https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2010-veci-verejne-chteji-uvazlive-pouzivani-geneticky-modifikovanych-plodin
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2010: Věci veřejné chtějí uvážlivé používání geneticky modifikovaných plodin

19.5.2010 10:45 | PRAHA (Ekolist.cz)
Věci veřejné kandidují v parlamentních volbách pod číslem 4. Volební program se životním prostředím rozsáhle zabývá, krom jiného slibuje jednoduchá pravidla pro obce jak jednoduše stanovit zóny s omezením dopravy a zpoplatnění vjezdu do center. Věci veřejné dále chtějí uvážlivé používání geneticky modifikovaných plodin a naopak odmítají výstavbu kanálu Dunaj – Ondra - Labe.
 

Odpovědi strany Věci veřejné na anketu Ekolistu.cz

Na anketu odpovídal specialistou na ekologii strany Věci veřejné Jiří Mach.

1. Předložíte, případně podpoříte zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie?

Navrhovaná podoba zákona byla v minulosti diskutabilní a nepřijatelná stejně jako většina dotací do OZE. Největší potenciál mají v našich podmínkách úspory, výzkum a vývoj v oblasti skutečně efektivních OZE a jako obnovitelný zdroj především biomasa. Těmito směry by se úvahy o podpoře měly ubírat. V rámci úspor připadá v úvahu pokračující a plné využití finančních fondů na zateplování, moderní vytápění a podporu výstavby v nízkoenergetickém standardu, snižování ztrát při výrobě a distribuci tepla. Pokud jde o biomasu, jedná se o decentralizovaný zdroj, a máme-li biomasou šetřit také fosilní paliva, životní prostředí a podporovat zemědělství, budeme podporovat její využití v lokálních zdrojích tepla. Tam, kde to bude možné, také její použití namísto zemního plynu a jeho využití naopak především v dopravě. Zásadně však odmítáme přimíchávání biomasy do paliva v uhelných elektrárnách, teplárnách a případné čerpání dotací na úkor podpory lokálních zdrojů na biomasu.

2. Podpoříte podstatné zvýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro účely stavebnictví?

Rozhodně ano. Výrazné navýšení finančních odvodů za vyjmutí vysoce bonitních půd z půdního fondu motivuje k přednostnímu užívání dříve zastavěných ploch a méně hodnotných půd. Je zcela nepochopitelné, že tato úprava nebyla poslanci přijata, přestože je zcela evidentní, že dlouhodobě dochází k zastavování vysoce bonitních půd.

3. Budete pro prolomení limitů těžby uhlí, kvůli kterému by zanikly obce Horní Jiřetín a Černice?

Odmítáme prolomení územích limitů těžby hnědého uhlí. To dotčeným obcím zajistí právo na rozvoj a obyvatelům nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Nepovažujeme však za systémově správné a logické trvat na úplném odpisu zásob uhlí za územními limity, ale podporujeme jejich převod ze zásob bilančních do zásob nebilančních, a to z důvodů převahy jiného veřejného zájmu, než je jejich okamžité vydobytí a využití jen jako paliva. Energetickou stabilitu a dodávky tepla lze totiž zajistit bez otevření dalších dobývacích prostor a vytěžení zásob pod dotčenými obcemi.

4. Podpoříte vznik národního parku Křivoklátsko, případně i dalších národních parků?

Jsme pro vyhlašování dalších chráněných území, kterému ovšem musí předcházet všeobecná shoda dotčených stran. V opačném případě se opět dočkáme patových situací střetů zájmů ochranářských, lesnických a veřejných. Politická intervence v těchto procesech musí jednoznačně zastávat konsenzuální postavení nikoliv lobbing za zájmové skupiny. Jsme zastánci moderního přístupu k ochraně přírody. Veřejnost musí mít povědomí o tom, co a proč chráníme a musí mít možnost se na tomto podílet. V chráněných územích je nutné nastavení jasných a jednoduchých pravidel soužití zájmů veřejných a ochrany přírody, zpřístupnění chráněných území tam, kde to bezprostředně nevadí předmětu ochrany, uplatňování aktivního managementu a nikoliv pouze striktní konzervace. Zásadní roli v tomto hrají dobré podmínky pro turismus a podporu života obyvatel v chráněných oblastech.

5. Podpoříte pokračování tzv. ekologické superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží?

Liknavost státu v průběhu odstraňování ekologických zátěží a řada pochybení tehdejšího Kalouskova ministerstva, které zakázku vypisovalo je více než tristní. Některé subjekty byly ze soutěže protiprávně vyřazeny a následně opět přijaty, některé znečištěné lokality v seznamu nebyly a některé vyčištěné naopak ano. Jednoznačně klademe důraz na maximální transparentnost, ekologickou a ekonomickou efektivitu. Stát se k sanacím zavázal a musí být schopen garantovat kvalitu od počátku až do konce. Rozhodně budeme požadovat, aby součástí zadávací dokumentace pro zvažovanou „superzakázku“ byl úplný a definitivní seznam všech lokalit a akcí. Zároveň musí být zpracovány a odborně posouzeny jak výsledky prací, tak všechny dosud nerealizované analýzy rizik na jednotlivých lokalitách, aby bylo možné co nejpřesněji odhadnout finanční prostředky a nedocházelo k úmyslnému prodražování zakázky v průběhu probíhajících prací. V opačném případě budeme požadovat zrušení tendru a vypsání malých, transparentních a dobře definovaných zakázek.

6. Zavedete zpoplatnění pro osobní automobily do 3,5 t za ujeté kilometry?

O tomto kroku neuvažujeme. Mimo finanční náročnost s sebou nese poměrně zásadní technické problémy. Prioritou je pro nás optimální vyřešení problému nákladní dopravy, dopravní situace ve městech, mýtného systému a dopravní infrastruktury. V tomto ohledu prosazujeme koncepci prioritních dopravních staveb založenou na analýze zohledňující nejen vliv staveb na životní prostředí, ale i jejich dopravní, společenský a ekonomický přínos, využití volných kapacit železnice pro nákladní dopravu s vybudování nutné infrastruktury (časově flexibilní překladiště, dostavba hlavních koridorů), rozšíření mýtného na silnice I. tříd (nutná je analýza vytížení komunikací), přechod na satelitní systém a směrování výtěžku výhradně do Fondu dopravní infrastruktury. Nemalý finanční potenciál je v zakázkách předražených až o 62 % (NERV). Za vhodné též považujeme využití výhod PPP (public private partnership) projektů a pronájmu stavebních parcel stavebním firmám jako nástroje rychlejšího rozvoje infrastruktury. Ve městech může jistá zlepšení situace přinést novela zákona o ochraně ovzduší možným zaváděním nízkoemisních zón či omezování vjezdu do center. Situace je však složitější v nutnosti objízdných tras, přehodnocení koncepce hromadné dopravy či cyklodopravy ve městech, atd.

Vybrané pasáže z programu strany Věci veřejné

KAPITOLA III – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí chápe strana Věci veřejné jako jednu ze svých prioritních oblastí. Problematiku vnímáme v celé její šíři, od znečištění až po harmonický rozvoj lidských sídel v rámci zdravé a fungující krajiny. Jsme pro takovou ochranu životního prostředí a hospodaření v krajině, které bude spočívat v otevřené diskuzi mezi veřejností, odborníky, státem a napříč celým politickým spektrem. Prosazujeme racionální, ekologicky, ekonomicky a eticky opodstatněný přístup respektující zásady trvale udržitelného rozvoje.

OVZDUŠÍ

Kvalita ovzduší v České republice zůstává i přes značná zlepšení od 90. let stále největším problémem životního prostředí. Situace se navíc zhoršuje s rostoucí automobilovou dopravou a stále populárním lokálním vytápěním uhlím. Limity pro některé znečisťující látky jsou u nás pravidelně překračovány nejen lokálně, ale i plošně. Proto prosazujeme:

* Důsledné dodržování standardů týkajících se ochrany ovzduší v ČR. Klademe důraz na činnost kompetentních orgánů ochrany ovzduší a přísné postihy.
* Řešení mezer v legislativě týkající se ochrany ovzduší. Podporujeme zejména možnost obcí jednoduše stanovit zóny s omezením dopravy a zpoplatnění vjezdu do center.
* Intenzivní výzkum a vývoj technologií v oblasti pohonů a paliv tak, aby byla efektivním doplňkem a náhradou jak z ekologického tak ekonomického hlediska.

VODA

Voda nesmí být považována za levný a nevyčerpatelný zdroj. Klademe důraz na zachování a podporu její přirozeně vysoké kvality a funkce v krajině. V některých řekách se však stále vyskytují znečišťující látky v nebezpečných koncentracích, stále máme nespočet obcí, které nemají čistírnu odpadních vod. Proto požadujeme:

* Bezpodmínečně se zasadit o plnění rámcové směrnice o vodách, jejímž cílem je do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu vod v ČR. * Racionální využití fondů EU k podpoře opatření zlepšujících přirozené funkce vodních toků (čistírny odpadních vod, rybí přechody, přírodě blízké úpravy vodních toků zpomalující odtok a snižující dopady povodní).
* Řešit problematické obhospodařování vod vedoucí ke špatné hygieně a ekologickému stavu vod.
* Odmítáme realizace nákladných a neefektivních megalomanských projektů (průplav Dunaj-Odra-Labe, jezy na Labi) založených na účelové investičním lobby.

PŮDA

Uvědomujeme si, že půda je nenahraditelný a v časovém horizontu několika generací neobnovitelný zdroj. Hlavními problémy, kterým je třeba čelit, jsou eroze, zábory půd, kontaminace znečisťujícími látkami, ztráta přirozené úrodnosti. V rámci účinných opatření navrhujeme:

* V návaznosti na rámcovou směrnici o ochraně půdy vypracovat novou koncepci ochrany půdy v ČR zajišťující ochranu veškeré půdy.
* Legislativní cestou a dotační politikou přizpůsobit obhospodařování půdy jejímu stavu a ohrožení.
* Navýšení finančních odvodů za vyjmutí půdy z půdního fondu a motivovat tak k přednostnímu užívání dříve zastavěných ploch a méně hodnotných půd. * Jasně identifikovat vlastnictví pozemků urychleným a transparentním provedením pozemkových úprav. Soukromé vlastnictví zajistí lepší nakládání s pozemky. * Urychleně řešit vlekoucí se problémy starých ekologických zátěží.

ODPADY

Uvažujeme o odpadech nejen jako o problému, ale jako o zdroji, potenciálu nabízejícím řadu možných řešení a příležitostí zejména pro soukromý podnikatelský sektor. Vzájemná propojenost technické proveditelnosti, ekologického přístupu a ekonomického hlediska se zde musí promítat do všech činností. Prosazujeme tedy především:

* Výrazně tlačit na původce odpadů k minimalizaci jejich vzniku.
* Odstranění nedostatků v třídění odpadů pramenících z nedůvěry a neochoty. Společnost musí vidět výsledky svého počínaní (rozšíření výroby a značení recyklovaných výrobků).
* Urychlenou přípravu trhu na využití recyklovaných materiálů a jednání o nesmyslných recyklačních kvótách EU, kdy odpad vytřídíme, ale nevyužijeme.
* Využití programu podpory podnikatelských subjektů zabývajících se zpracováním druhotných surovin k vývoji nových technologií v odpadovém hospodářství.
* Není možné slepě zakazovat spalování odpadů, pokud je ekonomicky výhodné a ekologicky přijatelné.
* Zjednodušení možnosti přepravy odpadů na vybrané provozy recyklace a likvidace toxického, radioaktivního a jinak nevyužitelného odpadu končícího na skládkách.
* Zprůhlednit financování a demonopolizování systému nakládání s odpady.

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY

Ochrana přírodních hodnot není jen naší morální povinností, ale existenční nutností Musíme se racionálně ptát co, jak a proč chránit a vycházet přitom z využití poznatků moderní biologie a jejich aplikace na možnosti a potřeby lidské společnosti. Navrhujeme a podporujeme:

* Důsledně a racionálně v našem legislativním prostředí aplikovat požadavky vyplývající z mezinárodních závazků, které se dotýkají zájmů ochrany přírody.
* Prosazujeme zjednodušení systému náhrady škod a ušlých zisků v případě škod způsobených chráněnými živočichy a omezení plynoucích z výskytu chráněných rostlin.
* Realizaci záchranných programů ohrožených druhů, které musí respektovat jak ekologickou tak ekonomickou efektivitu. Nelze opakovat finančně nákladné chyby z minulosti.
* Ohrožené druhy a jejich stanoviště nelze chránit samoúčelně, ale na základě racionální úvahy a odborného přístupu. Podporujeme pestrost přírodních stanovišť, jejich přirozený vývoj a uplatnění aktivního managementu.
* Jsme pro vyhlašování dalších chráněných území. Je řada nevyřešených případů, které stojí v pozadí jiných zájmů než zájmů ochrany přírody. * Řešení problému nepůvodních druhů v ČR. Hrozí riziko ekonomických ztrát v budoucnosti. Neexistuje odpovídající legislativa, koordinace, priority v oblasti regulace a kontroly.

KRAJINA

Přírodní i kulturní krajina prošla v minulosti dramatickými změnami, jejichž důsledky jsou patrné dodnes. Zpřetrhání vlastnických vazeb a po generace vytvářených vztahů, vyústilo v komplikovaný vztah současných vlastníků a hospodařících subjektů ke krajině. Navrhujeme, aby se krajinou zabývala jednotlivá ministerstva koordinována společnou strategií. Našimi prioritami v této oblasti jsou:

* Důsledné praktické uplatňování zásad plynoucích z Evropské úmluvy o krajině, která musí být začleněna do legislativy s možným dopadem na krajinu.
* Odborná realizace a aktualizace územních systémů ekologické stability a dotačních programů podporujících obnovu a rozvoj přirozených funkcí krajiny.
* Individuálně posuzovat přístup k takzvaným „brownfields“ neboli dříve zastavěným dnes zpustlým plochám a objektům. Tyto plochy je nutné využívat k nové zástavbě a využití přednostně.
* Zamezit nákladným a bezdůvodným rekultivacím. Některé pozůstatky lidské činnosti (lomy, výsypky) ponechané samovolnému vývoji tvoří ideální stanoviště pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Ušetřené finance lze uplatnit např. v obnově památek, dědictví kulturní krajiny.
* Zlepšit nevyhovující životní prostředí sídelní krajiny. Prosazujeme vyšší podíl zeleně ve stávající i nové městské zástavbě. Je nepřípustné její další zastavování.

ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělství chápeme jako komplexní aktivitu, ekonomickou činnost, péči o krajinu, ochranu venkovských hodnot a sociálních tradic. Přestože naše zemědělství prošlo v minulosti dramatickými změnami, není jeho současná situace o mnoho lepší. Naše i evropské zemědělství nefunguje efektivním a trvale udržitelným způsobem. Náklady na udržování systému dosahují astronomických hodnot a situace je neúnosná. Politika dotací je nevyvážená, nespravedlivá a dlouhodobě neudržitelná. V současném zemědělství však vidíme velký potenciál. Proto podporujeme a navrhujeme:

* Narovnání principů volné hospodářské soutěže v zemědělství. Nové členské země dostávají výrazně méně dotací než země původní EU 15. To činí naše zemědělství nekonkurenceschopné.
* Postupně upustit od dotační politiky v zemědělství, redukovat cenové rozdíly zemědělských komodit mezi vyššími cenami domácími a nižšími cenami na světových trzích. Liberalizace trhu musí probíhat v součinnosti EU a ostatních států.
* Důsledně zasáhnout proti zneužívání systému ekologického zemědělství. Existuje řada podniků vlastnících v ČR až několik tisíc hektarů zatravněných ploch s minimem ekologické produkce a investujících miliony z dotací mimo tento sektor.
* Vést otevřenou diskusi týkající se perspektivy geneticky modifikovaných organismů (GMO). Legislativa a kontrola je dostatečná a velmi přísná. Uvážlivé používání GMO je nanejvýš aktuální (efektivnější produkce biopaliv, energeticky, chemicky a farmaceuticky využitelných plodin, vyšší odolnost vůči patogenům).
* Prosazujeme důsledné uplatňování zákona na ochranu zvířat proti týrání a normativ, které se vztahují k chovu hospodářských zvířat.

LESNICTVÍ

Intenzivní a nevhodné obhospodařování, celková degradace lesního prostředí. To vše se podepsalo a stále podepisuje pod stavem našeho národního bohatství. Opakovaně dochází k hynutí porostů na větších či menších plochách vinou houbových chorob, imisí, napadení kůrovci a polomů. Přirozená biologická rozmanitost v lesích významně poklesla, lesy trpí ztrátou odolnosti, erozí půd a poklesem schopnosti zadržovat vodu. Proto podporujeme a navrhujeme:

* Důsledné a odborné připomínkování lesních hospodářských plánů s důrazem na přirozenou druhovou skladbu lesa. Nutná je zejména výsadba takových druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti.
* Směrování dotačních programů do podpory obnovy přirozené druhové skladby v lesích. Lesnatost české krajiny je dostatečná, ale nevyrovnaná. Proměna druhové skladby bude dlouhodobý proces, ale je nezbytné s ní urychleně začít.
* Legislativní omezení až vyloučení velkoplošného holosečného kácení, vápnění a hnojení lesů. Je vhodné preferovat maloplošné metody hospodaření, ponechání části nevytěžených stromů k produkci semen, dožití a zetlení. Zaměřit se na kvalitu, nikoliv kvantitu produkce dřeva. * Upravení početních stavů zvěře bez ohledu na emoce a lobbismus, který tato problematika vyvolává. Sazenice a přirozené zmlazení dřevin musí mít možnost odrůstat bez finančně nákladné ochrany proti zvěři.

KAPITOLA IV – ENERGETIKA

Česká elektroenergetika je dnes stabilizovaná, soběstačná s výraznými exportními ambicemi. Nedojde-li však v dohledné době k zásadním rozhodnutím v této oblasti, pak stabilita českého energetického hospodářství a systémů centrálního zásobování teplem je dočasná a stane se závislá na dovozu. Proto jsme pro vyváženou kombinaci energetických zdrojů založenou na široké shodně napříč společností a minimalizaci jejich dopadů na životní prostředí. V této souvislosti:

* Podporujeme vzdělávání odborníků ve vyspělých technicky náročných oborech souvisejících s energetikou. Zúročí tradice kvalitního technického vzdělání českých pracovníků a vzroste technologická vyspělost státu.
* Podporujeme úsporná opatření. Budeme legislativně prosazovat nutnou přísnou energetickou certifikaci novostaveb a výrobků uváděných na trh, pokračující zateplování budov, nízkoenergetické technologie v průmyslu a sektoru služeb.
* Podporujeme postupné přirozené dožití starých uhelných elektráren a odmítáme výstavbu dalších uhelných elektráren. Vedlo by to k prohlubování dohadů o prolomení územích limitů těžby hnědého uhlí, které je jako zdroj s velkými dopady na životní prostředí do budoucna drahý a použitelný jen okrajově.
* Uznáváme dočasné výhody plynových elektráren, relativně nízké investiční náklady, rychlou výstavbu a nízké emise. Jejich výstavbu a provoz však podmiňujeme dobou, během které dojde k přechodu na racionálnější a efektivnější zdroje. Důvody jsou nestabilní a vysoká cena plynu, omezené zásoby, navíc převážně v politicky nestabilních regionech.
* Podporujeme prodloužení životnosti a navýšení kapacit stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových, moderních jaderných technologií na základě vstřícné, neideologické a široké debaty o jaderné energetice. Není pochyb, že z nabízených alternativ vyváženého energetického mixu je její majoritní podíl do budoucna zatím nejpřijatelnější a to jak z bezpečnostního hlediska tak ekonomicky a ekologicky. Problému úložiště vyhořelého paliva chceme řešit veřejně a změnou problematické legislativy. Technicky jsou možnosti dalšího využití vyhořelého paliva již ve fázi praktické realizace (transmutační reaktory). Minimalizuje se tak objem a nebezpečnost jaderného odpadu, který bude nutné uložit na max. stovky let. Navíc nové generace reaktorů palivo využívají mnohem efektivněji a levně dokážou vyrábět vodík (palivo budoucnosti).
* Podporujeme investice do výzkumu a vývoje adaptačních technologií (obnovitelné zdroje, biotechnologie) v souvislosti s klimatickými změnami. Globální oteplování nelze slepě dávat do přímé a jediné souvislosti s lidskou činností. Jeho následky je však třeba zvažovat a být na ně připraven. V souvislosti se závazkem EU ke snížení emisí skleníkových plynů podporujeme rozumnou formu zákona o snižování emisí skleníkových plynů s cílem meziročního snižování emisí o 2%.
* Jsme si vědomi omezeného potenciálu obnovitelných zdrojů energie v českých podmínkách. Jako zdroje jsou stále jen omezeně přijatelné jak ekologicky, tak ekonomicky a není rozumné uměle dotovat jejich masový rozvoj. Uvažujeme o nich zatím jako o alternativách individuálního a lokálního využití.
* Prosazujeme postupnou privatizaci monopolu firmy ČEZ, která by konečně vedla k vytvoření "konkurence" ve výrobě, distribuci a obchodování s elektrickou energií.

VEŘEJNÉ ROZPOČTY

(...)

* Zrušení Státního fondu dopravní infrastruktury a následné převedení jeho finančních prostředků i pravomocí pod Ministerstvo dopravy.

* Zrušení Státního fondu životního prostředí a převedení pod Ministerstvo životního prostředí.

(…)

* Pokles role státu v českých železnicích.

* Postupně upustit od dotační politiky v zemědělství.


reklama

 
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist