http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/monitoring-rekreacniho-vyuziti-dablickeho-haje-a-lesa-kamyk-uspesne-pokracuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii

Tiskové zprávy

Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.: Monitoring rekreačního využití Ďáblického háje a lesa Kamýk úspěšně pokračuje

26. května 2016 | Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.
Autor: Mgr. Lubomír Bartoš, tel: 224 828 257
Ve čtvrtek 12. května 2016 proběhla druhá terénní akce komplexního monitoringu celého prostoru lesa Kamýk a 19. května 2016 proběhla obdobná akce také v Ďáblickém háji. Během obou akcí byly monitorovány všechny významné vstupní body a nejvýznamnější křižovatky, které jsou sledovány i v rámci celoročního monitoringu, cílem bylo zmapovat turistické zatížení jednotlivých přístupových cest do obou lesních komplexů; Ďáblického háje i lesa Kamýk, tentokrát ve všední den. Celý den zde pozorovatelé zaznamenávali v době od 9 do 18 hodin množství vstupujících a vystupujících pěších, cyklistů, vozidel, psů a kočárků. Současně byl na jednotlivých monitorovacích bodech (9 v Ďáblickém háji a 6 v lese Kamýk) prováděn dotazníkový průzkum návštěvníků, pohybujících se ve sledovaném území, s cílem zjistit jejich strukturu, požadavky a názory.

Co jsou městské lesy, proč jsou důležité a co je ohrožuje
Městské lesy jsou velmi významnou součástí krajiny v bezprostředním okolí lidských sídel. Tyto lesy jsou v urbanizovaném prostředí důležité z hlediska krajinářského a ekologického (poskytují refugium mnoha živočišným a rostlinným druhům a přispívají tak k zachování biologické rozmanitosti; jsou významným ekostabilizačním prvkem v krajině – součást ÚSES; zvyšují retenční schopnosti krajiny – stabilizace lokálního klimatu). Městské lesy jsou také důležité z hlediska rekreačního. Mnoho obyvatel Prahy (především z přilehlých sídlištních komplexů a z centra Prahy, kde je nedostatek ploch s veřejně přístupnou zelení a s částečně přirozenými ekosystémy), navštěvuje za účelem rekreace či sportovního vyžití tato území. Městské lesy jsou pro obyvatele Prahy jednou z mála možností krátkodobé rekreace a pobytu v přírodě; mají funkci relaxační s možností sportování v relativně zdravém a nepoškozeném životním prostředí; či tvoří nedílnou část způsobu trávení volného času pro rozdílné sociální skupiny (rodiny s dětmi, důchodci ad.) obyvatel Prahy.

S rostoucím počtem osob, které vstupují do těchto území, stoupá také ovlivnění jejich životního prostředí. Mezi negativní vlivy aktivit působících na životní prostředí jednotlivých městských lesů patří především produkce odpadů, rušení volně žijící zvěře nadměrným hlukem a eroze způsobená chůzí nebo jízdou cyklistů mimo stávající cestní síť. V poslední době patří mezi významné faktory s negativním vlivem na životní prostředí těchto lesů i tlak investorů na výstavbu nových obytných zón i komerčních objektů v jejich těsném sousedství a neustále rostoucí emisní a imisní zátěž produkovaná silniční dopravou.

O projektu
Projekt probíhá na území dvou pražských lesních komplexů. Konkrétně se jedná o Ďáblický háj s rozlohou 62 ha, v katastrálním území Ďáblice a les Kamýk o rozloze 33,12 ha, v katastrálních územích Kamýk a Modřany.

Hlavním cílem projektu je analýza stavu rekreační zátěže pražských lesů, Ďáblického háje a lesa Kamýk a její porovnání s výsledky obdobného projektu z let 2006/2007 a také návrh vhodných opatření k zajištění integrované ochrany životního prostředí na jejich území.

Dílčí cíle projektu:
• Kvantifikace celkové rekreační zátěže obou lesů a vyhodnocení návštěvnické populace.
• Analýza názorů a chování návštěvnické populace včetně jejího vnímání aktuálního stavu životního prostředí v těchto lesích.
• Stanovením možných negativních dopadů, které ovlivňují životní prostředí či účinnou ochranu těchto městských lesů (turistická a rekreační zátěž, doprava, existující a předpokládané rozvojové aktivity na území nebo v těsné blízkosti těchto lesů).
• Zvýšení environmentálního uvědomění a osvěta návštěvníků obou lesů.
• Navržení konkrétních opatření umožňujících zvýšit rekreační potenciál obou lesů.

Jedním z očekávaných přínosů je zjištění aktuální návštěvnosti jednotlivých městských lesů, které je možno využít jako výchozí hodnoty pro cílený management lesů Hlavního města Prahy (např. instalování nových odpadkových košů, informačních tabulí a dalších infrastrukturních zařízení v závislosti na nejvíce navštěvovaných lokalitách a nejvíce využívaných trasách/cestách v zájmových územích.
Dotazníkový průzkum přímo v terénu napomůže rozpoznat spektrum návštěvníků, jejich názory a požadavky související se stavem a účelem obou lokalit. Tyto názory přispějí ke zlepšení samotného managementu městských lesů, kdy pro rozdílné skupiny návštěvníků bude možno přijmout nebo připravit speciálně cílená opatření (např. pro seniory, rodiče s dětmi, sportovce atd.).

Dalším přínosem je identifikování negativních dopadů na životní prostředí a jejich rozsahu v jednotlivých lokalitách. To přispěje k vytvoření souboru systémových opatření, která pomohou zlepšit životní prostředí městských lesů a k zefektivnění činností orgánů ochrany životního prostředí v praxi.
Získané výsledky budou porovnány s výsledky obdobného průzkumu z let 2006/2007 a popsání změn ke kterým za téměř 10 let došlo.


Projekt „Monitoring rekreačního využití a analýza jeho negativních dopadů na životní prostředí dvou pražských lesů Ďáblického háje a lesa Kamýk“ realizuje Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., a trvá od září 2015 do prosince 2016 a je financován z grantových prostředků Hlavního města Prahy.
Mgr. Lubomír Bartoš, tel: 224 828 257 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist