https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/co-slibuji-nove-krajske-rady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Co slibují nové krajské rady?

22.5.2009 05:55 | PRAHA (Ekolist.cz)
Na podzim loňského roku v ČR proběhly krajské volby. Přesvědčivě v nich zvítězila Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), a stala se tak vedoucí politickou silou na všech hejtmanstvích. Nově zvoleným radám ještě nějakou chvíli trvalo, než sestavily svoje programová prohlášení. Teď už jsou skoro všude hotová, a nabízejí tak odpověď na otázku – co se kraje v příštích letech letech zavázaly udělat v oblasti životního prostředí nebo ochrany přírody?
 

ČSSD se před volbami rozhodla zaměřit ve svém programu víc na environmentální politiku. Ještě v srpnu například vzniklo společné prohlášení Hnutí Duha a ČSSD, které kritizovalo neplnění plánu odpadového hospodářství. Na neformálním setkání v sídle ČSSD tehdy Jiří Paroubek prohlásil, že ČSSD jistě bude po volbách do krajských zastupitelstev hrát větší roli než dosud. „U našich krajských zastupitelů je velká vůle ve větší míře prosazovat problematiku třídění odpadů a recyklace,“ řekl. V podobném duchu se nesla i většina programů ČSSD v jednotlivých krajích. Ty se ochraně životního prostředí věnovaly velmi podrobně, alespoň měřeno žánrem volebního programu. Hlavním mottem ekologické politiky ČSSD mělo podle krajských programů být „prosazování principů trvale udržitelného rozvoje ve všech rozhodováních a strategických dokumentech.“ Podle programu pro Středočeský kraj má být ČSSD dokonce stranou, pro níž je problematika životního prostředí „prakticky ústředním tématem“. Programy v jednotlivých krajích se pak zabývaly odpady a zvýšením recyklace i energetického využití, zlepšením veřejné dopravy, zejména železnice, podporou cyklistiky, energetikou, která by měla víc sázet na obnovitelné zdroje, a jako všechny strany slibovala ČSSD urychlení výstavby čistíren odpadních vod a ochranu před povodněmi. Jako velký problém ČSSD viděla například hlukovou zátěž a slibovala protihluková opatření, například omezení kamionové dopravy ve městech a obcích. V Libereckém kraji ČSSD odmítala těžbu nových uranových ložisek. Naopak slíbila poměrně širokou podporu občanským aktivitám, když tvrdila, že „bude vždy bránit právo občanů vyjádřit se ke stavbám a procesům ovlivňujícím životní prostředí a jeho kvalitu.“ Ve středních Čechách dokonce slíbila, že bude trvat na předkládání a realizaci takových variant, které budou nejvýhodnější z „ekologických, nikoli ekonomických hledisek.“ Lidem ale taky ČSSD slibovala přírodu přístupnější – díky síti naučných stezek nebo cyklostezek se mají víc otevřít například CHKO Šumava a Český les, ale i další chráněná území.

Jižní Čechy a Ústecko

Shodují se tato předvolební předsevzetí s texty programových prohlášení? Většinou ano. Způsobeno je to ale částečně i tím, že mnohá krajská programová prohlášení jsou psána poměrně obecně (zvlášť ve srovnání například s mírou konkrétnosti, která bývá běžná u vládních prohlášení). Drobné změny se vyskytují v krajích, kde ČSSD uzavírala koaliční smlouvu s nějakou jinou stranou. Ve většině krajů se v prohlášeních objevují témata jako zlepšení dopravní infrastruktury, posílení veřejné hromadné dopravy, hospodaření s odpady nebo protipovodňová opatření. Odlišná situace je pouze v Jihočeském a Ústeckém kraji – tam totiž rady vůbec žádné programové prohlášení nepřijaly a řídí se jinými strategickými dokumenty kraje, na něž politické změny po volbách neměly vliv. „Není mi známo, že by v předchozích obdobích bylo vydáno nějaké programové prohlášení. Průřezovým dokumentem je Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje,“ napsal k tomu Ekolistu Tomáš Burian, vedoucí odboru životního prostředí Ústeckého kraje. Zmíněný dokument byl schválen v roce 2006 a jsou v něm stanoveny cíle až do roku 2020. Podobně se Jihočeský kraj řídí tzv. Programem rozvoje Jihočeského kraje, který vychází ze Sociálně-ekonomického profilu kraje, Regionální strategie kraje a dalších strategických dokumentů. V programu jsou stanoveny priority kraje na období 2007–2013.

V Jihočeském kraji už ovšem vedení hejtmanství stačilo jeden předvolební slib splnit. Už před volbami bylo pravděpdobné, že se příští zastupitelstvo bude zabývat případnou dostavbou jaderné elektrárny Temelín. ODS stavbu před volbami podpořila, kladla ale podmínku „výrazných státních investic do našeho kraje.“ Rovněž sociální demokracie podle programu chtěla trvat na rozvoji vlastní jaderné, ale i alternativní energetiky v České republice. „Jsme připraveni vstoupit do jednání ohledně případné dostavby Jaderné elektrárny Temelín na území jižních Čech s využitím všech kompenzačních opatření ve prospěch obyvatel Jihočeského kraje,“ říkali před vobami zástupci ČSSD. Současná koalice ODS a ČSSD pak na začátku dubna skutečně zrušila usnesení z roku 2004, ve kterém jejich předchůdci odmítli dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Tím teď kraj schválil výstavbu dalších dvou bloků, přičemž dohodl, že za to ČEZ vloží do regionu v následujících deseti letech kompenzace ve výši čtyř miliard korun. Socialní demokraté ovšem před volbami nesouhlasili s výstavbou hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu na území jižních Čech. „S ohledem na rychlý rozvoj vědeckého poznání v této záležitosti navrhujeme o výstavbě neuvažovat,“ říká jejich předvolbení program.

Koalici s ODS uzavřeli sociální demokraté i v Ústeckém kraji, kde se k nim přidal ještě nezařazený Mirko Bernas. Ačkoli ani tady rada nemá programové prohlášení, z předvolebních slibů vyplývá, že by současná koalice měla zachovat územní limity těžby. Pro ODS totiž byly limity těžby na dole Československé armády nepřekročitelné – důležitý byl podle ODS princip nedotknutelnosti majetku, který se týká majitelů domů v Horním Jiřetíně. Stejně tak byly před volbami limity nepřekročitelné pro program ČSSD, byť lídr severočeské kandidátky ČSSD Jaroslav Foldyna několikrát prohlásil, že podporuje prolomení platných limitů těžby a souhlasí se zbouráním Horního Jiřetína. Organizaci Greenpeace ale předseda ústeckého krajského výboru ČSSD Petr Benda oficiálně potvrdil, že volební program strany v otázce limitů těžby uhlí platí a slíbil, že zařadí platné ekologické limity těžby uhlí do zásad pro další územní rozvoj kraje, a to „bez dalších podmínek či kliček umožňujících dvojí výklad“. ODS navíc před volbami nechtěla připustit výstavbu žádných dalších, byť nejmodernějších zdrojů znečištění bez odstavení jiných stávajících zdrojů. „Za takřka jedinou přijatelnou možnost zásadně pomoci zatíženým severním Čechám považujeme dostavbu jaderné elektrárny Temelín,“ říkal její krajský program. Strana taky před volbami slibovala snížit krajské takzvané emisní stropy znečištění.

Karlovarsko

Podobně jako na Ústecku byla i na Karlovarsku nejdiskutovanější témata spojená s těžbou uhlí. Svoje krajské prohlášení koalice ČSSD s hnutím Doktoři a KSČM schválila až na konci dubna a hlásí se v něm mimo jiné k tomu, že chce pomáhat „při závěrečné fázi realizace revitalizačního programu na likvidaci starých ekologických škod vzniklých těžbou uhlí“. Zároveň by ale kraj chtěl zahájit nový program, který by řešil staré ekologické škody po těžbě nerostů jiných než uhlí. Jak Ekolistu sdělil radní pro životní prostředí, zemědělství a revitalizaci krajiny Jaroslav Bradáč, kraj se chce zaměřit i na potlačování výskytu sinic ve vodních nádržích a na likvidaci invazivních rostlin, jako je bolševník či křídlatka. Dál má dojít k dokončení přípravné fáze „Integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji“, jehož cílem je omezení komunálního odpadu a dosažení většího podílu recyklace. Tato témata se shodují s volebním programem ČSSD, naopak některá, jako třeba podpora při řešení náhradních ekologických zdrojů (biomasa, akumulace tepla apod.) nebo podpora cyklostezek z prohlášení zmizela. V koaličním programu navíc stojí, že kraj bude podporovat projekty vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší nebo poskytovat příspěvky vlastníkům lesů na hospodaření v lesích – na konci dubna ovšem kraj oznámil, že tyto příspěvky kvůli světové hospodářské recesi dočasně přestává vyplácet. Dál chce podporovat včelaře, záchranu perlorodky a vytvoření informačního systému o územích Natura 2000 se Saskem a Bavorskem a taky přispívat myslivcům na přehlídky trofejí. Bez podpory by neměly zůstat ani nevládní organizace, které se zabývají ochranou životního prostředí nebo environmentální výchovou.

Liberecko

V Libereckém kraji bude v příštích pár letech vládnout menšinová krajská vláda ČSSD (v radě je ovšem ještě Lidie Vajnerová z SOS), proto není divu, že většina cílů programového prohlášení pochází z jejich volebního programu, ačkoli se zde neobjevily všechny. Liberecký kraj chce podle Jaroslava Podzimka, radního pro zemědělství a životní prostředí, především pokračovat v projektech vedoucích ke zlepšení kvality ovzduší, povrchových vod a ochrany zdrojů podzemních vod. Aby byl splněn závazek vůči EU, bude kraj podporovat výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí. V rámci těžby se chtějí radní zasadit o to, aby byla přednostně odtěžovaná už otevřená ložiska a hodlají zabránit těžbě nových uranových ložisek. Zároveň by chtěli zastavit trend neodůvodněného záboru zemědělské půdy a ubývání volné krajiny. Nad rámec předvolebního programu byly přidány cíle jako podpora projektů v odpadovém hospodářství – především recyklace a třídění odpadů nebo podpora projektů zaměřených na odstraňování ekologických zátěží v kraji. Naopak se vytratily v předvolebním období podporované snahy o využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

Střední Čechy

Ve Středočeském kraji vládne rovněž jednobarevná menšinová vláda ČSSD. V jejich předvolebním programu se psalo, že ČSSD je stranou, pro kterou je problematika životního prostředí prakticky ústředním tématem. To, co strana slíbila, se promítlo i do programových cílů Středočeského kraje. Hejtmanství chce především bránit dalším záborům půdy k budování nových logistických center, podporovat aktivity vedoucí k rozšiřování lesních a parkových ploch a k vytváření zelených prstenců a přírodních rekreačních a volnočasových zón v okolí obcí a Prahy. Dál hodlají středočeští radní podpořit veřejnou dopravu a taky investovat téměř devět miliard Kč do oprav a rekonstrukcí středočeských silnic. Plynulost a bezpečnost silniční dopravy pak chtějí zajistit novými obchvaty, chráněnými přechody a dalšími opatřeními zohledňující potřeby pěších a motoristů a především omezit kamionovou dopravu, která svým hlukem velmi obtěžuje obyvatele. Podpory se má dočkat i železnice a taky má být každoročně postaveno minimálně 30 kilometrů nových cyklostezek.

Vysočina

Rada kraje Vysočina, složená taky pouze ze zástupců ČSSD, si dala za úkol navázat na dobré základy svých předchůdců a využít je pro další vyvážený rozvoj kraje. Ve svých programových cílech se radní hlásí k záměru vytvořit koncepci dopravní obslužnosti kraje a zavést integrovaný systém s využitím všech druhů dopravy, likvidovat staré ekologické zátěže, chránit zdroje pitné vody, zadržovat vodu v krajině, vypracovat strategii ochrany krajinného rázu a využívat ji při povolování dalších alternativních zdrojů energie a taky dál rozvíjet jadernou energetiku. Podporovat rovněž chtějí intenzivní zemědělskou výrobu, ochranu zemědělského půdního fondu a vytvoření maximálního tlaku na vládu a ministerstva kvůli spravedlivější dotační politice pro zemědělství a venkov.

Některé závazky, k nimž se ČSSD hlásila v předvolebním programu, se do prohlášení ovšem nedostaly. Radní Vysočiny pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý to vysvětluje stručností programového prohlášení. „Volební program je ve všech oblastech poměrně rozsáhlý a podrobný, zatímco programové prohlášení věnuje každé oblasti fungování kraje jednu odrážku. Dalo by se říct, že v programovém prohlášení je zahuštěná forma volebního programu, rozhodně nelze říct, že to, co není přímo konkrétně v programovém prohlášení, je okrajové,“ napsal Zdeněk Ryšavý Ekolistu. Na otázku, jak kraj pokračuje s prosazováním rozvoje jaderné elektrárny Dukovany, pak radní odpověděl, že kraj věří ve změnu postoje vlády vůči jaderné energetice a že kraj už v minulém volebním období potřebné plochy zařadil do Zásad územního rozvoje kraje. „Kraj je připraven i ke konkrétní podpoře, nyní záleží na rozhodnutí společnosti ČEZ a státu,“ píše Zdeněk Ryšavý.

Královéhradecko a Pardubicko

Královéhradecký a Pardubický kraj se rozhodly v následujících letech bojovat proti velké vodě, dokončit protipovodňová opatření a podpořit zadržování vody v krajině. Na Královéhradecku uzavřela ČSSD koalici s lidoveckou Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL a Nestraníci) a SNK-ED. Koaliční smlouva se promítla i do programového prohlášení kraje – v oblasti životního prostředí si každá ze stran prosadila jen některé ze svých předvolebních cílů. Výsledná trojkoalice se shodla na podpoře ekologicky šetrných druhů dopravy a na výstavbě silničních obchvatů měst a obcí. Dál pak na ekologické likvidaci odpadů a na využívání obnovitelných zdrojů energie. V kraji by taky mělo dojít ke zlepšení podmínek zemědělců – samospráva chce podporovat odbyt kvalitních potravin domácí produkce, aby došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti malých zemědělských farem a zpracovatelů v regionu. Záporně se naopak kraj staví k privatizaci vodárenských společností nebo k privatizaci lesů – ani jedno nebude podporovat. Podobně se radním nelíbí zastavování volné krajiny, takže ji chtějí šetřit a výstavbu směrovat do nevyužívaných nebo zdevastovaných ploch uvnitř zastavěných území.

V Pardubickém kraji bude příští čtyři roky vládnout tzv. středolevá koalice sociálních demokratů s lidoveckou Koalicí pro Pardubický kraj. V jejím programovém prohlášení se ocitly všechny body, které si ČSSD stanovila v rámci předvolební kampaně. Vedle už zmiňované protipovodňové ochrany jde například o maximální využívání peněz EU k vytvoření moderních čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí a vodovodů na území kraje, likvidaci starých ekologických zátěží, vytvoření hustší sítě sběrných míst a dvorů v obcích, propagace třídění odpadů a zvyšování stupně recyklace. Rada se vyslovila i proti stavbě spalovny nebezpečného odpadu na území kraje. Naopak podporovat bude péči o krajinu, chce zvyšovat její schopnost zadržovat vodu, zvyšovat ekologickou stabilitu území, prohlubovat ekologickou výchovu a taky podporovat obnovitelné zdroje energie. V celkové koncepci zemědělství regionu by pak mělo mít své místo i ekozemědělství. V oblasti dopravy Pardubický kraj podporuje „ekologické splavnění Labe do Pardubic a vybudování přístavu“, zlepšení dopravní obslužnosti a taky výstavbu multimodálního logistického centra v Pardubicích.

Plzeňsko

Plzeňský kraj se stejně jako dva předchozí kraje rozhodl bojovat s velkou vodou, kromě toho si ale jako prioritu na následující roky stanovil i starost o tzv. „malou“ vodu, tedy o zadržování vody v krajině. Plzeňsko patří k nejúspěšnějším krajům v třídění a regulaci odpadů a v péči o odpady chce pokračovat i nadále, především hodlá rozšiřovat možnost likvidace odpadů s energetickým obsahem. Dál by mělo dojít k podpoře využití obnovitelných zdrojů energie a péče o krajinu a krajinný ráz, zejména o aleje podél komunikací. V rámci péče o aleje si kraj stanovil cíl, aby za každý poražený strom byly vysazeny dva nové. Tohle všechno jsou přitom cíle pocházející z předvolebního programu ČSSD. Do programového prohlášení už se ale nedostala například podpora budování čistíren odpadních vod u středně velkých obcí, otevírání přírody lidem v CHKO Šumava a Český les a v maloplošných chráněných územích, cyklostezky nebo podpora aktivit škol či neziskových organizací v oblasti ekologické výchovy.

Jižní Morava

V Jihomoravském kraji podepsala koaliční smlouvu vítězná ČSSD s ODS. „Programové prohlášení rady Jihomoravského kraje se v současné době dolaďuje. Zatím nejsou k dispozici konečné teze,“ sdělil na konci března Ekolistu Ivo Polák, radní pro oblast životního prostředí. Mluvčí krajského úřadu Jan Chmelíček pak na začátku května upřesnil, že by rada své programové prohlášení měla předložit zastupitelstvu na začátku června.

V navrženém prohlášení se podle radního Iva Poláka vyskytují body jako podpora výstavby čistíren odpadních vod se zaměřením na aglomerace nad 2000 obyvatel, podpora stavby vodovodu v oblastech nedostatku či zhoršené kvality vody nebo třeba možnost čerpat dotace na péči o krajinu v oblastech s vláhovým deficitem a v oblastech rozlivu vod při povodních. Jihomoravský kraj by předběžně taky rád podpořil protipovodňovou ochranu sídel, likvidaci starých ekologických zátěží (například vrtů po těžbě ropy), zvýšil podíl zalesnění na svém území a postupně vyhlašoval území Natura 2000. Jak píše Ivo Polák, radní budou rovněž „věnovat pozornost problematice lužních lesů (včetně poškozování bobrem)“, podporovat projekty zaměřené na revitalizaci krajiny a zadržení vody v krajině, finančně přispějí na stavby sběrných dvorů, třídících center a kompostáren a taky podpoří zateplování budov Jihomoravského kraje.

Moravskoslezský kraj

Rada Moravskoslezského kraje byla vytvořena ze členů ČSSD a KSČM. Podle vlastních slov si je vědoma, že kraj disponuje výjimečným přírodním a krajinným bohatstvím, ale zároveň i ekologickými zátěžemi způsobenými zejména orientací na těžký průmysl. Hlavními cíli, které si radní stanovili, je zlepšování stavu vody a ovzduší, ekologické zacházení s odpady, revitalizace a údržba krajiny a v neposlední řadě i ekologická osvěta. V následujícím volebním období chce rada posílit ekonomickou a sociální stabilitu venkova a podpořit vývoz zemědělských výrobků. Z předvolebního programu ČSSD a KSČM se do programového prohlášení dostal závazek vyžadovat, aby podniky využívaly co nejšetrnější technologie k životnímu prostředí, jelikož budou přísnější limity exhalací, a důsledný postih subjektů, které tyto limity překračují. ČSSD podobně jako v jiných krajích do prohlášení prosadila výstavbu moderních čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí nebo vybudování integrovaného centra využívání komunálního odpadu a sítě regionálních zařízení pro třídění, nakládání a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Zlínsko a Olomoucko

Jak na Zlínsku, tak na Olomoucku vytvořila ČSSD rady společně se zástupci ODS a KDU-ČSL. Ta zlínská si je podle svého prohlášení vědoma společné odpovědnosti za rozvoj venkova, krajinotvornou funkci zemědělství, uchování zdravých lesních ekosystémů, efektivní vodní hospodářství a za trvalé udržení zdravého životního prostředí. V rámci prohlášení proto chce dobudovat a posílit vodárenské systémy, zajistit čištění odpadních vod v obcích s víc než 2000 obyvatel, a to včetně alternativních typů čištění odpadních vod, zároveň ale trvá i na dobudování účinných protipovodňových opatření zvlášť v povodí Moravy. Dál by se měly ve Zlínském kraji využívat alternativní zdroje energie. Co se týče odpadového hospodářství, dojde k rozšíření systému sběru a zpracování využitelných druhů odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu. Všechny výše zmíněné body vycházejí z předvolebního programu ČSSD.

Výsledné programové prohlášení v Olomouckém kraji je průnikem volebních programů všech stran tvořících radu. V oblasti životního prostředí se rada zaměřuje především na udržitelný rozvoj zemědělství a venkova a s tím související cíle jako např. podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, vybudování přírodě blízkých protipovodňových opatření, zlepšení stavu povrchových a podzemních vod. Dál se bude snažit o snížení imisní zátěže ovzduší sídel, o ochranu území Natury 2000, o zvýšení míry třídění odpadů za účelem recyklace, o podporu environmentálního vzdělávání a o využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Podporovat chce rovněž ekologické zemědělství a produkci plodin využitelných jako alternativní zdroje energie. V oblasti dopravy slibuje olomoucká rada podporovat urychlení výstavby dálnic na svém území, prosazovat bude i přípravu výstavby tunelu pod Červenohorským sedlem a taky intenzivnější výstavbu obchvatů obcí a měst. Rozvíjet bude rovněž integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje a snažit se bude i o zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Obcím zvýší podporu při opravách a výstavbě cyklostezek.


reklama

 
Monika Frühbauerová, Hugo Charvát, Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist