Filip Šebek "> ČRA podpořila podnikatelský plán na výstavbu malých vodních elektráren v Zambii, Ugandě a Rwandě - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/cra-podporila-podnikatelsky-plan-na-vystavbu-malych-vodnich-elektraren-v-zambii-ugande-a-rwande
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: ČRA podpořila podnikatelský plán na výstavbu malých vodních elektráren v Zambii, Ugandě a Rwandě

14. prosince 2021 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V Zambii, Rwandě a Ugandě je energetika identifikována jako jedno z prioritních odvětví ekonomiky, s nutností budování dalších zdrojů a stabilizace dodávek. V mnoha případech je rozvoj a využití potenciálu místních zdrojů a produkce omezena, znemožněna nebo zpomalena právě nedostatkem elektrické energie. Česká firma HYDROPOL Project & Management a.s. se proto s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla detailně analyzovat podmínky a potenciál pro výstavbu a zprovoznění malých vodních elektráren v těchto zemích, které v dlouhodobém horizontu přispějí ke zvýšení dostupnosti elektrické energie.

Již v průběhu roku 2020 provedl tým společnosti HYDROPOL Project & Management, a.s. předběžné hodnocení většiny zemí regionu Subsaharské Afriky, které mají potenciál pro uplatnění dlouholetých firemních zkušeností a kapacit v sektoru obnovitelných zdrojů. V rámci interního vyhodnocení byly identifikovány pilotní země – Uganda, Rwanda a Zambie – ve kterých existují vhodné podmínky pro výstavbu vodních elektráren, mají v tomto oboru již dlouhodobou tradici a zároveň stále nabízejí možnosti nových obchodních příležitostí a investic v podnikatelsky stabilním a politicky stabilním prostředí.

Pro všechny tyto země platí, že jde o státy patřící do skupiny tzv. LDC („Least Developed Countries“), tedy země s nejvyšší mírou chudoby, s velkými sociálními rozdíly mezi obyvatelstvem, s doposud nedostatečně rozvinutou infrastrukturou, zároveň s vysokým přírůstkem obyvatelstva, ale nízkou průměrnou délkou života. Celková míra elektrifikace je stále nedostatečná, s velkými rozdíly mezi městskými a venkovskými oblastmi; na venkově dosahuje podíl připojení do sítě mezi 3% až 10%, poptávka po energii přitom roste velkým tempem. Zároveň je zde vysoký podíl výroby energie z vodních zdrojů, existují zkušenosti s jejich budováním a provozem a celkově je deklarována podpora budování obnovitelných zdrojů energie.

Přírodní podmínky jsou v těchto zemích obecně vhodné pro budování malých vodních elektráren. Například v Zambii – jedné z prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR – činí elektrifikace země cca 23% (městské aglomerace 47%, venkov cca 3%) a z toho 50% energie spotřebovává těžařský průmysl. Většina elektrické energie přitom pochází z vodních zdrojů (86%). Instalovaná kapacita je ale již většinou plně využita a je stále nedostatečná pro pokrytí postupně se zvyšující poptávky. V současnosti se projevuje i velký zájem o odklon od plánování a budování elektráren s vysokými hrázemi a rozlehlými rezervoáry ke kompaktnějším, stabilnějším a efektivnějším vodním elektrárnám, bez negativních socio-environmentálních dopadů na své okolí, které s sebou vždy přináší výstavba velkých přehrad. V posledních letech je navíc výroba z těchto velkých zdrojů ovlivňována nižším množstvím srážek, což působí zásadní provozní problémy a výpadky v síti především ve stále se prodlužujících obdobích sucha. Náhradní výroba s využitím naftových generátorů je drahá a z hlediska životního prostředí problematická, a proto zde stále najdou uplatnění další nová zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

„Malé vodní elektrárny jsou ze své podstaty považovány za čistý, obnovitelný zdroj energie, s omezeným dopadem na životní prostředí. Vodní elektrárna není producentem škodlivých exhalací, přispívajících k navyšování množství CO2 a dalších skleníkových plynů, které jsou jedním z důvodů k dalšího oteplování atmosféry. Dostupný zdroj čisté elektrické energie rovněž znamená omezení spotřeby jiných, neobnovitelných zdrojů místním obyvatelstvem – např. kácení stromů a vegetace, sběr dřeva, spalování petroleje pro účely vaření a otopu, rovněž využívání neekologických a drahých paliv pro výrobu el. energie, jako je provoz diesel generátorů. Pozitivním dopadem je tak i příspěvek ke zpomalení procesu desertifikace, degradace půdních zdrojů, eroze, sedimentace ve vodních tocích apod.“ přibližuje výhody připravovaných projektů Jan Pilař, ředitel rozvoje projektů v Africe a Jihovýchodní Asii ze společnosti HYDROPOL Project & Management, a.s.

Hlavním dlouhodobým cílem společnosti je vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci a investice do projektů malých vodních elektráren (MVE), které přispějí k zajištění výroby a dodávek elektrické energie pro obyvatelstvo vybraných regionů v Ugandě, Rwandě a Zambii. Vypracování analýzy podmínek a navazujícího podnikatelského plánu v průběhu roku 2021 představovalo komplexní činnost, zahrnující mj. zmapování a vyhodnocení současné situace v oblasti energetiky, zhodnocení plánů a záměrů jak vládních institucí a úřadů, státních energetických společností, tak i aktivit soukromých společností i neziskových organizací v rámci grantových rozvojových programů s podporou zahraničních donorů, vyhodnocení jejich skutečného postupu a realizace, seznámení se s úspěšnými projekty, respektive s důvody pro jejich pozastavení či ukončení. Jedině tak mohou být v návazné fázi identifikovány další potenciální zdroje finančních prostředků mimo rozpočet programu ZRS ČR, a to jak soukromých zdrojů tak i např. mezinárodních programů určených pro podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů v Africe.

„Celý letošní rok jsme se v Ugandě, Rwandě a Zambii věnovali co nejpodrobnějšímu poznání podmínek pro rozvoj, výstavbu a investování do projektů, které jsou specializací firmy již více než 25 let. Nedílnou součástí působení v regionu jsou i aktivity vedoucí k navázání kontaktů s dalšími potenciálními místními partnery a vlastníky projektů. Již probíhá předběžná identifikace vhodných konkrétních lokalit a je tvořen tzv. zásobník projektů. U vybraných lokalit v Ugandě došlo k ověření základních parametrů a podmínek v rámci terénních průzkumů jak v oblasti masívu sopky Elgon na hranicích s Keňou, tak na západě země v oblasti pohoří Ruwenzori a v blízkosti hranic s Rwandou a Kongem. Přes různá omezení způsobená stále probíhající pandemií COVID-19 jsme strávili v terénu několik týdnů a tyto zkušenosti jsou pro naší další práci neocenitelné. Jsme přesvědčeni, že projekt přispívá k posilování již existující, i když doposud ne příliš rozsáhlé obchodní spolupráce mezi Zambií, Ugandou, Rwandou a Českou republikou. Jeho smysl a přínos byl prezentován při všech jednáních i prezentacích, které jsme v průběhu roku 2021 ve všech zemích absolvovali. Jsme rádi, že v rámci těchto setkání bylo možné přispět k posilování povědomí o odborných, technických a manažerských kapacitách s původem v České republice, zároveň byly prezentovány donorské a rozvojové aktivity podporované Vládou ČR prostřednictvím ČRA,“ dodává Jan Pilař.

Postupně probíhá prioritizace projektů pro další etapu, která bude mj. zahrnovat zajištění kompletního povolovacího procesu, zpracování technické dokumentace a jednání o podmínkách připojení do elektrifikační sítě a výkupu vyrobené elektřiny. V úzké spolupráci s místními strategickými partnery již byli rovněž identifikováni místní poskytovatelé odborných služeb pro další přípravu projektů, (průzkumy, studie, právní podpora atd.) a předběžně i potenciální dodavatelé materiálů a stavebních dodávek a činností.

Prostřednictvím projektu bude v krátkodobém i dlouhodobém horizontu i nadále zvyšováno povědomí o aspektech a výhodách využívání obnovitelných zdrojů výroby elektřiny. Tým společnosti HYDROPOL Project & Management také předpokládá, že v rámci pokračujícího působení v regionu dojde k dalšímu budování a posilování koordinace zainteresovaných státních organizací v oblasti budoucího rozvoje malých vodních elektráren.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist