https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2010-zeleni-slibuji-zelenou-ekonomikou-i-vlka-rysa-a-medveda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2010: Zelení slibují zelenou ekonomiku i vlka, rysa a medvěda

20.5.2010 14:55 | PRAHA (Ekolist.cz)
Strana zelených kandiduje v parlamentních volbách pod číslem 20. Její rozsáhlý volební program se na osmdesáti stranách věnuje především ekologické politice. Hlavní čtyřlístek ekologických témat se týká přísnějšího zákona o ochraně ovzduší, zvýšení poplatků za zábor půdy, zachování ekologických limitů těžby a zabránění privatizace a tunelování státních lesů. Zelení dále sází na moderní ekonomiku, šetření energiemi, zelená města nebo ekologickou dopravu, ve které se počítá i s cyklisty a pěšími.
 

Odpovědi Strany zelených na anketu Ekolistu.cz

Na anketu odpovídal místopředseda strany František Pelc.

1. Předložíte, případně podpoříte, zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie?

Ano, kvalitní zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie podpoříme. Nastavení parametrů podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů musí však být provedené velmi důkladně a to především s ohledem na celý kontext upravené energetické koncepce, kde na prvním místě je pro zelené podpora energetických úspor.

V každém případě se nesmí opakovat špatné nastavení zákona na podporu energií z obnovitelných zdrojů, který schválila sněmovna v roce 2005. Až letošní novela tohoto zákona, kterou zelení podpořili, umožnila, aby státní podpora čisté energie klesala stejně rychle jako její výrobní cena a zamezilo se tak zbytečně velké státní podpoře.

2. Podpoříte podstatné zvýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro účely stavebnictví?

Ano. Připravili jsme již v tomto období dobrou novelu, která prošla vládou, ale byla zablokována ve Sněmovně. Padesát čtverečních kilometrů je vyňato ročně ze zemědělského půdního fondu. Tento stav považují zelení za alarmující a neudržitelný s ohledem na všechny ekologické, zemědělské a společenské aspekty.

Podstatou je zvýšit - diverzifikovaně podle kvality půdy - poplatky za vynětí, a to až zhruba 20x u nejkvalitnějších a zhruba 3x u málo kvalitních půd. Zábory se sice úplně nezastaví, ale změní se jejich rozložení, protože každý investor bude více zvažovat lokalizaci a rozsah svých projektů.

Současné odvody vycházejí z dávno překonané cenové kalkulačky z roku 1991. Máme proto rozpracován obecnější záměr na odvody za stavební využití krajinného prostoru jako celku, kde kromě kvality půdy bude promítnuta ekologická hodnota přírodního stanoviště a další aspekty, obdobně jako tomu je v některých zemích v Německu.

3. Budete pro prolomení limitů těžby uhlí, kvůli kterému by zanikly obce Horní Jiřetín a Černice?

Ne. Zelení jsou principielně proti prolomení limitů těžby. Jde nám nejen o zdraví lidí, záchranu obcí a okolní krajiny, ale i o obecnější princip. Odmítáme, aby zájmy České republiky ovlivňovaly velké energetické podniky, které se orientují pouze na vlastní zisk a společenská odpovědnost je jim cizí.

Říkáme jasně, že nepodporujeme průmysl založený na špinavých zdrojích energie. Prosazujeme na prvním místě energetické úspory a jako druhou prioritu uvádíme dobře promyšlenou podporu obnovitelných zdrojů energie. V současnosti má Česká republika téměř o šedesát procent vyšší energetickou náročnost na jednotku svého HDP (!), než je tomu u ostatních vyspělých ekonomik, a celých 25% vyprodukované energie dnes vyvážíme.

4. Podpoříte vznik národního parku Křivoklátsko, případně i dalších národních parků?

Ano. Tento záměr je starý skoro dvacet let a díky Straně zelených byla zahájena jeho realizace v minulých letech. Předjednávali jsme tento záměr s dotčenými samosprávami a hledali společná východiska. V současnosti je zahájeno oficiální projednávání, které bude probíhat zhruba půl roku, posléze by se měl záměr dostat do vlády a následně do Parlamentu. Výsledek by mohl být znám zhruba do roka.

Národní parky i chráněné krajinné oblasti jsou - kromě ochrany a obnovy unikátního přírodního prostředí - také důležitým prvkem pro podporu ekonomické prosperity regionů. V tomto duchu jsme připraveni prosadit speciální projekty pro podporu infrastruktury dotčených obcí obdobně jako tomu je ve Francii.

Počet “možných kandidátů” na národní park je velmi omezený, přichází do úvahy ještě centrální část Jeseníků. Mezi další unikátní krajinný fenomén, který chceme začlenit do soustavy chráněných krajinných oblastí, patří Soutok (Dyje a Moravy).

5. Podpoříte pokračování tzv. ekologické superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží?

Ne. Zelení od samého počátku prosazují nové posouzení tohoto projektu z hlediska ceny i celé jeho konstrukce. Existuje vážné podezření, že superzakázka, tak jak je nastavená, je netransparentní a vysoce nevýhodná pro stát. Zásadně se liší odhady finanční zátěže, které prezentoval bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (115 mld.) a výpočty MŽP, které byly o desítky miliard nižší.

Současný stav rozhodně není optimální a tento projekt trpí obrovským rizikem transformování veřejných prostředků do privátních, aniž by existovaly jasné záruky, že staré ekologické škody budou opravdu kvalitně odstraněny.

Podporujeme rozdělení celé mamutí zakázky na jednotlivé menší tendry, které budou posuzované zvlášť.

6. Zavedete zpoplatnění pro osobní automobily do 3,5 t za ujeté kilometry?

V tuto chvíli s návrhem na zpoplatnění v programu nepřicházíme. V budoucnu jsme ale připraveni jednat o nahrazení dálničních známek pro osobní vozy za adresné zpoplatňování podle skutečného využívání dálnic a rychlostních komunikací. Samotné jednání musí být součástí komplexní diskuse o dopravě jako celku. Jako velký problém vnímáme fakt, že rozvoj všech dopravních odvětví není rovnoměrný a je výrazně upřednostňována silniční doprava.

Chceme veřejné dopravě vrátit společenskou prestiž a zvýšit její podíl na přepravě osob. Zelení prosazují masivní investice především do modernizace železnice, která musí tvořit páteř kvalitního systému veřejné dopravy. Dobré podmínky chceme vytvářet také pro bezpečnou a pohodlnou pěší a cyklistickou dopravu.

Dalším problémem je obrovské plýtvání veřejnými prostředky při výstavbě dopravní infrastruktury, chceme mu zamezit zvýšením konkurence ve stavebnictví, výběrem lepších variant dopravních tras, změnou norem, důslednou kontrolou a protikorupčními opatřeními.

Vybrané pasáže z programu Strany zelených

(...)

2. Čtyři roky práce pro kvalitu života

Na konci volebního období skládáme voličům účty. Zde jsou tedy nejvýraznější výsledky naší práce:

−− Připravili jsme a vyjednali program, díky kterému každoročně půjde asi 19 miliard korun z evropských fondů na snadnější třídění odpadu, nové čistírny odpadních vod, obnovu zeleně, lepší péči o přírodu, zateplování škol či nemocnic a podobně. Projekty zvýší kvalitu každodenního života v bezmála každém městě či obci.

−− Postavili jsme se silné uhelné lobby. Díky nám vláda stabilizovala územní limity těžby hnědého uhlí chránící severočeské obce před jejich zbouráním. Udržení limitů považujeme za dvojnásob důležité s ohledem na nejasný postoj současné vlády a vyhýbavá prohlášení některých politických stran.

−− V rámci českého předsednictví v EU jsme se zasadili o formulaci závazné evropské klimatické strategie, neboť si velmi dobře uvědomujeme nutnost zmírňování změn klimatu a adaptace na jejich důsledky.

−− Připravili jsme klíčové změny v zákoně, které zabrání bezdůvodnému kácení alejí podél silnic.

−− Připravili jsme, vyjednali a odstartovali program Zelená úsporám. Bezmála čtvrt milionu českých rodin pomůže snížit účty za energii. Ekonomové jej chválí jako vhodné protikrizové opatření: dá práci desítkám tisíc lidí a sníží dovoz plynu z Ruska.

−− Prosadili jsme start motivační, ekologické daňové reformy. Investice do čistých inovativních technologií se podnikům budou vracet v nižších daních; bude také levnější vytvářet nová pracovní místa.

−− Prosadili jsme nulovou silniční daň pro čistá auta, jež do vzduchu vypouštějí málo škodlivých výfukových plynů.

−− Zabránili jsme plánům několika společností, které chtěly dovážet desetitisíce tun odpadu ze zahraničí a pálit je v českých spalovnách.

−− Navrhli jsme a prosadili důležitou novelu zákona o ochraně ovzduší. Umožní krajům došlápnout si na velké průmyslové znečišťovatele a nařídit jim snížení zdraví škodlivých emisí až o polovinu.

−− Prosadili jsme takovou podobu stavebního zákona, která chrání volnou krajinu před další chaotickou zástavbou.

−− Podíleli jsme se na rozšíření ekologického zemědělství na současných 10% z celkové výměry obhospodařované půdy. Pomohli jsme zvýšit domácí produkci biopotravin.

−− Také díky nám je dnes přidávání biopaliv do benzínu i nafty běžnou praxí, která mj. umožňuje zemědělcům pěstovat i během odbytové krize v rostlinné výrobě tržně zajímavé plodiny.

3. Zelená cesta z krize

(…) Hospodařme jinak a lépe

(...)
Nová ekonomika je ekonomika ekologická a sociální. Vize zelených spočívá v tom, že ekonomika, ekologie a sociální spravedlivost nestojí proti sobě, ale musí se účinně doplňovat a posilovat. To víme například z mnoha let fungování severských států, které jsou ekologické, sociálně citlivé a přitom prosperující.

Potvrdila se totiž i další zřejmá pravda: kdo produkuje ekologicky, chová se také moudře ekonomicky jako správný hospodář. A to nejen proto, že šetří společnosti náklady z veřejných rozpočtů za škody na životním prostředí.

Ale také proto, že světová spotřeba energií a surovin den ze dne stoupá, zatímco zásoby se ztenčují. Další a další seriózní studie potvrzují, že jsme již překročili ropný zlom. Ceny energie a surovin se budou nadále dramaticky zvyšovat.

Kdo vyrábí energeticky úsporné produkty, má v globální konkurenci nesmírnou výhodu pro teď i pro budoucnost – ať už se jedná o auta, ledničky nebo zábavní elektroniku. Stojíme na zlomu průmyslových dějin: pokud byl dosud hospodářský růst možný jen na základě vyšší a vyšší spotřeby ropy, plynu, uhlí, uranu a dalších surovin, pak v budoucnosti bude hospodářský úspěch zcela závislý na zvyšování energetické úspornosti a na obnovitelných zdrojích.

Green Jobs: 70 000 pracovních míst v nové ekonomice

Zelení pokračují v dlouhodobé práci: navrhli jsme dvacet uspěšných a nápomocných opatření v řadě odvětví – zateplování domů, energetice, recyklaci odpadových materiálů, veřejné dopravě či školství –, která by vytvořila 70 000 nových pracovních míst. Elegantně kombinujeme cílené investice z evropských fondů, novou legislativu i daňové reformy. Některé z hlavních bodů podrobněji probíráme v dalších kapitolách volebního programu: zateplování domů, motivační zákon o odpadech, investice do moderních vlaků a podobně.

V České republice by díky krizi mohlo být i více než půl milionu lidí bez práce. Strana zelených chce pracovat hlavně na tom, aby ubývalo dlouhodobě nezaměstnaných. V první řadě podporujeme tzv. sociální podnikání, pro které je charakteristická jeho hodnotová orientace a používání zisku na rozvoj podniku a vzdělávání zaměstnanců. Sociální podnik se rozvíjí na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Z klientů se tak stávají zaměstnanci nebo i zaměstnavatelé, takže prostřednictvím práce dochází k jejich integraci do společnosti.

Budeme podporovat nejrozšířenější projekty typu chráněných dílen pro zdravotně postižené a zároveň se budeme snažit rozšířit využití sociálního podnikání i na další cílové skupiny různě znevýhodněných a vyloučených jako princip aktivní politiky zaměstnanosti.

Chceme věnovat velkou pozornost dalším aspektům aktivní politiky zaměstnanosti, která se zaměří na zvyšování kvalifikace a pružnosti pracovníků. Chceme, aby lidé mohli pracovat nejen za účelem obživy, ale také na sobě, na svém profesním a osobním rozvoji. Samozřejmostí musí být podpora částečných a dostatečně flexibilních úvazků, podpora jazykového vzdělávání a možnost skutečně přizpůsobit zaměstnání své životní situaci, zvláště rodičovství, a to pro ženy i muže.

Podporujeme celoživotní vzdělávání. Chceme, aby pracovníci v dočasných a krátkodobých zaměstnáních požívali obdobné sociální ochrany jako pracovníci na dobu neurčitou. Studentům, kteří chtějí nebo musí při studiu pracovat, chceme ulehčit styk s úřady a vytvořit speciální jeden formulář pro tento účel. Chceme rozhýbání trhu s nájemným bydlením, které také přispívá k větší pružnosti pracovní síly. Vytváření nových pracovních míst rozhýbeme také tím, že v rámci ekologické daňové reformy snížíme daňové zatížení pracovní síly.

Strana zelených chce prosadit státní podporu pro protidluhové poradenství a služby, kterými úřady práce a neziskové organizace lidem pomáhají vrátit se do práce. Zasadíme se, aby stát nastartoval mikroúvěry na rozjezd podnikání coby jedno z opatření, jak snížit nezaměstnanost.

Chceme změny na úřadech práce, které zajistí, že budou jednat s nezaměstnanými jako s klienty a budou respektovat jejich individuální potřeby. Vidíme zde prostor pro zlepšení činnosti úřadů i pro vytváření partnerství s neziskovými organizacemi, posilování terénní práce i pro rozvoj zmiňovaného sociálního podnikání. Prostředky vložené do pomoci najít pracovní místo se mnohonásobně snižují výdaje na sociální dávky v nezaměstnanosti.

Česká republika může být právem hrdá na to, že má jednu z nejnižších prevalencí chudoby v Evropě. Tento stav chceme i nadále udržet. Postupovat však budeme způsobem, který nekoliduje s potřebou motivace k práci, kde v některých situacích či kombinacích poplatníků je mezní míra zdanění (přechod od života na dávkách k životu z pracovního příjmu) stále vysoká a demotivuje. Také v oblasti sociálních dávek je zapotřebí přejít na testování příjmu a zajistit jejich adresné a nikoli plošné působení.

Je velkou českou chybou, že nejsme schopni důkladně posuzovat vazby mezi daňovou politikou a politikou sociálních dávek (tzv. “tax/benefit analysis”) tak, aby nevedla k vysokým mezním mírám zdanění například u žen, které přecházejí z mateřské dovolené na trh práce. Přitom vůbec nejde o to na sociálním systému ušetřit a celý ho „zesurovět“.

Princip, že s nezaměstnaným je třeba pracovat, že nárok na podporu má mít ten, kdo práci skutečně hledá, je správný. K jeho naplnění není třeba měnit povinnosti uchazečů, ale pouze uvést do praxe to, co se jinde s úspěchem provozuje pod pojmem zónové poradenství. V praxi to znamená, že člověk, který přijde o práci je na vstupu podroben určité diagnostice. Pokud má dobré předpoklady se znovu uplatnit, dostane přístup k maximálnímu množství informací. Když ale nemá dostatečné předpoklady, nebo se mu do určité doby nepodaří si nalézt práci, dostane se mu poradenských služeb, formou skupinové práce si osvojí sociální znalosti a dovednosti, získá možnost rekvalifikace směřované ke konkrétnímu pracovnímu místu podle vlastního výběru, případně půjde o rekvalifikaci obecnějšího charakteru, apod.

Pokud je kumulace handicapů příliš velká, preferuje se individuální práces uchazečem. Ta může mít podobu např. bilanční diagnostiky, individuálních kurzů a sociálně poradenské práce, ale i např. doprovodu k jednání se zaměstnavateli, případně doprovodu do práce samotné. Uplatnění takového klienta na trhu práce je spojeno s vysokými administrativními náklady; v naší praxi jsou tyto aktivity financovány z projektů hrazených z ESF, resp. dělo se to v době vysoké poptávky po pracovní síle. Nyní lidem s největším nahromaděním problémů zbývá opravdu pouze veřejná služba, jinou pomoc je možno věnovat pouze např. zdravotně postiženým.

Místo úvah o potenciální imigraci či chimérických snah o zvýšení porodnosti vysokými sociálními dávkami se snažme raději zvýšit ekonomickou aktivitu rodičů pečujících o děti pestrou nabídkou služeb. Péče o děti musí být vázaná na místa, kde rodiny s dětmi skutečně žijí. Stejné pravidlo platí pro stále rostoucí počet potřebných a seniorů. Pracovní místa v komunitních službách, která zde mohou vzniknout s finanční podporou státu a přinejmenším s morální podporou obcí - lépe však obcí nebo neziskových iniciativ jako zřizovatelem -, nebudou klást nároky na dojíždění, mohou být velmi flexibilní, co se úpravy pracovní doby a nároků na schopnosti zaměstanců (umožní např. zaměstávání osob se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním). Pokud budou lidé trávit den v blízkosti místa, kde bydlí, budou zde také realizovat každodenní potřeby, multiplikační efekt je zřejmý - další pracovní místa v občanské infrastruktuře.

Snižme daňové zatížení práce na úkor nešetrné spotřeby zdrojů

Stát uvaluje vysoké daně a pojistné na práci. Povinné příspěvky na sociální a zdravotní pojištění jsou v ČR na straně zaměstnavatele jedny z nejvyšších v Evropské unii. Přitom ani takto vysoké odvody do fondů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nedokáží zajistit dlouhodobě udržitelné fungování důchodového systému a systému zdravotní péče. Strana zelených prosazuje, aby stát daněmi zatížil raději plýtvání energií a surovinami než pracovní místa. Nechceme, aby poplatníci dávali státu více. Daňové zatížení může zůstat stejně velké, jen se moudře přesune tam, kde dává smysl.

Ekologickou daňovou reformu už úspěšně nastartovala řada evropských států. Má dvojí přínos. Firmám sníží náklady na zaměstnance, takže firmy zaměstnají více lidí. Během krize, kdy nezaměstnanost raketově letí nahoru, je to obzvláště důležité. Zároveň rozhýbe investice do vysoceefektivních, čistých technologií. Sníží tak exhalace skleníkových plynů i českou závislost na dovozu ropy a plynu. To vše se může na první pohled zdát jako nereálná představa. Ale vzpomínáte, jak se v mnoha našich městech nedalo před 20 lety dýchat? Dnešní města se nám zdála být snem. Je však zřejmé, že v očistě měst musíme pokračovat.

Chceme, aby pokračování v ekologické daňové reformě patřilo mezi hlavní opatření, která nová vláda podnikne proti vzrůstající nezaměstnanosti. Podporujeme zachování dvou sazeb daně z přidané hodnoty. Pohyb mezi sazbami je totiž důležitým nástrojem hospodářské i ekologické politiky.

Protože navrhujeme snížit zdanění práce, následně připouštíme postupné mírné zvýšení sazeb DPH.

3.2 Efektivní hospodaření s energií

Česká energetika je obstarožní. Zelení chtějí navrhnout a prosadit sadu konkrétních opatření, která ji začnou rychle měnit.

Česká republika je v zajetí své energetiky. ČEZ by měl být řízen státem, ale zatím se zdá, že stát je řízen ČEZem. Loni jsme každý den utratili 390 milionů korun za dovoz ropy. Rodiny i podniky zbytečně platí za vysokou spotřebu energie. Patříme k evropským rekordmanům v exhalacích oxidu uhličitého. Uhelné doly mění náš domov na měsíční krajinu.

Politické špičky velkých stran však pod vlivem lobbistů ČEZu a uhelných dolů blokují řešení. Ukázkovým příkladem je letošní rozhodnutí poslanců ODS a ČSSD: ČEZ dostane v povolenkách na emise až 68 miliard korun z kapes daňových poplatníků. Kvůli takovým rozhodnutím se soustavně odkládá modernizace české energetiky.

Považujeme za nezbytné transformovat ČEZ na podnik plnící důležitou veřejnou službu. Stát nesmí selhávat při obhajobě zájmů spotřebitelů. Musí ukončit stav, kdy lobisté ČEZu zásadně ovlivňují rozhodování o státní energetické politice. Je třeba nastavit transparentní prostředí pro fungování managementu ČEZu. Zelení navrhují ponechat stávající podíl akcií ČEZu v majetku státu. Budeme prosazovat, aby dividendy byly využívány výhradně k modernizaci ekonomiky, snižování energetické náročností hospodářství a opatřením proti změnám klimatu.

Plán energetické nezávislosti

Strana zelených navrhne, aby vláda přišla s ambiciózním programem, který nastartuje razantní investice do energetických inovací. Musíme cíleně usilovat o razantní snížení naší závislosti na uhlí i dovážené ropě a plynu, a to nejen s ohledem na ochranu životního prostředí, ale i na zcela nepředvídatelnou politiku Ruska.

Hlavním bodem bude zvyšování energetické efektivnosti. Česká ekonomika spotřebuje na každou vyrobenou korunu hrubého domácího produktu o polovinu více energie než je průměr v patnácti státech staré EU. Potřebujeme inovace, které umožní, abychom na stejný objem výroby spotřebovali méně energie.

Obrovskou příležitostí je zateplování domů. Zelení se zasadí o pokračování a rozvoj programu Zelená úsporám, kterým stát postupně zateplí každý dům. Státní rozpočet to nebude nic stát. Chceme do něj investovat 20 miliard korun ročně z výnosů za emisní povolenky a z každoročního zisku ČEZu. Domácnosti tak ušetří tisíce korun ročně a doslova srazíme dovoz plynu z Ruska, který se používá především právě k vytápění. Navíc program vytvoří 30 000 pracovních míst v českých stavebních a průmyslových firmách. Uprostřed krize tak pomůže zmírnit nezaměstnanost.

Strana zelených navrhne nové normy, které přimějí developery, aby při stavbě dalších domů používali takzvané nízkoenergetické technologie. Jsou jen o pár procent dražší. Majitelům však ušetří i polovinu účtů za vytápění. Nízkoenergetický nebo pasivní standard budeme prosazovat také při rekonstrukcích obecních a státních budov, jako jsou školy, nemocnice či úřady. Ušetří se tak významná část veřejných výdajů na jejich provoz.

Budeme prosazovat úspory energií i v dalších oblastech například využíváním modernějších počítačů, elektroniky, rozvodných sítí, informačních a komunikačních technologií.

Důležitou je i další podpora kombinované výroby, tj. současné výroby tepla a elektřiny. Českému energetickému systému k nezávislosti a pružnosti pomůže decentralizace a rozrůznění produkce do většího počtu větších i menších zdrojů s různými technologiemi výroby elektřiny tak, aby nevznikaly výkyvy v distribuční síti.

Zelené inovace

Průmyslové podniky chceme motivovat k investicím do efektivnějších technologií. Použijeme k tomu hlavně ekologickou daňovou reformu, která nemění celkovou výši zdanění, pouze přesouvá daňové zatížení: snižuje daně z práce a zvyšuje daně ze znečišťování životního prostředí.

Česká republika nechává ladem velkou většinu svých domácích obnovitelných zdrojů energie. Platí to hlavně pro obecní výtopny na biomasu nebo solární kolektory na střechách domů. Proto Strana zelených připraví nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů tepla, který obcím i domácnostem pomůže s potřebnými investicemi. Výpočty takzvané Pačesovy komise potvrzují, že kombinace zateplování a vytápění z obnovitelných zdrojů nám zajistí teplé domovy, aniž bychom k tomu potřebovali jakýkoli ruský plyn. Zbývá dodat, že hojně diskutované větrné elektrárny – jeden, nikoli však jediný z obnovitelných zdrojů elektřiny – nechceme rozestavět po celé republice bez rozmyslu, ale výhradně s ohledem na ochranu přírody a krajiny.

Průmyslové podniky právem žádají od státu dlouhodobou jistotu, aby věděly, jaké podmínky mají očekávat za deset, dvacet, třicet let. Proto vyjdeme vstříc podnětu ekologických organizací a po vzoru Velké Británie navrhneme zákon, který stanoví konkrétní, závazné tempo snižování emisí skleníkových plynů: o 2 % ročně. Rozhýbe tak investice do moderních řešení – čisté energetiky a zateplování domů, pohodlné veřejné dopravy, snadné recyklace nebo výroby místních potravin.

Svoboda od ropy

Těžba ropy vyvrcholila v roce 2005 a od té doby stagnuje. Experti očekávají, že produkce začne klesat, a to rychlostí, kterou nelze vůbec odhadnout. Současně strmě porostou ceny.

Potřebujeme českou ekonomiku osvobodit od závislosti na soustavném dovozu ropy. Zelení budou prosazovat, aby česká vláda v EU podpořila vylepšení směrnice, která stanovuje standardy efektivnosti automobilů. Současná evropská legislativa zdaleka nevyužívá možnosti, jež výrobci mají k inovacím. Řidiči proto platí zbytečně vysoké účty na pumpách a navíc musíme dovážet více ropy z nespolehlivých zemí.

Navrhneme změnu silniční daně po vzoru Velké Británie a Německa tak, aby se sazba lišila podle spotřeby. Majitelé osobních vozů s nízkou spotřebou budou platit nízkou až nulovou daň. Pomůže tak na trh a na silnice dostat vysoce efektivní automobily.

Uhlí a uran až nakonec

Zelení neplánují vypínat stávající elektrárny dříve, než skončí jejich plánovaná životnost. Výstavba nových uhelných nebo jaderných zdrojů však musí být až posledním řešením po vyčerpání potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů energie.

Chce-li ČEZ prodloužit provoz svých uhelných elektráren o další desítky let, budeme požadovat, aby v každém případě použil nejlepší technologii, která je právě na trhu dostupná. Odmítáme plýtvání uhlím z povrchových dolů a větší škody v krajině jen proto, aby ČEZ mohl použít zastaralé řešení z osmdesátých let. Trváme na respektování schválených územních limitů těžby uhlí, nepodpoříme otevření těžby uhlí v nových lokalitách na Karvinsku nebo Frenštátsku.

Víme, že mnoho lidí nesouhlasí s naším názorem na jadernou energetiku. Myslíme si však, že pro něj máme dobré a silné argumenty. Uranové doly po sobě zanechávají obrovské ekologické škody, dosud nemáme trvalé úložiště vysoce radioaktivních odpadů, a hlavně nové atomové reaktory ještě posílí bezmála monopolní postavení ČEZu v naší energetice. Dokud nevyčerpáme veškerý potenciál obnovitelných zdrojů energie, a hlavně možnosti ke zvyšování energetické efektivnosti a úspor, nebudeme souhlasit s výstavbou nových jaderných bloků. Přitom bychom trvali na splnění tří podmínek. Jaderné elektrárny se musí obejít bez státních dotací a provozovatel – tedy ČEZ – musí garantovat úhradu veškerých škod při případné havárii. Navíc chceme, aby úložiště vysoce radioaktivních odpadů vzniklo na základě partnerské dohody s dotčenými obcemi, nikoli silovým rozhodnutím státu.

Zastavit globální klimatické změny

Na kodaňské konferenci se nakonec nepodařilo schválit novou smlouvu o snižování emisí nahrazující Kjótský protokol. Nicméně díky EU a Českému předsenictví - došlo k pokroku ve spolupráci s USA a Čínou. USA i EU přislíbily rozvojovým zemím větší finanční podporu na klimaticky šetrné technologie a boj s následky klimatických změn. Na dalších summitech (Bonn, Mexiko) je třeba dalším intenzivním jednáním dosáhnout přijetí globální dohody.

Strana zelených požaduje, aby i Česká vláda vyčlenila adekvátní prostředky na tento účel a nikoliv pouze měnila tituly již tak nízké rozvojové pomoci.

Kromě opatření s cílem postupně snižovat emise skleníkových plynů však potřebujeme také program adaptačních opatření, kterým budeme omezovat negativní dopady probíhající klimatické změny na životy občanů, stav životního prostředí a krajiny. Tento program chtějí zelení připravit a prosadit jak na národní, tak i evropské úrovni.

Věda významně pokročila ve výzkumu globálního klimatu a vlivu, který na něj mají skleníkové plyny; inženýři v posledních letech přicházejí s průlomovými a stále levnějšími technologiemi v solární energetice i jinde. Česká republika se silnou tradicí přírodních věd i technických oborů by mohla mít velmi dobrou pozici v mezinárodním bádání a inovacích. Proto zelení navrhnou, aby v sousedství některého z velkých českých měst vznikl výzkumný ústav, který se bude zabývat různými aspekty globálních změn podnebí: klimatologií, technologiemi i ekonomií. Máme přitom ambici podporovat výzkum na mezinárodní úrovni včetně toho, že sem přitáhneme světové odborníky. Přítomnost prvotřídní instituce bude velmi prospěšná pro českou vědu, naše studenty i domácí firmy.

3.4 Pohodlná a ekologická doprava

Pohodlná, rychlá a spolehlivá doprava je důležitá pro kvalitu každodenního života i pro naši ekonomiku. Zelení prosazují masivní investice především do modernizace železnice, která musí tvořit páteř kvalitního systému veřejné dopravy. Dobré podmínky chceme vytvářet také pro bezpečnost a pohodlnost pěší a cyklistické dopravy.

Máme pro to dobré důvody. Výfukové plyny trápí obyvatele měst, kamiony jsou největším zdrojem hluku i škodlivin. Benzín a nafta tvoří většinu nákladů, které česká ekonomika platí za dovoz energie. Proto potřebujeme zelenější dopravní koncepci.

Chceme zvýšit podíl veřejné dopravy na osobní přepravě a vrátit jí její společenskou prestiž.

Chceme zajistit rovnoměrný rozvoj všech dopravních odvětví, nikoliv jen dopravy silniční.

Chceme zamezit plýtvání veřejnými prostředky při výstavbě dopravní infrastruktury: zvýšením konkurence ve stavebnictví, výběrem lepších variant dopravních tras, změnou norem a důslednou kontrolou.

Chceme obnovit důvěru občanů k mnohonásobně bezpečnější dopravě železniční, která je moderním dopravním prostředkem 21. století.

Kvalitní veřejná doprava

Chceme občanům zajistit kvalitní systém veřejné dopravy pro dojíždění za prací, do škol i za kulturou, jako rovnocennou alternativu dopravy individuální.

Podporujeme přijetí nového zákona o veřejné dopravě, který sjednotí pravidla pro řádné fungování všech druhů veřejné dopravy jako jednoho celku. Naším cílem je změnit stávající systémy spojů tam, kde jsou nehospodárné, nevhodné nebo nedostatečné. Návaznosti spojů všech druhů veřejné dopravy musí být zaručeny všem občanům.

Chceme více propojit veškeré prvky veřejné dopravy, aby se cestování usnadnilo a zrychlilo. Chceme umožnit cestování spoji více dopravců na jednu jízdenku (tarifní integraci), a to i při cestách mezi kraji. Chceme více než je tomu doposud napojit na veřejnou dopravu dopravu individuální – parkoviště u terminálů veřejné dopravy pro auta (Park&Ride) i bicykly (Bike&Ride).

Chceme dohlédnout na správnou aplikaci nové evropské legislativy, která může posílit roli krajských samospráv v organizování veřejné dopravy a dohledu nad její kvalitou. Jde o pravomoci umožňující zlepšení služeb pro cestující zavedením regulérního soutěžního prostředí a objednáváním veřejné dopravy u různých dopravců, což umožňuje rychlejší rozložení nákladů na nová vozidla. Podpoříme dokončení restrukturalizace státní akciové společnosti České dráhy na firmu s podnikatelským duchem a orientací na zákazníky.

Rychlejší a pohodlnější železnice

Strana zelených prosazuje výstavbu celostátní páteřní sítě vysokorychlostních a rychlostních železnic, po nichž vlaky budou jezdit rychlostí 200 km/h a vyšší. Česká železnice se tak dostane na evropskou úroveň, na které budou vlaky svou rychlostí i komfortem tvrdě konkurovat cestování autem po dálnici. V letech 2009–2013 chceme zajistit přípravu jejich výstavby. Dosud modernizované železniční koridory nabízejí cestovní doby jen na úrovni silnic I. třídy a nezlepšují dopravní spojení do Karlovarského či Libereckého kraje ani na Vysočinu. Hodláme však dohlížet na to, aby při přípravě nových i modernizaci stávajících železničních koridorů byly respektovány vysoké standardy estetiky a dopady těchto staveb na krajinný ráz byly co nejmenší. Strana zelených prosazuje výstavbu chybějících železničních zastávek.

Špatně umístěné zastávky chceme přesunout blíže k zástavbě. Nesouhlasíme s návrhy odsunout nádraží z míst, kde desítky let ideálně slouží cestujícím. Podporujeme a sami aktivně prosazujeme zavedení příměstské železnice do vnitřních částí velkých měst.

Méně kamionů na silnicích, nákladní doprava na koleje

Zboží by co největší část své cesty mělo putovat po železnici. Proto chceme, aby v aglomeracích vznikla veřejná logistická centra: veřejně přístupná překladiště mezi silniční a železniční dopravou.

Stát musí do překladišť investovat ve spolupráci se soukromým sektorem (model PPP). Také podporujeme obnovu a výstavbu železničních vleček v průmyslových zónách.

Navrhujeme změny ve struktuře silniční daně a v mýtném, které budou firmy motivovat k většímu využívání kombinované dopravy. Budeme prosazovat takové nastavení ekonomických podmínek pro transevropskou kamionovou přepravu, které bude motivovat dopravce k většímu využívání železnice. Mýtné, které platí kamiony, plánujeme rozšířit na celou silniční síť. Sazby mýtného navrhujeme rozlišovat podle místa, času, emisí a hmotnosti vozidla. Chceme je zvýšit tak, aby Česká republika byla méně oblíbenou průjezdní trasou pro transevropské kamiony a aby bylo výhodnější k dálkové přepravě použít železnici. Strana zelených prosazuje, aby po vzoru Švýcarska šly dvě třetiny výnosu z mýtného do modernizace železnic a do regionálních překladišť zboží silnice–železnice.

Chceme, aby se na celostátní úrovni rozvinula osvěta pro nákup místních potravin a výrobků, protože dovážení potravin ze zbytečně velkých vzdáleností způsobuje vážné poškozování životního prostředí. Nejšetrnější je dopravu potavin a výrobků vyloučit úplně nebo alespoň minimalizovat na nezbytně nutnou míru. Tímto stimulem chceme cíleně podpořit malé a střední podnikatele v regionech.

Aby naše země nebyla objízdnou trasou, požadujeme sjednocení doby zákazu jízdy kamionů s Rakouskem: zákaz jízd od soboty 15 hodin do neděle 22 hodin. S ohledem na bezpečnost provozu navrhujeme omezení jízd kamionů také v páteční dopravní špičce. Za další vhodný regulační prvek považujeme zákaz jízdy kamionů v levém jízdním pruhu.

Když už auta, tak šetrnější k životnímu prostředí

Preferujeme sice pohodlnou veřejnou dopravu, ale víme, že využívání osobních aut z různých příčin nezmizí. Proto podporujeme výrobu a provoz ekologicky šetrných osobních vozidel s malou spotřebou a nízkými emisemi. Využijeme k tomu ekonomické nástroje i osvětu.

Financování silnic a železnic

Česká republika patří k evropským rekordmanům v ceně za výstavbu jednoho kilometru dálnice. Navíc se u nás staví projekty, o jejichž smysluplnosti experti pochybují. Přitom chybí peníze na modernizaci železnic, obchvaty měst i cyklostezky.

Chceme zajistit vyšší příjmy do Státního fondu dopravní infrastruktury rozšířením mýtného na celou silniční síť a zvýšením podílu ze spotřební daně z pohonných hmot. Trváme na rovnoměrném a spravedlivém rozdělení výdajů na opravy, údržbu, rekonstrukci a modernizaci či výstavbu nových silnic a železnic. Mylná je domněnka, že finanční potřeby silniční infrastruktury jsou vyšší než potřeby infrastruktury železniční. Úpravou zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury chceme umožnit z tohoto fondu financovat veřejná logistická centra, nové železniční zastávky a parkoviště pro auta a kola u stanic veřejné dopravy.

Navrhneme vypracování strategie, která stanoví závazné pořadí budování dopravních staveb podle společenské, ekonomické a dopravní potřebnosti a dopadů na životní prostředí. Zamezíme tím plýtvání veřejnými prostředky na takové stavby, o jejichž smysluplnosti experti pochybují.

Chceme výrazně snížit ceny dopravních staveb tím, že otevřeme výběrová řízení většímu počtu účastníků a dosáhneme větší konkurence v soutěži. Dalšího snížení nákladů dosáhneme úpravou technických norem a včasným hledáním tras přijatelných pro majitele pozemků, obyvatele místních obcí i ochranu přírody a krajiny.

Dobře naplánované dopravní stavby

Potřebné úseky dálnic chceme financovat přednostně, postradatelné odložit. To však platí pouze za podmínky, že budeme mít dostatek finančních prostředků na udržování a zkvalitňování již existující sítě komunikací.

Strana zelených prosazuje, aby prioritou bylo odvedení dopravy z frekventovaných průtahů obcemi a uspokojení nejdůležitějších dopravních spojení. Někde jsou výhodnější dílčí obchvaty, jinde dražší, souvislé úseky dálnic. Budeme však prosazovat, aby nové rychlostní silnice v žádném případě nezatahovaly tranzitní dopravu do obydlených částí měst.

Při přípravě každé dopravní stavby bereme vážně připomínky místních obyvatel. Zelení chtějí, aby úřady a investoři s místními lidmi diskutovali už při plánování a společně včas hledali vhodné trasy. Není možné, aby do dotčených obcí dorazili státní investoři s už hotovými projekty, které nehodlají jakkoliv měnit. Proto se musí změnit přístup ministerstva dopravy, státních investorských organizací i některých politiků. Soukromé vlastnictví považujeme za nedotknutelné, případné vyvlastnění nemovitosti může přijít v úvahu jen tehdy, pokud se skutečně prokáže nezbytnost dopravní stavby a vyloučí možnost vést její trasu jinudy.

Každá stavba dálnice nebo rychlostní komunikace má totiž zásadní a trvalý dopad na životy lidí, obcí a krajinu. Tyto stavby nejsou turistické stezky, a proto jejich projednávání, výběr a hodnocení alternativ musí být velmi pečlivě a podrobně projednáno s občany, vlastníky a obcemi. Nesouhlasíme s trasováním a způsobem projednávání koridoru rychlostní komunikace přes centrum Českého ráje, kde preferujeme jižní variantu, a požadujeme transparentní vyhodnocení všech variant. Obdobně máme výhrady k vedení D3 přes malebné Posázavíči trasování Pražského okruhu přes obytná území.

Strana zelených bude prosazovat, aby Česká republika ze svých plánů definitivně vyřadila megalomanský kanál Dunaj-Odra-Labe za několik set miliard korun a zrušila jeho územní ochranu. Nesouhlasíme s kontroverzní stavbou jezu na posledním přírodním úseku Labe u Děčína. Rejdaři mají přizpůsobit své lodě řece, ne naopak. Připouštíme však menší, přírodě blízké úpravy ke zlepšení splavnosti řeky.

Považujeme za dlouhodobě výhodnější ponechat letiště Ruzyně ve vlastnictví státu, stejně jako hlavní silnice a železnice. Výstavbu další vzletové a přistávací dráhy v Ruzyni nepovažujeme za přijatelnou, protože by přivedla další hluk nad hustě obydlená předměstí Prahy. Požadujeme vypracování chybějící koncepce rozvoje letecké dopravy v ČR s důrazem na ochranu životního prostředí.

Města pro lidi

Zelení chtějí, aby stát radnicím pomáhal s projekty, které zklidňují provoz v obcích a zlepšují veřejnou dopravu. Podporujeme zavedení poplatku za vjezd do vnitřní části Prahy i dalších velkých měst podle úspěšného londýnského vzoru. Účinný je i německý model nízkoemisních zón se zákazem vjezdu vozidlům, která nesplní stanovený emisní limit. Budeme proto prosazovat, aby národní legislativa taková řešení městům umožňovala. Významně se tím omezí dopravní zácpy a znečištění ovzduší.

Zlepšení ovzduší ve městech a zároveň snížení závislosti na ropě chceme dosáhnout preferencí dopravy v elektrické trakci – tramvají, trolejbusů a městských vlaků. Prosazujeme také daňovou či jinou finanční podporou hybridních automobilů a autobusů, zavádění zemního plynu a biopaliv v autobusech a komunální nákladních vozech, a zavádění nízkoemisních a bezemisnímich technologií v dopravě. K výraznému zlepšení ovzduší ve městech přispěje zodpovědné územní plánování, které odvede zejména nákladní dopravu na obchvaty a okruhy.

Zelení chtějí, aby ve městech byla hustá síť cyklotras i dobré podmínky pro pěší. Každý den chodit po svých nebo jezdit na kole musí být bezpečné a pohodlné. Proto budeme prosazovat, aby příspěvky Státního fondu dopravní infrastruktury na cyklodopravu vzrostly až na 3 % jeho rozpočtu a aby byly používány také na budování stojanů i dalších doplňkových zařízení pro každodenní uživatele bicyklu. Příkladem dobrého využití veřejných prostředků je podpora projektů Bezpečných cest do školy, jejichž prostřednictvím se za spoluúčasti žáků a studentů zklidňuje doprava v okolí škol, a zlepšují se tak podmínky pro chůzi a jízdu na kole dětí do školy. V rámci zvyšování bezpečnosti silničního provozu, budeme podporovat zavedení povinné výuky dopravní výchovy ve školách.

Pro rekreační cyklisty v přírodě podporujeme budování levných a k přírodě šetrných stezek namísto asfaltových cest přes přírodní území.

Zlepšit ovzduší ve městech a snížit závislost na ropě chceme také daňovou či jinou finanční podporou hybridních automobilů a autobusů, zaváděním zemního plynu v autobusech a komunální nákladních vozech, a vůbec podporou zavádění nízkoemisních a bezemisnímich technologií v dopravě. K výraznému zlepšení ovzduší v městech přispěje také odvedení zejména nákladní dopravy na obchvaty a okruhy, v tom musí pomoci také zodpovědné územní plánování.

Bezpečné silnice

Vítáme každou iniciativu vedoucí ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Bodový systém považujeme v principu za správný, jeho dílčí korekce připouštíme. Sazebník pokut chceme stanovit zákonnou normou, nikoliv vnitřními pokyny policie. Budeme prosazovat přísnější sankce vůči agresivním a bezohledným řidičům. Za nutné považujeme zefektivnit funkci celostátního registru viníků nehod a pachatelů hrubých přestupků. Nesouhlasíme se zvýšením rychlostního limitu na dálnicích nad současných 130 km/h. Jde o populistické gesto, které zhorší bezpečnost dopravy, propustnost dálnic a naopak zvýší znečištění ovzduší a hluk.

Bezpečnost na silnicích chceme zvyšovat také technickými opatřeními, jako je důsledné uplatňování zásad zklidňování dopravy na průtazích obcemi (zúžení jízdních pruhů, ostrůvky u přechodů pro chodce apod.), budování kruhových objezdů a obchvatů obcí.

Budoucnost dopravy je i na oběžné dráze

Podporujeme snahu České republiky o získání Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy GSA. Součástí projektu jsou dopravní navigace v rámci programu GALILEO, pozorování Země a družicová komunikace. Program GALILEO umožní další rozvoj již nyní používaného satelitního řízení bezpečnosti provozu u všech druhů dopravy a spoustu dalších aplikací, které jsou teprve ve fázi vývoje.

Umístění sídla GSA v ČR významně podpoří orientaci české ekonomiky na perspektivní a konkurenceschopná odvětví s vysokou přidanou hodnotou, včetně získání nejnovějších technologií souvisejících s kosmickými projekty.

3.5 Zemědělství pro zdravé potraviny i zdravou krajinu

Strana zelených prosazuje, aby účelem zemědělství nebyla pouze produkce potravin orientovaná na kvantitu. Považujeme za nezbytné klást důraz také na kvalitu potravin, ale též na ochranu a harmonický rozvoj krajiny nebo dobré životní podmínky zvířat. Chceme zdravé a dobré potraviny na talíři, včetně lepší nabídky českých biopotravin v obchodech. Chceme snižovat dávky pesticidů a průmyslových hnojiv na polích a v sadech. Chceme do krajiny vracet zeleň – remízky, meze, stromy, rybníčky a louky – a zajistit čistou vodu v řekách a potocích.

Musíme věnovat velkou pozornost oživení a rozvoji venkova. Chceme, aby na vesnicích opět vznikala pracovní místa a zvyšovala se zde kvalita života. Stávající dotace či podpory z Programu rozvoje venkova nejsou dostatečně motivující, aby zajistily zdravou krajinu a životaschopné vesnice. Proto zelení budou prosazovat jejich postupnou reformu. Zajistíme, aby program přispíval ke zvyšování zaměstnanosti a zlepšování kvality života na venkově.

Budeme prosazovat, aby stát aktivně podporoval modely zemědělství, které chrání půdu a vody, zachovávají přírodní rozmanitost naší krajiny, a zabezpečují tak produkci kvalitních potravin. Chceme podporovat zemědělské podniky v zavádění nových oblastí činnosti, jako je zpracování potravin přímo na farmách, prodej ze dvora, agroturistika, značení regionálních potravin a podobně. Chceme výrazně posílit podporu ekologického zemědělství a biopotravin. Zdravé hospodaření se musí více rozšířit hlavně v úrodných oblastech, kde přináší více pracovních míst a nedostatkových biopotravin pro domácí trh.

Nesouhlasíme s komerčním pěstováním geneticky manipulovaných plodin, neboť je považujeme za příliš velké riziko pro rozmanitost a stabilitu přírodního ekosystému. Nepodpoříme proto návrhy zákonů, které budou zavádění těchto plodin u nás usnadňovat. Rozhodování o povolení k pěstování GMO plodin je třeba zprůhlednit.

Budeme podporovat zavádění opatření, která povzbudí i konvenční zemědělce k ekologicky šetrnějšímu hospodaření. Zlepšení je nezbytné zejména v produkčních oblastech, kde se projevují problémy spojené s monokulturním pěstováním plodin, půdní erozí a snižování organické složky v půdě či znečišťováním vod.

Zasadíme se o rychlé zavedení progresivního nařízení EU snižujícího používání pesticidů do praxe v ČR.

Péči o půdu, krajinné prvky, vodu, biodiversitu, volně žijící živočichy či pohodu hospodářských zvířat je nutné podporovat - vedle účinných kontrolních mechanismů - i lepším poradenstvím a vzděláváním zemědělců a veřejnosti.

Reforma zemědělských dotací

Dotace by neměly být sociálními dávkami pro zemědělský sektor. Stát by měl platit za péči o krajinu a oživování venkova, nikoliv za produkci plodin, jejichž výkup nebo vývoz musí být znovu dotován z veřejných rozpočtů. V reformě Společné zemědělské politiky EU budeme prosazovat opatření ve prospěch přírody a krajiny a místních ekonomik. Evropská zemědělská produkce nesmí ohrožovat životní prostředí ani ekonomiky ostatních států.

Dotační podmínky zemědělcům musí obsahovat mj. povinný minimální podíl ekologicky stabilních ploch typu travnatých ploch, biokoridorů a biocenter, maximální velikost jednotlivě obhospodařovaného pozemku, využití bioindikátorů či stavu půdy jako podmínky pro přidělení dotace. Účinnost těchto opatření musí stát průběžně vyhodnocovat.

Chceme také pozměnit dotační programy, o kterých Česká republika do velké míry rozhoduje sama. Stávající podpory jsou nepružné, málo pomáhají s řešením aktuálních problémů, jako je měnící se podnebí nebo role krajiny v ochraně proti povodním a erozi. Chceme zlepšit vztahy mezi státem a vlastníky i nájemníky zemědělských pozemků.

Prosazujeme, aby stát více podporoval protierozní opatření a údržbu květnatých luk, mokřadů, větrolamů, remízků, mezí a další zeleně na zemědělské půdě. Vysazování zeleně a další postupy, které zvyšují schopnost krajiny zadržet vodu, jsou významnou součástí ochrany před povodněmi.

Pomoc zemědělcům

Strana zelených prosazuje větší podporu pro kvalitní, individuální poradenství zemědělcům a pro tvorbu takzvaných faremních plánů, které slouží k propojení ochrany přírody se zemědělským hospodařením.

Zelení chtějí, aby stát více podporoval výzkum v ekologickém zemědělství a dalších metodách šetrného hospodaření. Důraz musí být hlavně na inovace, které pomohou proměnit zemědělství v nízko položených, intenzivních oblastech. Chceme větší, cílenou a propracovanou podporu pro přenos výsledků a inovací do každodenní praxe na farmách, polích a vinicích, v sadech a chovech. Stát musí pomáhat se zvyšováním znalostí ekologických metod hospodaření mezi zemědělci.

Ochrana půdy

České předsednictví pokročilo s vyjednáváním nové evropské směrnice o ochraně půdy. Chceme, aby nová vláda na dosažené výsledky navázala a pomohla s přijetím důležité nové legislativy, která pomůže chránit i naši ornou půdu.

Česká republika má vynikající vědeckou tradici v oboru zkoumání půdy, který úzce souvisí s otázkami trvale udržitelného života. Evropská unie zvažuje vytvoření Evropského institutu pro půdu. Chceme v EU zřízení takového institutu prosazovat a usilovat o to, aby byl – jako první evropský institut či agentura – umístěn právě v ČR.

Zemědělství může topit a svítit

Strana zelených bude prosazovat větší podporu pro pěstování speciálních rychle rostoucích dřevin a víceletých energetických plodin na polích. Palivo, které dodá, poslouží hlavně k vytápění – v domácích kotlích i obecních výtopnách – a výrobě elektřiny. Navíc snížíme exhalace a závislost na plynu z Ruska. Pěstování energetických plodin také chrání pole před erozí. Ale současná podpora z Programu rozvoje venkova je pouze slabá. Usilujeme o další vývoj a podporu i jiných obnovitelných zdrojů energie jako např. bioplynu. Podporujeme pěstování plodin pro výrobu biopaliv v adekvátní míře.

Budeme usilovat o další vývoj a podporu průmyslové výroby z biologických surovin (kukuřice, brambory, cukrová řepa, konopí). Oproti syntetickým plastům se z bioplastů neuvolňují rizikové látky, jsou prodyšné a snadno rozložitelné. Navíc využívají domácí zdroj, a sníží tak naši závislost na dovozu ropy z nestabilních zemí. Dobrá tradice českých inženýrů a vyspělý chemický průmysl jsou velkou příležitostí v různých odvětvích – výrobě obalových i stavebních materiálů, izolačních hmot, předmětů denní spotřeby nebo třeba v automobilovém průmyslu.

Více českých biopotravin

Poptávka po biopotravinách rok od roku rapidně roste. Ale většina biopotravin v obchodech pořád pochází z dovozu. České zemědělství a naše krajina tak zbytečně přichází o příležitost. Chceme, aby ekologickým zemědělstvím bylo v roce 2013 obhospodařováno alespoň 15 % zemědělské půdy. Podpoříme zpracovávání biopotravin blízko místa produkce i spotřeby. Chceme usnadnit například prodej ze dvora. Při malém množství považujeme za vhodné zmírnit některé nepřiměřeně přísné veterinární, sanitární či hygienické požadavky odůvodněně kladené na velkovýrobu.

Strana zelených bude prosazovat, aby stát převedl část dotačních programů na podporu místní produkce biopotravin. Podpoří tak vznik malých podniků, které budou z produkce ekologického zemědělství vyrábět české zboží.

Budeme podporovat nabídku biopotravin ve školních jídelnách, nemocnicích, zdravotnických a sociálních zařízeních a státních institucích. Chceme také podporovat vznik odbytových družstev. Na podporu biopotravin navrhujeme i další opatření. Do osvěty a informovanosti o biopotravinách (zejména s důrazem na kvalitu) chceme investovat srovnatelný objem veřejných prostředků jako u konvenční produkce. V součinnosti ministerstev školství a zemědělství zkvalitníme výuku ekologického zemědělství na zemědělských školách a univerzitách.

Ochrana zvířat

Strana zelených považuje za velmi důležitá opatření, která zajistí důstojný život a dobré podmínky hospodářským zvířatům. Budeme prosazovat zavedení přísnějších norem pro chov zvířat, například zákaz klecových chovů nosnic v ČR. V souvislosti s tím naopak zvýšíme podporu ekologického chovu drůbeže. Navrhneme zákaz transportu jatečních zvířat na porážku na vzdálenost větší než 300 km od hospodářství a zákaz jejich převážení přes území České republiky. Přesměrováním státních a evropských dotací budeme podporovat alternativní chovy hospodářských zvířat bez zbytečného utrpení.

Strana zelených prosazuje zákaz farmových chovů takzvaných kožešinových zvířat. Chceme omezit držení zvířat v pojízdných zvěřincích a cirkusech a podpořit jejich stálou kontrolu. Jsme pro postupný zákaz pokusů na zvířatech. Budeme prosazovat zavádění alternativ těchto pokusů a odstranění vícenásobného testování jedné látky několika výrobci.

Zasadíme se o efektivnější fungování Ústřední komise pro ochranu zvířat, poradního orgánu ministra zemědělství

4.5 Prostředí pro život

Kvalita prostředí, které nás obklopuje, je důležitou součástí kvality života.

Města

Zelení ve sněmovně, ale i v městských a obecních zastupitelstvech podporují rozšiřování veřejné zeleně. Vláda musí více investovat do snížení prašnosti a škodlivých imisí, osvěžení ulic zelení, výstavby kašen a fontánek, parků a biokoridorů, pěších zón či opatření snižujících hluk. Jen v takových městech zůstanou žít rodiny s malými dětmi, budou se v nich dobře cítit senioři i všichni ostatní.

Náš celý domov je krajina

Ochranu krajiny považujeme za důležitý veřejný zájem. Krajina je součástí národního bohatství a přímo či nepřímo na ní závisí naše ekonomická i kulturní úroveň. Chceme chránit i vytvářet pestrou, pěknou kulturní krajinu jako místo ke kvalitnímu životu deseti milionů obyvatel České republiky. Její podoba je zrcadlem našeho života.

Prosazujeme zavedení krajinného plánu jako povinné součásti územního plánu každého města či obce. Chceme, aby česká vláda v EU podporovala – a prosazovala – přesun převážné části zemědělských dotací na péči o krajinu. Chceme i větší důraz na vymezení ploch pro krajinotvorná, protierozní a protipovodňová opatření v komplexních pozemkových úpravách (KPÚ) a jejich urychlení. Chceme, aby proběhly během 20 let všude tam, kde je to účelné.

Dále chceme okamžitě zastavit rozprodej státní půdy a prověřit její potřebu pro krajinotvorné a obdobné účely. Chceme připravit rámcový plán dalšího využití půdy ve vlastnictví státu a samospráv k zajištění důležitých veřejných funkcí.

Navrhneme podstatné zvýšení příspěvků na opravy kulturních památek na venkově. Budeme prosazovat omezení počtu billboardů v krajině. Zájmy ochrany přírody a krajiny musí být respektovány i při rozvoji alternativních zdrojů energie (např. větrné a solární energetiky). Zasadíme se o zachování květnatých luk a neplodných půd, které jsou posledními útočišti některých ohrožených druhů.

Obce i krajinu často poškozuje těžba nerostů a necitlivé umístění elektrického vedení. Strana zelených podporuje omezení nadzemních vedení a jejich postupné převedení pod zem, zachování limitů těžby, které chrání zbývající obce na Mostecku a Chomutovsku před rozšiřováním uhelných dolů. Chceme formální odpis zásob uhlí, které se nacházejí pod domovy místních lidí, a zrušení i rekultivaci nepoužívaných dobývacích prostorů. Budeme prosazovat, aby stát ukončil těžbu uranu v České republice, neotevíral nové uranové doly a zásoby suroviny odepsal.

Investorům opuštěné areály – omezení zástavby krajiny

Podpora pro využívání opuštěných areálů továren (brownfields), bývalých kasáren či zemědělských staveb coby místa pro průmyslovou výstavbu je nedostatečná. Přitom bohužel získávají podporu – a to i státními dotacemi – projekty výstavby průmyslových zón na zelené louce, často na úrodné půdě (a nezřídka dokonce v blízkosti opuštěných, chátrajících areálů, které dál chátrají a hyzdí naši krajinu i města). Podpoříme využití opuštěných průmyslových a zemědělských areálů, kasáren, dolů a obdobných objektů. Dotace na podnikatelské záměry a tvorbu pracovních míst nasměrujeme k likvidaci starých ekologických zátěží a řešení obdobných problémů, které brání využití těchto areálů. Podpoříme lepší využití těchto míst a omezíme tak zástavbu volné krajiny. Proto plánujeme zvýšit poplatky za zástavbu volné půdy v otevřené krajině.

Nekontrolovaná zástavba – sídelní kaše

Krajina kolem obcí a měst se postupně zastavuje do podoby tzv. sídelní kaše, a to často bez potřebné veřejné infrastruktury a služeb. Přicházíme tak o zemědělskou půdu, kdy jí jenom během posledních pěti let ubylo v České republice 115 000 hektarů, což odpovídá rozloze tří českých okresů. Zbytečně narůstá dopravní zátěž, narušuje se vodní režim, krajina ztrácí svoje estetické a kulturní hodnoty, prostupnost a rekreační potenciál pro obyvatele měst. Zelení považují za nutné tento suburbanizační proces, na který doplácí nejen příroda a krajina, ale ekonomicky celá společnost, začít účinněji regulovat. Klíčovým nástrojem ochrany území je územní plánování. Zelení předloží úpravy stavebního zákona, které umožní přísnější regulaci nezastavěné půdy, budeme prosazovat nový návrh zákona na ochranu půdy – zemědělského půdního fondu i půdy jako složky životního prostředí, který jsme připravili a projednali ve vládě. V praxi budeme prosazovat takové rozvojové strategie měst, které se zaměří na přednostní využití brownfields pro další zástavbu a zlepšování kvality života ve městech, včetně dostatku zeleně a zelených veřejných prostranství. Dlouhodobě vidíme jako účelné integrovat poplatky za odnětí zemědělské i lesní půdy do jednoho odvodu za využívání prostoru diferencovaně podle jeho významu pro stabilitu krajiny a ochranu životního prostředí.

Zdravý vzduch

Zdraví škodlivých látek ve městech a obcích v posledních letech opět rychle přibývá. Zelení prosazují, aby Státní fond dopravní infrastruktury přednostně – a podstatně více než doposud – investoval do silničních obchvatů, lepší veřejné dopravy a dalších opatření. Chceme, aby stát pomáhal radnicím s know-how o úspěšných programech ze zahraničí: zavedením mýtného za vjezd do center měst či vytvářením nízkoemisních zón, kam mohou pouze auta splňující přísná kritéria. Strana zelených prosazuje státní dotace pro výměnu kotlů za nové, které zaručí čistší spalování a umožní domácnostem přechod na ušlechtilejší paliva.

Zelení dále prosazují nový zákon o ochraně ovzduší, který bude účinně bránit spalování odpadu v domácích kamnech, sníží emise z velkých továren i znečištění z dopravy v centrech měst a obcí. Umožní tak kvalitu ovzduší, kterou rodinám garantuje evropská legislativa.

Čistá voda

Řeky, potoky a rybníky patří neodmyslitelně k české krajině. V minulosti utrpěly napřimováním toků a opevňováním břehů, velkoplošným odvodňováním pozemků či intenzifikací chovu ryb. Přibylo migračních překážek i znečištění vod. Vymizely některé druhy ryb, včetně lososa, který se však díky znovuvysazení začíná v posledních letech vracet. Z krajiny se ztratily drobné mokřady a vodní plochy. Zhoršila se i kvalita některých zdrojů pitné vody. V řekách či nádržích se nedá koupat kvůli sinicím. Mnohé toky nedávají sportovním rybářům šance k vyžití. Provedené úpravy měly i další nežádoucí účinky: narušení režimu odtoku vody z krajiny, jeho zrychlení a zvýšení ničivosti povodní. Prosadili jsme Operační program životní prostředí a situace se v některých ohledech začala zlepšovat, výsledky jsou ale zatím nedostatečné.

Chceme vodu k pití, rekreaci a ke koupání. Navrhneme zpřísnění legislativních a dotačních pravidel, která zajistí ochranu vod před splachy z polí. I nadále budeme podporovat masivní investice do nových či lepších čističek odpadních vod. Plnění evropských závazků v čištění odpadních vod ve velkých obcích a městech je pro nás samozřejmostí. Ale chceme pomáhat i menším vesnicím a samotám, aby mohly vyčištěnou vodu co nejdříve vracet do krajiny. Budeme podporovat snižování fosforu a dusíku v povrchových vodách i vhodné hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Ochrana proti povodním

Prosazujeme účinnější protipovodňovou ochranu. K tomu je nutné především zvyšovat schopnost, se kterou krajina dovede vodu zadržovat. Celková délka českých toků se v minulém století zkrátila o třetinu. V mnoha krajích je stále nedostatek rybníků, rybníčků a mokřadů, které pomáhají zadržovat vodu v krajině. Musíme obnovit meandrující toky, mokřady či rybníky a vytvářet v říčních nivách louky a lužní lesy, kam se bezpečně může rozlévat voda, aniž by nadělala škody.

I přes velmi špatné a draze zaplacené zkušenosti z povodní v posledních letech pokračuje nevhodné zastavování údolních niv i snaha o řešení protipovodňové ochrany a očekávaného sucha převážně pomocí velkých nádrží a nevhodných způsobů úprav toků. Chybí podmínky pro účinnější řešení vlastnických vztahů při revitalizacích vodních toků a jejich niv, nevhodná legislativní úprava nepodporuje přirozené rozlivy povodní do nezastavěných území.

Chceme napravit tato nechtěná dědictví minulosti. Prosazujeme účinnější, přírodě blízké způsoby protipovodňové ochrany, které zároveň vytváří lepší podmínky pro rekreační využití říční krajiny včetně sportovního rybaření. K tomu je nutné především zvyšovat schopnost krajiny zadržet vodu a napravit negativní důsledky dřívějších nevhodných úprav. Chceme obnovit vodohospodářské i ekologické funkce drobných vodních toků i jejich niv, nádrží a mokřadů.

Tím rozumíme zejména odsazování hrází dále od toků, využití nezastavěných niv k přirozeným rozlivům povodní a zmírňování či odstraňování technického charakteru koryta mimo zástavbu (včetně jejich odtrubňování) a jejich přiblížení původnímu meandrování nebo větvení.

Vytvoříme legislativní a systémové podmínky pro umožnění a využití přirozených obnovných procesů řek jako významného neinvestičního opatření. Podpoříme obnovu lučních a lesních porostů v nivách. Cestu vidíme i v novele zákona o vodách, která musí umožnit snadnější řešení a odbourat existující bariéry bránící revitalizacím. Podporujeme stavby funkčních rybích přechodů a chceme řešit problematiku dělení průto ků na vodních elektrárnách. Podpoříme podstatné zvýšení prostředků na výše uvedená opatření, například zrušením investic do megalomanských staveb, včetně jezů na Labi a kanálu Dunaj-Odra-Labe a adresnějším zaměřením Operačního programu životního prostředí. Pro veřejné správce toků tak vytvoříme státní zakázku, která zlepší vodní režim v povodích a přinese střednědobě i nová smysluplná pracovní místa.

Naše řeky a potoky se prostě musí znovu stát tepnami naší krajiny a ne pouze kanalizačními stokami odvádějícími neúčelně vodu z území. To platí dvojnásob v souvislosti s klimatickými změnami.

Zdravé lesy

Lesy pokrývající třetinu území státu jsou klíčové pro ekologickou stabilitu celé krajiny a jsou naším národním bohatstvím. Hlavním problémem je převaha porostů s nevhodnou, přírodě vzdálenou druhovou, věkovou i prostorovou skladbou a nízkou ekologickou stabilitou, projevující se mj. malou odolností vůči různým nepříznivým vlivům (vítr, hmyz, kyselé deště, imise). Stabilita lesů byla dále oslabena rozsáhlými holosečemi s následnou většinovou výsadbou smrku a borovice. To vše má špatný vliv i na stav lesních půd a odtokové poměry. Situaci navíc zhoršují stále příliš vysoké stavy spárkaté zvěře. Její několikanásobně vyšší počty již po několik desetiletí brání přirozenému návratu jedle a listnáčů i levné a přitom přirozené obnově lesa.

Chceme zvýšit podíl přirozené druhové skladby lesů i jejich prostorové rozrůzněnosti a podíl přírodě blízkých obnovních a pěstebních postupů, zachovat a stabilizovat drobné přírodní prvky v lesích (přírodní toky, prameniště a studánky, luční enklávy, doupné stromy, apod.) a podporovat další mimoprodukční funkce lesů, včetně udržitelných forem turismu.

Budeme prosazovat přírodě blízké hospodaření v lesích zapojením státních lesů do prestižního systému certifikace lesů (FSC – Forest Stewardship Council) a produkce dříví přednostně v lesích chráněných krajinných oblastí.

Všechny lesy ve zvlášť chráněných územích (v případě chráněných krajinných oblastí jejich I. a II. zóny) chceme zařadit do kategorie lesů zvláštního určení s režimem zapracovaným do oblastních plánů rozvoje lesů a závazných ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov.

Budeme podporovat výraznější odstupňování míry finančních podpor podle míry omezení klasického hospodaření v lesích a prosazovat obnovu lesa pomocí přirozených melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče přirozené skladby a jedle) tak, aby v nejbližších letech postupně dosáhlo v obnovovaných lesních porostech jejich zastoupení alespoň 50 %.

Budeme podporovat zařazování vybraných částí lesa v přírodně cenných územích do bezzásahového režimu pro ochranu biologické rozmanitosti, vědecké účely (studium adaptací lesa na klimatickou změnu) a turismus. Podle jejich statutu se budeme zasazovat o jejich přístupnost veřejnosti. Chceme snížit toleranci k nezákonným těžbám (např. velkým holosečím) a jinému poškozování lesa. Budeme podporovat podstatně větší rozšíření šetrného výběrného a podrostního způsobu hospodaření.

V návaznosti na schválený Národní lesnický program II budeme nadále podporovat změnu mysliveckého zákona a jeho prováděcích vyhlášek ve prospěch postupného zajišťování rovnováhy mezi lesními ekosystémy a stavy zvěře v přírodě.

Budeme podporovat větší využívání dříví jako domácí obnovitelné suroviny v tuzemském průmyslu a stavebnictví oproti jeho vývozu. Chceme změnit překonaný koncept lesního hospodaření, které má kořeny v sociálně-ekonomických podmínkách 19.století. Les je nenahraditelný pro ochranu biodiverzity, ekologické stability krajiny, včetně vodního režimu, jako zdroj ekologicky neškodného a obnovitelného materiálu a v neposlední řadě jako prostor pro relaxaci a rekreaci lidí. Změníme zadání pro Státní lesy tak, aby byly obhospodařovány lesníky ve prospěch lesů a příjmů státu a bez otevřené či skryté privatizace či jejich tunelování. V intencích toho připravíme nové zadání vlády na obhospodařování lesů ve státním majetku. S výjimkou dílčích úprav hranic nepovažujme za smysluplné uvažovat o masivní privatizaci státních lesů, a proto ji nepodporujeme.

Chráněná území: ano – i s náhradami za újmu

I přes celkově neuspokojivý stav přírodního prostředí v ČR je u nás převážná část přírodně hodnotných území chráněna. Chybí vyhlásit některé chráněné krajinné oblasti (CHKO) a zajistit vytvoření ucelené soustavy evropsky významných chráněných území Natura 2000.

Národní parky a chráněné krajinné oblasti pokrývají 15% území státu a jsou zpravidla lokalizovány do hospodářsky okrajových částí státu. Podpoříme obnovu a zkvalitnění celkové infrastruktury všech dotčených obcí z evropských operačních programů bonifikováním jejich projektů. Zavedeme transparentní a efektivní systém vyplácení náhrad za ekonomickou újmu způsobenou z titulu ochrany přírody. Založíme podpůrné programy pro obce v chráněných územích. Jde nám totiž o vyvážení zájmu na ochranu unikátního prostředí a krajiny a regionálního rozvoje, podporu místního podnikání a snižování nezaměstnanosti.

V souladu se zájmy místních lidí vyhlásíme národní parky Křivoklátsko a Jeseníky. V dohodě s obcemi a krajskou samosprávou rozšíříme i Národní park České Švýcarsko. Chceme rozšířit počet chráněných krajinných oblastí, například vyhlášením CHKO Soutok (oblast soutoku Moravy a Dyje) nebo rozšíření CHKO Kokořínsko o Dokesko na Českolipsku. Prosazujeme podstatně rychlejší realizaci vymezených biocenter a biokoridorů jako součásti územního systému ekologické stability. Součástí programu pro všechna chráněná území je samozřejmě i podpora citlivé péče o ně.

Vlk, rys a medvěd do našich hor

Z hlediska ochrany vybraných druhů živočichů a rostlin je problémem především ubývání jejich přirozených stanovišť a likvidace velkých šelem (zejména rys, vlk, medvěd) pod záminkou jejich škodlivosti či kvůli trofejím. Chceme vytvořit podmínky pro to, aby se velké šelmy, které přirozeným způsobem regulují stavy zvěře, natrvalo vrátily do našich hor. Podpoříme systém záchranných programů ohrožených volně žijících živočichů a rostlin. Pomůžeme připravit a realizovat program výstavby oplocení vybraných silničních i dálničních úseků a migračních přechodů pro volně žijící živočichy v místech jejich migrace.

Péče o krajinu i památky

V posledním půlstoletí prodělala naše krajina největší změny od dob baroka. Nejdřív totálním rozvrácením venkovské krajiny „socialistickým zemědělstvím“, necitlivou těžbou uhlí, kameniva a štěrkopísků a nyní upuštěním od hospodaření, zarůstáním plevelem, nebo naopak pohlcováním rozsáhlou živelnou urbanizací – zástavbou rodinnými domky, supermarkety, halami a sklady. To znamená značný úbytek nezastavěného prostoru jako jedné z významných kvalit volné krajiny. Zmizela řada drobných prvků v krajině i přechodových ploch. Zhoršila se prostupnost krajiny s negativními dopady pro člověka i volně žijící druhy živočichů. Na mnoha místech naší země byly vážně narušeny estetické hodnoty krajiny a krajinný ráz.

Chceme zdravou a harmonicky se vyvíjející krajinu, která je předpokladem i pro kvalitu života jejích obyvatel. Krajina by se proto měla stát předmětem naší péče stejně jako kulturní památky.

Snadnější třídění odpadu

Česká republika pořád ještě skládkuje nebo pálí 80 % odpadků. Přitom recyklace vyrábí z papíru nový papír, z kovů nové kovy, ze skla nové sklo, z buničiny v krabicích na nápoje nový papír, z PET lahví nová trička a stavební izolace. Česká ekonomika by ušetřila enormní částky, které nyní utrácí za dovoz surovin. Proto chceme, aby míra recyklace také u nás postupně stoupla alespoň na 50 %, tedy současnou úroveň Německa a Rakouska.

Strana zelených prosadila, že stát každý rok investuje dvě miliardy korun z evropských fondů na pomoc obcím a krajům s vylepšováním recyklace a třídění odpadu. Chceme, aby úspěšný program pokračoval.

Třídit odpad je nejen správné, ale mělo by to být i snadné. Strana zelených chce, aby se Česká republika inspirovala příkladem úspěšných evropských států. Stát musí pomoci, aby domácnosti mohly třídit všechny hlavní druhy odpadků a aby to k barevným kontejnerům měli lidé stejně daleko jako dnes k běžným popelnicím.

Proto zelení navrhnou nový zákon o odpadech. Po slovenském vzoru stanoví, aby lidé v každé obci a městě měli možnost třídit hlavní druhy odpadu. Upraví rovněž poplatky za popelnice tak, aby domácnosti neplatily podle počtu členů rodiny, nýbrž podle množství vyhozeného smetí.

Dokud v odpadu z domácností stále zbývá velké množství nevytříděných kvalitních využitelných surovin, odmítáme souhlasit s utrácením veřejných prostředků na výstavbu nových spaloven komunálního odpadu. Navíc nechceme, aby se naše země stala popelnicí Evropy. Zamítneme návrhy na dovoz odpadků ze sousedních států k lacinému pálení v našich spalovnách. Znamenalo by to další kamiony na silnicích a desetitisíce tun popela.

Zelení se zasadí o omezení neúčelného osvětlování noční oblohy z umělých zdrojů – světelného znečištění.


reklama

 
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist