https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/hlavni-mesto-planuje-podepsat-memorandum-se-spolecnostmi-predistribuce-a-ceps-ke-zvyseni-bezpecnosti-dodavek-elektriny-v
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hl. město Praha: Hlavní město plánuje podepsat memorandum se společnostmi PREdistribuce a ČEPS ke zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny v metropoli

12. června 2023 | Hl. město Praha
Další krok v posílení vzájemné spolupráce při plnění Klimatického plánu a zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny plánuje hlavní město se společnostmi PREdistribuce a ČEPS. Na základě memoranda, které plánují podepsat, by se do budoucna měla významně rozšířit a zabezpečit energetická síť v metropoli, přičemž by Praha více využila potenciálu odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod.

Rada hl. m. Prahy schválila návrh Memoranda o obecných zásadách a společném postupu zajištující plnění Klimatického plánu a zvýšení zabezpečení dodávek elektřiny na území hlavního města se společnostmi PREdistribuce a ČEPS.

„Přijetí memoranda vnímám jako důležitý krok pro zajištění budoucího rozvoje energetické distribuční soustavy na území hlavního města. Městu dává jistotu pro plánování jeho rozvoje, ale i nutnou stabilitu a bezpečnost pro zajištění stabilních dodávek elektrické energie a předcházení možným výpadkům. Mimo jiné s ohledem na turbulentní vývoj a proměnu energetického sektoru,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Cílem memoranda je vzájemná spolupráce a podpora při plánování, přípravě a realizaci investičních opatření rozvoje, obnovy a digitalizace elektrizační soustavy. Jedná se zejména o podporu při rozšiřování energetických staveb ČEPS a PREdistribuce, a to včetně hledání řešení pro jejich nákladové zefektivnění. Posílení elektrizační sítě přispěje ke zvýšení energetické soběstačnosti hlavního města a rozšíření možností využití elektřiny do budoucna.

„Praha se v rámci svého klimatického plánu zavázala k razantnímu snižování oxidů dusíku. Nastupující trendy elektromobility a elektrifikace hromadné dopravy s sebou nesou zvýšené nároky na zásobování Prahy elektrickou energií, takže cíle memoranda v podobě rozvoje elektrizační soupravy považuji za naprosto správná a žádoucí,“ dodává náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Energetická stabilita, soběstačnost a udržitelnost jsou klíčové priority pro rozvoj Prahy. Projekt energocentra v Bubnech, který připravujeme, bude ekologicky využívat odpadní teplo z Ústřední čistírny odpadních vod a zajistí Pražanům teplo odpovídající spotřebě až třetiny pražských domácností. Přijaté memorandum je dalším krokem k tomuto cíli a předpokladem pro obstání v dynamicky měnícím se prostředí energetiky,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

To pomůže mimo jiné k naplnění závazků Klimatického plánu hl. m. Prahy, jelikož bude kladen důraz na snižování ztrát stávající infrastruktury. Memorandum bude sloužit také k zajištění vyšší spolupráce při modernizaci a digitalizaci napříč odvětvími a přechodu k nízkoemisním a bezemisním zdrojům.

„V současné době se významně proměňuje energetika a pro úspěšné zvládnutí této transformace potřebujeme mít robustní distribuční soustavu, abychom dokázali předejít případným blackoutům a mohli zároveň výrazněji zapojit lokální obnovitelné zdroje. K tomu je potřeba spolupráce všech klíčových subjektů a jejich pravidelná koordinace - městských plánovačů územního rozvoje, ČEPSu a PREdistribuce. A právě společná jednání na přípravě nových projektů zajišťujících stabilitu distribuční soustavy v Praze je jedním z hlavních cílů tohoto memoranda,“ doplňuje předseda Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Jan Chabr.

Důležitou roli v plnění závazků by mělo do budoucna plnit využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z Ústřední čistírny odpadních vod. Pro zajištění potřebného napájecího příkonu je klíčová investice společnosti ČEPS, a to konkrétně výstavba nové transformovny Praha Sever včetně propojovacího vedení mezi novou transformační stanicí Praha Sever a odbočením ze stávajícího dvojitého vedení 400 kV Výškov – Čechy Střed. Dalšími klíčovými investicemi je přechod stávající transformační stanice 220/110 kV Malešice na vyšší napěťovou hladinu, tedy 400/110 kV, včetně obnovy napájecího vedení, a také přestavba stávajícího vedení mezi středočeskou transformovnou Čechy Střed a pražskou transformovnou Chodov na sdružené vedení 400 a 110 kV.

„Společnost ČEPS vnímá bezpečné zásobování hlavního města Prahy za klíčový úkol české elektroenergetické soustavy. Ve spolupráci s PREdistribuce dlouhodobě připravujeme realizaci potřebných investičních akcí. Význam zásobování elektrickou energií v souvislosti s naplňováním závazků Klimatického plánu Prahy poroste, a z toho vyplývá i nezbytnost posílení přenosových a distribučních sítí,“ popisuje Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

Hlavní město chce podpořit navýšení přenosových schopností elektrických sítí na území města, které vlastní a provozuje společnost PREdistribuce. Právě PREdistribuce by tak do budoucna měla zajistit rozvoj a obnovu kabelové sítě na hladině velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí včetně transformačních stanic. Po úpravách by se tak významně zlepšilo pokrytí elektřinou pro každodenní bezpečný a spolehlivý provoz sítě i pro naplňování závazků plynoucích z Klimatického plánu hl. m. Prahy.

„Každoročně modernizujeme stovky kilometrů kabelových sítí a více než sto distribučních stanic. Významně investujeme i do rozvoje optických sítí, které jsou nezbytné pro takzvaný smart grid. Věříme, že díky dobré spolupráci s ČEPS a hlavním městem se nám podaří potřebné akce zrychlit, zvýšit tím spolehlivost a bezpečnost sítě a podpořit rozvoj decentrální energetiky a elektrifikaci sektoru vytápění a dopravy,“ uzavírá Milan Hampl, předseda představenstva PREdistribuce.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist