https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-na-vysocine-se-diskutuje-o-dukovanech-i-tezbe-uranu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Na Vysočině se diskutuje o Dukovanech i těžbě uranu

6.10.2016 07:21 | PRAHA (Ekolist.cz)
Když přijde na Dukovany, kritiku neuslyšíte
Když přijde na Dukovany, kritiku neuslyšíte
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Petr Adamek / Wikimedia Commons
V kraji Vysočina bylo letos podáno celkem 21 kandidátních listin a kromě politického sdružení Pro Vysočinu mezi nimi nechybí žádná ze stran, která se po vítězství v minulých volbách podílela na zisku mandátu. V roce 2012 získala nejvíce mandátů (17) ČSSD, (11) KSČM, KDU-ČSL (7) a ODS (5). Jen malá část z nich však do svého volebního programu přímo zahrnula řešení otázek životního prostředí. Což je vzhledem k přírodním dispozicím kraje Vysočina poněkud smutné.
 

Do území kraje s lesnatostí 30,5 % spadají dvě chráněné krajinné oblasti, tři přírodní památky a sedm přírodních rezervací spadajících do národní kategorie významu, 107 přírodních památek a 70 rezervací. Na Vysočině se nachází také 295 památných stromů a stromořadí a 81 lokalit, zařazených do sítě Natura 2000. Výrazným specifikem kraje Vysočina, v němž žije něco málo přes půl milionu obyvatel, je jeho rozdrobená sídelní struktura s celkem 704 obcemi a tradičně silné postavení zemědělské výroby; obec na Vysočině má průměrně 731 obyvatel, což je prakticky nejméně ze všech krajů České republiky.

Proto nepřekvapí, že právě doprava a zemědělství patří k hlavním tématům, jež programy kandidujících stran a koalic zdůrazňují. Společným, či spíše frekventovaným tématem zveřejněných volebních programů je obnova zanedbaných silnic 2. a 3. třídy, podpora místní zemědělské výroby a zachování zdravého životního prostředí v kraji. Diskutovaným tématem je pak dostavba jaderné elektrárny Dukovany. V rámci ní pak jednotlivé strany zastávají výrazně protichůdné postoje. Mezi horká témata v oblasti životního prostředí se v posledních čtyřech letech také zařadilo obnovení těžby uranu, či snaha o budování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

K relativně čerstvým tématům se pak zařadila likvidace rozsáhlé ekologické zátěže v Křižanově, spojená s velkou nejistotou obyvatel o osud zasaženého území.

Zemědělství na Vysočině pořád táhne

„Naše stanovisko je konzistentní a podporu zemědělské výroby považujeme za jednu ze základních rozvojových aktivit kraje, který je ve své podstatě krajem venkovským s malými obcemi a členitým terénem," říká Lukáš Vlček z Koalice Starostové pro Vysočinu.
„Naše stanovisko je konzistentní a podporu zemědělské výroby považujeme za jednu ze základních rozvojových aktivit kraje, který je ve své podstatě krajem venkovským s malými obcemi a členitým terénem," říká Lukáš Vlček z Koalice Starostové pro Vysočinu.
Foto | Hustoles / Wikimedia Commons

Krajským volbám na Vysočině v roce 2012 dominovalo téma vhodného nastavení podpory zemědělské výroby. A nejinak je tomu letos. Koalice Starostové pro Vysočinu (sdružující SNK ED a STAN) jde do voleb s heslem: „Každý kout Vysočiny je pro nás středem zájmu" a nasadila jako lídra Ing. Lukáše Vlčka. I on považuje zemědělství za základní kámen prosperity a klíčového zaměstnavatele Vysočiny. „Naše stanovisko je konzistentní a podporu zemědělské výroby považujeme za jednu ze základních rozvojových aktivit kraje, který je ve své podstatě krajem venkovským s malými obcemi a členitým terénem.“ V tom se shodne s Karlem Janouškem, lídrem hnutí Starostové pro občany: „Naše hnutí podporuje tradiční zemědělskou výrobu, která vždy patřila na Vysočinu pěstování obilí a brambor. Samozřejmě, že se družstva a soukromý zemědělci chovají tržně a kukuřice a řepka je pro ně dnes velmi lukrativní. Tady ale musí být podpora, jak od kraje, tak hlavně od státu.“

Vedoucím kandidátem KSČM do krajských voleb v Kraji Vysočina je Milan Plodík. Podle něj je podpora komplexních řešení agrární politiky prioritou. Jeho strana, která si na Vysočině razí cestu heslem „Zdravá a krásná krajina není samozřejmostí“ hodlá plně podporovat zemědělství i agroturistiku. Zdeněk Geist z ODS se staví za ochranu zemědělského půdního fondu a jeho zachování pro zemědělskou činnost. „A průmyslovou výrobu bychom chtěli prioritně směřovat do tzv. brownfields.“ Podstatně kritičtěji se k situaci v zemědělství na Vysočině vyjadřuje MUDr. Jiří Běhounek, lídr za ČSSD: „Za poslední čtyři roky podmínky pro fungování zemědělských podniků doznaly zásadních změn, bohužel negativních. Díky nerovným dotačním podmínkám nemohou naši zemědělci konkurovat silným zemědělským zemím EU. Nízké výkupní ceny mléka i vepřového masa negativně ovlivňují fungování zemědělských podniků a jsou hrozbou nejen pro zaměstnanost venkova, ale i o péči o krajinu a vodu v ní.“ Bez intervence států se prý zemědělci nebudou moci s takovou situací sami vypořádat.

A když přijde na Dukovany?

Kritiku neuslyšíte. „Rozhodně podporujeme výstavbu nového bloku JE Dukovany,“ říká ČSSD. Vidí v ní významnou socio-ekonomickou součást regionu. S dostavbou souhlasí i Ing. Josef Kott z ANO. Podporu plánům dostavby vyjadřují i Starostové pro Vysočinu: „Jadernou energii považujeme za jednu z nejčistších energií, která je k životnímu prostředí velmi citlivá.“ A co na to Starostové pro občany? „Náš postoj k dostavbě 5 bloku JE Dukovany je kladný, případné postupné utlumení a ukončení činnosti JE Dukovany by bylo katastrofou pro Třebíčsko, po stránce sociální – zaměstnanosti.“ A KSČM? „Prosazujeme rozvoj jaderné energetiky za předpokladu její bezpečné výroby.“ Komunisté by na Vysočině podporovali i alternativní zdroje energie, ale za předpokladu, že nebudou znehodnocovat krajinu.

I Vysočina je jedním z vytipovaných míst, kde by mohlo vzniknout úložiště jaderného odpadu
I Vysočina je jedním z vytipovaných míst, kde by mohlo vzniknout úložiště jaderného odpadu
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | SÚRAO

A co když vám tady vyroste úložiště?

KSČM by si počkalo na vyjádření občanů: „Nesouhlasíme s vybudováním trvalého úložiště jaderného odpadu na území kraje bez kladného vyjádření obcí, které by tím byly bezprostředně zasaženy.“ V ČSSD krčí rameny: „Řešení hlubinného úložiště i těžba uranu patří ke strategickým rozhodnutím státu, které kraj nemůže ovlivnit.“ Proti by nebyl ani Lukáš Vlček (Starostové pro Vysočinu): „Kraj Vysočina historicky "žije" s radonem v regionech Třebíčska i Žďárska celé generace. Již dnes je na území kraje překladiště radioaktivního odpadu, které je se všemi bezpečnostními opatřeními uloženo nad zemí. Hlubinné úložiště považujeme za maximálně bezpečné, což je základní premisa pro hledání vhodné lokality. Pokud jde o těžbu uranu, jde v první řadě o její o ekonomické vyhodnocení. Podíváme-li se do krajiny, fotovoltaické elektrárny hyzdí krajinu celé ČR, energie z nich je velmi draze zaplacena a budoucí generace budou mít velký problém s jejich případnou obnovou či likvidací i cenou. V tomto kontextu je naše podpora jádru jednoznačná.“

Karel Janoušek (Starostové pro obce) je trochu váhavější. Vidí totiž, že výstavba hlubinného úložiště je potřeba. „Samozřejmě s vyhlídkou desetiletí, ale pokud dnes občané a obce využívají výhody JE, tak musí přijmout i případné rozhodnutí k uložení vyhořelého paliva.“ Případnou těžbu uranu v okolí Brzkova už odmítá. „Přinesla citelné negativní sociální dopady na životy zdejších obyvatel.“ Zdeněk Geist (ODS) tvrdí, že: „V otázce úložiště radioaktivního odpadu odmítáme jednostranné zúžení zkoumaných lokalit pouze na Vysočinu a jsme pro pokračování průzkumu ve všech sedmi místech v ČR. Stejně tak podporujeme zapojení dotčených obcí do celého procesu a předpokládáme, že bez jejich souhlasu s umístěním úložiště nebude rozhodnutí o jeho umístění přijato.“  Ostatně, ODS toto téma považuje za nejaktuálnější, stejně jako dále zvažovanou těžbu uranu v Brzkově. To v ANO o případné těžbě uranu nic konkrétního neví: „Ohledně těžby uranu zatím neznám žádnou relevantní studii,“ říká Ing. Josef Kott.

Kraj Vysočina historicky "žije" s radonem v regionech Třebíčska i Žďárska celé generace
Kraj Vysočina historicky "žije" s radonem v regionech Třebíčska i Žďárska celé generace

Nejaktuálnější téma ŽP na Vysočině?

Bezkonkurenčně sucho, které uvedli na prvním místě všichni dotázaní volební kandidáti. V možném řešení se ale rozchází. ODS by vsadila na navýšení finanční podpory do výstavby vodovodů, kanalizací a čištění odpadních vod, a dále do zakládání a údržby rybníků a vodních ploch.  Starostové pro Vysočinu by se soustředili na podporu infrastruktury pitné vody, s páteřní úlohou velkých nádrží. Starostové pro občany chtějí vodu v krajině zachycovat pomocí dotací. Za ně by chtěli opravit vodní toky, říčky, rybníky, případně budovat nové, modernizovat stávající vodní nádrže a přehrady. Kvalitní zásobování Prahy z Želivky a Brna z Víru považují za zásadní i lidé v ANO. Jiří Běhounek z ČSSD vidí v suchu významné ohrožení, byť na Vysočině nepovažuje situaci za až tak vážnou: „Kromě sucha krajinu a lesy v ní ohrožuje i přemnožený kůrovec. Boj proti němu není zrovna snadný.“

Jak si vysoko si stojí ochrana ŽP?

Politické strany, které usilují o úspěch v říjnových volbách, řeší v rámci svých programů široké spektrum témat. Někdy se ale v jednotlivých okruzích a pilířích téma ochrany přírody a životního prostředí trochu ztrácí. Jakou prioritu tedy pro ně má? Vlček z koalice Starostové pro Vysočinu říká, že celá problematika je „jednou z hlavních priorit strany“. „Vysočinu chceme rozvíjet jako místo pro život, ve kterém najdou domov její obyvatelé a která se stane příjemným místem pro její návštěvníky. Kvalitu životního prostředí na Vysočině musíme vnímat jako vzácný dar, který není samozřejmostí a o nějž musíme důsledně pečovat.“ Významným předmětem je i pro Karla Janouška ze Starostové pro občany.

Z KSČM dokonce zaznívá: „Naše úsilí budeme směřovat k ochraně největšího pokladu kraje – životního prostředí Vysočiny.“ To MUDr. Jiří Běhounek (ČSSD) už takový zápal nejeví: „Pro čisté životní prostředí je synonymum Vysočina, avšak neznamená to, že bychom tuto oblast zvláště akcentovali.“ Bez bližších podrobností uvádí Ing. Josef Kott z ANO: „Ano, Problematika životního prostředí patří mezi priority našeho volebního programu.“ Zdeněk Geist (ODS) tvrdí konkrétněji, že zdravé životní prostředí je jedním z faktorů rozhodujících o tom, zda žít a zakládat rodinu na Vysočině a také z tohoto hlediska k němu má být z úrovně Kraje přistupováno.  

Kampaň politické strany ODS, na Vysočině pod heslem „Jasná pravidla, zodpovědná řešení“ s životním prostředím alespoň programově počítá. Minimálně pokud jde o zachování přírodních a kulturních hodnot kraje. Také vidí své poslání v podpoře úsporných zelených opatření a využívání obnovitelných zdrojů. Trochu nečekaně pak v této souvislosti uvádí podporu prodloužení provozu Jaderné elektrárny Dukovany, a také to, že se aktivně zapojí do veřejné diskuse o výstavbě nového jaderného zdroje. Za prioritní pak považuje takové využívání zemědělské půdy, které bude vycházet z finanční, sociální a environmentální logiky, ať už to v tomto spojení znamená cokoliv.

Špatný stav dopravní infrastruktury na Vysočině trápí i kandidáty napříč stranami
Špatný stav dopravní infrastruktury na Vysočině trápí i kandidáty napříč stranami
Foto | che / Wikimedia Commons

Vítěz minulých krajských voleb, strana ČSSD, téma ŽP programově prakticky nezmiňuje. Jejich volební lídr a stávající hejtman, MUDr. Jiří Běhounek jen volá po pravidelné údržbě silnic nižší třídy, devastovaných tuhými zimami.

Špatný stav dopravní infrastruktury na Vysočině trápí i kandidáty politické strany ANO, ale do svého programu jako čtvrtý bod pořadí zařazují i problematiku životního prostředí. Mluví o koncepci „boje se suchem a povodněmi“ a také o podpoře výstavby vodních nádrží na zadržování dešťových vod. Zmiňují také odbahňování rybníků, vytváření zatravňovacích pásů, rozdělování krajiny remízky, mezemi. Konkrétní lokace ale neuvádí, stejně jako v případě „informování občanů o nových trendech nakládání s odpady“ a možnostech vytěžení stávajících skládek.

To KSČM, strana, která v krajských volbách v roce 2012 získala 11 zastupitelských postů, problematiku ŽP vůbec neřeší. Ve volebním programu pro léta 2013 – 2017 uvádí podporu železniční dopravy coby prvku nejméně narušujícího ŽP, a volají po „provedení zásadních systémových změn na úrovni správy v oblasti životního prostředí“, ale bez bližších souvislostí. Lídrem strany je letos agronom Milan Plodík.

„Žijeme Vysočinou“ je název koalice politických seskupení TOP 09 (S podporou starostů) a Strany Zelených. Kvalitní životní prostředí zařazují na třetí místo z celkem devíti tematických bloků svého programu. Kromě volně formulované podpory ochrany typického krajinného rázu Vysočiny před živelnou zástavbou, zachování průchodnosti krajiny, ochrany vodních zdrojů, alejí a půdy ale velmi jasně vystupují proti s vybudování úložiště jaderného odpadu a zahájení nové těžby uranu na Vysočině. Lídr strany, Libor Honzárek, k celému programu dodává: „Chtěl bych především zlepšit komunikaci kraje s obcemi. Myslím, že si obyvatelé našeho kraje zaslouží kvalitní silnice.“ V minulých krajských volbách nezískala ani jedna ze stran této koalice dostatečný počet hlasů pro zisk mandátu.

To lídr krajské kandidátky politické strany KDU-ČSL, Ing. Jaromír Kalina, vychází z lepší startovní pozice. Jeho strana skončila v minulých volbách třetí, a snad proto si za své motto zvolil: „Nemáme to na salámu!“ Za silnou stránku kraje považuje, že Vysočina je energeticky bohatá krajina – od pramenů čisté vody přes lesy a pole i pastviny až po zásoby uranu a jadernou elektrárnu Dukovany. „To vše musí kraj na rozdíl od větrné a solární energie rozumně podporovat, samozřejmě s potlačením všech rizik.“ Jinak program strany přímo pojem životního prostředí nevyzvedává.

Koalice Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura Vysočina – SPD vybrala za svého lídra předsedu hnutí SPO a senátora Jana Velebu. Strana práv občanů volá po zachování spolurozhodovacího postavení krajů a obcí ve vyhlašování národních parků a jejich bezzásahových území. A také po tom, že uznání ochrany vodních zdrojů a vodohospodářská funkce lesů je významnější, než jsou zájmy dogmatické ochrany přírody. To vše by provedla prostřednictvím novelizace Zákona o ochraně přírody a krajiny. Jinak se volební program s názvem „Pevné české kořeny“ zasazuje o zastavení zvyšování rozlohy "zvláště chráněných území“, tedy alespoň těch, kde je více či méně vylučováno hospodářské využití. Rádi by také zastavili růst veřejných financí na ochranu přírody.

Lídr krajské kandidátky KDU-ČSL, Jaromír Kalina, považuje za silnou stránku kraje energeticky bohatou krajinu – od pramenů čisté vody přes lesy a pole i pastviny až po zásoby uranu a jadernou elektrárnu Dukovany
Lídr krajské kandidátky KDU-ČSL, Jaromír Kalina, považuje za silnou stránku kraje energeticky bohatou krajinu – od pramenů čisté vody přes lesy a pole i pastviny až po zásoby uranu a jadernou elektrárnu Dukovany
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz

Otázku „Jaké regiony a krajinu přenecháme našim potomkům? Buďme šetrní.“ si v úvodu svého celorepublikového programu kladou zástupci koalice Starostové pro Vysočinu (STAN + SNK Evropští demokraté). Na webových stránkách příslušné koalice je napsáno, že konkrétní krajské volební programy si krajské organizace tvoří samy, leč bez odkazu na konkrétní program.

Starostové pro občany v programu sází na živý a zdravý venkov, sloučení a společné prosazování zájmů cestovního ruchu a turistiky v kraji. Také se vymezují proti plánované těžbě uranu v lokalitě Brzkov na Přibyslavsku, nevhodnému využívání zemědělské půdy a drancování přírody a přírodních zdrojů.

Úsvit NK spolu s Blokem proti islamizaci v kraji Vysočina nasadil jako svého lídra krajských voleb Mgr. Janu Borkovcovou, která chce: „Společným úsilím udělat z našeho kraje znovu skvělé místo pro život.“ Problematice ŽP na úrovni kraje se strana programově nevěnuje, v celorepublikovém plánu figuruje jen pojem „ochrana české krajiny, podpora historických tradic a cestovního ruchu“.

Ani Piráti, kteří při minulých volbách spolupracovali se Stranou Zelených, se k životnímu prostředí letos nevyjadřují. Ještě loni se Piráti okrajově věnovali tématu zemědělství na Vysočině, aktuální program strany pro letošní volby je ale zatím nedohledatelný.

Podstatně více prostoru pak tématu věnuje politická strana Změna pro Vysočinu. Pod heslem „V souladu s přírodou“ hodlá zacílit na podporu regionálních zemědělských produktů, včelařství a myslivosti a také ochranou krajiny kvalitnějším a k přírodě šetrnějším zemědělským a lesnickým hospodařením. Lídrem strany je Ing. Zdeněk Kopecký.

Svobodní na Vysočině soudí, že by většina obcí měla být řízena přímo občany, nikoliv úředníky z kraje. Krom toho se ale lídr strany, Josef Fendrych, ke krajině kolem nás nevyjádřil.

Politická strana DSSS získala ve volbách v roce 2012 na Vysočině 0,73 % všech hlasů. Jejím lídrem letos bude Ing. Libor Votava, živnostník z Puklice. V programových tezích a bodech této strany problematika životního prostředí nefiguruje. V podobném duchu se k tématu životního prostředí staví politická strana Národní demokracie. „Tyto volby totiž nebudou o krajských tématech, ale hlavně o bezpečnosti země,“ soudí jednička kandidátky, Zdeněk Sedláček. Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK nasadila na Vysočině do krajských voleb jen tři kandidáty, lídrem je Patrik Smutný. Téma ŽP zde strana vůbec programově neřeší. Stejně tak si počíná i monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, tedy Koruna Česká. Kandidovat za ni letos bude Jindřich Holub.

Za politickou stranu Moravané nastupuje na první pozici lesní inženýr, Ing. Antonín Mičán. Ani jeho strana se k problematice ŽP přímo nevyjadřuje, stejně jako politická strana Soukromníci. Ti se na Vysočině budou podílet na volbách samostatnou kandidátní listinou. Koalice čtyř politických subjektů, Strany zdravého rozumu, České strany národně sociální, České strany národně socialistické a Demokratické strana zelených vstoupí do voleb pod společným názvem NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI, se čtyřmi kandidáty. I když, jak píší, jim není lhostejný osud naší země, problematiku životního prostředí do svého programu nezařazují. Politická strana Volte Pravý blok řeší otázky ŽP jen okrajově, a to na celorepublikové úrovni.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ANO 2011program kandidáti
ČSSD- kandidáti
Dělnická strana sociální spravedlnosti program -
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanůprogram -
KSČMprogram -
Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska)program -
KDU-ČSLprogram kandidáti
Moravané- -
Národní demokracie- -
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI- -
ODSprogram kandidáti
Piráti- -
Soukromníci- -
SPR-RSČ- kandidáti
Starostové pro občany programkandidáti
Starostové pro Vysočinu- kandidáti
Svobodní- -
Úsvit s Blokem proti islamizaci- -
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NETprogram -
Změna pro Vysočinuprogram kandidáti
Žijeme Vysočinouprogram kandidáti

Chcete se podívat, co strany slibovaly v krajských volbách v roce 2012?

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Radomír Dohnal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist