https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-kralovehradecky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Královéhradecký kraj

15.10.2008 06:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Královéhradeckém kraji kandiduje do krajského zastupitelstva 14 politických stran a koalic. Společným tématem všech zveřejněných volebních programů je dostavba dálnice D11, rychlostní silnice R35 a R11 a všechny strany se také shodnou na tom, že silnice nižších tříd potřebují více peněz.
 

Dálnice D11
Dostavbu dálnice D11 slibují volební programy všech stran kandidujících v Královéhradeckém kraji
Foto: Filip Jirsák/Wikimedia Commons

Dostavba dálnice D11 je nutností pro program KSČM, stejně jako pro ODS, která přidává ještě dostavbu rychlostních silnic R35 a R11. Na tom se shoduje i volební program ČSSD a Koalice pro Královéhradecký kraj, kterou tvoří KDU-ČSL a Nestraníci. Zrovnoprávnění výstavby dálnice D11 směrem na Jaroměř, Trutnov až na česko-polskou hranici a výstavbou silnice R35 do Pardubického kraje, chce program koalice Volba pro kraj, kterou tvoří strana Volba pro město a Strana pro otevřenou společnost s podporou US-DEU. KSČM ve svém programu poněkud nekonkrétně říká, že „podporuje urychlení výstavby dálnic, potřebných obchvatů obcí a rychlostních komunikací“. Ke stavbě dálnice se nevyjadřuje jen program SNK-ED a program Nezávislých v Královéhradeckém kraji.

Kriticky se k trase dálnice D11 i rychlostní silnice R35 staví program Strany zelených. „Krajinné, přírodní a kulturní hodnoty regionu Český ráj považujeme za součást neopakovatelného přírodního dědictví a za natolik hodnotné, že zcela odmítáme jakékoliv návrhy realizace R 35, které by ho poškozovaly,“ říká program zelených. Ten odmítá variantu R 35, která by procházela středem Českého ráje. Podle zelených se musí trasa R 35 hledat a projednávat za účasti místních občanů na spolurozhodování.

Stejně se obává Strana zelených, aby se Královéhradecký kraj v důsledku výstavby dálnice nestal křižovatkou Evropy. „Domníváme se, že dálnice D 11 má sloužit především našim občanům, a nikoliv jako atraktivní tranzitní cesta Evropou pro nákladní dopravu, k tomu by ale mohlo dojít kvůli zbytečnému předimenzování,“ říká volební program. Strana zelených souhlasí s dostavbou dálnice D 11 jako čtyřproudové až do Jaroměře. V trase Jaroměř – Trutnov by měla vzniknout dvouproudová silnice s územní rezervou pro další dva pruhy, která se vyhne obcím. Podle zelených je dvouproudová varianta při výrazně nižších dopadech na životní prostředí a výrazně nižší ekonomické náročnosti plně kapacitně dostačující i při převedení nákladní dopravy z Náchodska.

Nevinní nebudou usmrceni

Na podporu dálnice a dalších dopravních staveb neváhá koalice Koalice pro Královéhradecký kraj vytáhnout i těžký kalibr emocí. Podle programu dostavba D11 a R35 “sníží počet nevinných lidí, kteří budou usmrceni nebo zraněni při dalším oddalování výstavby těchto, pro ekonomický rozvoj kraje nejdůležitějších staveb.“ Podle Volby pro kraj se díky dokončení páteřních komunikací dokončí i stavba obchvatů měst a obcí, kde se i řádově sníží jedovaté a karcinogenní imise z dopravy a bude definitivně zamezeno spekulacím s pozemky. „Má to jednu základní podmínku: Česká republika, tak jako jiné státy v Evropě, musí rychle vydat nový zákon o liniových stavbách,“ nabízí svůj recept Volba pro kraj.

Jako důležité téma vnímají programy Volby a zelených problém nákladní silniční dopravy. Volba pro kraj chce prosadit, aby mýtné za nákladní vozy placené na silnicích I. tř. náleželo obcím, přes které tato auta jezdí, a také obcím, kde se průjezd nákladních vozů zvýšil důsledkem objíždění placených silnic. S tím, že je řada obcí po zavedení mýtného nadměrně zatěžována kamiony, které se snaží cestou po silnicích nižší třídy vyhnout jeho placení, souhlasí i Strana zelených. Ta chce vymezit kamionové koridory, kterými budou kamiony mít povolen průjezd, a omezení jízdy kamionů na silnicích nižší třídy. Pro zkvalitnění ovzduší nabízí program Politického hnutí nezávislí v Královéhradeckém kraji zřizování záchytných parkovišť na okrajích měst a výstavbu podzemních parkovišť a parkovacích domů v centrech měst. Všechny kandidující strany se také shodnu na tom, že silnice nižších tříd potřebují více peněz na svoji údržbu, peníze se mají najít v pokladně Evropské unie. Také téměř všechny strany slibují podporu budování cyklostezek.

Žádná obec nebude izolována

Jako mantra se ve všech volebních programech ve všech krajích České republiky opakuje příslib zlepšení dopravní obslužnosti mezi obcemi a městy a rozvoj integrovaného systému dopravy. Pozadu není ani kraj Královéhradecký. Zlepšení veřejné dopravy slibuje KSČM, zachování dopravní obslužnosti pro venkovské oblasti a „pokračování optimalizace propojení jednotlivých dopravních systémů a sítí,“ chce SNK-ED. Volba pro kraj nebude „snižovat význam železniční dopravy“, propojit regionálních dopravních sítí s nadregionálními a mezinárodními dopravními systémy chce program ODS, který slibuje „i nadále dopravní politiku tvořit ve spolupráci s obcemi, dopravci a zaměstnavateli.“ Koalice pro Královéhradecký kraj slibuje zavedení slev pro vícečetné rodiny, zatímco ČSSD slibuje, že žádná obec nebude izolována od veřejné dopravy. Sociální demokraté také chtějí zlepšit kvalitu cestování po železnici a převést některých druhů přeprav (např. hromadné substráty) ze silnice na železnici. Podpoří i přepravu tranzitní kamionové dopravy po železnici.

Nákladní železniční dopravu slibuje i Strana zelených, která se má zvýšit díky zlepšování infrastruktury včetně atraktivní nabídky pro její využívání. Zelení podpoří rekonstrukci trati do Vrchlabí a případně zavedení nákladního železničního expresu Mladá Boleslav – Vrchlabí. Zelení také chtějí obnovu zaniklých železničních spojení s Polskem, zejména rekonstrukci železniční trati Broumov – Scinawka Srednia. Což pomůže obnovit osobní dopravu mezi Polskem a Českou republikou a „bude mít pozitivní vliv na životní prostředí tím, že zamezí přepravě štěrku z nedalekého lomu po silnici a tuto přepravu převede na železnici“. Obnovit se má i trat Náchod – Kudowa-Zdroj.

Všechny rozumné aktivity

Hlavním tématem kapitol životní prostředí ve volebních programech je energetika. Ochranou přírody se šířeji a podrobněji zabývá jen program Strany zelených, ostatní strany se omezují spíše na slogany. Na druhou stranu se čtenář volebních programů v Královéhradeckém kraji dozví více o postoji jednotlivých uskupení obecně k ochraně přírody a prostředí. Například KSČM k politice životního prostředí říká, že „podporuje všechny rozumné aktivity na ochranu životního prostředí.“ Program také poněkud nejasně říká, že „podporujeme ekologické programy a spolupráce s organizacemi, které se touto problematikou zabývají, je pro nás důležitou podmínkou.“ Chránit a utvářet životní prostředí pro člověka, nikoli proti člověku, nebo bez člověka chce SNK-ED. „Jsme proti scestným vizím pasivní ochrany přírody s vyloučením lidí, ale naopak vidíme jasné řešení dnešních problémů s využitím nových technologií při prosazování trvale udržitelného rozvoje lidské společnosti,“ říká program Evropských demokratů. Pro člověka,nikoli před člověkem chce životní prostředí chránit ODS, podle které ochrana životního prostředí a hospodářský rozvoj nemusejí být v protikladu a občanští demokraté slibují, že budou dbát na to, aby se rozvíjely ve vzájemné harmonii.Program SNK-ED zase říká, že nepodpoří žádnou formu blokád a obstrukcí při realizaci výstavby nezbytné infrastruktury, „jejímž cílem je politické nebo ekonomické vydírání společnosti úzkou skupinou na úkor většinové části společnosti.“ Naopak občanskou společnost, veřejnost a neziskové organizace vnímá „jako pilíř demokracie“ program Strany zelených, který slibuje podporu veřejnost v účasti ve správních řízeních a v účasti na utváření krajské politiky. „Budeme podporovat předběžné diskuze s veřejností i odborníky o zamýšlených záměrech majících vliv na ochranu přírody a krajiny, aby se předcházelo zbytečným nedorozuměním plynoucím z nedostatku informací,“ říkají zelení. Ti také chtějí projekty odborného vzdělávání úředníků, kteří vykonávají státní ochranu přírody a krajiny. O trvale udržitelný vztah mezi člověkem a okolní krajinou chce usilovat ČSSD.

Demonopolizace energetiky

Větší objem vytříděného odpadu a recyklace surovin jako základní metodu nakládání s odpady je také tématem, na kterém se shodují všechny dostupné volební programy. Separaci a alternativní způsoby likvidace odpadů bez spalovny v Opatovicích slibuje Volba pro kraj, více třídění Koalice pro Královéhradecký kraj, ODS, zelení, ČSSD i KSČM. Likvidaci a ukládání odpadů dovezených ze zahraničí na území kraje, nebo v jeho okolí, odmítá SNK-ED, “byť by bylo jen podezření na možný negativní vliv na životní prostředí v kraji“.

Širokou podporu stran mají i obnovitelné zdroje energie. „Podpoříme diverzifikaci zdrojů energií s větší mírou využití domácích a obnovitelných zdrojů,“ slibuje SNK-ED, která chce usilovat o demonopolizaci energetiky a posílení konkurence, která zajistí dostupnější ceny energií příznivých životnímu prostředí. Vyšší podíl obnovitelných zdrojů energií nabízí i Koalice pro Královéhradecký kraj. Zelení v oddíle věnovaném energetice slibují, že budou podporovat výstavbu větrných elektráren jen v oblastech, kde „nedojde k narušení krajinného rázu, nenastane ohrožení zdraví lidí z hlediska hlukové zátěže a kde pro jejich instalaci budou výhodné větrné podmínky. Jako nevhodné se zeleným zdá zamýšlená výstavba v Orlických horách a podhůří, nebrání se výstavbě v průmyslových zónách a podél hlavních dopravních tahů. Královéhradeckým zeleným také chybí na krajském úřadě energetický výbor. Zelení také slibují podporu dopravě na stlačený zemní plyn CNG a rozšířit dotace ekologické zdroje vytápění a zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Zelení chtějí například dotace na ekologické vytápění pro novostavby.

Programy jednotlivých stran také ukazují, jaká vlastní témata jednotlivé strany pokládají za důležitá. ČSSD nabízí například privatizaci státních lesů a zachování celistvosti státního podniku Lesy ČR, který pokládá „za záruku plnění celospolečenských funkcí lesa“. ODS slibuje další rozvoj krajské ZOO Dvůr Králové „jako ojedinělého zařízení v rámci ČR a EU“.

Rozsáhlý program nabízí Strana zelených, která chce například obnovit tahové cesty lososa do povodí Orlice, zvyšovat zastoupení původních druhů dřevin v lesích, aby vzrostl počet smíšených porostů s hospodařením blízkým přírodě, rozšířit kapacity útulků pro zvířata v nouzi a podporovat přírodě blízká protipovodňová opatření, jako jsou přirozené rozlivy a revitalizace toků spojené s obnovou retenčních schopností niv. Zelení slibují vznik Chráněné krajinné oblasti Poorličí.

  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Konzervativní koalice (Právo a spravedlnost, Konzervativní strana, Koruna česká) - kandidáti, další informace o krajských volbách nemá
Strany kandidující v Královéhradeckém kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist