https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/anketa-jak-se-k-tematum-zivotniho-prostredi-stavi-strany-v-jihomoravskem-kraji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anketa: Jak se k tématům životního prostředí staví strany v Jihomoravském kraji? Aktualizováno

6.10.2016 08:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
Sucho a povodně, témata z roku 2012 jsou stále aktuální. Ilustrační foto.
Sucho a povodně, témata z roku 2012 jsou stále aktuální. Ilustrační foto.
Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz
Redakce Ekolistu oslovila jednotlivé politické strany s několika dotazy ohledně jejich vztahu k tématům životního prostředí. Ze stran, které se o přízeň voličů ucházejí v Jihomoravském kraji, na anketní otázky odpověděly čtyři. Starostové pro Jižní Moravu, ANO 2011, Koruna česká a Moravané.
 

Při posledních krajských volbách patřila mezi dominantní témata výstavba rychlostních silnic, konkrétně R43, R52 či R55, sucho a povodně. Jaké k těmto tématům dnes zaujímáte stanovisko?

Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu)

I když byly tyto komunikace nosnými tématy už v roce 2012, současné vedení kraje je neposunulo v podstatě ani o krok dále. R43 (dnes D43) je prověřována mnoha studiemi, základním problémem je otázka jejího trasování v brněnské aglomeraci. Zde je věc na mrtvém bodě a ani kraj ani město Brno není dlouhodobě ochotno tuto zásadní otázku rozhodnout. Díky nerozhodnému postoji k trasování D43 nemá dosud kraj svůj územní plán (Zásady územního rozvoje JMK). Pokud budou Zásady územního rozvoje na poslední chvíli 5. 10. schváleny, bude to bez brněnské aglomerace a bez vyřešení trasování D43. Oproti tomu trasa R52 (dnes D52) na Vídeň je méně problematická. Zde by se mohlo v dohledné době stavět.

Sucho a povodně, témata z roku 2012 jsou stále aktuální. Výkyvy počasí s sebou nesou nebezpečí přívalových dešťů, je třeba budovat suché poldry a další opatření proti nekontrolovatelnému splavování vody z krajiny. Sucho, kterým je jižní Morava zasažena nejvíce ze všech krajů, je dnes již velkým tématem. Zde je třeba přikročit urychleně k opatřením, která povedou k daleko větší schopnosti zadržování vody v krajině (což souvisí zpátky k otázce přívalových dešťů a možných povodní).

Bohumil Šimek (ANO)

Jak si víte, tak tyto silnice jsou poměrně frekventované tahy, které měly ulehčit a urychlit dopravu na Hradec, do Vídně a pak spojení na Přerov. Momentálně je situace taková, že pokud nebudou schváleny zásady územního rozvoje, tak žádná z těchto staveb nebude zahájena, nebo dokončena. Jde o to, že kraj se pořád vymlouvá na všechny ostatní, ale svou práci neodvedl správně a teď se pokusí schválit opět nedopracované zásady územního rozvoje, které jim soud pravděpodobně opět zavrhne. Takže veškerá výstavba se posune o 6-8 let. Je to úplně zbytečné, pokud se dopracují zásady do finální detailní podoby, jak mají být, novým vedením kraje, pak bude zpoždění maximálně dva roky a může se stavět, takže není to ideální, ale momentálně ta nejlepší možnost.

Jinak pokud jde o sucho, je potřeba, aby se zabránilo škodám z povodní i dlouhotrvajících such. Situace v Brně ukázala, že je potřeba hlídat zdroje pitné vody, materiálově i energeticky využívat odpad, tak aby se jen nehromadil, ale byl dále využit. Veřejnost musí vědět, kde a jak mohou čerpat dotace na výměnu zdroje tepla, nízkoenergetická opatření a na další využívání nejen dešťové vody. Ve spojitosti s dopravou a stavbou různých obchvatů se zaměříme na zlepšení kvality ovzduší v příslušných lokalitách. Vypracujeme krajskou koncepci ochrany zdrojů pitné vody. Budeme prosazovat propojení jednotlivých vodohospodářských soustav v regionech kvůli zlepšení kvality pitné vody a nezávislosti obcí na jednom jejím zdroji. S tím je spojená modernizace a případně výstavba vodovodních, kanalizačních sítí i čistíren odpadních vod. Hlavní je mít smysluplné projekty na udržení vody v krajině. Mít metodiku pro povolování vsakování předčištěných odpadních vod. A dbát na zasakování dešťových vod na místě jejich vzniku. Zásadně se dá pomoct také složením plodin, teré se pěstují a také jakým způsobem se spravují zemědělské plochy.

Pokud nebudou schváleny zásady územního rozvoje, tak žádná z dopravních staveb nebude zahájena, nebo dokončena
Pokud nebudou schváleny zásady územního rozvoje, tak žádná z dopravních staveb nebude zahájena, nebo dokončena
.

Otakar Nečas (Koruna Česká)

Osobně považuji když ne za tragédii, tak za ostudu, že se dosud na pokračování dálnice směrem na Vídeň ani nekoplo. A to byl poměrně rychle postaven úsek do Pohořelic. V té době přešlapovala rakouská strana. Nyní jsou rakouský bagry před naší hranicí a my...........?????? stále u Pohořelic. Obdobně to vidím se severním obchvatem Brna směrem na Svitavy. Část byla postavena již za Hitlera, teď se již léta dohaduje, zda povede tak či o pár kilometrů vedle. Dle mých informací, jak znám a vnímám dopravní situaci od Otrokovic po Břeclav, je můj názor stejný jako v předchozích dvou případech. Po povodních se řada politiků zviditelňovala svými prohlášeními jak jim zabránit a ochránit krajinu. Něco se udělalo, většina však zůstala na papíře draze zaplacených studií či projektů a čas běží. Asi je to dobře, neboť lety projekty zastarají, budou potřeba znovu a draze obnovit.......hurááááá a můžou lidem zas slibovat. Se suchem je to obdobné.

Jiří Pernes (Moravané)

Já osobně podporuji urychlení výstavby přinejmenším R43, ale i dalších infrastrukturních staveb, které kraj zoufale potřebuje a díky jejichž absenci je dnes spousta silnic přetížených, což negativně ovlivňuje životní prostředí v daných lokalitách. Měli bychom se také jako společnost zabývat tím, jak měníme přírodu a jaký to má vliv právě na sucho a povodně. Určitě můžeme hodně věcí vyřešit stavbou dalších vodních děl, které nás zásobí před suchem a ochrání před povodněmi, ale jsem také zastánce takového přístupu, který bude respektovat cykly přírody a její zaběhnutý řád. Musíme na to jít s citem.

Existuje dnes nějaké téma v oblasti životního prostředí na úrovni kraje, které je podle Vás momentálně nejaktuálnější?

Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu)

Je to již zmíněné sucho. Podporujeme opatření na zadržení vody v krajině, výstavby rybníků, tůní a mokřadů. K tomu je třeba zjednodušení možnosti získání finanční podpory pro tyto aktivity. Je třeba pokračovat v práci na krajském generelu, který je zaměřen na dopady sucha na jižní Moravu v oblasti zemědělství, vinařství a ovocnářství.

Bohumil Šimek (ANO)

Aktuální jsou stále sucho, znečištěné ovzduší, které velmi úzce souvisí se ZÚR, doprava, která životní prostředí zatěžuje.

Otakar Nečas (Koruna Česká)

Jsme opět u dopravy - obchvaty měst a obcí.

Jiří Pernes (Moravané)

Je to určitě schválení ZÚRK a to s ohledem na potřeby jak lidí tak přírody. Toto je ale spíš otázka kompetencí krajského zastupitelstva než Senátu.

Přijde Vám nějaké téma (ve vztahu k ŽP) v Jihomoravském kraji dosud neprávem opomíjené? Které? Nehodláte se mu třeba ve zvýšené míře věnovat?

Starostové pro Jižní Moravu chtějí věnovat obnově a údržbě drobných prvků v krajině.
Starostové pro Jižní Moravu chtějí věnovat obnově a údržbě drobných prvků v krajině.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu)

Čemu je třeba se věnovat je mimo jiné podpora obnovy a údržby i těch drobných prvků v krajině, které má každá obec na svém území. Jsou to často sice malé, ale přesto významné krajinné prvky a lokality. A přestože mají pro danou obec podstatný význam, jejich stav je často velmi neutěšený.

Bohumil Šimek (ANO)

Velmi málo se řeší nakládání s odpady, ilegální skládkování, ekologické zátěže, brownfieldy a ochrana zdrojů podzemních vod. Bylo by dobré, kdyby se v rámci kraje více prosazovala čistá mobilita ve městech a rozšířil se počet plnicích a nabíjecích stanovišť. Otevřít dostupná data z oblasti ŽP veřejnosti a za použití moderních technologií monitorovat aktuální stav ŽP.

Otakar Nečas (Koruna Česká)

Udržení vody v krajině, jsem pro meze, remízky, větrolamy atp. Hned za hranicemi s naším jižním sousedem je stejná krajina, ale vypadá docela jinak. Střídání plodin na menších polích. Nejsem vzděláním zemědělec, nicméně selský rozum mně říká, že lán pole od Břeclavi po Mikulov asi to pravý ořechový nebude.

Jiří Pernes (Moravané)

Podle mého názoru je to téma zeleně v našich městech. Sice už jsme se od dob minulého režimu dost posunuli kupředu, ale myslím, že cyklostezek, parků a lokalit pro rodiny s dětmi můžeme v budoucnu otevřít ještě více. Vše samozřejmě v rovnováze s aktuálními potřebami dopravní infrastruktury a potřebami přírody. Ne násilným a nesmyslným uzavíráním prostor před Hlavním nádražím pro auta nebo prohlašováním tak důležitých komunikací, jako je Štefánikova ulice v Brně, za zóny pro cyklisty a pěší, ale zodpovědným a promyšleným přístupem.

V rámci svého volebního programu jistě řešíte celou řadu témat a okruhů. Dalo by se říct, jakou prioritu pro Vás má problematika životního prostředí?

Martin Maleček (Starostové pro Jižní Moravu)

Nedá se říct, že by některá souhrnná témata měla pro nás větší důležitost než jiná. Celý náš program je postaven na dosažení potřebné kvality života v kraji a otázka životního prostředí patří neodmyslitelně ke kvalitnímu životu. V rámci našeho programu jsme formulovali volební sedmero, prioritou číslo 5 (ne však v pořadí důležitosti) je “ Čistý vzduch, průzračná voda, zdravé jídlo z regionu, úrodná krajina”.

Bohumil Šimek (ANO)

Životní prostředí se prolíná hned s několika dalšími body programu např. s dopravou, zdravotnictvím, sociálními službami a školstvím, takže jedna z priorit to je určitě.

Jiří Pernes (Moravané)

Věnuji se spíše svobodě podnikání, svobodě slova a jako akademik a vědec také vzdělávání. Zde bych rád řekl, že určitě z hlediska životního prostředí podpořím více vzdělávacích programu ve školách zaměřených na naši mladou generaci a jejich vztah k přírodě a ekologii. Musíme však zároveň vyučovat, jak pracovat s ekologickými aktivitami, jež budou v souladu s přirozeným rozvojem lidské společnosti a průmyslu, není totiž dobře, když některé pro společnost nezbytné dopravní, či průmyslové stavby jsou blokovány často až nesmyslnými požadavky některých organizací.

Otakar Nečas (Koruna Česká)

Odpovím článkem XIII. našeho programu: PŘÍRODA - Bůh svěřil celou Zemi se vším živým i neživým do rukou člověka a ten nese za jejich stav a osud plnou odpovědnost. V oblasti ochrany přírody by měl stát tvrdě postihovat podnikatele a výrobce, kteří ničí, poškozují a zamořují prostředí. Na druhou stranu by měl zvýhodňovat ty, kteří ve své činnosti ochranu přírody považují za samozřejmou. Sama represe či pozitivní motivace však nestačí. Nejdůležitější je výchova člověka od stádního, konzumního způsobu života k takovému životu, kdy je sám sobě, celé společnosti i všem budoucím odpovědný za důsledky své existence v přírodě.

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Radomír Dohnal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist