https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-karlovarsky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Karlovarský kraj

5.10.2012 02:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
Podporu lázeňství zdůrazňují programy naprosté většiny kandidujících stran
Podporu lázeňství zdůrazňují programy naprosté většiny kandidujících stran
Ve volbách do Karlovarského kraje kandiduje celkem šestnáct politických stran a koalic. Na základě zveřejněných volebních programů je zřejmé, že jedním z hlavních témat bude dostavba rychlostní komunikace R6. Kandidující strany však rovněž přikládají velký význam rekultivacím těžebních území, budování cyklostezek a cyklotras či boji s invazními druhy rostlin.
 

Karlovarský kraj je rozlohou třetí nejmenší kraj České republiky a vůbec nejmenší kraj pokud jde o počet obyvatel. U nás i v zahraničí je znám především svými lázněmi (tzv. lázeňský trojúhelník: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně), a proto i podpora lázeňství je zdůrazňována v programech naprosté většiny kandidujících stran; u některých je výslovně zmíněna i podpora kandidatury zdejších lázní na seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Dosud vládnoucí ČSSD se kromě obligátní podpory dostavbě rychlostní komunikace R6 chystá v resortu dopravy zaměřit na zkvalitňování integrovaného dopravního systému a podporu regionální železnice. Cestující by se také v budoucnu mohli dočkat jednotné jízdenky v podobě karty, jež by jim umožnila cestovat jak autobusem, tak vlakem. Česká sociální demokracie hodlá rovněž podpořit vznik krajského systému svozu, třídění a dalšího zpracování odpadu, který podle jejího programu „zamezí odvozu tisíce tun důležitých surovin na skládky a umožní jejich další využití“. Kraj by se pod vedením ČSSD měl rovněž dočkat účinnějších protipovodňových opatření, obnovy parků a klidových zón v obcích i velkokapacitních parkovacích míst s co nejmenším nárokem na zabranou plochu. ČSSD také nabízí spolupráci místním ochranářským spolkům i dalším zájmovým sdružením.

Sezóní autobusy

Pro někoho možná překvapivě nabízí jeden z nejucelenějších volebních programů v oblasti životního prostředí opoziční Občanská demokratická strana. ODS navrhuje podobně jako ČSSD vybudování integrovaného systému veřejné dopravy, kromě toho se ale soustřeďuje i na individuální přepravu lázeňských hostů mezi jednotlivými lázeňskými a turistickými centry. Navrhuje vznik speciálních sezonních autobusových linek zařazených do dopravní obslužnosti kraje a další rozvoj regionální sítě půjčoven elektrokol, k čemuž by využila především městská informační centra.

ODS slibuje podporu environmentálního vzdělávání, rozdělit chce pět milionů
ODS slibuje podporu environmentálního vzdělávání, rozdělit chce pět milionů
Foto | Matej Šiculiak

V oblasti nakládání s odpady hodlají občanští demokraté motivovat finančně ty subjekty, které „přispívají ke zlepšení stávajícího stavu odpadového hospodářství“, a to částkou pěti milionů korun, kterou by mezi ně rádi ročně rozdělili. Další grantový program, disponující opět pěti miliony, chtějí zavést na podporu ochrany a údržby vodních ekosystémů, konkrétně na péči o znečištěné vodní toky, protipovodňovou ochranu a chov a ochranu ryb a vodních živočichů.

ODS slibuje rovněž vytvoření grantu určeného na likvidaci invazních druhů rostlin (bolševníku a křídlatky) a nechce zapomenout ani na environmentální vzdělávání, které by financovala dalšími pěti miliony. Podpory by se dostalo i krajským Ekoškolám. S péčí o životní prostředí chce však ODS začít především u sebe, a proto se zavazuje zpracovat audit „ekologického“ chování krajského úřadu a řešit případné energetické ztráty budov ve své správě. Zaměstnance krajského úřadu a dalších firem řízených krajem pak občanští demokraté hodlají vést k „šetrné spotřebě a ekologickému chování“.

Strana zelených kandiduje v Karlovarském kraji společně s KDU-ČSL a Hnutím O co jim jde?! pod názvem Koalice pro Karlovarský kraj. Tato koalice utvořená na základě „Tříkrálové deklarace“ na počátku letošního roku uveřejnila poměrně stručné volební teze, z nichž vyplývá, že mezi její priority bude patřit citlivá těžba surovin, snížení obsahu sinic v přehradních nádržích a dodržování tzv. odpadové pyramidy, tedy maximální podpora třídění a opětovného využití odpadu a jeho minimální ukládání na skládkách. Koalice rovněž vyjadřuje obavu, že by se z odpadového hospodářství mohl stát „podobný obchod jako s obnovitelnými zdroji energie“, čemuž chce zabránit. Podobně jako dvě nejsilnější strany v kraji, ODS a ČSSD, hodlá podporovat integrovanou dopravu, modernizaci železnice či rozvoj cyklistické dopravy.

Zahlazování ekologických škod

Volební uskupení TOP 09 a Starostové sleduje v oblasti dopravy shodné cíle jako další kandidující strany. Zvlášť dále zdůrazňuje problematiku probíhajících rekultivací, kde chce úzce spolupracovat s konkrétními firmami a obcemi na „koordinaci a koncepci zahlazování ekologických škod“. Kromě toho plánují kandidáti tohoto uskupení podporovat regionální potraviny, koordinovat systémové pořádání farmářských trhů a zabraňovat „nekoncepčnímu zabírání půdy pro výstavbu na zelené louce“. Chtějí rovněž pomáhat obcím při žádostech o finanční podporu na projekty v oblasti životního prostředí z dotačních titulů, které neposkytuje Karlovarský kraj.

KSČM plánuje „systém pravidelných farmářských trhů“, který by zásoboval obyvatele čerstvými potravinami
KSČM plánuje „systém pravidelných farmářských trhů“, který by zásoboval obyvatele čerstvými potravinami

Komunistická strana Čech a Moravy, v současnosti jedna z vládnoucích stran v kraji, se zavazuje podporovat místní zemědělskou produkci a vytvořit „systém pravidelných farmářských trhů“, který by zásoboval obyvatele čerstvými potravinami. Usiluje též o dokončení sítě cyklostezek a „vytvoření systému osvěty a poradenství v kraji v oblasti snižování nákladů za energie a zlepšování životního prostředí.“

Alternativa, strana, která je v aktuálním krajském zastupitelstvu v opozici, přichází v oblasti dopravy mimo již výše zmíněných plánů se závazkem obnovit železniční trať Loket – Krásný Jez. Ve svých programových bodech se pak přímo dovolává trvale udržitelného rozvoje, jehož cíle hodlá naplňovat podporou extenzivní regionální zemědělské výroby, agroturistiky a protipovodňových opatření, která budou vodu v krajině přirozeně zadržovat. Oblasti postižené těžbou a následně revitalizované by představitelé této strany rádi převedli na zóny s relaxačním a turistickým využitím a prosadit by rovněž chtěli snížení znečištění ovzduší z mobilních i stacionárních zdrojů.

Obnova lesa

Velmi podrobně zapracovaly problematiku životního prostředí do svých volebních programů i dvě levicové strany, u jejichž vzniku stáli bývalí předsedové České strany sociálně demokratické, NS-LEV 21 a SPOZ. Program Národních socialistů – levice 21. století je v této oblasti poměrně ambiciózní. Strana podporuje výrobu energie z biomasy (spalováním nebo fermentací), rozvoj agroturistiky, budování cyklostezek, železniční dopravu, obnovu lesů s odpovídající skladbou dřevin nebo využívání brownfieldů. Na zcela konkrétní podporu se pak může těšit projekt environmentální výchovy, ekostatek Cheb. NS LEV 21 rovněž hodlá prosazovat větší podíl ekologické veřejné dopravy a zavádění moderních technologií při zpracování odpadu.

Strana práv občanů přikládá dle vlastních slov ochraně přírody a krajiny a také zemědělství velký význam, přičemž vyčítá stávající krajské politické reprezentaci, že tuto oblast hrubě podceňovala. SPOZ proto hodlá podporovat regionální zemědělce a místní zájmová sdružení, chce pečovat o kvalitu zdrojů pitné vody (i o její zásoby) a po zvážení případných rizik se nebrání podpoře obnovitelných zdrojů energie, včetně plodin pěstovaných pro energetické využití.

Ve volbách v Karlovarském kraji kandidují také Věci veřejné, které ve svých „prioritách“ uvádějí podporu obnovitelných zdrojů energie a zateplování budov, pěstování energetických plodin na části neobdělávané půdy i podporu cykloturistiky a modernizaci železniční dopravy. Strana Věci veřejné rovněž hodlá využít k likvidaci invazních druhů rostlin finanční zdroje z EU.

Škodlivé záměry

Poslední stranou, která kandiduje ve volbách do karlovarského krajského zastupitelstva, a jejíž dostupný program se vztahuje k oblasti životního prostředí, je Česká pirátská strana. Volební program Pirátů v kraji vychází z celostátního programu této strany a doplňuje ho o některá místní specifika. V oblasti nakládání s odpady klade strana důraz na opětovné využívání odpadů, usiluje proto o snižování poplatků za zpracování odpadů i poplatků za využívání popelnic a kontejnerů. U každého kontejneru na komunální odpad by měla být trojice kontejnerů či jiných nádob na odpad tříděný.

Dle Pirátů by měl kraj dále aktivněji vystupovat při projednávání územních plánů měst a obcí a zastavit tak některé „škodlivé záměry“; podle programu strany konkrétně ty v CHKO Slavkovský les. V souladu s celostátním volebním programem se Piráti zavazují dbát na využívání nejlepších dostupných technologií při hodnocení vlivu projektů na životní prostředí, omezovat světelný smog nebo dbát na doporučení neziskových organizací či místních sdružení při realizaci konkrétních záměrů.

ALTERNATIVAvolební program, kandidáti.

Česká pirátská stranavolební program, kandidáti

Česká strana sociálně demokratickávolební program, kandidáti

Dělnická strana sociální spravedlnosti – o krajských volbách nemá podrobnější informace

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ MĚST A OBCÍvolební program, kandidáti (v pdf.)

Komunistická strana Čech a Moravyvolební program (ve formátu pdf.), kandidáti (ve formátu pdf.)

KOALICE PRO KARLOVARSKÝ KRAJvolební program, kandidáti

Národní socialisté – levice 21. stoletívolební program, kandidáti (ve formátu pdf.)

Občanská demokratická stranavolební program (ve formátu pdf.), kandidáti

Strana práv občanů ZEMANOVCIvolební program, kandidáti

Strana soukromníků České republiky – o krajských volbách nemá podrobnější informace

Strana svobodných občanůvolební program, kandidáti

SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - o krajských volbách nemá podrobnější informace

TOP 09 a Starostovévolební program, kandidáti

Věci Veřejnévolební program, kandidáti (ve formátu pdf.)

Volte Pravý Blok – o krajských volbách nemá podrobnější informace


Strany jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 1. 10. 2012.


reklama

 
Ondřej Hudeček

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist