https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/poskozene-stromy-v-lese-ohrozuji-nasi-chatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Poškozené stromy v lese ohrožují naši chatu

dotaz: 240

29. března 2008 | Ilja Banar
Strom poškozený a nahnutý větrem ohrožuje pádem chatu v blízkosti lesa. Vlastník lesa jsou státní lesy, které se zříkají odpovědnosti a pokácení stromu. Jakým způsobem máme postupovat a kdo nese zodpovědnost? Chaty stojí cca 3 m od lesa.odpověď:


9. dubna 2008

V případě hrozícího stromu rostoucího v lese je třeba vzít v úvahu, že se jedná o vlastnictví někoho jiného. Vlastníkovi vyplývají z lesního zákona určité povinnosti a úkony, nicméně jeho primárním úkolem není zajistit bezpečnost třetích osob (výjimka je např. bezpečnost při těžbě). Na výlet do lesa se vypravujete zcela na své vlastní nebezpečí. Vlastník však odpovídá za škody způsobené jinému svým vlastnictvím, resp. neplněním obecné povinnosti zabránit hrozící škodě.

Pokud je tu hrozba vzniku nějaké škody (což v daném případě zjevně je), pak platí obecná povinnost podle § 415 občanského zákoníku předcházet hrozícím škodám: "Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí."

Podle § 417 občanského zákoníku "Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Přitom jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody."

Na základě těchto ustanovení získává klient oprávnění (v přiměřeném rozsahu) sám zasáhnout, pokud je hrozba bezprostřední. Může v tomto směru žádat o soudní opatření. Samozřejmě primárně by byla vhodná dohoda s vlastníkem lesa a požadavek na to, aby on sám a na vlastní náklady zabránil hrozící škodě.

Dále platí, že "Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a na náhradu škody, kterou přitom utrpěl, i proti tomu, v jehož zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena." Pokud byste tedy sám konal a pokácel strom, mohl byste požadovat náhradu za náklady s pokácením od vlastníka lesa. Nejde však předem zaručit, že budete se svým požadavkem úspěšný. Na druhé straně, pomineme-li finanční stránku věci, jste povinen a oprávněn odvracet hrozící škodu, takže byste konal po právu.

V případě, že by došlo pádu stromu a poničení chaty, bylo by třeba hledat porušení právní povinnosti ("Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením právní povinnosti."). V tomto případě by se mohlo jednat právě o neplnění obecné povinnosti odvracet hrozící škodu podle § 415 občanského zákoníku. Pak by bylo nutné věc řešit soukromoprávním sporem o náhradu škody.

Jen pro úplnost: pokud by šlo o strom rostoucí mimo les, bylo by třeba postupovat podle zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992), kde jsou upravena zvláštní pravidla pro kácení dřevin mimo les. S ohledem na ohrožení, které zde zjevně je, by bylo možné pokácení bez povolení podle paragrafu 8, odstavec 4: "Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení."

Doplnění 13. 12. 2013

Tématu se přímo týká Lesní zákon, konrétně § 22

Bezpečnost osob a majetku

(1) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů18) příslušný jiný orgán státní správy. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen provedení opatření strpět.

(2) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu. Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.19)

Evropský sociální fond
Tento článek vznikl díky projektu Environmentální občanské poradenství, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Za obsah článku je výhradně zodpovědná redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

 

Tereza Tichá, mm
Tereza Tichá je právnička.


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 240".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist