https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-invazni-patogeny-drevin-v-cr-nove-publikace
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Invazní patogeny dřevin v ČR – nové publikace

7.10.2022 08:45
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. vydal dvě nové publikace na téma invazních patogenů dřevin v České republice. Jedná se o soubor predikčních map s názvem Atlas potenciální distribuce vybraných druhů invazních patogenů dřevin a jejich impaktu na lesní ekosystémy v ČR (Chumanová et al. 2021) a doprovodnou metodiku nazvanou Invazní patogeny dřevin v životním prostředí – determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy (Černý et al. 2021). Nepůvodní patogeny lesních dřevin mohou být v druhotném areálu rozšíření příčinou závažného poškození i plošného odumírání hostitelských dřevin a úbytku jejich populací. To může vést až ke změnám struktury a druhového složení invadovaných ekosystémů, narušení jejich funkcí a ohrožení biodiverzity. Publikace zaplňují významnou mezeru v oblasti identifikace a managementu invazních patogenů dřevin v oblasti životního prostředí a představují unikátní soubor prací využitelný v praxi na všech úrovních veřejné správy, ale i v mnoha firmách a odborných institucích.
 

V publikacích je detailně zpracováno 11 modelových druhů invazních patogenů dřevin. Druhy byly vybrány především z hlediska významnosti jejich aktuálního či v blízké budoucnosti očekávatelného impaktu na populace domácích druhů dřevin a nebezpečnosti pro lesní ekosystémy v ČR a zároveň s cílem průřezově pokrýt nejširší možné spektrum těchto organismů i invadovaných biotopů. Atlas obsahuje analýzu potenciální distribuce hodnocených patogenů na území ČR a predikci impaktu na přírodní lesní (příp. i vybrané nelesní) biotopy soustavy NATURA 2000. Pro každý z patogenů byly vytvořeny tři základní predikční mapy: mapa vhodnosti abiotických podmínek prostředí, mapa citlivosti dřevinné vegetace lesních (příp. vybraných nelesních) biotopů a mapa potenciálního ohrožení lesních (příp. vybraných nelesních) biotopů. Mapy vznikly na základě expertních prediktivních modelů. Jako prediktory byly použity klimatické, topografické a půdní charakteristiky a data o přítomnosti vodních toků a potenciálním výskytu hostitelských dřevin. Atlas zahrnuje též závěrečnou syntetickou mapu potenciálního ohrožení lesních biotopů soustavy NATURA 2000 všemi 11 modelovými patogeny, která ukazuje celkovou predikovanou míru zátěže krajiny ČR touto skupinou invazních organismů.

Typické projevy chorob způsobených invazními houbovými patogeny Cryptostroma corticale, Hymenoscyphus fraxineus (voskovičkou jasanovou), Dothistroma septosporum (červenou sypavkou borovice) a Eutypella parasitica (bradavkatkou parazitickou).
Typické projevy chorob způsobených invazními houbovými patogeny Cryptostroma corticale, Hymenoscyphus fraxineus (voskovičkou jasanovou), Dothistroma septosporum (červenou sypavkou borovice) a Eutypella parasitica (bradavkatkou parazitickou).

Metodika popisuje význam invazních patogenů dřevin v životním prostředí na příkladu vybrané skupiny modelových druhů a umožňuje identifikaci způsobovaných chorob a jejich management. Publikace zahrnuje informace o původu a rozšíření jednotlivých druhů, jejich popis a ekologickou charakteristiku a nechybí ani základy epidemiologie chorob pro porozumění procesům, které v invadovaných ekosystémech probíhají. Uvedeny jsou též nejcitlivější hostitelé a biotopy v ČR a příklady zvláště chráněných území, které se s konkrétními invazemi nejvíce potýkají či pravděpodobně potýkat budou. Vypracovaný soubor preventivních i adaptačních opatření pokrývá různé typy vegetace (zeleň mimo les, památné stromy, hospodářské porosty, lesy zvláštního určení, vegetace chráněných území) a všechny důležité aspekty managementu invazí z hlediska životního prostředí. Text metodiky je doprovázen řadou ilustračních fotografií.

Obě publikace jsou dostupné ke stažení a mapy lze detailněji prohlížet online na mapovém portálu VÚKOZ, v. v. i.

V případě zájmu o tištěné verze publikací prosím pište na chumanova@vukoz.cz nebo cerny@vukoz.cz.

Publikace byly vytvořeny se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Epsilon (projekt TH03030306).


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist