https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2010-volebni-sliby-veci-verejnych
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2010: Volební sliby Věcí veřejných

21.5.2010 14:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
V oblasti životního prostředí chtějí Věci veřejné prosazovat takovou ochranu přírody, která zajistí pestrost přírodních stanovišť, jejich přirozený vývoj, možnost uplatnění aktivního managementu a adekvátní zpřístupnění veřejnosti. Strana, která kandiduje do Poslanecké sněmovny pod číslem 4, zásadně odmítá současné návrhy na omezení práva občanů efektivně se podílet na rozhodování o investičních projektech v jejich okolí. Péče o krajinu (zástavba, zalesňování apod.) by podle nich měla být společnou strategií jak jednotlivých ministerstev, tak odborně zaměřených institucí a občanských iniciativ.
 

Radek John
Věci veřejné slibují sloučit ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí do jednoho úřadu. Agenda zemědělství, ani životního prostředí podle nich nevymizí, "pouze dojde k efektivnějšímu přeuspořádání a řešení souvisejících problémů na jednom místě". Na snímku Radek John, předseda strany Věci veřejné
Licence: Volné dílo (public domain)
Foto: Jaroslav Jiřička/Wikimedia Commons

Věci veřejné požadují přijetí nového zákona o ochraně ovzduší, který sníží maximálně přípustné lokální koncentrace emisí, stanoví možnost určení nízkoemisních zón a legislativně upraví emise z malých zdrojů. Také požadují zavádění nízkoemisních technologií a paliv v komunální dopravě, pokračující finanční podporu úsporných opatření, výměny kotlů a zateplování.

Odpady

O odpadech uvažují Věci veřejné nejen jako o problému, ale také jako o zdroji nabízejícím řadu možných řešení a příležitostí zejména pro soukromý podnikatelský sektor. Chtějí prosadit zjednodušení odpadové legislativy (stávající administrativa je podle nich komplikovaná, nedostatky vidí i v kategorizaci odpadů a nakládaní s vybranými odpady), průhledné financování a demonopolizování systému nakládání s odpady.

Strana odmítá realizace vodohospodářských projektů přehrad a vodních cest bez zdůvodnění reálného ekonomického efektu, veřejného zájmu a vyřešení střetů na úseku ochrany přírody a krajiny. Naopak podporuje zrychlení a zjednodušení využití fondů EU k podpoře opatření zlepšujících přirozené funkce vodních toků (čistírny odpadních vod, rybí přechody, přírodě blízké úpravy vodních toků snižující dopady povodní).

Lesy

Lesy jsou podle VV postiženy ztrátou odolnosti, erozí půd a poklesem biologické rozmanitosti. Věci veřejné proto chtějí podpořit revizi a nezávislou certifikaci lesnických a dřevařských subjektů systémem FSC (Ekologická certifikace lesa) umožňující snadno identifikovat ekologicky přijatelné hospodaření. Chtějí vyloučit velkoplošné vápnění a hnojení lesů a naopak podpořit maloplošné metody hospodaření zaměřené na heterogenitu lesního prostředí. Postih za pytláctví by se podle strany měl opět klasifikovat jako trestný čin. Vzhledem k potížím s formulací veřejných zakázek u státního podniku Lesy České republiky, chtějí VV prosazovat „malé tendry“ a dlouhodobé a komplexní tendry, které budou výhodné pro sociální stabilitu venkovských regionů.

Zemědělství

Strana slibuje boj za vyrovnání podmínek pro čerpání dotací na evropském trhu tak, aby měli všichni zemědělci v EU stejné výchozí podmínky. V dlouhodobé perspektivě chce však od dotační a podpůrné politiky v zemědělství postupně upouštět.

VV požadují novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která musí znevýhodnit zábory a likvidaci nejkvalitnější zemědělské půdy. Na méně úrodných půdách chtějí VV podpořit rozumné nepotravinářské využití (například výroba energie, rychle rostoucí dřeviny pro produkci bioplynu) a zasadit se o rozvoj agroturistiky a ekoagroturistiky (na ekologických farmách), které podpoří místní rozvoj i v odlehlých oblastech země. Strana také slibuje, že se pokusí zajistit maximální transparentnost, ekologickou a ekonomickou efektivitu při odstraňování starých ekologických zátěží.

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí chtějí Věci veřejné sloučit a vytvořit Ministerstvo zemědělství a životního prostředí. Agenda zemědělství, ani životního prostředí podle nich nevymizí, pouze dojde k efektivnějšímu přeuspořádání a řešení souvisejících problémů na jednom místě, zejména v oblasti vodohospodářství, lesnictví a obnovitelných zdrojů.

Doprava

Prioritou je pro VV dostavba důležitých komunikací a vytvoření strategie dalšího rozvoje jednotlivých staveb, chtějí se proto zasadit o dostavbu klíčových dálničních úseků a rychlostních silnic. Strana také podporuje odklon dopravy z center měst výstavbou městských obchvatů a okruhů, díky níž se významně sníží náklady na údržbu silnic, zkvalitní se životní prostředí ve městech, zrychlí se doprava a omezí se počet nehod a zraněných ve městech.

Strana také požaduje větší zapojení (na evropské úrovni) kombinované dopravy, především se jedná o přesunutí kamionové dopravy na železnici, kterou je nutno modernizovat.

Energetika

Věci veřejné odmítají prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí. Požadují jejich převod ze zásob bilančních do zásob nebilančních, a to z důvodů převahy jiného veřejného zájmu, než je jejich okamžité vydobytí a využití jen jako paliva. Staré uhelné elektrárny by se podle strany měly nechat postupně dožít.

Ve svém programu strana vzhledem k omezené efektivitě, nestabilní a vysoké ceně plynu odmítá rozsáhlou výstavbu velkých elektráren na zemní plyn. Také spoluspalování biomasy a fosilních paliv a přimíchávání biosložky do motorových paliv se VV nelíbí – hlavně proto, že se jedná o neefektivní rozhodnutí čerpající neúměrně vysoké dotace, zdražující pohonné hmoty a nesnižující negativní dopady na životní prostředí.

VV naopak podporují prodloužení životnosti a navýšení kapacit stávajících jaderných elektráren na základě vstřícné, neideologické a široké debaty o jaderné energetice. Jsou také pro využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie, které musí mít nastaveno důsledné regulační mechanismy – preferují přitom využití obnovitelných zdrojů energie na lokální a individuální úrovni na úkor velkokapacitních provozů.

Konečně v energetické společnosti ČEZ požadují VV ponechat většinový podíl státu, přičemž rozhodující slovo v řízení však musí mít především odborníci, nikoliv političtí aktivisté.


reklama

 
Lucka Matějovská
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist