https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-ceske-projekty-ktere-pomahaji-chranit-klima-a-zivotni-prostredi-offsetove-projekty-programu-offsetujeme-co2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

České projekty, které pomáhají chránit klima a životní prostředí – offsetové projekty programu OFFSETUJEME CO2

24.1.2023 11:27
Schéma programu.
Schéma programu.
Projekty, které pomáhají chránit klima a zlepšit životní prostředí najdete i v České republice. Stojí za tím tzv. offsetové projekty. Nevíte, o co se jedná? Stručně řečeno, offsetové projekty pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, a tím přispívají k ochraně klimatu a životního prostředí. Pokud jste někdy např. kompenzovali svoji uhlíkovou stopu za cestu letadlem, pravděpodobně jste k tomu využili právě offsetový projekt, a nejspíš projekt v zahraničí. Od roku 2015 máme však možnost podpořit takové projekty už i v České republice.
 
Pojem „offsetový projekt“, stejně jako „uhlíková stopa“, „klimatická změna“, „Green Deal“ jsou dnes často skloňovány, avšak ve společnosti vzbuzují rozličné emoce. Na čem se ale většina z nás shodne, jsou probíhající výrazné změny v krajině související se změnami počasí, a ne vždy pozitivní. Přičinění člověka na těchto změnách je nepopiratelné. Nicméně i přes vědecké důkazy je jeho míra stále tématem vášnivých diskuzí. Nepochybně však člověk vystavuje Zemi nepřirozené zátěži.

I v české krajině jsme za poslední roky zaznamenali významné změny. Sucho, bleskové povodně, zanesené vesnice bahnem z polí v důsledku vodní eroze, napadené či uschlé stromy a lesy, letní vedra, zimy téměř bez sněhu i další extrémy počasí. Cesta, jak pomoci naší přírodě, vede přes praktická opatření pomáhající k obnově narušených ekosystémů včetně snížení jejich ekologické zátěže.

Co je uhlíková stopa?

Abychom si dokázali představit, jakou měrou životní prostředí zatěžujeme, můžeme využít ukazatel nazývaný uhlíková stopa. Ta udává množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. Uhlíkovou stopu za sebou zanechává jakákoliv lidská činnost, služba, událost i výrobek, při výrobě i provozu a lze ji tak využít jako měřítko dopadu těchto aktivit na životní prostředí.

Existuje nespočet aplikací na výpočet velikosti uhlíkové stopy, několik i v českém jazyce. Mezi nimi najdeme také KALKULAČKU UHLÍKOVÉ STOPY, viz www.uhlikovastopa.cz, vyvinutou organizací CI2, o. p. s. V minulosti zde však chyběla návaznost, která by nabízela možnost vzniklou uhlíkovou stopu aktivně snižovat. Logickým krokem tak bylo vytvoření praktického nástroje v podobě programu OFFSETUEJEME CO2, viz www.offsetujemeco2.cz. Tento program umožňuje snižování množství skleníkových plynů v ovzduší prostřednictvím zmíněných offsetových projektů.

Výsadba aleje v Karlovicích v Českém ráji ve spolupráci se spolkem ZAzemí.
Výsadba aleje v Karlovicích v Českém ráji ve spolupráci se spolkem ZAzemí.
Zdroj | CI2

Nicméně je třeba zdůraznit princip „snižování uhlíkové stopy pomocí offsetových projektů“, který se často prezentuje zavádějícím způsobem. Velikost uhlíkové stopy, např. firmy, se příspěvkem na offsetový projekt nezmění. Zůstává stále stejná, protože takové množství emisí firma vyprodukovala. Vedle toho ale firma může přispět ke snížení množství skleníkových plynů v atmosféře finanční podporou offsetových projektů. Reálně snížit velikost své uhlíkové stopy může firma pomocí úsporných opatření, šetrnější spotřebou, ekologickými technologickými postupy ad., tedy takovými kroky, které vedou k produkci menšího množství skleníkových plynů. Je tedy potřeba oddělovat tyto dvě skutečnosti – velikost uhlíkové stopy a podpora snižování množství skleníkových plynů pomocí offsetových projektů. Tím se předejde zavádějící prezentaci, že je firma uhlíkově neutrální, ačkoli může mít vysokou uhlíkovou stopu.

Co je offsetový projekt?

Offsetový projekt je nástroj, který umožňuje odstranit určité množství skleníkových plynů z atmosféry nebo předejít jejich vzniku. Může jít o výsadbu stromů, které aktivně odčerpávají oxid uhličitý z atmosféry. Jiným příkladem jsou obnovitelné zdroje energie (fotovoltaické panely, větrné turbíny ad.), které předcházejí vzniku skleníkových plynů při spalování fosilních paliv pro výrobu energie.

Klíčové je, aby offsetové projekty fungovaly jako doplňkový nástroj. Prvotním zájmem každého původce emisí by mělo být jejich snižování šetrnější spotřebou, využitím úsporných zařízení ad. Až zbylé emise vzniklé po optimalizaci výroby, provozu, logistiky ad. by měly být následně kompenzovány neboli offsetovány prostřednictvím offsetových projektů.

Kritéria definující offsetové projekty:

   • projekty jsou realizovány za účelem snižování množství skleníkových plynů v atmosféře,
   • offset je skutečný – projekt se realizuje a o jeho vývoji jsou jednotliví aktéři informováni,
   • splňují princip doplňkovosti, tzv. adicionality – pokud se právě díky tomuto projektu sníží množství skleníkových plynů a ke snížení by bez jeho realizace nedošlo; zároveň by projekt nebyl realizován bez finančního příspěvku určeného právě na tento projekt,
   • mají širší pozitivní dopad na krajinu a komunitu,
   • projekt je udržitelný a monitoruje se,
   • finanční příspěvky jsou řádně a transparentně evidovány, aby nedocházelo ke dvojímu financování,
   • projekty nezpůsobují žádnou škodu přírodě ani lidem, v místě realizace projektu ani za jeho hranicemi.

Z pohledu snižování množství skleníkových plynů v atmosféře nezáleží na lokalitě, kde je offsetový projekt realizován, protože vzduch se promíchává a cirkuluje globálně. Nicméně offsetový projekt má pozitivní dopad i na krajinu a komunitu, a tu ovlivňuje nejvíce v místě realizace.

O programu OFFSETUJEME CO2

Program OFFSETUJEME CO2 nabízí praktický způsob, jak efektivně snižovat skleníkové plyny v atmosféře prostřednictvím offsetových projektů realizovaných v České republice. Jeho součástí je i výpočet velikosti uhlíkové stopy. Program vznikl v roce 2015 z iniciativy organizace CI2, o. p. s., která je jeho administrátorem a garantem. Dostupný je na webové stránce www.offsetujemeco2.cz.

Offsetové projekty programu OFFSETUJEME CO2 jsou:

   • dobrovolné veřejně prospěšné projekty,
   • realizované za účelem snižování množství skleníkových plynů v atmosféře,
   • malého měřítka lokalizované na území České republiky,
   • přispívají k ochraně klimatu i životního prostředí nejen v České republice,
   • mají širší pozitivní dopad na krajinu i komunitu v místě realizace,
   • reflektují mezinárodní Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) programu OSN, zaměřené na ochranu klimatu,
   • financované jednorázově na začátku projektu – příspěvek je nutný na realizaci projektu,
   • nejsou mezinárodně certifikované.

Offsetové projekty v programu OFFSETUJEME CO2 nemají mezinárodní certifikaci, a to z několika zásadních důvodů:

   • Projekty jsou malého lokálního měřítka, a tak nesplňují rozsah doporučený k certifikaci.
   • Mezinárodní certifikace je finančně velmi náročná, náklady na jednotlivé projekty by tak byly neúměrně vysoké.
   • Certifikované projekty (obvykle v rozvojových zemích) jsou financované v průběhu delšího časového období (5-10 let i více), během kterého jsou dílčí příspěvky postupně alokované podle průběžné kompenzace CO2 (např. nárůst biomasy u výsadbových projektů). Oproti tomu české projekty programu OFFSETUJEME CO2 realizované v neziskovém a veřejně prospěšném rámci, vyžadují financování na začátku samotné realizace, nikoli až např. po 10 letech. Tyto projekty malého měřítka by bez zaplacení vstupních nákladů nevznikly.

Les chráněný proti vykácení v rámci lesoochranného projektu v Bezděčíně, Liberecký kraj, ve spolupráci se spolkem ZAzemí.
Les chráněný proti vykácení v rámci lesoochranného projektu v Bezděčíně, Liberecký kraj, ve spolupráci se spolkem ZAzemí.
Zdroj | CI2

Korektnost, fungování a udržitelnost českých offsetových projektů programu OFFSETUJEME CO2 garantuje nezisková organizace CI2, o. p. s. Tyto projekty splňují kritéria offsetových projektů uvedena výše.

Přínos offsetových projektů realizovaných v rámci programu OFFSETUJEME CO2 však neplyne jen ze snižování množství skleníkových plynů. Jejich celkový význam a přínos pro českou krajinu a její obyvatele je nejlépe patrný v případě výsadby stromů (dosud nejčastěji realizovaný typ projektu). Stromy jsou pro městskou i venkovskou krajinu nedocenitelné z mnoha důvodů. Kromě odčerpávání CO2 z atmosféry také zadržují vodu v krajině, zvlhčují vzduch, poskytují stín a ochlazují své okolí – ve městech během léta i o 10 °C, zvyšují biodiverzitu, jsou důležitým hostitelem pro celou řadu druhů rostlin a živočichů, pomáhají chránit půdu před vodní erozí i větrnou erozí jako větrolamy, zachycují prach, chrání proti hluku, pomáhají regulovat klimatické extrémy, posilují ekologickou stabilitu a jsou vyhledávány k rekreaci a odpočinku lidí. Navíc na české projekty se můžete dojet podívat nebo je realizovat přímo ve vaší obci i se zúčastnit samotné výsadby.

Typy offsetových projektů aktuálně nabízených v programu OFFSETUJEME CO2:

   • výsadbové projekty – výsadba původních ovocných či dlouhověkých dřevin v české krajině,
   • lesoochranné projekty – ochrana lesa před vykácením,
   • agrolesnické projekty – kombinace zemědělství a výsadby stromů na jedné lokalitě,
   • instalace fotovoltaických panelů na veřejně prospěšných budovách – např. centra ekologické výchovy, skautská střediska apod.

Jak program OFFSETUJEME CO2 funguje?

Organizace CI2, o. p. s. funguje jako prostředník mezi realizátory, kteří navrhují a realizují jednotlivé offsetové projekty a donory, kteří chtějí kompenzovat svoji uhlíkovou stopu. CI2, o. p. s. zároveň počítá množství CO2 kompenzovaného realizací konkrétních projektů a dohlíží na relevantnost offsetových projektů od jejich přípravy, přes realizaci, fungování, následnou péči, udržitelnost, až po jejich transparentní financování a evidenci.

Na jedné straně offsetové projekty připravuje a realizuje samospráva (obec, město, kraj) nebo jiný žadatel-realizátor (např. spolek, jednotlivec apod.). Projekty jsou navrhovány dle pravidel programu OFFSETUJEME CO2 a tento návrh schvaluje garant. Projekt, který splňuje podmínky programu, je zařazen k finanční podpoře. Spolupráce garanta s realizátorem na projektu je stvrzena smlouvou a následně je projekt zveřejněn k financování na webové stránce programu www.offsetujemeco2.cz. Realizátor projekt následně realizuje – dodavatelsky nebo svépomocí, vždy ale za přítomnosti odborného dozoru. Zároveň realizátor odpovídá za následnou péči a udržitelnost projektu po dobu jeho životnosti. Například u výsadby stromů zajišťuje nahrazení neujmutých sazenic, uschlých stromků, pravidelné zálivky, omlazování apod.

Na straně druhé je donor (jednotlivec, firma, instituce, organizace, úřad ad.), který chce kompenzovat svou uhlíkovou stopu. Stanovené množství CO2 vyjádřené v tunách určené ke kompenzaci se přepočítá na finanční částku v Kč odpovídající hodnotě příspěvku konkrétního offsetového projektu. Donor si může vybrat libovolný projekt, např. dle lokality, podle toho, který projekt ho zaujme obsahovým zaměřením nebo podle ceny. Po uhrazení příspěvku donor získá certifikát, který potvrzuje množství skleníkových plynů kompenzované díky jeho příspěvku. U vybraných projektů je možné se osobně zúčastnit výsadby stromů, např. v rámci firemního teambuildingu.

Následnou kontrolu udržitelnosti projektu zajišťuje garant.

Výsadba aleje v Karlovicích v Českém ráji ve spolupráci se spolkem ZAzemí.
Výsadba aleje v Karlovicích v Českém ráji ve spolupráci se spolkem ZAzemí.
Zdroj | CI2

Metodika výpočtu CO2 pro offsetové projekty

Množství kompenzovaného CO2 za jednotlivé offsetové projekty počítá garant programu CI2, o. p. s. Metodika výpočtu pro stanovení množství kompenzovaného CO2 za jednotlivé stromy vychází ze zahraniční odborné literatury [1]. Hodnoty kompenzovaného CO2 pro lokální dřeviny vysazované ve fyzickogeografických podmínkách České republiky v rámci offsetových projektů vedených v programu OFFSETUJEME CO2 jsou zpřesněny na základě dendrometrických datových souborů pro ČR a vlastního terénního výzkumu CI2, o. p. s. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Podrobný popis určování množství CO2 pro výsadbové projekty bude tématem dalšího článku.

Financování a cena offsetových projektů v programu OFFSETUJEME CO2

Návrh i finanční podpora offsetového projektu vedeného v programu OFFSETUJEME CO2 jsou schvalovány garantem. Na základě druhového složení stromů a jejich počtu a celkového rozpočtu na realizaci projektu je dopočítána tzv. jednotková cena za 1 tunu CO2. Tato jednotková cena se pro každý projekt liší, protože každý projekt má jiné náklady na svou realizaci a odlišné druhové složení stromů, které pohlcuje rozdílné množství CO2. Projekty nejsou limitovány svou velikostí co do počtu stromů či velikosti fotovoltaických panelů, ale jsou omezeny hodnotou jednotkové ceny za 1 tunu CO2. Pokud jsou náklady na projekt příliš vysoké nebo množství CO2 za projekt příliš nízké, jednotková cena značně stoupne a projekt by nebyl konkurenceschopný. Takový projekt se doporučí k úpravám. Doporučované rozmezí jednotkové ceny se může měnit v souvislosti s celkovou situací na trhu. Jednotková cena za 1 tunu CO2 pro každý projekt je uvedena na webové stránce www.offsetujemeco2.cz spolu s podrobným popisem a lokalizací projektu.

Zdroj | CI2

Projekty jsou financovány z darů subjektů, které chtějí kompenzovat svou uhlíkovou stopu. Donor za kompenzaci, a tedy za finanční příspěvek získá certifikát, který uvádí jméno donora, název pro

jektu, na který donor přispěl a množství kompenzovaného CO2. Tuto částku je možné odečíst z daňového základu podle platné právní úpravy v ČR. Všechny příspěvky jsou vedeny na transparentním účtu programu dostupném přes webovou stránku programu. Realizátor se podílí na spolufinancování projektu ve výši 10 % z celkových nákladů na realizaci projektu. Těchto 10 % slouží na administraci projektu garantem – výpočet množství kompenzovaného CO2 a administraci programu. Zároveň se celková částka rozpočtu projektu navyšuje o 10 %, kterou hradí donor. To je určeno na další náklady spojené s administrací projektu vůči dárci, vystavení certifikátu o kompenzaci uhlíkové stopy a následnou kontrolu udržitelnosti. Celkový administrativní poplatek garanta z částky uvedené u projektu na webové stránce OFFSETUJEME CO2 tak představuje 18 %. Garant nezaručuje termín ani velikost shromážděné částky daru na realizaci offsetového projektu.

Jak je možné se zapojit do programu OFFSETUJEME CO2?

1) Realizace offsetového projektu
   • Pokud máte zájem připravit, realizovat a pečovat o offsetový projekt podle stanovených pravidel, stačí napsat garantovi programu CI2, o. p. s. e-mail se stručným představením žadatele a základními informacemi o zamýšleném projektu. Zažádat o finanční podporu z programu OFFSETUEJEME CO2 může samospráva, jako právnická osoba (obec, město, kraj), případně jiný oprávněný žadatel (např. spolek, ad.), který je schválený garantem programu.
   • K žádosti o podporu je třeba připojit popis projektu, rozpočet, situační zákres či technickou dokumentaci a fotografie dotčené lokality. Žádost následně posoudí garant programu.

2) Offsetování uhlíkové stopy/ příspěvek na offsetové projekty

   • Offsetovat uhlíkovou stopu nebo přispět určitou finanční částkou na realizaci offsetových projektů může každý – prostřednictvím webového portáluwww.offsetujemeco2.cz nebo kontaktujte přímo garanta programu CI2, o. p. s.
   • Za podporu projektu je vystaven certifikát o kompenzaci uhlíkové stopy.
Do programu se již zapojilo přes 70 obcí či jiných realizátorů. Pravidelně spolupracujeme s organizací Sázíme stromy, z. ú. Mezi hlavní pravidelné donory patří dopravce Leo Express, specialista na ústní hygienu CURADEN – CURAPROX, nebo např. e-shop se zdravou výživou a potravinami Nakliceno.cz. V roce 2021 na projekty významně přispěla společnost Rohlik.cz. Přispívají i další firmy, organizace a jednotlivci. Všem aktérům děkujeme a společně budeme pokračovat při realizaci dalších projektů. Zapojte se spolu s námi!

Článek byl připraven v rámci projektu „Podpora offsetových projektů jako funkčního nástroje na ochranu klimatu“, který byl finančně podpořen dotací Ministerstva životního prostředí z Programu na podporu projektů NNO pro rok 2022.

V případě dotazů či připomínek k offsetovým projektům v rámci programu OFFSETUJEME CO2 nás neváhejte kontaktovat na info@ci2.co.cz.

[1] Zianis D, Muukkonen P, Mäkipää R, Mencuccini M (2005) Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. Silva Fennica Monographs 4. 63 p.


reklama

Další informace |

CI2, o. p. s.

CI2, o. p. s. je česká nestátní nezisková organizace zaměřená na environmentální tématiku s více než dvacetiletou zkušeností jejích zakladatelů. Hlavním záměrem CI2, o. p. s. je podpora a rozvoj aktivního zapojení společnosti do činností udržitelného rozvoje a ochrany klimatu ve spolupráci s veřejností, vzdělávacími institucemi, soukromou sférou a veřejnou správou. Specializuje se především na sledování indikátorů udržitelnosti, klimatickou změnu a s ní spojená témata jako adaptace sídel na klimatickou změnu a offsetové projekty. CI2, o. p. s. podporuje klimaticky odpovědné podnikání, nabízí osvětové a vzdělávací programy, zpracování reportů o životním prostředí, strategií, politik a rozvojových plánů pro udržitelný rozvoj.

CI2, o. p. s. je garantem a administrátorem programu OFFSETUJEME CO2.

Jana Smolíková, Petr Pavelčík

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist