https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ceske-drahy-spolecne-s-partnery-uvedly-do-provozu-modernizovany-zeleznicni-uzel-zabreh-na-morave
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

České dráhy: České dráhy společně s partnery uvedly do provozu modernizovaný železniční uzel Zábřeh na Moravě

16. října 2006 | České dráhy
Další moderní nádraží Českých drah začalo dnes oficiálně sloužit veřejnosti. Po Táboru, Prostějovu hlavním nádraží a Ostravě Svinově je to další významná položka nádražní infrastruktury, která byla dána do provozu v letošním roce. Nádraží Zábřeh na Moravě přitom prošlo komplexní rekonstrukcí – včetně výpravní budovy, kolejiště, přednádraží a také naváže na modernizaci koridorových úseků tratě Olomouc – Česká Třebová, která ještě na přelomu letošního roku přinese další milník ve zkrácení cestovní doby mezi Moravou a hlavním městem v podobě plného zprovoznění nových tunelů mezi Lupěným a Hoštejnem.

Dopravní uzel Zábřeh na Moravě je typickou železniční stanicí na trati Česká Třebová – Olomouc a současně odbočnou stanicí pro trať Zábřeh na Moravě – Bludov (směr do Šumperku a Jeseníku). V blízkosti zábřežského nádraží probíhá silniční tah II.třídy, Mohelnice - Šumperk - Jeseník. Uzlová železniční stanice Zábřeh na Moravě je významná především pro železniční spojení centrální části Olomouckého kraje se severními regiony Šumperska, Jesenicka a jejich společnou rekreační oblastí Jeseníků a Rychlebských Hor. S nárůstem železničního provozu a zvýšením počtu cestujících se již dříve stal komplex nádražních budov technicky neudržitelným a provozně nevyhovujícím pro současné potřeby osobní železniční dopravy.

O komplexní revitalizaci zábřežského nádraží, které se pyšní jednou z posledních empírových nádražních budov na trati Olomouc - Praha, začaly poprvé jednat České dráhy a představitelé města již v devadesátých letech 20. století. V roce 2001 začala vznikat na základě zadání Českých drah a města Zábřehu projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval Ing.arch. Miloslav Tempír. Projekt stavby, do kterého přecházely veškeré návrhy Ing.arch. Miloslava Tempíra, připravila projekční firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. V roce 2004 byly zahájeny tyto stavební práce spolu s realizací tranzitního železničního koridoru v úseku Zábřeh – Krasíkov.

Společná dokumentace musela být v roce 2002 s ohledem na chystané stavby zasahující do dopravního uzlu Zábřeh na Moravě a nová pravidla pro financování rozčleněna na stavební objekty, které budou realizovat České dráhy, Správa železniční dopravní cesty a Město Zábřeh.


Základní rozdělení prací během přípravy staveb v dopravním uzlu Zábřeh na Moravě

České dráhy, a. s.

* rekonstrukce stávající výpravní budovy
* nová výpravní budova
* provozní budova (Kleinův sklad)
* příslušná část inženýrských sítí (dešťová a splašková kanalizace, plynovodní a vodovodní přípojky k objektům)

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

* nová technologická budova sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
* nový podchod
* příslušná část inženýrských sítí (STL plynovodní přípojka, dešťová a splašková kanalizace, vodovodní přípojka)


Město Zábřeh

* parkoviště pro osobní automobily v přednádraží
* úprava současného autobusového nádraží
* napojení přednádražního prostoru na novou stykovou křižovatku
* připojení odvodnění nových ploch na dešťovou kanalizaci

Realizace provozní budovy

Ve vyhlášené obchodní veřejné soutěži na realizaci první části „Výstavby dopravního uzlu Zábřeh na Moravě“ zvítězila firma ŽS Brno a.s. První část stavby byla provedena za 41 628 550,-Kč v termínu od 15. 4. 2003 do 15. 9. 2003.

Památkově chráněná budova Kleinova skladu podstoupila komplexní rekonstrukci dle požadavků Národního památkového ústavu. Provozní budova byla pohledově uvedena do podoby odpovídající době jejího vzniku. Byla rekonstruována okna a vestavěny nové dveře, rekonstruovány omítky včetně šambrán a nátěrů. V budově byly zřízeny šatny a zázemí „špinavých“ provozů stanice, sociální zařízení, skladové prostory, kotelna, garáž, kolárna zaměstnanců. Dešťová kanalizace podléhající zvláštnímu vodoprávnímu povolení byla vybudována od provozní budovy až k vyústnímu objektu do řeky Moravská Sázava.

Nová výpravní budova a rekonstrukce stávající výpravní budovy

V otevřené soutěži opět zvítězila společnost ŽS Brno a.s. Náklady činily 67 210 416,-Kč s termínem realizace od 8. 11. 2004 do 28. 4. 2006.

Nová výpravní budova je situována v úrovni přednádražního prostoru a je napojena na nový podchod k ostrovním nástupištím. Dominantu nové výpravní budovy tvoří dle návrhu Ing.arch. Miloslava Tempíra prosklená hodinová věž. Provozní propojení s rekonstruovaným historickým objektem stávající výpravní budovy je realizováno schodištěm a výtahem pro cestující a poskytuje sjednocení a rozšíření čekacích prostor. Součástí odbavovací haly je ČD centrum s mezinárodní pokladnou a informacemi pro cestující. V ČD centru je přístupný veřejný internet. Odbavovací hala nové výpravní budovy nabízí cestujícím standardní služby (vnitro pokladna, tranzito a úschovna zavazadel, úschovna kol). Odbavovací hala poskytuje prostor pro komerční využití a instalaci automatů (nápoje, cukrovinky, balené nápoje). V komerčních prostorách budou provozovány prodejny tisku a pečiva.

Stávající výpravní budova byla uvedena do podoby odpovídající době jejího vzniku. Součástí rekonstrukce byla nová střešní konstrukce s krytinou imitující černou břidlici. Podlaží v úrovni 1. nástupiště bude celé využíváno cestující veřejností (rychlé občerstvení, WC pro cestující, průchozí foyer od kolejiště do přednádraží).

Po ukončení revitalizace dopravního uzlu Zábřeh na Moravě vznikne ucelený stavební a provozní komplex se stavebními objekty realizovanými v rámci „Optimalizace traťového úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov“. Revitalizace představuje významný stavebně technický počin týkající se přímo uzlové železniční stanice Zábřeh na Moravě a vzhledem k navazujících traťových úseků i celého regionu Zábřežska. V konečném důsledku se zvýší komfort cestujících při využití služeb Českých drah a v neposlední řadě též bezpečnost železničního provozu.


Během deseti let budou ve většině měst České republiky nad 20 tisíc obyvatel modernizovaná nádraží

České dráhy v rámci strategie ŽIVÁ NÁDRAŽÍ již několik let masivně modernizují staniční infrastrukturu a do desíti let by tak v naprosté většině měst nad 20 tisíc obyvatel měla veřejnosti sloužit moderní nádraží, která budou splňovat veškeré požadavky na moderní a pohodlné cestování. K revitalizaci nádraží používají České dráhy několik způsobů financování:

1. Financování z vlastních zdrojů
2. Financování za přispění měst a municipalit
3. Financování ve spolupráci se soukromým kapitálem (metoda PPP) a to buď formou dlouhodobých pronájmů anebo prostřednictvím založením společných podniků

Ad 1) Z vlastních zdrojů ČD financovaly modernizaci několika desítek stanic v ČR a i v dalších letech se počítá s využitím této metody pro financování modernizací těch nádraží, kde vzhledem například k velikosti nádraží může být obtížné nalézt komerčního partnera, který by se na revitalizaci podílel. Modernizovaná nádraží tak slouží veřejnosti například v Českém Těšíně, Znojmě a v Hradci Králové, v Děčíně, Chocni a v dalších místech – především ve stanicích na hlavních a koridorových tratích.

Ad 2) Města a municipality se často podílejí na financování modernizování nádraží a doplňují vlastní zdroje ČD, příkladem mohou být rekonstruovaná nádraží v Táboře či Prostějově, jejichž modernizace byly ukončeny v letošním roce, stejně tak se to týká nádraží Ostrava Svinov a Zábřeh na Moravě, kde se výraznou měrou podílela města.

Ad 3) Do programu revitalizace prostřednictvím spolupráce se soukromým kapitálem zařadily ČD cca 60 stanic a v tuto chvíli již byly vybráni a potvrzeni statutárními orgány partneři například pro revitalizaci nádraží v Ústí nad Labem, Teplicích, Havlíčkově Brodě, Kolíně, Františkových lázních, v Praze hl. n., v Praze Smíchově, Praze Holešovicích a v Praze Masarykovo nádraží. Na schválení ze strany statutárních orgánů čeká výběr partnerů pro revitalizaci nádraží v Pardubicích a Hradci Králové.

Další připravované stavby v regionu Šumperka, Zábřehu a Jesenicka

Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk

Koncem února 2006 byla dokončena přípravná dokumentace stavby „Elektrizace trati Zábřeh - Šumperk“, do které jsou nyní zapracovány připomínky. Stavba sleduje elektrifikaci trati spojující UŽST. Zábřeh na Moravě - žst. Postřelmov - žst. Bludov - žst. Šumperk, včetně potřebných úprav a zásahů do železniční infrastruktury. Předelektrizační úpravy výraznou měrou zasáhnou do dosluhujících zabezpečovacích zařízení v žst. Postřelmov a žst. Bludov, stávajících kolejových obvodů, mostů a propustků v řešeném úseku. Předpokládané zahájení realizace spadá na počátek roku 2008.

V roce 2007 proběhnou rekonstrukce nádraží v Šumperku a v Jeseníku.

Železniční stanice Šumperk

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Šumperk byla zahájena v roce 2005. Celkové náklady dosud činily 31,609 mil. Kč.

Rok 2005:
Železniční stanice Šumperk - oprava výpravní budovy (VB) - 10,000 mil. Kč
Železniční stanice Šumperk - 2. etapa opravy výpravní budovy 2. etapa - 11,240 mil. Kč
Projektová dokumentace - 0,790 mil. Kč

Rok 2006:
Pokračování rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Šumperk - 9,337 mil. Kč

* Práce byly zahájeny v srpnu 2005 opravou střechy. Dále práce pokračovaly rekonstrukcí provozních místností pro zaměstnance železniční stanice. V rámci stavebních prací zde byla provedena rekonstrukce podlahových konstrukcí, rozvodů ZTI , silnoproudu a slaboproudu.
* Na celé výpravní budově byla provedena výměna všech výplní dveřních a okenních na celé výpravní budově.
* V současné době probíhají práce na opravě systému ÚT v celé výpravní budově, byla provedena nová kotelna pro vytápění výpravní budovy. Ostatní objekty, vytápěné dříve z výpravní budovy, mají svůj vlastní zdroj tepla.
* V rámci rekonstrukce VB budou v roce 2006 provedeny tyto práce:

rekonstrukce vestibulu VB, včetně pokladen pro cestující veřejnost
rekonstrukce prostor současné restaurace
rekonstrukce WC pro cestující veřejnost
rekonstrukce denní místnosti
rekonstrukce komerčních prostor

* Dokončení celkové rekonstrukce je naplánována na rok 2007. Objem prací by měl činit cca 9,000 mil. Kč. Měly by být zrekonstruovány nocležny pro zaměstnance a opravena kompletně celá fasáda výpravní budovy.

Železniční stanice Jeseník

* Vlastní rekonstrukce bude započata v roce 2007 opravou střechy výpravní budovy, která je v havarijním stavu.
* Náplní rekonstrukce bude nové dispoziční řešení výpravní budovy včetně restaurace.
* Rekonstrukce bude zakončena opravou fasády objektu výpravní budovy.
* Prostor před budovou nádraží bude řešen v součinnosti s městem Jeseník.
tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist