EkoList

Pozor! Tato stránka již není aktualizována. Navštivte
EkoList po drátě


  je èasopis o problémech životního prostøedí, vydávaný sdružením obèanù Brontosauøí ekocentrum Zelený klub . Vychází 11x roènì (s výjimkou srpna) vždy zaèátkem mìsíce. Je èernobílý a má 16 stran formátu A4.

Obsah EkoListu je rozdìlen zpravidla do devíti rubrik.

Zprávy - Zde pøinášíme zpravodajství o významných událostech týkajících se životního prostøedí z Èeské republiky i ze zahranièí. Kromì zpráv vlastních zpravodajù využíváme domácí a ekonomický servis Èeské tiskové spoleènosti (ÈTI).

Monitor - V této rubrice si mùžete pøeèíst, jakým ekologickým námìtù vìnovaly pozornost èeské i zahranièní noviny a èasopisy.

Dokumenty - Zde se dozvíte, které zákony v souèasné dobì projednává Parlament Èeské republiky , dále si pøeètete informace o stavu životního prostøedí, výsledky prùzkumù veøejného mínìní, stanoviska významných organizací k problematice životního prostøedí a další materiály.

Názory - Nekomentované zpravodajství v rubrice Zprávy je zde doplnìno názory našich redaktorù i externích osobností.

Zelená domácnost - Tato rubrika nabízí rady, jak je možno pøispìt k ochranì životního prostøedí v každodenním životì.

Vyšlo, vychází, vyjde - Zde se doètete, jaké knihy s tématikou životního prostøedí vycházejí, a recenze knih. Dále je zde pravidelnì otiskován seznam zákonù vyšlých ve Sbírce zákonù, týkajících se životního prostøedí. Pøinášíme i tipy na zajímavé adresy na Internetu.

Kalendáø akcí - O chystaných veletrzích, výstavách, semináøích, pøednáškách, besedách, brigádách, víkendovkách a táborech se doètete v této rubrice.

Inzeráty - Zde zveøejòujeme zejména bezplatné inzeráty nevládních organizací, ale vítáme i placenou komerèní inzerci.

Vaše dopisy - Tato rubrika je otevøená pro dopisy našich ètenáøù.

EkoList na Internetu podpoøili:

  • Regionální environmentální centrum pro Støední a Východní Evropu, lokální kanceláø pro ÈR.
  • Nadace rozvoje občanské společnosti podporovaná programem PHARE.

Dìkujeme za podporu


Adresa redakce: EkoList, c/o BEZK, Malíøská 6, 170 00 Praha 7,
tel. (02) 377425, fax (02) 377027, e-mail ekolist@ecn.cz.

[Hlavní stránka s rámci]  [Hlavní stránka bez rámcù]  [EkoTýdeník]  [Kalendáø akcí]  [Zelená domácnost
[Co je nového]  [Zprávy na Internetu]  [O EkoListu]  [Napište nám]  [Pøedplaťte si EkoList]