Filip Šebek "> S podporou ČRA se v Ugandě chystá česká firma na stavbu malé vodní elektrárny - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/s-podporou-cra-se-v-ugande-chysta-ceska-firma-na-stavbu-male-vodni-elektrarny-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: S podporou ČRA se v Ugandě chystá česká firma na stavbu malé vodní elektrárny

20. prosince 2022 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
Česká firma HYDROPOL Project & Management a.s. se s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla v minulém roce detailně analyzovat podmínky a potenciál pro investování do výstavby a provozu malých vodních elektráren v Zambii, Rwandě a Ugandě. V návaznosti na tuto analýzu tak již společnost v současné době připravuje v Ugandě Studii proveditelnosti pro projekt výstavby malé vodní elektrárny (MVE) na řece Cheptui v oblasti masívu vulkánu Elgon. Vyrobená energie bude distribuována prostřednictvím státní energetické společnosti a bude přispívat jak k pokrytí lokální spotřeby, tak přenášena do celostátní energetické sítě.

Malé vodní elektrárny jsou ze své podstaty považovány za čistý, obnovitelný zdroj energie, s omezeným dopadem na životní prostředí. Vodní elektrárna není producentem škodlivých exhalací, přispívajících k navyšování CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře, které přispívají k dalšímu oteplování. Dostupný zdroj čisté elektrické energie rovněž znamená omezení spotřeby jiných, neobnovitelných zdrojů místním obyvatelstvem – např. kácení stromů a vegetace. „To je bohužel velmi časté i v regionu Elgon, nacházejícím se na východě Ugandy, 70 km od hranic s Keňou. Řeky pramenící na svazích stejnojmenné sopky s sebou především v období dešťů unášejí velké množství sedimentů, a to v důsledku vykácení velké části původních porostů a současného intenzivního zemědělství především ve středních a dolních částech povodí. Ačkoliv je původní vegetace již výrazně dotčena, dochází i nadále ke sběru dřeva, které je páleno na dřevěné uhlí a které je pak využíváno místními obyvateli pro otop i vaření, zároveň je ale i prodáváno zákazníkům z jiných částí Ugandy. V regionu dochází k častým výpadkům dodávek elektrické energie, zároveň jsou i nadále pro výrobu proudu využívány neekologické a drahé způsoby, jako je např. provoz dieselových generátorů,“ přibližuje zdejší situaci Jan Pilař, ředitel rozvoje projektů v Africe a Jihovýchodní Asii ze společnosti HYDROPOL Project & Management, a.s.

Oblast, ve které se nachází pilotní projekt, je díky své geografické poloze a terénním podmínkám vhodná pro výstavbu malých vodních elektráren. Hlavním cílem úvodní fáze projektu je zpracování podrobné Studie proveditelnosti a souvisejících studií a analýz, nezbytných pro další přípravu a implementaci projektu, jehož prostřednictvím bude zajištěna výroba a dodávka elektrické energie do státní energetické sítě Ugandy, a to z obnovitelného zdroje o předpokládaném instalovaném výkonu 6,0 MW.

„Po intenzivních jednáních se státním energetickým regulačním úřadem (ERA) jsme pro projekt v průběhu roku 2022 získali práva pro přípravu všech potřebných studií a zajištění požadovaných vyjádření, povolení a souhlasů. Smíšený projektový tým s podporou místních expertů a odborníků tak mohl zahájit práce na lokalitě, zaměřené v této etapě především na vyhodnocení hydrologických podmínek, geodetické zaměření stavby v terénu a posouzení možností a podmínek pro připojení projektu do sítě. S podporou zástupců místní komunity byla instalována automatická sonda pro pravidelné měření průtoků v řece, zároveň byl záměr a jeho vliv a přínosy pro obyvatelstvo dotčených vesnic představen v rámci několika tzv. socializací projektu. Jedním ze zajímavých úkolů v terénu bylo i prověřování možností převedení části vody z řeky Cheseber ve vedlejším povodí, což by výrazně přispělo k navýšení kapacity elektrárny“, popisuje Jan Pilař ze své pozice vedoucího týmu hlavní aktivity projektu v průběhu roku.

Krátkodobým konkrétním cílem projektu pro období 2022-23 je tak zajištění dat, informací, podkladů, vyjádření, studií, posouzení a souhlasů, dle požadavků jednotlivých institucí, relevantních úřadů a místních komunit, v souladu s platnou legislativou. Jako výchozím bodem pro jejich zabezpečení je ale nezbytné vypracovat kvalitní Studii proveditelnosti v rozsahu dle požadavků ERA, jako jednoho ze základních dokumentů povolovacího procesu. K tomuto pak výrazně napomohla i podpora, poskytnutá projektu ze zdrojů Programu B2B v gesci České rozvojové agentury.

Mezi související dlouhodobé cíle projektu patří pomoc při naplňování akčního plánu stanoveného ugandským ministerstvem energetiky, aby do roku 2030 mělo 98% populace Ugandy přístup k elektřině a aby 90% energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Projekt umožní i lepší přístup ke spolehlivému, cenově dostupnému a dlouhodobě udržitelnému zdroji elektrické energie, s minimálním dlouhodobým dopadem na životní prostředí jak v oblasti masívu Mt. Elgon, konkrétně kraji Kapchorwa (cca 250 000 obyvatel) a regionálního centra Mbale, tak prostřednictvím přenosové sítě i v ostatních regionech země.

Projekt Cheptui je pro společnost HYDROPOL Project & Management a.s. prvním konkrétním projektem ve východní Africe, na jehož úspěšné realizaci bude záležet i rozvoj dalších projektů; v tzv. zásobníku jsou již v Ugandě identifikovány i další lokality s vysokým potenciálem pro výstavbu malých vodních elektráren, a to jak v oblasti Hory Elgon, tak i např. v masívu Ruwenzori v západní části země, na hranicích s Demokratickou republikou Kongo. Není bez zajímavosti zmínit, že v podobném rozsahu a intenzitě je firma v posledních dvou letech aktivní i v dalších zemí této části Afriky, konkrétně pak v Zambii, Malawi a Rwandě.

Za dobu přítomnosti v Ugandě bylo opakovaně potvrzeno, že rozvojem, výstavbou a provozem dalších zdrojů čisté, obnovitelné elektrické energie se přispěje k celkové stimulaci dalšího ekonomického rozvoje oblasti, která je vzhledem ke své historii, poloze a přírodním podmínkám v současné době primárně závislá na zemědělství a turistice. „Současná úroveň např. zpracovatelského průmyslu, služeb a drobného podnikání je často limitována nedostatkem elektrické energie. Ve všech fázích implementace projektu budou vytvářena časově omezená i trvalá pracovní místa pro místní obyvatelstvo. Především pak v rámci samotné výstavby a návazně při zajištění provozu a ostrahy MVE, včetně souvisejících drobných služeb. Výstavbou a provozem nových, menších lokálních zdrojů přispějeme i ke zlepšení energetické stability a spolehlivosti dodávek, zlepšení celkové bezpečnosti v oblasti; to se týká např. zlepšení podmínek pro instalaci a provoz veřejného osvětlení, které dle statistických údajů významně přispívá ke snížení úrovně kriminality, a i ke zlepšení úrovně vzdělávání,“ dodává Jan Pilař.

Prostřednictvím přípravy Studie proveditelnosti bude v oblasti realizace projektu nadále zvyšováno povědomí o aspektech a výhodách využívání obnovitelných zdrojů výroby elektřiny, zároveň bude nadále budována již navázaná spolupráce mezi Ugandou a Českou republikou, bude posilováno povědomí o odborných, technických a manažerských kapacitách s původem v České republice a budou prezentovány donorské a rozvojové aktivity podporované Vládou ČR prostřednictvím ČRA. V rámci následné realizace projektu se předpokládá využití českých technologií (především turbíny, generátory, elektroinstalace, řídící systémy ad.), zároveň ale velká část potřebných zdrojů a kapacit bude zajištěna lokálně (např. dodavatelé stavební a mechanické části projektu).
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist