https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-kraj-vysocina
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Kraj Vysočina

27.9.2012 01:25 | PRAHA (Ekolist.cz)
ČSSD zmiňuje ve svém volebním programu likvidaci skládky nebezpečného odpadu v Požďátkách jako jeden z úspěchů ekologické politiky
ČSSD zmiňuje ve svém volebním programu likvidaci skládky nebezpečného odpadu v Požďátkách jako jeden z úspěchů ekologické politiky
Na Vysočině se o hlasy voličů v krajských volbách uchází celkem osmnáct stran a koalic. Společným tématem zveřejněných volebních programů je obnova zanedbaných silnic 2. a 3. třídy, podpora místní zemědělské výroby a zachování zdravého životního prostředí v kraji. Opomenuta však nezůstává ani plánovaná dostavba pátého bloku JE Dukovany, kterou s výjimkou jedné podporují všechny kandidující strany.
 

Krajské volby před čtyřmi lety zcela ovládla Česká strana sociálně demokratická, která posléze s podporou zastupitelů za KSČM utvořila jednobarevnou krajskou vládu. Kromě těchto dvou stran překročili pětiprocentní hranici již jen občanští demokraté a lidovci. Specifikem Kraje Vysočina, v němž žije něco málo přes půl milionu obyvatel, je jeho rozdrobená sídelní struktura s celkem 704 obcemi a tradičně silné postavení zemědělské výroby; obec na Vysočině má průměrně 731 obyvatel, což je nejméně ze všech krajů České republiky. Proto nepřekvapí, že právě doprava a zemědělství patří k hlavním tématům, jež programy kandidujících stran a koalic zdůrazňují.

Dosud vládnoucí ČSSD upozorňuje ve svém volebním programu nejprve na úspěchy, kterých v oblasti ochrany životního prostředí dle vlastního hodnocení dosáhla. Konkrétně připomíná likvidaci skládky nebezpečného odpadu v Požďátkách, ochranu krajinného rázu před výstavbou větrných elektráren, snižování energetické náročnosti budov, zahájení celokrajského monitoringu ovzduší, záchranu stanice pro handicapované živočichy v Pavlově, přípravu Integrovaného systému nakládání s odpady a ochranu alejí okolo silnic. V novém funkčním období by se pak sociální demokraté rádi zaměřili především na ochranu ovzduší a snižování emisí, realizaci protipovodňových opatření a revitalizaci vodních toků, dostavbu a modernizaci vodovodních a kanalizačních soustav v jednotlivých obcích, ochranu zdrojů pitné vody se zvláštním zřetelem k nádržím Vír a Želivka a vybudování Integrovaného systému nakládání s odpady. Podpory ze strany ČSSD by se dočkaly i projekty bioplynových stanic, kompostáren či kotelen na biomasu, navázané na místní zemědělskou výrobu, i rozvoj již realizovaných činností v rámci místní Agendy 21.

Úsporná zelená opatření

Pro opoziční ODS je velkým tématem volebního program dopravní situace v kraji. V této oblasti by se chtěla věnovat především dokončení páteřní sítě silnic, budování obchvatů měst a omezování zátěže jednotlivých obcí z průjezdu kamionové dopravy. Občanští demokraté dále hodlají podporovat regionální zemědělskou výrobu, výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace v menších obcích a chránit zdroje pitné vody. Opatření navrhovaná v oblasti ochrany životního prostředí jsou spíše skromná a vymezují se negativně vůči dosavadní praxi. ODS tak nepodpoří výstavbu fotovoltaických a větrných elektráren, „úsporná zelená opatření“ chce „prosazovat podle finanční logiky, nikoliv podle zájmů aktivistů“ a podpory by se dostalo jen „přiměřené“ environmentální výchově „v oblasti třídění odpadu a šetrného využívání přírodních zdrojů“. Pozitivně se pak strana staví k dalšímu rozvoji kompostování v kraji.

Mimořádnou důležitost přikládá KSČM péči o kvalitu a dostatečné zásoby pitné vody včetně podpory budování čističek odpadních vod
Mimořádnou důležitost přikládá KSČM péči o kvalitu a dostatečné zásoby pitné vody včetně podpory budování čističek odpadních vod
Foto | CzechR / Flickr

K tradičním hodnotám se hlásící kandidáti KDU-ČSL kladou ve svém programu velký důraz na zachování krajinného rázu a půdního fondu Vysočiny. Kromě toho hodlají prosazovat „rozvoj bezpečných, spolehlivých, ekonomicky výhodných a ekologicky šetrných zdrojů výroby elektrické energie“, bránit podle nich nekoncepčnímu omezování regionální železnice, zasazovat se o budování obchvatů měst i „účelných cyklostezek“. V návaznosti na podporu místní zemědělské produkce nechybí mezi jejich programovými prioritami ani podpora agroturistiky.

Také Komunistická strana Čech a Moravy představila spíše bodový volební program, v jehož rámci se však poctivě věnuje i problematice související s ochranou životního prostředí. Komunisté chtějí podporovat třídění odpadů, a to jak na straně původců, tak zpracovatelů. Staví se za „alternativní zdroje energie, které neznehodnocují krajinu Vysočiny“ a nepřipouštějí vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu na území kraje bez kladného vyjádření dotčených obcí. Mimořádnou důležitost rovněž přikládají péči o kvalitu a dostatečné zásoby pitné vody včetně podpory budování čističek odpadních vod. KSČM hodlá také podporovat stávající chráněné přírodní oblasti a nebrání se ani jejich případnému rozšiřování. O důležitosti, kterou strana přikládá oblasti ochrany životního prostředí, snad svědčí následující věta z jejich volebního programu: „Veškerá opatření směřující k ekonomickému růstu, k řešení dopravní a energetické situace regionu, požadujeme provádět s ohledem na ochranu životního prostředí.“

Rozvoj krajiny a ekosystému

Volební uskupení TOP 09 a Starostové pro Vysočinu nabízí ve svém volebním programu z oblasti životního prostředí spíše porůznu roztroušená témata. Jeho kandidáti se plánují zasadit o rozšíření zdejších chráněných krajinných oblastí a ochranu zdrojů pitné vody. Dále hodlají podpořit „spolky zajišťující trvale udržitelný rozvoj krajiny a ekosystému“, rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras, budování čističek odpadních vod a kanalizací a minimalizovat ukládání odpadů na skládkách. Důsledně chtějí dbát na ochranu zemědělského půdního fondu, především před všemi formami eroze, a za účelem protipovodňových opatření podporují další budování rybníků a poldrů. Rozvoje by se měly dočkat i „ekologicky šetrné obnovitelné zdroje energie“ a pomocnou ruku by kandidáti nabídli obcím při jednání o umístění trvalého úložiště jaderného odpadu.

Stavbu dalšího bloku v JE Dukovany nebo úložiště jaderného odpadu striktně odmítá jen Straba zelených
Stavbu dalšího bloku v JE Dukovany nebo úložiště jaderného odpadu striktně odmítá jen Straba zelených
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Petr Adamek / Wikimedia Commons

Toto úložiště na území kraje, jakož i stavbu dalšího bloku v JE Dukovany, striktně odmítá jediná kandidující strana, totiž Strana zelených. Kromě toho se její kandidáti ve volebním programu zavazují podporovat místní výrobky a trhy a úsporné a ekologicky šetrné technologie a inovace. Podporovat chtějí tedy spíše obnovitelné zdroje energie: fotovoltaiku na střechách, zemědělské bioplynové stanice nebo kotelny na biomasu v obcích, které nejsou plynofikovány. Chránit chtějí především krajinný ráz Vysočiny, aleje podél silnic i volnou krajinu a půdu před živelnou zástavbou. Usilují o snížení produkce odpadů, větší míru jejich recyklace a budování regionálních třídíren. Nesouhlasí naopak s výstavbou krajské spalovny. V resortu dopravy se hodlají zasadit za zachování stávajících železničních tratí a zlepšení systému veřejné dopravy v kraji a to včetně rozvoje sítě tras a stezek pro pěší a cyklisty.

Na podporu lokální zemědělské výroby se zaměřila i Strana práv občanů, která má díky svému čestnému předsedovi Miloši Zemanovi na Vysočině dobrou voličskou základu. Její volební program obsahuje i poměrně originální návrhy. Zemanovci totiž chtějí zvýšit místní zelinářskou produkci budováním foliovníků, které by byly vytápěny odpadním teplem z JE Dukovany nebo centrální spalovny odpadů. Síť lokální výroby a spotřeby by měla fungovat například navázáním producentů obilí na místní malé mlýny a pekárny či jiné zpracovatele rostlinné produkce. Strana v kraji dále preferuje budování rybníků a dalších vodních nádrží, výstavbu centrální spalovny odpadů a nabízí podporu obcím při jednání o trvalém úložišti jaderného odpadu.

Výstavba rybníků a nádrží

Další levicová strana, NS LEV 21, zdůrazňuje ve svém volebním programu, že pod jejím vedením by i samotný krajský úřad začal fungovat daleko ekologičtěji. Konkrétně slibuje pořídit pro potřeby kraje vozidla s pohonem na zemní plyn, více třídit, recyklovat, používat ekologicky šetrné výrobky a zavést systém environmentálního řízení (EMS). Tato strana rovněž podporuje výstavbu rybníků a vodních nádrží určených k zadržování vody v dobách sucha i zabránění lokálním povodním při přívalových deštích. Program národních socialistů počítá také s podporou ekologické veřejné dopravy, například zvýhodněním jízdného na lokálních železničních tratích, a snahou omezovat podíl biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládkách. V oblasti nakládání s odpady se pak přímo zavazuje, že nedopustí „opakování kauzy skládka nebezpečných odpadů Požďátky“, kterou považuje za důsledek selhání krajských orgánů ochrany životního prostředí.

Volební sdružení Pro Vysočinu je složeno z kandidátů strany SNK ED a nezávislých kandidátů. Jeho členové dle volebního programu usilují především o „zapojování veřejnosti do řešení problémů spojených s životním prostředím“, uplatňování zásad místní Agendy 21, podporu „energetických úspor a reálných obnovitelných zdrojů energií“ nebo o hledání možností zpracování bioodpadů. Rádi by také spolupracovali s organizacemi a institucemi, které se primárně výchovou a osvětou k ochraně a péči o životní prostředí zabývají, a podporovali projekt Zdravý kraj Vysočina i regionální ekologické zemědělství. Prioritou je pro ně rovněž ochrana povrchových a podzemních vod i zmírňování eroze. V oblasti čištění odpadních vod v menších sídlech pak slibují hledat kromě obvyklých i „netradiční postupy“.

Česká strana národně sociální - o krajských volbách nemá podrobnější informace

Česká pirátská stranavolební program, kandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program, kandidáti

Dělnická strana sociální spravedlnosti - o krajských volbách nemá podrobnější informace

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program, kandidáti

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidovávolební program, kandidáti.

Moravané – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Národní socialisté – levice 21. stoletívolební program (ve formátu PDF), kandidáti (ve formátu PDF)

Občanská demokratická stranavolební program (ve formátu PDF), kandidáti

Pro Vysočinu (SNK ED a Nestraníci ) – volební program, kandidáti

Starostové pro občanyvolební program, kandidáti

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana soukromníků České republiky – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana svobodných občanůvolební program, kandidáti

Strana zelenýchvolební program, kandidáti

SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové pro VYSOČINU - o krajských volbách nemá podrobnější informace

TOP 09 a Starostové pro Vysočinuvolební program, kandidáti

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 23. 9. 2012.


reklama

 
Ondřej Hudeček

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist