https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-olomoucky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Olomoucký kraj

16.10.2008 16:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Olomouckém kraji o hlasy voličů v krajských volbách bojuje 15 stran a politických uskupení. Zveřejněné programy slibují například zastavení projektu výstavby kanálu Dunaj-Odra-Labe, výstavba tunelu pod Červenohorským sedlem nebo rozvoj vojenských újezdu na území kraje.
 

Odra
Proti výstavbě vodní cesty Dunaj-Odra-Labe se vyjadřuje koalice Šance pro náš kraj a Strana zelených. Odra protékající Ostravou-Koblovem
Foto: Lukáš Mižoch/Wikimedia Commons

Podle programu ČSSD chybí v Olomouckém kraji dálnice a rychlostní komunikace, chybí obchvaty obcí a měst, chybí cyklostezky a veřejná autobusová a železniční doprava stagnuje. „Intenzivnější doprava si vybírá svou daň. V některých obcích a městech jsou zásadně překračovány povolené hladiny emisí a hluku,“ říká program ČSSD. Podle Strany zelených je v současné době doprava se svými dopady nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím životní prostředí. „Doprava v kraji je součástí dopravy celostátní a je také z úrovně celostátní podstatným způsobem ovlivňována,“ říkají zelení a přiznávají, že ač jsou parlamentní a vládní strana, nedaří se jim tyto negativní trendy zvrátit. Podle zelených stále převládá masivní podpora individuální a kamionové dopravy, zatímco potřeby veřejné dopravy jsou zanedbávány. Také podle sociálních demokratů má pro kraj zásadní význam právě veřejná doprava. „Protože preferujeme dopravu železnicí, nikdy nebudeme podporovat omezení regionálních železničních tratí,“ říká jeji program. ČSSD slibuje společný dopravní systém, který pokryje celý kraj „v přijatelných intervalech jednotlivých spojů.“ Integrovaný, efektivně fungující systém hromadné dopravy ale slibuje i Program Šance pro náš kraj, koalice SNK-ED, Strany pro otevřenou společnost a US-DEU, ODS a široce ho pojímá i program Strany zelených. Ten slibuje obsluhu obcí mimo hlavní trasy po celý den alespoň jedenkrát za dvě hodiny, malé obce podle místně dohodnutých podmínek, alespoň čtyřikrát denně i v nepracovní dny ve vzdálenosti zastávek do 1,5 km.

Červenohorské sedlo

Program Šance pro náš kraj slibuje dopravní rozvoj severu Olomouckého kraje s tím, že „dlouhodobé plánování a realizace projektů bude splňovat všechny rozvojové, technické a ekologické podmínky.“ Zajistit kvalitní dopravní spojení se severní částí kraje chce i politické uskupení Nezávislí starostové pro kraj. „Jako nejvhodnější řešení se nám jeví výstavba tunelu pod Červenohorským sedlem,“stojí v jejich programu. Na tom se shoduje i s ČSSD a ODS. Ta jako jeden z hlavních bodů svého dopravního programu vidí co nejrychlejší dokončení dálnice D1 v úseku Přerov - Lipník n. Bečvou. Pokračovat by měla i stavba silnice I/44 v úseku Mohelnice - Zábřeh - Šumperk - Jeseník a dokončení rekonstrukce silnice I/44 přes Červenohorské sedlo (jižní strana), rychlostní silnice R 35 ve směru Mohelnice - Moravská Třebová – Hradec Králové jako alternativního dálničního spojení s Prahou. Zahájení by se měla dočkat rychlostní silnice R 55 Olomouc – Přerov a přeložka silnice I/46 Olomouc – Šternberk včetně výstavby rychlostního obchvatu Olomouce (vzdálenější varianta východní tangenty) a dokončení západního obchvatu města.

Šance pro náš kraj chce omezit jízdy kamionů přes víkend a řešit problém kamiónů, pro které je ČR jen tranzitní zemí – jejich transport železniční dopravou, která bude státem finančně podporována. Přesun co největšího podílu zboží po železnici slibuje i ČSSD, která chce nepříznivý vliv nákladní silniční dopravy na životní prostředí obcí a měst řešit „velmi intenzivní“ výstavbou obchvatů obcí a měst.Kde je to vhodné, chtějí omezit přístup těžkých nákladních automobilů do center měst a na některé úseky silnic 3. třídy také Nezávislí starostové. Podle Šance pro náš kraj chybí kraji letecké spojení, chce pro tento záměr využít přerovské letiště. Rozvoj civilní části letiště slibuje i ODS, ale při současném zachování jeho vojenské části. Naproti tomu ČSSD v letecké dopravě podporuje zřízení regionálního letiště v Přerově a rozvoj regionálních letišť v Olomouci, Hranicích, Prostějově, Šumperku, Jeseníku a v Bohuňovicích.

Dunaj-Odra-Labe

Šance pro náš kraj bude podle svého programu prosazovat budování cyklistických stezek ve městech a sítě cyklostezek mezi vybranými obcemi pro zvýšení bezpečnosti cyklistů i chodců. Finančně podporovat projekty obcí na výstavbu cyklostezek chce i ODS, ČSSD v nich vidí jednu z alternativ osobní přepravy nejen v místech nejhustšího dopravního zatížení. Jako jediný z veřejně dostupných volebních programů vypočítává program Strany zelených konkrétní řešení i na železnici. Zelení chtějí modernizovat regionální tratě, aby se staly kvalitní páteří veřejné dopravy kraje, nejdříve trať Zábřeh – Jeseník a připojit moderní tratí Jesenicko, a to nejlépe novým železničním tunelem pod Hrubým Jeseníkem. Modernizace by se měly dočkat i železniční uzly především v Přerově a hlavní nádraží v Olomouci. Trať Brno-Přerov chtějí zelení rekonstruovat na dvoukolejnou a podpory se dočká výstavba logistických center a dalších staveb potřebných pro nakládku a vykládku zboží na železnici.

Proti výstavbě vodní cesty Dunaj-Odra-Labe se vyjadřuje koalice Šance pro náš kraj a Strana zelených. Šance chce vyjmout záměr na stavbu ze všech územně-plánovacích dokumentů. Podle zelených je dopravně zcela dostačující kapacita železnice a vodní plochy by měly zůstat jen pro rekreační osobní dopravu, i podle jejich programu by mělo dojít ke změně územně plánovací dokumentace. „Na jedné straně stojí zastánci tohoto gigantického díla se svými nedůvěryhodnými argumenty o celospolečenské výhodnosti, na straně druhé ekologické organizace a společenská hnutí věrohodně varující před vážnými ekologickými dopady na lužní oblasti Moravy a Odry,“ podotýká k tomuto projektu program zelených.

Újezd Libavá

Ochrana přírody a životního prostředí v Olomouckém kraji má podle Nezávislých starostů pro kraj teoreticky mnoho problémů vyřešeno a „nemálo prostředků bylo investováno do zpracování projektů územních systémů ekologické stability, Natury 2000, koncepce ochrany přírody kraje i různých speciálních projektů jako Ilup či Pomoraví“. Nicméně podle starostů je nedostatečná podpora kraje při uvádění těchto projektů do praxe. Šance pro náš kraj chce být zase přísnější na firmy i občany za porušování norem a zákonů. „Budeme vyžadovat adresnou a vymahatelnou odpovědnost státu, výrobců a každého uživatele za čerpání zdrojů nebo zhoršování kvality prostředí,“ říká její program. V případě nutnosti chce Šance využít zákonodárné iniciativy kraje v této oblasti. Chránit chce Šance i krajinu, která nesmí být ničena neodůvodněnými zásahy, „především megalomanskými stavbami skladištních hal a necitlivým umisťováním průmyslových a komerčních zón“. Šance pro náš kraj nechce, „aby se z našeho kraje stalo jedno velké překladiště“. Zaměstnanost lze podle jejího programu zvyšovat i jinými způsoby, například podporou šetrné turistiky. Podpory se v případě vítězství Šance pro náš kraj dočkají i neziskové organizace na poli ochrany životního prostředí. „Neziskové organizace zastanou mnoho práce, kterou by jinak musely zajišťovat orgány státu či samosprávy,“ proto chce Šance podporovat smysluplné projekty neziskových organizací, které pomohou zachovávat a zlepšovat stav životního prostředí v Olomouckém kraji a ekologickou gramotnost jeho obyvatel.

Nutností je ochrana a zlepšování životního prostředí pro ČSSD. Bez ní se nemůže obejít žádná moderní obec, město a pochopitelně i žádný kraj. „Neuvážené zásahy do krajiny se nedají vracet zpět. Je třeba obyvatelům přiblížit přírodu jako podmínku našeho dalšího možného života na Zemi,“ hlásá program ČSSD. Klíčem k této ochraně je podle ČSSD snaha udržet na venkově obyvatele, kteří se budou zejména jako zemědělci krajinu obhospodařovat. „Budeme usilovat, aby se v zemědělství konečně stabilizovaly majetkové vztahy, aby podnikatelé v zemědělství měli konečně jistotu, že mohou investovat do svých farem, družstev a obchodních společností,“ slibuje ČSSD. Podporovat rozvoj ekologického zemědělství a revitalizaci horských oblastí a oblastí s intenzivní zemědělskou činností chce také Šance pro náš kraj, zejména kvůli krajinotvorné a sociální funkci zemědělství. „Dotace do zemědělské výroby postupně změníme v oblastech k tomu vhodných na dotace do krajiny,“ slibuje Šance.

Ke zvláštnostem Olomouckého kraje patří velikost vojenských újezdů v poměru k vlastní rozloze kraje, an což upozorňují některé volební programy. Na území kraje se rozkládá druhý největší vojenský prostor v ČR - vojenský újezd Libavá (327 km2) a dále sem zasahuje vojenský prostor Březina (158 km2). „Přítomnost tak rozsáhlých vojenských území je vždycky obrovským negativním zásahem do života a rozvoje přilehlých obcí,“ říká program Nezávislých starostů.Pro ně je vojenský újezd a jeho okolí především místem se zpřetrhanými komunikačními vazbami a omezeným ekonomickým rozvojem. „Naše vláda ČR rozhodla o poskytnutí finanční a další pomoci do území kolem vojenského újezdu Brdy. Ovšem s pomocí srovnatelně zaostalým územím kolem vojenských újezdů v Olomouckém kraji nepočítá,“ stěžují si Starostové. Poněkud nekonkrétně se vyjadřuje program Šance pro náš kraj, který říká, že „budeme iniciovat aktivity související s využitím situace Vojenského prostoru Libavá a jeho obslužného zázemí“. Podle Strany zelených musí být příroda ve vojenském újezdu Libavá efektivně chráněna, nicméně „citlivé zpřístupnění některých částí újezdu nemusí vůbec škodit“.

Peletárny a sušárny

Zveřejněné programy se shodují na podpoře obnovitelných zdrojů energie a na úsporách energie. Strana zelených předkládá své tři recepty pro levné a čisté získávání tepla a elektřiny úspory, decentralizaci a lokalizaci. Sázet chce hlavně na různé formy biomasy, jejíž pěstování, zpracování a využívání posiluje ekonomiku kraje. Podporovat a investičně pobízet aktivity spojené s možností využití obnovitelných zdrojů energie, ekologické projekty a vzdělávání v této oblasti, slibuje i Šance pro náš kraj. Podle zelených musí být vyznačeno území v územním plánu kraje, kde z hlediska veřejného zájmu na ochraně přírody a péči o krajinu lze rozvíjet využívání energie větru. Na tom se shodují s ODS, která chce dopracovat studie o větrných elektrárnách a jejich možném umístění na území kraje.Studie by se po veřejném projednání stala součástí územní dokumentace Olomouckého kraje.

Zelení chtějí zavést krajský program podpory nízkoenergetické výstavby a obnovitelných zdrojů energie pro obce a domácnosti. Cílem má být zlepšení kvality ovzduší, snížení „krajského příspěvku“ ke klimatickým změnám a také vyšší energetická bezpečnost, díky menší závislosti na vnějších zdrojích. Pomoci mají poradenské a projektantské služby pro investory a příspěvek odstupňovaný podle měrné spotřeby tepla v objektu. Zelení chtějí také podpořit rozvoj energetických služeb, pomocí auditů uspořit energii a provozní náklady u krajem zřizovaných škol, nemocnic a dalších budov a zařízení. Především obce by se měli dočkat metodické a zprostředkující podpory při uzavírání dlouhodobých smluv na dodávku paliva. Zelení také zvažují zavedení grantové investiční podpory pro zařízení na zpracování energetické biomasy (peletárny, sušárny, nákup speciální techniky pro zemědělce) s podmínkou užití vyrobeného paliva na území kraje.

Podporu zveřejněných programů pro krajské volby má především otázka ochrany před povodněmi. Šance pro náš kraj chce vypracovat krizové plány, včetně pověření řídících článků a konkrétních osob, které ponesou odpovědnost za zvládnutí vzniklých situací. Podle nezávislých starostů musí kraj aktivněji vstoupit do zpracování plánů povodí, komplexních pozemkových úprav, zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny. Pro vyváženou protipovodňovou ochranu chtějí hledat Starostové inspiraci v zahraničí a u českých odborníků. Protipovodňová opatření, která využívají přirozenou schopnost krajiny zadržet vodu, slibuje ODS. V otázce protipovodňové ochrany obcí a měst chce ČSSD aktivně finančně i projekčně spolupracovat se státním podnikem Povodí Moravy.

  • NEZÁVISLÍ - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Moravané - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) - strana kandidaturu v tomto kraji popírá
Strany kandidující v Olomouckém kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist