https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/radni-hl.m.prahy-predstavili-verejnosti-programove-prohlaseni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hl. město Praha: Radní hl. m. Prahy představili veřejnosti programové prohlášení

26. června 2023 | Hl. město Praha
Radní hl. m. Prahy v pondělí odpoledne představili veřejnosti programové prohlášení koalice SPOLU pro Prahu, Pirátské strany a hnutí Starostové a nezávislí.

„Příprava programového prohlášení zabrala více času, než jsme původně plánovali, o to lepšího výsledku se ale podařilo dosáhnout. V zájmu fungování hlavního města i všech Pražanů. Je rozděleno na 11 kapitol, což se dá brát i jako 11 pohledů na budoucí fungování města. Ať už jde o dopravu, bezpečnost včetně té energetické, digitalizaci, dostupnost bydlení a vzdělávání, sociální a zdravotní služby, kulturu a další oblasti. Jsou tam krátkodobé i dlouhodobé projekty. Plníme to, co jsme při nástupu do vedení města slíbili. Chceme posunout hlavní město vpřed, aby Praha byla moderní, fungující metropolí přívětivou ke všem obyvatelům,“ říká na úvod k programovému prohlášení primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Jednou z oblastí, které jsou v gesci primátora Bohuslava Svobody, je bezpečnost, včetně té energetické a kyberbezpečnosti. Hlavním úkolem zůstává posilování všech součástí bezpečnostního systému určeného pro řešení mimořádných událostí či zajišťování veřejného pořádku. „Praha je jedním z nejbezpečnějších míst ve světě – pro obyvatele i pro návštěvníky – a to chceme zachovat. Ať už jde o dobré fungování městské policie, pražských hasičů, či spolupráci v rámci Integrovaného záchranného systému. Bezpečnost vnímáme jako oblast s mnoha přesahy včetně té energetické. Chceme zajistit energetickou soběstačnost města, naším cílem jsou úspory a dostatek energií za dostupné ceny, v rozumné míře chceme podporovat využívání obnovitelných zdrojů. Nová doba přináší i nové hrozby, mezi ně patří také kyberútoky. I tady chceme být jako hlavní město lépe připraveni,“ uvádí Bohuslav Svoboda, který má v gesci oblast bezpečnosti, energetiku a zahraniční vztahy.

V zahraničních vztazích chce současné vedení města navázat na politiku toho předchozího, aby Praha dál hrála v této oblasti silnou roli. „Již od mého nástupu do funkce pokračujeme v upevňování pozice hlavního města nejen v rámci středoevropského regionu. Ať už dvoustrannými setkáními na úrovní vedení významných metropolí, či účastí na mezinárodních akcích. Chceme podporovat hodnoty, jako jsou demokracie a svoboda, přispět k lákání investic, podpoře talentů a spolupracovat v oblastech, jako jsou věda či vzdělávání. Chystáme také novou strategii zahraničních vztahů hlavního města,“ doplňuje primátor Bohuslav Svoboda.

V dopravě bude město intenzivně investovat do rozvoje městské hromadné dopravy. MHD, zejména kolejová, je pro dopravní systém naprosto zásadní, protože jde o ekologický a prostorově efektivní způsob. Město, kromě pokračování ve výstavbě Metra D, plánuje pokračovat ve výstavbě nových tramvajových tratí a jejich spojení po obvodu města tramvajovým okruhem. Pokračovat se bude také v přípravě nových trolejbusových spojení k nahrazení dieselových autobusů. Investovat se musí také do zásadního zvýšení kapacity modernizací současných a výstavbou zcela nových železničních tratí ve spolupráci se státem. Rada plánuje také pokračovat v rekonstrukci a výstavbě nových mostů a obecně pracovat na snížení vnitřního dluhu na technickém stavu stávající infrastruktury. To zahrnuje i přípravu dokončení Městského okruhu a do doby jeho zprovoznění zkapacitnit průmyslový polookruh. Poskytovat bude Praha také maximální součinnost státu v dokončení Pražského okruhu. Cílem je, aby se lidé mohli bezpečně, snadno a pohodlně pohybovat na území pražské aglomerace, a přitom je doprava nezatěžovala hlukem a znečištěním ovzduší, zabírala co nejméně veřejného prostoru a byla co nejméně závislá na fosilních palivech. Rekonstrukce ulic budou řešeny s důrazem na kvalitu veřejného prostoru a bezpečnost chodců a cyklistů. Prioritou je rozvíjet koncept tzv. města krátkých vzdáleností. Ke správně dopravní infrastruktury plánuje Praha využívat i rozšířené základny dat o mobilitě a infrastruktuře, moderní telematické systémy. Řešit se bude také komplexní reforma koncepce parkování a omezení zbytného tranzitu v historickém centru.

„Prioritou i v tomto volební období pro nás zůstávají rozsáhlé investice do rozvoje městské hromadné dopravy. Doprava ve městě musí být efektivní, moderní, udržitelná a vyvážená. Ke správně dopravní infrastruktury plánuji využívat i rozšířené základny dat o mobilitě a infrastruktuře, moderní telematické systémy. Zefektivnit je potřeba také procesy spolupráce a plánování provozu a rozvoje dopravy a k tomu zajistit i potřebné legislativní změny. Zabývat se ostatně budu také komplexním zklidňováním historického centra města a rozvíjením koncepce patnáctiminutového města,“ říká první náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

V kapitole územního rozvoje bude důležité podle vedení města pokračovat v rozjetých a připravovaných projektech. Jako klíčové se pro toto volební období jeví dopracování nového územního plánu a jeho schválení. Město bude pokračovat v podpoře Pražské developerské společnosti a v přípravě klíčových lokalit na Nových Dvorech a na Palmovce. Vytyčeným cílem je zahájení výstavby prvních městských bytů v menších projektech, například na Smíchově nebo ve Vršovicích. Zároveň se bude pracovat na vyhledávání a prověřování nových lokalit. Město bude nadále postupovat dle schválené Metodiky spoluúčasti investorů, v rámci které investoři nesou podíl na budování infrastruktury, veřejného prostou a občanské vybavenosti na základě principu společenské odpovědnosti firem, a to v těch případech, kdy jim nenárokovou změnou územního plánu město zvyšuje ekonomickou hodnotu jejich pozemků. Zároveň se bude město věnovat revitalizaci významných veřejných prostranství: náměstím, městským třídám a parkům. Konkrétně město čeká revitalizace horní části Václavského náměstí či iniciační kroky v oblasti Soutoku či Trojské kotliny. Intenzivní projektové práce čekají budovu Vltavské filharmonie a nové sídlo EUSPA v rámci nedostavěné budovy v Praze 8 na Palmovce.

„Celým programovým prohlášením prochází téma obytného, krásného a všestranně odolného města, na což se jako STAN těšíme. Region je něco, co je dlouhodobě zanedbáváno, proto se budeme věnovat spolupráci se Středočeským krajem. Máme koaliční jednotu v tom, že metropolitní plán je nová digitální platforma, která uživatelsky přinese zcela nový pohled na územní plánování v Praze a je potřebná. Na podzim budeme diskutovat s městskými částmi a na konci roku 2025 můžeme metropolitní plán s čistým svědomím předložit zastupitelům ke schválení,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček, který má v gesci územní a strategický rozvoj.

V oblasti sociální péče bude město budovat dostupnou a kvalitní síť sociální pomoci pro své občany, která bude založena na spolupráci a empatii. Zároveň bude citlivě vnímat současnou sociální realitu a sociodemografické potřeby, které před námi stojí. Jedním z hlavních cílů je kapacitně posílit a efektivně poskytovat terénní a ambulantní sociální služby, které umožní důstojné setrvání v domácím prostředí. A zároveň rozvíjet a podporovat systém sdílené péče. V oblasti zdravotní politiky se chystá gesční náměstkyně přispět k posílení nedostatečných kapacit v oblasti zdravotnictví a rozvíjet zdravý životní styl. Prioritou je vybudování nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a zmodernizování sítě výjezdových stanovišť ZZS hl. m. Prahy včetně jejich rozšíření. V oblasti bytové politiky bude Praha rozvíjet rozmanité formy nájemního bydlení – obecní, družstevní, spolkové a další. Ve spolupráci s městskými částmi chce město zvýšit dostupnost obecního bydlení pro vybrané cílové skupiny obyvatel, které mají problém dosáhnout na tržní bydlení. Město chce podporovat udržení si nebo získání bydlení u ohrožených skupin obyvatel. A zároveň zajistit maximalizaci výnosů z pronájmů bytů v majetku hlavního města Prahy.

„Oblast sociální, zdravotní i bytové politiky se dotýká každého Pražana, a to doslova od kolébky až do posledních dnů našich životů. Ke všem těmto oblastem musíme přistupovat citlivě, uvážlivě, zodpovědně a bez politikaření. V našich rukou jsou osudy mnoha lidí. Od bytové politiky, kde chci nastavit nový férový systém přidělování bytů, přes zdravotnictví – kde potřebujeme navýšit počet zubních ambulancí nebo vylepšit péči o pacienty s psychickými problémy. Zdravotně postižení a senioři si také zaslouží lepší péči. Od terénní práce, díky které mohou zůstat co nejdéle doma, až po navýšení počtu míst v ubytovacích zařízeních, když už přijde čas a domácí péče nestačí. Každý je pro nás důležitý a věřím, že naše práce naše slova potvrdí,“ dodává Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Pro gesci životní prostředí bude pro metropoli klíčové, aby se město umělo adaptovat na klimatickou změnu. Proto je potřeba podle vedení města zajistit důsledné uplatňování prvků modrozelené infrastruktury v městských stavbách a stavbách ostatních investorů a pokračovat v plnění Implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy pro roky 2020–2024. Nejlepší je odpad, který ani nevznikne. Proto město bude usilovat o odpovědné hospodaření s odpadem, předcházení jeho vzniku, snižování množství a recyklaci odpadu. Podpořit plánuje také využívání bioplynu a biometanu a jeho využití při výrobě tepla i v dopravě. Pokračovat se bude také v nahrazování výroby tepla ze spalování uhlí za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla na zemní plyn, a to s cílem snížit uhlíkovou stopu teplárenství. Zaměřit se město plánuje také na vzdělávání Pražanů k odpovědnému chování k životnímu prostředí.

„Praha by měla být jedním z nejzelenějších měst Evropy, kde se lidem příjemně žije během celého roku. Chci, aby byla odpovědnou a ekologicky přátelskou metropolí. Je zapotřebí pokračovat v naplňování klimatického plánu do roku 2030, který město vytvořilo a nastartovalo v minulém období, a hospodařit ohleduplně k životnímu prostředí v souladu s principy cirkulární ekonomiky a v rámci přírodě blízkých řešení. Prioritou je ochladit centrum města. Z toho důvodu budu rozvíjet zelené plochy, pokračovat ve výsadbě stromů, alejí, ovocných sadů, umožňovat vznik nových parků a vytvářet podmínky pro ekologické zemědělství a zelené střechy,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

V oblasti kultury je hlavním cílem podpora kultury v Praze a zajištění kvalitního kulturního programu pro místní obyvatele i návštěvníky, ať už se jedná o rozvoj zřizovaných kulturních institucí, spolupráci s místními umělci a kulturními institucemi nebo efektivní dotační podporu uměleckých projektů v Praze. „Myslím, si, že odpovědná politická reprezentace by měla i v těžkých dobách najít prostředky na podporu české kultury. Na její podporu bychom nikdy neměli rezignovat, protože jak už kdysi řekl Jan Mládek: „Přežije-li kultura, přežije národ.“ Proto máme připraveno několik investičních akcí, které bych rád rozjel. Tou největší je celková rekonstrukce Vinohradského divadla. Další investicí je například přeměna skladů a lakovny v bývalé vozovně Orionka na multikulturní prostor, kde by se mohli potkávat lidi všech generací, a který zdejší části Vinohrad schází. A pak je zde celá řada menších akcí, které si zaslouží pozornost, například dokončení rozestavěné knihovny na Petřinách či realizace projektu Dům tance na Žižkově,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata (animal welfare).

Praha se chce také zaměřit na turismus vyššího ranku – tedy dostat do Prahy turisty, kteří budou navštěvovat galerie, muzea, ale i třeba zajímavá místa mimo centrum. „Mým cílem je prezentovat Prahu jako kultivovanou destinaci a přilákat do ní bonitní klientelu. Praha je pátou nejžádanější kongresovou destinací světa a my tento trend musíme nejen udržovat, ale především i zkvalitňovat,“ doplňuje náměstek Jiří Pospíšil.

V nově vzniklé agendě welfare zvířat, tedy dobré životní podmínky zvířat, chce gesční radní dostat Prahu na přední příčky světových metropolí, které dbají a usilují o to, aby zájmy a ochrana zvířat nebyly upozaďovány. „Ze své pozice náměstka tak budu pokračovat v již započaté práci na souboru kroků a opatření, které pomohou k tomu, aby se v naší metropoli nedařilo žádné formě zneužívání a týrání zvířat,“ uzavírá náměstek Jiří Pospíšil.

V oblasti financí, fondů a podpory podnikání se město zaměří na plynulý chod financí a zvýšení podílu investic na rozpočtu města. Město tak posílí dlouhodobé investice do školské, technické i dopravní infrastruktury, do bydlení i kulturních a sportovních objektů a areálů. Dále město plánuje otevření diskuze o změně rozpočtového určení daní pro kraje a města tak, aby v místě vzniku zůstával větší díl z vybraných daní než dnes. Město také chce předvídatelnější podnikatelské prostředí, povede tak dialog s podnikateli a podnikatelskými svazy a komorami na všech úrovních tak, aby maximalizovalo stabilitu pro podnikání.

„Velmi si vážím práce všech kolegů, ale musím podotknout, že toto programové prohlášení, stejně jako jakékoliv jiné programové prohlášení, je limitováno možnostmi rozpočtu hlavního města,“ dodává Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

V oblasti majetku se město plánuje zaměřit na sjednocování a zveřejňování dat o nemovitém majetku Prahy a jeho využívání, a to včetně mapových aplikací tak, aby byla umožněna veřejná kontrola hospodaření s nemovitostmi. V plánu je dokončit majetkovou koncepci, která zavede efektivní a transparentní management správy majetku města, a přesoutěžit správcovské společnosti. Pokračovat bude město v omezování vizuálního smogu nejen v centru Prahy: cílem jsou vizuálně kvalitní předzahrádky, které nevytváří bariéry pro chodce, a omezení reklamy ve veřejném prostoru. Bude pokračovat rozvoj areálů Výstaviště a Pražské tržnice v Holešovicích, rozvoj a kultivace náplavek a naplňování Koncepce pražských břehů. Město bude také důsledně naplňovat kroky schválené v Protikorupční strategii, zlepšovat kontrolní systémy města a zvyšovat transparentnost hospodaření městských společností včetně otevřených výběrových řízení do představenstev a jejich odměňování na základě plnění jasně daných cílů.

„Praha vlastní rozsáhlý nemovitý majetek, o který je potřeba hospodárně a efektivně pečovat s umožněním veřejné kontroly. Budeme prosazovat majetkovou politiku založenou na kvalitních datech o nemovitém majetku, efektivních pravidlech pro jeho správu a aktivním uveřejňování důležitých informací. Veřejný prostor je vizitkou každé kulturní metropole, proto plánuji pokračovat v jeho kultivaci a omezování nedůstojného vizuálního smogu včetně odstraňování nelegální reklamy. Plánuji také využít potenciál Vltavy pro kultivovaný a udržitelný rozvoj obou břehů v zájmů Pražanů, místních podnikatelů i návštěvníků,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský.

V gesci infrastruktury bude klíčovým projektem celková rekonstrukce a modernizace tzv. Stávající vodní linky v Ústřední čističce odpadních vod (ÚČOV). Praha dokončí rekonstrukci filtrační haly v Úpravně vody Želivka a takzvanou odželezovnu v Úpravně vody Káraný. Dále je třeba zahájit i rekonstrukci pobočných čističek odpadních vod, které to nejvíce potřebují. Praha také začne s přípravou realizace projektu Energocentra a představí problematiku vodohospodářství vzdělávacím projektem Hydropolis. V oblasti veřejného osvětlení je prioritou města zrychlení kompletní výměny zastaralých světelných zdrojů na bázi vysokotlakých sodíkových výbojek, jejichž výroba v EU skončí v roce 2026. Praha také urychlí přípravu sítě veřejného osvětlení pro instalaci veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily pomocí tzv. EVR lamp. V kolektorové sítí Praha připraví propojení kolektoru Centrum ze Senovážného náměstí s kolektorem Hlávkův most. Praha má také v úmyslu rozšiřovat a implementovat mapovou aplikaci GIS do dalších městských firem. S tímto systémem je ambicí výrazně zefektivnit koordinace, zlevnit a zrychlit jakoukoliv další stavební projekci, realizaci či rekonstrukci v Praze.

„Pražskou infrastrukturu adekvátně připravíme na zvyšující se počet obyvatel hlavního města. Priority vidíme v kvalitě vody, v kanalizační síti a v energetických úsporách soustavy veřejného osvětlení. Vnímáme také i nároky obyvatel na podobu veřejných prostor, například městského mobiliáře nebo na dostupnost nabíječek pro elektromobily,“ upřesňuje Michal Hroza, radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.

Důležité pro toto volební období je zajištění i dostatečných kapacit škol a jejich financování. K realizaci tohoto záměru se Praha zasadí o digitalizaci a centrální rejstřík při zápisu nejen u středních, ale i mateřských škol. U středního vzdělávání se metropole zaměří na rozšíření kapacit čtyřletého všeobecného vzdělávání a propojení odborných škol a praxí. Kromě odborných škol bude za cíl motivovat všechny typy škol ke spolupráci s privátním sektorem. Hlavní město si uvědomuje křehkost a důležitost duševního zdraví našich dětí v nastalé společenské situaci, navíc ovlivněné pandemií a válečným konfliktem na blízké Ukrajině, proto bude usilovat o navýšení kapacit pedagogicko-psychologických poraden a další finanční podporu školních psychologů a dalších poradenských pracovníků. Ve sportu je cílem vytvořit stabilní prostředí pro sportovní organizace a bude dále podporovat vznik sportovní infrastruktury tak, aby měli Pražané také vhodné podmínky pro rekreační, organizovaný a neorganizovaný sport.

„Společně s městskými částmi jsme diskutovali o tom, kde lze postavit nové mateřské a základní školy a jak je financovat, přestože zřizovateli jsou právě městské části. Chceme se zasadit o to, aby se každé dítě starší 3 let dostalo do mateřské školy, abychom zabránili přetlakům. Víme, že chaos nám v tom dělá zápisová turistika, kterou chceme omezit, anebo dostat od státu dostatek financí, abychom nemuseli řešit, že se pražské děti nedostanou. Na středních školách chceme navyšovat kapacity a budovat školy nové, ať už gymnázia, anebo lycea. Kdyby Praha byla samostatným ostrovem, míst má dost, protože je zde přes 17 300 míst a máme řádově 11 000 žáků. V neposlední řadě chceme rozšířit speciální školy, DDM a ZUŠ, o které je velký zájem. Nesmíme zapomínat na sport, kde spolu s NSA chceme postavit a rozšířit Trojský kanál tak, aby měl evropské parametry a mohly se tam realizovat i závody o světové poháry. Chceme rozšířit koupaliště na Šutce, kde plánujeme zřídit profesionální dráhy pro plavce tak, aby se v Praze mohla konat mistrovství světa v plavání na té nejvyšší úrovni. Již teď spolupracujeme s fotbalovými kluby, abychom rozšířili prostory pro mládež, tréninkové akademie a podobně,“ popisuje Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

V oblasti rozvoje vědy, výzkumu, ICT a inovací se město zaměří na vytvoření celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů tak, aby zahrnovala i městské firmy. Hlavními cíli jsou sjednocená ICT architektura města, standardizace ICT služeb, sdílené ICT služby a infrastruktura napříč městem a využití služeb provozovaných státem. Praha by měla být především vnímána v českém a mezinárodním srovnání jako leader v inovacích, Smart City a využívání dat o městě. Město plánuje navázat na úspěšný systém správy projektů pod značkou Smart Prague a jejich implementaci, jako byly například: spolehlivé předpovědi dojezdových časů, zpoždění spojů MHD a jejich poskytnutí formou otevřených dat. Projekty chytrého města napříč městskými službami – například automatické analýzy dopravních proudů, plánovače tras se zahrnutím nájemních bicyklů, automatické sledování naplněnosti nádob na odpad. Data jsou stále cennější komoditou a datová oblast je jednou z nejrychleji rozvíjejících se oblastí v IT. Proto je nezbytné umět zpracovávat stále větší množství dat a zpřístupňovat je. Slouží jako podklad pro každodenní operativní rozhodování i pro klíčová strategická rozhodnutí města.

„Je nutné zajistit plnění zákona o právu na digitální službu k začátku roku 2025 ze strany Prahy a městských organizací. Bude se to naráz týkat všech českých obcí, Praha se na to už připravuje skrze Portál Pražana. Proto z úrovně samosprávy plánuji zpřístupnit další on-line formuláře, které umožní občanům vyřídit si žádosti a další úkony vůči městu digitálně. Tyto budou fungovat na základě propojeného datového fondu veřejné správy, jehož součást za město a městské organizace Prahy vybudujeme. Plánuji také další odstraňování vendor-lockingu a využívání otevřeného software a software s otevřeným kódem v zájmu hospodárnosti a strategické datové nezávislosti města. Samozřejmě budeme dál řídit město na základě dat, rozvíjet proto datovou platformu a zavádět inovace ve prospěch kvality života Pražanů. Praha musí - vedle kulturní a historické role - umět hrát i roli významného centra vědy, výzkumu a inovací. Musíme se také naučit podporovat vznik a rozvoj technologických start-upů. Proto například budeme aktivně nabízet území Prahy pro usídlení dalších mezinárodních institucí v oblasti technologického rozvoje, například umělé inteligence. Proto také máme v plánu vybudovat v Praze vědeckotechnický park,“ uzavírá Daniel Mazur, radní pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací.


Příloha:
* text programového prohlášení: https://www.praha.eu/file/3600941/Programove_prohlaseni.pdf

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist