly až tou poslední možností po vyčerpání všech ostatních. Na problém dostavby Temelína jsou v ODA různé názory, jako ostatně ve všech stranách, nicméně ministr Dlouhý připravoval podklady pro rozhodnutí vlády a jeho postoj je vnímán nejvíce.

V ČR v minulém roce výrazně vzrostla spotřeba elektrické energie, hlavně díky zavádění přímotopného elektrického vytápění do domácností. Jaká je energetická koncepce ODA? Bude se ODA v budoucnosti snažit o snížení spotřeby elektrické energie v ČR?

Právě nárůst přímotopů je krásnou ukázkou toho, že dotovaná a příliš levná energie vede k naprosto podivnému chování. Podle našeho názoru je tedy v první řadě třeba přivést ceny energie na takovou úroveň, která odpovídá přinejmenším nákladům. Zároveň je třeba podporovat liberalizaci mezinárodního obchodu, která umožní více dovozů elektřiny. Energetika ale není jenom elektrická energie. V poslední době nás možná trochu víc pálí situace v dodávkách tepla, kde stát každoročně dotuje několika miliardami plýtvání teplem. Dotace na teplo jsou dnes zhruba třicetkrát vyšší než dotace na úspory tepelné energie.

Vláda je v současnosti ze strany nevládních organizací často kritizována za podporu individuální automobilové dopravy a naopak nedostatečnou podporu veřejné autobusové a železniční dopravy. Ztotožňuje se ODA s touto vládní politikou?

Nezpochybňujeme nutnost dostavby sítě dálnic a rychlostních silnic. Za problematický považuje řada z nás způsob, jakým vláda rozhodla o koncepci dostavby dálniční sítě, kdy v podstatě trikem obešla zákon 244/92 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí. Ve skutečnosti se ale problém existence nebo potřebnosti uvažované dálnice týká pouze dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic. Neustále kritizujeme fakt, že stát u nás nejvíce podporuje železnici, potom výstavbu dálnic a v podstatě nulová podpora je pro výstavbu a údržbu vodních cest. My se domníváme, že vodní cesty by měly být podporovány více než dosud, arciže při zachování veškeré opatrnosti vůči vodním dílům.

Problém dopravní obslužnosti území vnímáme jako klíčový, protože její omezování vede k nežádoucímu vylidňování venkova. Za problematické považujeme také to, že vláda ustoupila od svého projektu transformace Českých drah, který měl vést k tomu, že by se ČD začaly orientovat na zákazníka. Auto je natolik pohodlnější, flexibilnější a výhodnější než hromadná doprava, že se dá trendu nárůstu automobilové dopravy jen těžko zabránit. Přesto se domníváme, že existuje několik oblastí, kde hromadná doprava může konkurovat, ale nedělá to mimo jiné i proto, že se vláda nechala donutit tlakem železničářů k tomu, že opustila svůj projekt transformace ČD.

Jak blízká je Občanské demokratické alianci myšlenka zavádění ekonomických nástrojů k ochraně životního prostředí do naší legislativy?

To je jeden z pilířů našeho volebního programu, který obsahuje značný důraz na omezení systému příkazů a zákazů ve prospěch posílení nepřímých nástrojů na ochranu životního prostředí. Právě ekonomické nástroje patří mezi nejvýznamnější. V některých oblastech podporujeme zavedení ekologických daní. Nesmí to ale vést ke zvýšení celkové daňové zátěže. Mělo by jít spíše o restrukturalizaci současné daňové soustavy tak, aby došlo k posunu od zdanění práce směrem ke zdanění surovin.

Často zmiňovaným problémem je v poslední době těžba nerostných surovin, které se staly jedním z důležitých vývozních artiklů ČR. Jaká by měla být míra státní regulace těžby nerostných surovin?

Není úplně pravda, že jde o jeden z nejvýznamnějších vývozních artiklů. Nerostné suroviny se podílí na vývozu z České republiky 8 procenty. V zemích EU je to zhruba 7 %, takže to není tak dramatický rozdíl. Zároveň platí, že téměř u všech nerostných surovin poklesla těžba ve srovnání s rokem 1988 o téměř 50 %. Samozřejmě je ale hloupé vyvážet suroviny. Míra vývozu surovin z ČR je dána hlavně dvěma faktory. Jedním je nízká cena pracovní síly a druhým nízká cena, kterou platí těžař státu za jejich dobývání. Snažit se o snižování vývozu surovin tím, že ho budeme regulovat, je cesta, která může fungovat jenom několik málo let. Ve státech EU, do které postupně směřujeme, jsou kvóty na těžbu postupně rušeny. Omezení vývozu surovin by se mělo dosáhnout promítnutím poškození životního prostředí vlivem těžby do jejich ceny, popř. do ceny promítnout potenciální výnos území, které padne za oběť těžbě.

Kdo by podle Vás měl mít konečné slovo v mechanismu povolování těžby?

Obecně by to měl povolovat státní úřad. U těžby malého rozsahu by to měl být okresní úřad, u těžby většího rozsahu pak státní úřad na úrovni kraje. Samozřejmými účastníky by ale měl být majitel pozemku, obecní, popř. krajská samospráva, a orgány ochrany přírody a krajiny.

Děkuji za rozhovor
Jiří Neustupa