ZprávyPlastové láhve a hlinikové plechovky

Celkem 21 570 plastových lahví se vešlo do 10,13 m vysokého PET Monumentu (na snímku), který 20. dubna odpoledne vyrostl na Sítenském náměstí v Kladně v rámci oslav letošního Dne Země. Zasloužili se o něj nejen organizátoři ze Střediska pro volný čas Labyrint, ale také stovky dětí a dospělých, kteří po celý den přinášeli plastové lahve. Nejen s PET lahvemi je však problém. Pozoruhodným způsobem reagoval na dopis ředitelky Zeleného kruhu Marie Haisové tiskový mluvčí Škody Plzeň Karel Samec. Marie Haisová vyjádřila v otevřeném dopise generálnímu řediteli Škody obavu, jak bude nakládáno s 400 miliony hliníkových nápojových plechovek o obsahu 0,33 a 0,25 litru. Závod na výrobu těchto plechovek byl za účasti prezidenta republiky Václava Havla otevřen 24. května. „My jsme výstavbou závodu řekli »A« a nemůžeme zároveň mluvit o »Z«. Výroba obalů se teprve rozbíhá,” řekl zpravodaji ČTA tiskový mluvčí Škody Karel Samec. Používání hliníkových plechovek na nápoje mnohé ekologické organizace kritizují zejména kvůli extrémní energetické náročnosti výroby hliníku.
(čta a dek)

PET monument

Obchvat jde k soudu

PRAHA/PLZEŇ - Žalobu Vrchnímu soudu v Praze proti územnímu rozhodnutí stavebně správního odboru plzeňského magistrátu na stavbu dálničního obchvatu Plzně podala 13. května ekologická organizace Děti Země. Stejnou žalobu podalo již v pátek 10. května 1996 Občanské sdružení pro ochranu vrchu Val a přes 40 vlastníků dotčených pozemků. „Územní rozhodnutí bylo vydáno, aniž měl stavební úřad k dispozici stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody a navíc trpí i dalšími obsahovými i formálně - právními vadami,” řekl na právní zástupce hnutí Děti Země Petr Kužvart. Územní rozhodnutí na stavbu 21 kilometrového dálničního obchvatu Plzně nabylo právní moci před koncem dubna.

Původní varianta dálničního obchvatu (KUO) podporovaná ekology byla schválena v roce 1991. Usnesením Vlády ČR ze dne 6. dubna 1994 bylo rozhodnuto o změně trasy ve prospěch delší varianty (SUK), která prochází rekreační oblastí. „Návrat k variantě KUO by ušetřil dvě miliardy korun a unikátní okruh plzeňských příměstských lesů, hlavně by však přispěl k rychlejšímu řešení katastrofální dopravní situace v Plzni,” řekl zástupce Dětí Země Jan Rovenský.
Petr Roch, ČTA, 13. května

Auto na vodík nesmrdí

BERLÍN - Sériovou výrobu osobních automobilů s palivovým článkem bez škodlivých látek hodlá do roku 2010 zahájit automobilová společnost Mercedes Benz. Podle dnešního prohlášení šéfa společnosti Helmuta Wernera se jedná o první automobil tohoto typu vhodný pro dopravu. Ekologický palivový článek by měl být vedle malých vozidel Mercedes zabudován i do omnibusů. Vozidlo s názvem Necar II (New Electric Car) nemá obvyklý spalovací motor a energii čerpá z řízené reakce vodíku a kyslíku. Tato technika vyvinutá na základě raketové technologie by se mohla stát v průběhu již deseti až 15 let reálnou alternativou spalovacích motorů.
M. Horná, ČTA, 14. května

Džípy vodě neprospěly

KADAŇSKÁ JESEŇ - Třídenní rallye džípů z Čech, Německa, Rakouska a Holandska v chráněné oblasti v okolí Kadaňské Jeseně pravděpodobně silně znečistila zdroje pitné vody.

Od pátku 24. května do neděle 26. května si zde dali dostaveníčko majitelé džípů. Přestože zdejší oblast je bývalým vojenským prostorem, který je stále ve správě Ministerstva obrany ČR, nebylo vydáno žádné povolení pro vjezd džípů. I když akci zajišťovala státní a městská policie, přítomny byly i technické služby a hasiči, nikdo neví o povolení celé akce.

Podle Tomáše Hanouska ze Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK) bylo narušeno ochranné vodárenské pásmo. Zjištěny byly olejové skvrny, ale odebrané vzorky vody jsou podle provozního náměstka SČVK Oty Kohlera v mezích normy. Okresní úřad v Chomutově již ve věci zahájil správní řízení. SČVK budou po viníkovi požadovat úhradu škody a vzniklých nákladů.
Eva Holá, ČTA, 27. května

Na Lysou horu závodníci míru nedojeli

PRAHA - Ministerstvo životního prostředí prověřuje správní kroky, které učinila Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy v souvislosti s letošním zákazem dojezdu Závodu Míru na Lysou horu. „Případná odvolání některých pracovníků CHKO nelze spojovat se samotným zákazem dojezdu na Lysou horu, ale s nedostatečně vypracovanými rozhodnutími,” uvedl 15. května pro ČTA náměstek ministra životního prostředí Aleš Šulc. Podle něj v rozhodnutích chybí zdůvodnění, proč byl dojezd na Lysou horu zakázán. Správa CHKO navíc prý nedodržela správní termíny na vyřízení žádosti.

Pořadatelé požádali o možnost dojezdu na Lysou horu 8. listopadu 1995, ale rozhodnutí bylo vydáno až 15. března 1996. Termín na vyřízení žádosti je maximálně 60 dnů. Územní odbor MŽP v Ostravě z těchto důvodů vrátil rozhodnutí Správě CHKO k přepracování. Ta 6. května vydala předběžné opatření zakazující dojezd závodu na Lysou horu. „Pokud by došlo k soudnímu projednávání, CHKO by byla prohrávající stranou,” dodal A. Šulc.

„Domnívám se, že Závod míru žádnou ekologickou škodu způsobit nemůže. Pokud by byla zajištěna pořadatelská služba, která by usměrnila diváky, nebyl důvod dojezd na Lysou horu zakazovat,” řekl. Dojezd třetí etapy Závodu míru v sobotu 11. května 1996 byl původně naplánován na vrchol Lysé hory. Etapa nakonec skončila ve Visalajích.

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy po negativních zkušenostech s dojezdy Závodu míru na Lysou horu již 10. dubna 1995 rozhodla, že sportovní akce se ve vrcholové partii nejvyšší beskydské hory nebudou konat do roku 2000. „Organizátoři cyklistického závodu tak o našem rozhodnutí věděli více než rok,” uvedl 14. května pro ČTA vedoucí CHKO Beskydy Jan Petřvalský. Další nesouhlasné rozhodnutí o dojezdu na Lysou horu, bylo vydáno 15. března 1996. V tomto rozhodnutí však CHKO souhlasí s pořadateli navrhovaným alternativním dojezdem etapy ve Visalajích. Hlavním argumentem CHKO je ochrana přírody na vrcholu Lysé hory. „Místní flóru a faunu, vystavenou extrémním podmínkám, je třeba chránit před jakoukoli činností, jež by mohla vést k její ohrožení,” dodal Jan Petřvalský.
(čta)

Osud 66 nejvíce ztrátových tratí je nejistý. Šest dalších tratí bude nabídnuto k prodeji.

Přežijí regionální tratě ?

Nabídka osobní železniční dopravy v novém jízdním řádu je o 4,5% nižší oproti roku 1995/96.

Rušení vlakových spojů v jednotlivých oblastech země však není rovnoměrné. Nejvíce je omezována osobní doprava na regionálních tratích. Například v jihočeském regionu zrušily České dráhy v poslední době plných 10% spojů z původního stavu.

Jak EkoListu sdělil tiskový mluvčí ČD ing. Roman Vlasák, České dráhy pro nejbližší období nepředpokládají rušení nerentabilních tratí. Může však docházet k úplnému zastavování osobní přepravy na jednotlivých tratích, pokud se na tom s Českými drahami dohodnou příslušné okresní úřady. Prvním takovým případem je zastavení provozu na trati Protivec - Bochov, kde je osobní doprava od 1. června zrušena.

Zajímavý je v této souvislosti výrok ministra dopravy ing. Budinského ze začátku května, podle kterého nebude v nejbližší budoucnosti v žádném případě na žádné trati zastaven provoz. Ing. Budinský dále vyjádřil svoje odhodlání preferovat v křesle ministra dopravy v následujících čtyřech letech dopravu veřejnou před dopravou individuální.

Podle jiného ministrova výroku je však osud 66 nejvíce ztrátových tratí v celkové délce 1300 kilometrů přinejmenším nejistý. „Budou vyzkoušeny různé varianty postupu, nepodaří-li se jejich situaci zlepšit, budou zrušeny,” prohlásil ing. Budinský. O které konkrétní tratě jde, nám mluvčí ČD ing. Vlasák odmítl sdělit s tím, že problematika dosud není uzavřena.

Jednou z cest, jak situaci regionálních tratí řešit, je podle ministra Budinského privatizace. K prodeji je celkem určeno 3300 km z 9500 km celkové sítě Českých drah. V první fázi bude k prodeji nabídnuto 6 tratí o celkové délce 142 km. Jedná se o tratě Hodonín - Zaječí, Čejč - Ždánice, Kyjov - Mutěnice, Opočno - Dobruška, Kostelec u Jihlavy - Slavonice a Český Těšín - Frýdek-Místek. Ani v jednom případě se však nejedná o žádnou z 66 tzv. nadprůměrně ztrátových tratí, kterým zrušení podle ing. Budinského hrozí nejakutněji.
Jiří Neustupa

Životní prostředí se mezi lety 1992-1995 sice zlepšilo, ale mezi lety 1994-1995 emise stouply.

Vláda se na závěr pochválila

Plná optimismu je Zpráva o životním prostředí České republiky v období 1992-1995, kterou 15. května projednala vláda.

Zpráva, kterou Ministerstvo životního prostředí vydalo na křídovém papíře v nákladu 500 výtisků, hovoří doslova o „výrazném zlepšení stavu životního prostředí ČR”. Za nejvýznamnější úspěchy Zpráva považuje mj. snížení emisí hlavních plynných znečišťujících látek (SO2, NOx, CO, uhlovodíky) o 19%, snížení emisí tuhých látek o 36%, stagnaci množství emisí znečišťujících látek z mobilních zdrojů a pokles emisí CO2 o 8%. O žádných jiných znečišťujících látkách v ovzduší (např. dioxinech) a vývoji jejich koncentrací se Zpráva nezmiňuje. V oblasti ochrany vod jsou největšími úspěchy snížení množství celkového vypuštěného znečištění do vod o 9% a stagnace koncentrace dusičnanů v povrchových vodách. Celková plocha dobývacích prostor se snížila o 24%. Mezi jeden z nejvýznamnějších úspěchů Zpráva řadí zpomalení růstu poškození lesů, které v letech 1992-94 vzrostlo ze 60,8% na 64,4%. Hromadné odumření smrků v Krušných horách během letošní zimy Zpráva nereflektuje.

Za hlavní příčiny dosavadního úspěšného vývoje Zpráva považuje transformaci ekonomiky, vysoké státní výdaje k ochraně životního prostředí, úspěšnou realizaci státní politiky životního prostředí a aktivní přístup komunální a průmyslové sféry. Podíl poklesu průmyslové produkce na zlepšení životního prostředí Zpráva nehodnotí. Všechny údaje o poklesech znečištění jsou za období 1992-95. Fakt, že množství emisí téměř všech hlavních znečišťujících látek po poklesech v letech 1990-94 v loňském roce opět stouplo, ministerská Zpráva nijak nereflektuje. Stoupající trendy emisí oxidů dusíku po celé ČR, ani vzrůst koncentrací prachu v některých regionech Zpráva neobsahuje. Tyto údaje jsou obsaženy až v Komentáři ke Zprávě, který však vláda neprojednávala. Předpokládaný nárůst automobilové dopravy a s tím spojené zvyšování koncentrací oxidů dusíku a přízemního ozónu Zpráva konstatuje, nijak ho však nehodnotí.

Závěrem Zpráva konstatuje: „Z analýzy vývoje a trendů ve stavu životního prostředí jednoznačně vyplývá, že politika životního prostředí ČR již přinesla v období 1992 - 1995 pozitivní výsledky a v období 1996 - 2000 lze oče kávat další významná zlepšení.”
Jiří Neustupa

Malé obce zatím bez čističek

PRAHA - Vláda zmírní tlak na výstavbu čističek odpadních vod v obcích s méně než pěti tisíci obyvatel. Vyplývá to ze změny nařízení vlády v rámci programu ochrany vod před znečištěním z komunálních zdrojů z roku 1992, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Vláda o tom rozhodla 15. května.

Obce zmíněné velikosti budou moci výstavbu čističek rozložit do delšího časového období. V současné fázi, kdy jsou dokončeny čističky v největších městech, hodlá vláda peníze koncentrovat na větší obce s počtem obyvatel mezi 2 - 10 tisíci, u nichž je efektivita vynaložených prostředků vyšší.
T. Chundela, ČTA, 15. května

Ministerstvo váhá s Tmaní

PRAHA - Územní odbor ministerstva hospodářství (MH) pro středočeskou oblast opět o měsíc odložil vydání stanoviska k územnímu rozhodnutí na Novou královodvorskou cementárnu u Tmaně. „Již poněkolikáté je tak prodloužen proces, který probíhá na MH na základě odvolání tří obcí, Dětí Země a Občanské iniciativy Suchomasty proti původnímu rozhodnutí,” řekl ČTA zástupce Dětí Země Jindřich Petrlík.

„Tento odklad nemůžeme nazvat jinak než jako předvolební tah. Ministerstvo pana Dyby se zjevně zdráhá o cementárně rozhodnout před volbami a posouvá termín na 12. červen, kdy už případným kladným vyjádřením k územnímu rozhodnutí OÚ v Berouně nepopudí voliče. Ti jsou podle průzkumu veřejného mínění z minulého roku z 86 procent proti cementárně,” dodal J. Petrlík.

Ekologové jsou přesvědčeni, že původní rozhodnutí by mělo být prohlášeno za neplatné, protože bylo vydáno na jiný projekt než ten, ke kterému bylo zahájeno územní řízení. „Na rozdíl od původního projektu totiž počítá s využitím stávajících komunikací k převozu materiálu do cementárny a odvozu z ní,” řekl J. Petrlík.

Cementárnu u obce Tmaň a v těsném sousedství CHKO Český kras chce stavět německá firma Heidelberger Zement zastoupená v Čechách firmou Cement Bohemia a. s. Cementárna má mít kapacitu milion tun.
Petr Roch, ČTA, 16. května

Konkursy na dodávky jaderného paliva a řídících systémů byly možná zmanipulovány

Zakázky ČEZu šetří policie

1. V soutěži vždy vyhrává Westinghouse. 2. Pokud tomu tak není, platí pravidlo číslo 1.

Tak zřejmě vypadalo vyhodnocování obchodních soutěží na tři zakázky pro České energetické závody (ČEZ), alespoň podle materiálů, které během května zveřejňoval deník Mladá fronta Dnes.

Podle informací MF Dnes a Hnutí DUHA šlo o výběrová řízení na jednotný informační systém (ISE) pro všechny elektrárny ČEZu, dále o dodávku jaderného paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín (JETE) a automatický systém řízení technologických procesů (ASŘTP) pro JETE. Informace o nesrovnalostech při výběrových řízeních se přitom opírají o zprávy přímo z oficiálních kontrolních orgánů ustavených akciovou společností ČEZ, resp. její dozorčí radou.

V prvním případě zjistil nedostatky interní audit, kerý měl prozkoumat příčiny zpoždění realizace celého projektu ISE. Bývalý místopředseda ČEZ a současný první náměstek ministra dopravy Jan Krenk měl informovat Jana Vadlejcha, spolupracovníka americké firmy Westinghouse, že konkurenční francouzská firma EdF nabízí o 5,6 miliónu dolarů nižší cenu. Rozhodnutí o vítězi soutěže bylo pozdrženo, Westinghouse snížil cenu a zakázku získal.

V druhém případě podle zjištění tzv. kontrolního týmu Temelín Westinghouse nabízel jaderné palivo pro první blok Temelína za podstatně nižší cenu než jeho konkurenti - německý Siemens a francouzský Framatome. Když o tom byla firma v rozporu s pravidly soutěže informována, zvýšila cenu o 11 milionů dolarů na 33,6 milionů dolarů, což jí stále zajišťovalo vítězství. Poškozen tak byl nejen ČEZ, ale i všichni daňoví poplatníci, neboť stát má prostřednictvím Fondu národního majetku v ČEZu majoritu.

I třetí případ odhalil kontrolní tým Temelín. Firma Westinghouse získala zakázku na ASŘTP pro JETE, přestože ve výběrovém řízení opakovaně skončila až na druhém místě. Na prvním místě se nejprve umístil Siemens, po zpracování doplňujících dotazů švédsko-švýcarská firma ABB.

Mluvčí firmy Westinghouse veškerá obvinění odmítl a prohlásil, že jeho firma získala zakázky etickým a otevřeným způsobem. Předseda představenstva ČEZu Petr Karas označil články o korupci v ČEZu za kampaň proti jeho společnosti, firmě Westinghouse a způsobu řízení JETE. P. Karas také kritizoval kontrolní tým Temelína i auditora.

Dozorčí radě ČEZu, v níž zasedá i manželka dosavadního českého premiéra Václava Klause, se nepodařilo shromáždit důkazy o zmanipulování zakázek. Policie se koncem května začala zabývat zakázkou na jednotný informační systém (ISE). Hnutí DUHA, Jihočeské matky a Nadace proti atomovému nebezpečí vyzvaly k vyšetření celého případu parlamentní komisí.
Radek Svítil a ČTA

Lesničtí odborníci jsou podle ministra Bendy nebezpeční, imise jsou údajně bez viny

Krušnohorské smrky zčernaly

TEPLICE/ČERVENÝ HRÁDEK - Příčinou zčervenání jehličí u smrku ztepilého v Krušných horách byla podle studie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi kombinace vlivů nadměrného obsahu síry, chloru a fluoru v jehličí a nepříznivé klimatické podmínky. Podle slov oblastního inspektora Lesů ČR Vladislava Badalíka působilo na zčervenání jehličí mnoho faktorů, ale především to bylo i opačné proudění vzduchu, které mělo za příčinu tuto katastrofu.

„Během celého roku vane v Podkrušnohoří západní vítr. V listopadu loňského roku se však směr větru působením povětrnostních podmínek obrátil na jihovýchodní, což mělo za následek, že veškeré úlety z tepelných elektráren byly doslova nafoukány do krušnohorských lesů,” řekl V. Badalík.

V severních Čechách probíhá již řadu let program na ozdravění ovzduší. Podle V. Badalíka sice odsiřovací zařízení nepropustí emise síry, ale nezachytí fluor, který napáchal velké škody.

S těmito závěry však nesouhlasí ministr životního prostředí František Benda. Na otázku ČTA, jaké stanovisko zaujme Ministerstvo životního prostředí ČR k výsledkům výzkumu, F. Benda odpověděl: „Nevím, proč by ministerstvo mělo dávat oficiální stanovisko. Tak jednoduchá ta věc není. My nejsme dědové Vševědové, příroda je složitější než myšlení státního úředníka. My jsme pouze tlumočili názory odborníků, kteří říkají: Nejsou to zdaleka imise, které jsou příčinou tohoto hnědnutí. Lesní půdy a lesní ekosystémy Krušných hor se hojí, o  tom víme a  jsme přesvědčeni zcela určitě. Nicméně, je to oslabený organismus, který bude ještě dlouho náchylný ke všem takovýmto vlivům, které se tu objevují. Jestliže jsme měli mimořádně těžkou zimu, která sama o sobě působí negativně tady na tyto lesy, je velkým nezodpovědným zjednodušením říci, že ten jev, o který tady jde, je způsoben imisemi. Kdo toto říká, je nebezpečný, protože je to známka toho, že zjednodušuje a je schopen zjednodušit problém do jednoduchého schématu, které pak samozřejmě ztěžuje orientaci všem, kteří se nemohou odborně orientovat v té věci. Já tvrdím, že interpretace, kterou teď ekologické iniciativy k tomuto jevu vyslovují, je odborně špatná a nezodpovědná.”

Vedoucí Lesní správy Janov, pobočka Červený Hrádek Jiří Spáčil ČTA řekl, že nejvíce je zasažená oblast směrem od Klínovce na Chomutov, od Mostecka směrem na Sněžník je situace podstatně lepší. „Výsledky odebraných vzorků jsou katastrofální. Za zimní období byl zaznamenán stoprocentní nárůst obsahu síry v jehličí, ale mimo jiné i halogenních prvků jako chlor a fluor. Z devadesáti procent byl zasažen pouze smrk ztepilý. Smrk pichlavý a borovice přežily zimu celkem bez větších potíží,” řekl J. Spáčil.

Předseda vlády Václav Klaus prohlásil po zasedání vlády 2. května, že ačkoli byla letošní zima mimořádně tuhá a dlouhá, ke zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší nedošlo. „I při zhoršených rozptylových podmínkách se jasně ukazuje, že situace v naší zemi je daleko lepší,” tvrdil V. Klaus.
(čta)