https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ctenarske-hlasovani-o-ropaka-rok-2019
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Čtenářské hlasování o Ropáka 2019

22.6.2020 08:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | Děti Země
Čtenáři Ekolistu mají možnost hlasovat ve čtenářském hlasování o Ropáka 2019, kterou vyhlašují Děti Země - Brno. Anketa o antiekologický čin Ropák má letos 28. ročník a společně s ní probíhá i anketa Zelená perla o antiekologický výrok, která je o tři roky mladší, takže se letos vybírá již pětadvacatá "perla". Do užšího výběru se dostalo dvanáct osobností, které se nějakým způsobem přičinily o horší životní prostředí. Ve čtenářské anketě je možné hlasovat do pátku 26. června 2020 do 11 hodin. Výsledky budou následně zveřejněny spolu s výsledkem hlasování nezávislé komise na tiskové konferenci v Brně.
 

Níže je přehled všech nominovaných kandidátů a kandidátek i s detailními důvody nominace. Hlasovat pro "svého" Ropáka 2019 je pak možné pod článkem.

Anketa o titul Ropák roku původně vznikla z recese. Jejím cílem je poukázat na konkrétní činy a osoby, "které by svým záměrem, rozhodnutím či prosazením konkrétní stavby mohly způsobit, či již způsobily, poškození životního prostředí nebo přírody za uplynulý rok".

Zdroj | Pixabay

Jozef Banetka, jednatel společnosti CAUDETE s. r. o. – Jihomoravský kraj

- za odpovědnost při neoznámení znečišťování ovzduší drcením suti v areálu zemědělského družstva v Mikulově, které v červenci 2019 navíc probíhalo za vysoké prašnosti, takže společnost dostala od České inspekce životního prostředí pokutu ve výši 200 tisíc korun, přičemž šlo již o třetí pokutu, neboť za nesprávné skladování materiálu k recyklaci v Břeclavi – Poštorné a za nepovolené drcení suti v Rakvicích dostala společnost v červnu 2015 pokutu 100 tisíc korun a za neoznámení a nesprávné drcení suti v Chudčicích dostala v listopadu 2017 pokutu ve výši 80 tisíc korun, tzn. při svém podnikání opakovaně a účelově na území Jihomoravského kraje porušuje zákon.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | twitter.com

Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Poslanecké sněmovny (nestr. za hnutí ANO) – Česká republika

- za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona na základě memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Hospodářskou komorou ČR, takže se tato silná a vlivná zájmová skupina podílela nejen na vypracování věcného záměru zákona, který v červnu 2019 schválila vláda (přestože téměř stovka akademiků v dubnu 2019 takovou přípravu kritizovala), ale také na paragrafovém znění zákona, které bylo k připomínkování předloženo již v listopadu 2019 (došlo téměř pět tisíc zásadních připomínek), čímž došlo k neprůhledné privatizaci legislativního procesu a návrh zákona snižuje efektivní účast veřejnosti a také důslednou ochranu různých veřejných zájmů (například tím, že specializovaným orgánům ochrany životního prostředí odnímá rozhodující pravomoci a svěřuje je stavebním úřadům), a to s cílem rychle a snadno vydat povolení ke stavbě; před zahájením přípravy zákona přitom neexistovala žádná přesvědčivá analýza o významných nedostatcích stávajícího zákona a také o skutečných příčinách značné délky povolovacích procesů.

Zdroj | Pixabay

RNDr. Tomáš Ehl, referent oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče Magistrátu města Přerova – Olomoucký kraj

- za vydání povolení ke kácení jednoho stromu (vrby) a keřů na ploše 2.631 m2 v trase dálnice D1-0136 Říkovice – Přerov v prosinci 2019, které v květnu 2020 v rámci přezkumného řízení zrušilo Ministerstvo životního prostředí společně s potvrzujícím rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje z března 2020, neboť nedošlo k řádnému vypořádání připomínek zúčastněného spolku, nebylo zřejmé, na základě jakých podkladů bylo rozhodováno, jakým způsobem došlo k funkčnímu a estetickému vyhodnocení kácených dřevin a chybělo uložení přiměřené náhradní výsadby dřevin za způsobenou ekologickou újmu, což představuje závažné porušení zákona oběma orgány ochrany přírody; Ředitelství silnic a dálnic ČR v červnu 2020 svou žádost o vydání povolení ke kácení raději stáhlo, takže řízení bylo zastaveno.

MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. – Jihomoravský kraj

- za zodpovědnost při předložení oznámení EIA v říjnu 2019 na změnu manipulačního řádu pro Vodní dílo Nové Mlýny, jenž by umožnil na střední a dolní nádrži zvýšení hladiny vody o 35 cm s cílem získat navíc 9 milionů m3 vody pro zavlažování 5 tisíc hektarů vinic a sadů a usychající lužní lesy na území Soutoku s tvrzením, že současně dojde ke zlepšení ochrany ptáků, hlavně rybáka obecného, v ptačí oblasti na střední nádrži a v přírodní rezervaci Věstonická nádrž, přičemž kvalita tohoto oznámení byla velmi nízká, neboť řada škodlivých vlivů, včetně kumulativních, nebyla řádně vyhodnocena nebo jen zavádějícím způsobem, takže na základě vyjádření veřejnosti a orgánů ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí v únoru 2020 požaduje v závěrech zjišťovacího řízení pečlivým způsobem vypracovat podrobnou dokumentaci EIA.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, místopředseda české vlády a ministr průmyslu a obchodu (nestr. za hnutí ANO) – Kraj Vysočina

- za prosazování výstavby pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany o max. výkonu kolem 1200 MW za jím uváděných asi 160 miliard korun, ačkoliv je zřejmé, že reálné náklady budou výrazně vyšší a stavbou by došlo k pokračující centralizaci české energetiky, ke snížení potřebných investic do úspor energie a rozvoje obnovitelných zdrojů, k další produkci vysoce radioaktivního odpadu a k vysušování krajiny v okolí.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, zastupitelka Benešova a hejtmanka Středočeského kraje (hnutí ANO) – Středočeský kraj

- za dlouhodobou snahu urychlovat přípravu středočeské trasy dálnice D3 z Prahy do Nové Hospody délky kolem 59 km za cca 62 miliard korun, která se má od roku 2025 začít stavět přes rekreačně a přírodně cenné území Posázaví, Neveklovska a Českého Meránu, ačkoliv trasa probíhá geologicky komplikovaným a navíc poddolovaným územím na Jílovsku, ovlivní krajinný ráz a povrchové a podzemní vody a škodlivě zasahuje do biotopů více než 65 zvláště chráněných druhů organismů (řízení z důvodu silného rizika tzv. systémové podjatosti Krajského úřadu Středočeského kraje, včetně hejtmanky, na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí z února 2019 probíhá na Krajském úřadě Plzeňského kraje), takže je naopak nutná pečlivá a vysoce odborná příprava, přičemž probíhá i politický tlak na asi desítku obcí dotčených dálnicí, které mají proti její trase výhrady; rychlé a kvalitní spojení Prahy a jižních Čech může přitom zajistit dálnice D4 kolem Příbrami a Písku, modernizace silnice I/3 z Mirošovic na jih k Meznu s výstavbou třetích pruhů, obchvatů a mimoúrovňových křižovatek a se zastřešením trasy mezi Benešovem a zámeckým parkem v Konopišti a také modernizace železničního koridoru na České Budějovice.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

JUDr. Vladimír Kremlík, ministr dopravy (nestr. za hnutí ANO) – Pardubický kraj, Ústecký kraj, Česká republika

- za předložení návrhu novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v prosinci 2019 do vlády, který by mj. umožňoval vytváření fiktivního souhlasného podkladového závazného stanoviska k ochraně různých veřejných zájmů, včetně na ochranu životního prostředí, pokud by ho příslušný úřad nestihl do šedesáti dní vydat, čímž vzniká riziko, že může být v dalších fázích povolování stavby zrušeno a stavebník nebude přesně vědět, zda stavba splňuje všechny potřebné požadavky, přičemž dalším rizikem může být předkládání podrobné dokumentace až při vydávání kolaudačního souhlasu před zahájením provozu, kdy se mohou ukázat různé nedostatky, které bude nutné nákladně řešit (rizika novely také kritizuje stanovisko Legislativní rady vlády),
- za podporu prodloužení vodní cesty na Labi do Pardubic pro nákladní dopravu za asi 4 miliardy korun, včetně plavebního kanálu u Přelouče, ačkoliv by mohlo dojít ke škodlivým zásahům do biotopů desítek zvláště chráněných druhů organismů a ačkoliv dopravní potřebnost a ekonomická efektivnost nebyla přesvědčivě doložena,
- za podporu zlepšování plavebních podmínek na Labi výstavbou jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun, ačkoliv významný škodlivý vliv na dotčené území NATURA 2000 nelze podle odborného stanoviska Správy CHKO Labské Pískovce z listopadu 2018 reálně a funkčně kompenzovat.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ANO

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (hnutí ANO) – Olomoucký kraj

- za podporu rozšíření průmyslové zóny Technologický park Olomouc – Hněvotín u dálnic D46 a D35 o asi 44 hektarů v rámci schválení aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v září 2019 mj. i s tvrzením, že podle memoranda z roku 2012 zde má být Národní biomedicínské a biotechnologické centrum, ačkoliv plocha v blízkosti obce, která s rozšiřováním stávající zóny nesouhlasí, patří mezi nejúrodnější půdy a je zdrojem pitné vody pro obec a na území kraje bylo možné pro toto centrum najít jiné plochy, včetně brownfields, přičemž tu existuje obava, že na dotčených pozemcích developerské a stavební společnosti GEMO, a. s., se vybudují spíše další sklady, neboť pro centrum stačí plocha o velikosti nanejvýš 5 hektarů; petici proti zóně podepsalo kolem 2.500 osob.

Foto | Pixelarium / Wikimedia Commons

Ing. Jan Skalický, předseda představenstva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace DOL (ODA) – Ústecký kraj, Česká republika

- za vehementní prosazování výstavby jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun přes území NATURA 2000, tj. evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica s bobrem evropským a s bahnitými náplavy břehů se vzácnou vegetací, který má na české části Labe na Ústecku zajistit plavební hloubku 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, přestože nelze doložit dopravní potřebnost v době klimatických změn a ekonomickou efektivnost stavby a přestože podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit, a to například svoláním jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v dubnu 2019 do Děčína na podporu této ekologicky, dopravně a ekonomicky sporné stavby,
- za vehementní a trvalé prosazování výstavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe délky kolem 420 km za asi 582 miliard korun, příp. údajně ekonomicky efektivní větve Dunaj-Odra za asi 281 miliard korun, do roku 2045 na základě výsledku studie proveditelnosti z října 2018, ačkoliv představuje významný negativní vliv na přírodu a krajinu a dopravní, ekonomická i právní hlediska nemají věrohodné opodstatnění a ačkoliv efektivnější je spíše rozvoj železniční dopravy, a to například svým vystoupením na 18. veřejném slyšení Senátu P ČR na téma „Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?“ v červnu 2019.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství (nestr. za ČSSD) – Ústecký kraj, Česká republika

- za podporu výstavby ekologicky a ekonomicky sporného jezu u Děčína za 5,2 miliardy korun přes území NATURA 2000, který má na Labi na Ústecku zajistit plavební hloubku 140 cm během 345 dní v roce a další rozvoj vodní dopravy v celé ČR, přestože podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné a funkční kompenzační opatření zajistit, a to například svou aktivní účastí na jednání politiků a zástupců státních a samosprávných orgánů a institucí v dubnu 2019 v Děčíně a účelovým zpochybňováním odborných studií od dvou univerzit, které byly podkladem pro vydání stanoviska o nemožnosti zajistit kompenzace,
- za unáhlenou podporu plošného použití chemického přípravku Stutox II proti hrabošům polním, které na začátku srpna 2019 povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (s řadou podmínek, např. že povolení umožňuje použít jed rozhozem jen v místech s kalamitním výskytem hrabošů v určených okresech apod.), aniž vyčkal na vyžádané stanovisko Ministerstva životního prostředí, které ve shodě s ornitology, zoology a myslivci následně varovalo před rizikem zbytečných úhynů jiných druhů živočichů, včetně zvláště chráněných, a to požitím přímo jedu nebo uhynulých hrabošů, takže doporučovalo provádět hlubokou orbu či umisťování jedu do nor, a dále upozornilo, že zemědělci pro aplikaci přípravku budou muset v řadě případů požádat i o povolení orgány ochrany přírody, pokud jejich pozemky spadají do režimu příslušného zákona; ministr sice povolení za čtyři dny pozastavil, avšak Česká inspekce životního prostředí na konci srpna upozornila, že prověřuje 120 žádostí na plošné použití jedu a že zahájila šest správních řízení.

Ing. Dan Ťok, ministr dopravy a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (nestr. za hnutí ANO) – Česká republika

- za předložení návrhu usnesení české vlády v únoru 2019 ke schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 se 65 stavbami za cca 26 miliard korun mj. s tvrzením, že „byla stanovena žádná kompenzační opatření dle zákona č.114/1992 Sb.“ za škodlivý zásah do území NATURA 2000 jezem u Děčína, přičemž podle odborného stanoviska Správy NP České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze v ČR žádné reálné kompenzační opatření zajistit, takže by vláda vědomě porušila české zákony i právo Evropské unie (navíc území dotčené jezem u Děčína i plavebním kanálem u Přelouče nebyla do ledna 2020 stále ještě součástí území soustavy NATURA 2000, neboť tomu rezort dopravy téměř patnáct let účelovými a zavádějícími argumenty bránil); česká vláda schválení této koncepce v únoru 2019 raději stáhla z jednání.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Ing. Martin Vlasák, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj

- za povolení výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v červnu 2019 ke škodlivému zásahu modernizace plavebního stupně Srnojedy za téměř 420 miliónů korun do biotopů devíti zvláště chráněných druhů živočichů, kterou v září 2019 Ministerstvo životního prostředí zrušilo, neboť mj. chyběly doklady, jak modernizace zajistí zvýšení přepravy nákladů po Labi od státní hranice až do Pardubic, pokud chybí plavební kanál u Přelouče a jez u Děčína, a dále nedošlo k řádnému vypořádání předložených zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, který investice na Labi bez přednostního vyřešení vyšší splavnosti u Děčína jako rizikové stále kritizuje; Ředitelství vodních cest ČR v prosinci 2019 svou žádost o povolení výjimky raději stáhlo, takže řízení bylo zastaveno, přičemž od září 2016 šlo již o druhý pokus tuto výjimku získat,
- za vydání změny č. 20 integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v červnu 2019 s povolením výjimek z emisních limitů pro rtuť (na roky 2021 až 2027) a pro oxidy dusíku (na roky 2021 až 2029) při spalování uhlí v elektrárně Chvaletice, kterou v listopadu 2019 Ministerstvo životního prostředí zrušilo, neboť nebyly řádně vypořádány všechny připomínky účastníků řízení, chyběly přesvědčivé údaje o vyšších nákladech na dodržení obou limitů, než by byly přínosy pro ochranu ovzduší, povolení výjimky na tak dlouho dobu nebylo pečlivě odůvodněné atd.; řízení nově probíhá u Krajského úřadu Olomouckého kraje, přičemž o žádosti firmy Sev.en EC, a. s., nebylo dosud pravomocné rozhodnuto.

Čtenářské hlasování o Ropáka 2019

/ 2
/ 54
/ 3
/ 2
/ 14
/ 16
/ 3
/ 11
/ 27
/ 30
/ 2
/ 4

Hlasování je ukončeno.


Podklady: Děti Zeměreklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

22.6.2020 06:03
Prakticky všechno jsou to lidé, kteří dělají / prosazují užitečné věci, prospívající tomuto státu.
Odpovědět
LB

Lukas B.

22.6.2020 08:37 Reaguje na Jan Šimůnek
veškerý fundamentalismus od ďábla jest. mezi nominovanými shledávám kromě bytostí přijatelných i bytosti provádějící/prosazující nesmysly, ale zároveň mnozí další chybí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.6.2020 06:33
Jednoznačný favorit na Ekolistu je pan ruský bot Šimůnek, jeho výroky by se daly tesat do žuly. Vše v duchu prohlášení, že všechno ničení přírody i celé Zeměkoule mají na svědomí ekologové.
Odpovědět
va

vaber

22.6.2020 08:11
já bych do seznamu ropáků navrhnul Děti Země , za prosazování třeba větrných elektráren které úspěšně zabíjí vše co proletí v blízkosti vrtule ,za prosazování pálení biomasy ,za úspěšné blokování staveb které mohou značně přispět ke zlepšení životního prostředí, třeba dálnic,vodních staveb,jaderných elektráren které nemají uhlíkovou stopu a mnoho dalších
Odpovědět
MG

Milan G

22.6.2020 11:37 Reaguje na vaber
Souhlas.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.6.2020 08:48
Z hitparády nebetyčně ční čtveřice Jermanová, Vlasák,Toman, Okleštěk.

Každý z nich by si zasloužil natřít dehtem, vyválet v peří a vymrskat z území ČR.
Odpovědět
ig

22.6.2020 09:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jermanová není nic moc, ale za D3 bych ji nepopotahoval. Dálnice potřebujeme, protože snižují dopravní zatížení ve městech, zvyšují bezpečnost dopravy a snižují celkovou spotřebu paliv automobily. Naopak bych dal Ropáka roku Dětem Země za to, že dělají obstrukce kolem stavby dálnic a nutí auta pálit naftu v kolonách vznikajících při průjezdu městy.
Odpovědět
LB

Lukas B.

22.6.2020 10:39 Reaguje na
já bych to dal třeba Studničkovi, Lapšanskému nebo Svorníkovi - usvědčeným raketýrům pod rouškou eko spolků - a ano, to někteří z těch, které můžeme uvádět na argument ušlechtilců "ukažte mi jednoho jediného co pod záminkou eko spolků vydírá". tihle zrovna byli tak blbí a nešikovní a nechali se chytit. akorát si tedy nejsem jist, jestli byli tak nešikovní zrovna v tomto hodnoceném období.
Odpovědět
ig

22.6.2020 10:57 Reaguje na Lukas B.
Dobrý nápad :-)
Odpovědět
LB

Lukas B.

22.6.2020 11:00 Reaguje na
ještě radši bych to ovšem dal těm větším hráčům, co ještě chyceni nebyli. a to nejsou žádná vořezávátka, to je specializovaný průmysl
Odpovědět
ig

22.6.2020 11:30 Reaguje na Lukas B.
To já taky, ale s těmi asi nebude lehké pořízení a budou se hned soudně bránit (však je to taky jejich specializace).
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.6.2020 12:53
Cenu se už na počátku podařilo totálně zdiskreditovat. Místo toho, aby se ukazovalo na reálné zločiny proti životnímu prostředí (kterých se dá opravdu najít celá kopa), tak se to zvrhlo v ve vyřizování účtů s politickými oponenty a hlásnou troubou určitých ideologických fanatiků. Jako příklad může sloužit třeba to, že boj proti jaderné energetice vedl k velké části oceněných. Takže ze podporu výstavby dvou prvních bloků Temelína se dostalo hned několik ropáků, i když se ukázalo, že se oba dostavěly, ekonomicky jsou na rozdíl od fotovoltaického boomu u nás velmi úspěšné a přispívají ke snižování ceny elektřiny u nás. A zároveň mají velmi pozitivní dopady na ochranu životního prostředí, včetně snížení emisí CO2.
I nyní je zase navrhován Ropák ministru průmyslu za podporu výstavby jaderného bloku a stejně jako u těch prvních bloků v Temelíně se s vysokou pravděpodobností ukáže, že navrhovatelé hlásali nesmysly a dostavba bude velmi pozitivní ekologický počin.
Naopak řada akcí pana Patrika (který o Ropákovi dominantně rozhoduje), ve kterých mu šlo čistě o "vychovávání úředníku" přispěla k dramatickému prodloužení a prodražení výstavby řady dopravních cest a obchvatů i v situaci, kdy bylo jasné, že se dostavět musí a jiná varianta už možná není, měla i dramatické ekologické dopady.
Odpovědět
ml

28.6.2020 22:14 Reaguje na Vladimír Wagner
1.) Shodnu se s panem Vladimírem Wagnerem; cena zdiskreditovaná je.
2.) Dala bych ji autorovi ankety z DZ (asi pan Patrik?) - o tom zde v diskusi také padla zmínka.
3.) Jako celek = trapnost, proti "neoblíbenému" politikovi. Apod. Ubohé! Nenávist není program.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist