https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-ustecky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Ústecký kraj

6.10.2008 11:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Ústeckém kraji se o přízeň voličů uchází sedmnáct politických stran a koalic. Všechny kandidující strany se přitom shodují na zachování limitů těžby hnědého uhlí a revitalizaci krajiny poničené dolováním v povrchových dolech.
 

Důl Bílina
Kandidující strany se shodují na zachování limitů těžby hnědého uhlí a revitalizaci krajiny poničené dolováním v povrchových dolech.
Foto: Martin Mach/Ekolist.cz

Se zachováním územních limitů tedy souhlasí i současná vládnoucí ODS, pro kterou jsou limity těžby na dole Československé armády nepřekročitelné. Pro volební program ODS je důležitý i princip nedotknutelnosti majetku, který se týká majitelů domů v Horním Jiřetíně. Se zachováním limitů rovněž souhlasí program Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu i program koalice Dohoda pro Ústecký kraj, kterou tvoří strany US-DEU a LiRA, byť se jím ani jeden nijak rozsáhleji nevěnuje. Naopak Strana zelených těžbu odmítá podrobněji. „Prolomení limitů a rozšiřování těžby je krokem zpět. Povrchová lomová těžba a spalování uhlí jsou plýtváním surovinami a energií, zastaralou technologií, která nejen devastuje krajinu a narušuje klima, ale ohrožuje zdraví obyvatel,“ říká program zelených. Podle zelených neřeší prolomení limitů problémy s nezaměstnaností, pouze je odsune do budoucna.

Stejně tak jsou limity nepřekročitelné pro program ČSSD, byť lídr severočeské kandidátky ČSSD Jaroslav Foldyna několikrát prohlásil, že podporuje prolomení platných limitů těžby a souhlasí se zbouráním města Horního Jiřetína. Organizaci Greenpeace ale předseda ústeckého krajského výboru ČSSD Petr Benda oficiálně potvrdil, že volební program strany v otázce limitů těžby uhlí i nadále platí a slibuje, že zařadí platné ekologické limity těžby uhlí do zásad pro další územní rozvoj kraje, a to „bez dalších podmínek či kliček umožňujících dvojí výklad.“

KSČM se ve svých bodech zveřejněných před krajskými volbami otázce zachování či prolomení těžebních limitů vyhýbá. Nicméně na veřejné předvolební debatě s kandidáty do letošních krajských voleb nazvané Fórum kandidátů, kterou organizovalo Greenpeace, Hnutí Duha a Kořeny, prohlásil zástupce KSČM Oldřich Bubeníček, že jeho strana na krajské úrovni proti prolomení těžebních limitů není.

Vylidňování venkova

Jednota kandidujících stran panuje i v otázce revitalizace krajiny po těžbě. ODS si pochvaluje, že na rekonstrukci území v bývalých dolech Most a Chabařovice a získala od vlády téměř 500 milionů korun. „Chceme navýšit dosavadních státních 15 miliard na zahlazení následků důlní činnosti a usilovat o větší zapojení energetických firem do obnovy těžbou poškozené krajiny,“ slibuje dále ODS. Zrychlení rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí chce také ČSSD. „Nejde jen o nezbytné vyšší finance na celkovou revitalizaci nejpostiženějších oblastí kraje, ale i vytváření podmínek pro to, aby se zamezilo vylidňování venkova,“ tak vidí program KSČM budoucí ochranu ústecké krajiny. Volební programy se shodují i v podpoře zemědělství jako základního tvůrce krajiny.

Základním krokem je, aby na venkově zůstali lidé, kteří se budou chtít zemědělstvím živit. ODS sází na agroturistiku, podporu tradiční zemědělské výroby chce zase KSČM. Zelení ve svém programu, vedle řady obecnějších prohlášení, chtějí zlepšit informovanost obcí ohledně výhod, které plynou z přítomnosti chráněných území na jejich katastrech a pomoci jim propojit ochranu přírody s běžným životem. Zelení také slibují vyhlášení chráněné krajinné oblasti Střední Poohří v nejcennějších partiích Krušných hor a údolí řeky Ohře a vyhlášení evropsky významné lokality Labské údolí v Českém středohoří a Labských pískovcích.

S ochranou krajiny úzce souvisí i ochrana před povodněmi. ODS slibuje, že bude pokračovat v realizaci protipovodňových opatření. Zelení naproti tomu prosazují co opatření v krajině, která budou škodám předcházet. Má jít především o výsadba lesa a jeho obnovu k pestré druhové a věkové skladbě nebo rozšiřování a osazování biokoridorů. Pomocí peněz z fondů Evropské unie chtějí zelení „revitalizovat říční systémy“, tedy vrátit přirozenost vodním tokům ve volné krajině. Především chtějí odstranit nevhodně kanalizované úseky a zbytečně napřímené toky. „Meandrující řeky a potoky, jejichž břehy budou zpevněny dřevinami, budou kromě plnění protipovodňové funkce i turisticky atraktivnější a domov zde najdou mizející druhy živočichů a rostlin,“ říká program Strany zelených.

Severním Čechám pomůže Temelín

Severní Čechy stále trápí vysoké znečištění ovzduší, ve kterém je „několikanásobně více oxidů dusíku a síry, než je republikový průměr,“ jak říká program ODS. Podle zelených sice dochází k poklesu koncentrace oxidu siřičitého, ale zase narůstá prachové znečištění, zejména jemnými částicemi. Prašnost z výroby, dopravy a z veřejných ploch se nelíbí ani Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu.

ODS slibuje, že nepřipustí výstavbu žádných dalších, byť nejmodernějších, zdrojů znečištění bez odstavení jiných stávajících zdrojů. „Za takřka jedinou přijatelnou možnost zásadně pomoci zatíženým severním Čechám považujeme dostavbu jaderné elektrárny Temelín, proto ji budeme podporovat,“ říká krajský program ODS. ODS také prosazuje, že výnosy získané těžbou a energetikou nesmí nadále opouštět ústecký region. Občané musí podle ODS z těchto aktivit profitovat a musí jim být kompenzovány následky těžby. Bude také chtít snížit krajské takzvané emisní stropy znečištění. Bránit výstavbě elektráren a neekologických závodů v Ústeckém kraji hodlá i Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu.

Zelení chtějí prosadit vytvoření komunálních energetických společností, které budou využívat obnovitelné zdroje a to zejména v teplárenství. V komunální energetice má mít přednost kombinovaná výroba tepla a elektrické energie na bázi biomasy, bioplynu a zemního plynu. Strana zelených slibuje modernizaci stávajících energetických zdrojů na efektivnější zdroje vyšších standardů, např. metodou „čistých uhelných technologií“ a „paroplynového cyklu“, která přinese snížení emisí oxidů dusíku a uhlíku. Podpory se od zelených dočká výstavba plynové elektrárny v Počeradech v tom případě, kdy by tento zdroj nahradil jiný uhelný. Podpory se od zelených dočká výstavba plynové elektrárny v Počeradech v tom případě, kdy by tento zdroj nahradil jiný uhelný. Realizace projektu v Úžíně v Ústí nad Labem je pro zelené přijatelná pouze v případě, když půjde primárně o zdroj tepla pro Ústí nad Labem, který nahradí teplárnu v Trmicích. V Úžíně má vzniknout paroplynová elektrárna, ale podle současných plánů prý nemá po jejím spuštění skončit provoz teplárny v Trmicích či některé hnědouhelné elektrárny.

Doprava na stlačený zemní plyn

Pro volební program ODS je prvním bodem dopravní politiky dosáhnout co nejrychlejšího dobudování dálnice D8 přes České středohoří. Ostatní volební programy se k dostavbě dálnice D8 nevyjadřují vůbec. Podle ODS má dojít i na modernizace páteřních silnic v kraji a dokončení obchvatů obcí. Program slibuje i převedení kamionové dopravy mimo obce. Veřejná doprava se má dočkat efektivního rozvoje, posílit má návaznost jednotlivých spojů i druhů dopravy. Cestující budou mít podle programu k dispozici věrnostní programy pro různé skupiny jako jsou například senioři nebo studenti krajem zřizovaných škol.

Pode zelených však v posledních letech došlo ke zrušení mnoha vlakových spojů, změnu provozovatelů autobusové dopravy provázelo mnoho zmatků a systém stále není dokonalý. „Vlaky a autobusy jsou bráni jako konkurenti, ne jako partneři. Provázanost s městskou hromadnou dopravou ve většině měst neexistuje,“ kritizuje krajský program zelených. Ti slibují zavedení integrovaného dopravního systému pro celý kraj, který umožní cestovat na jednu přestupní jízdenku všemi druhy dopravy. „Podpoříme modernizaci železničních tratí, budování nových zastávek v potřebných místech v blízkosti obydlených a průmyslových zón,“ slibují zelení. Konkrétně se má vybudovat vlakotramvaj spojující Most a Žatec s průmyslovou zónou Triangle a opětovně propojit Dolní Poustevny se saskou Sebnitz po železnici.

Předpokladem atraktivity sítě veřejné dopravy je podle zelených dobrá časová návaznost, krátké jízdní doby a jednoduchá orientace v síti linek i v cenách jízdného. Podle volebního programu by měli spoje na páteřní síti jezdit alespoň jednou za hodinu, mimo hlavní trasy po celý den alespoň jedenkrát za dvě hodiny. U malých obcí má dopravní obslužnost fungovat podle místně dohodnutých podmínek, alespoň čtyřikrát denně i v nepracovní dny ve vzdálenosti zastávky do 1,5 km.

Kvůli snaze snížit nezdravé emise z naftových a benzinových motorů, bude Strana zelených podporovat doprava na stlačený zemní plyn (CNG). Vzniknout by měli další čerpací stanice na stlačený zemní plyn a mělo by začít jezdit více autobusů, nákladních a užitkových vozidel na CNG. Ve venkovských lokalitách by měli jezdit především mikrobusy. Ekologickou hromadnou dopravu chce podpořit i Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu.

"Jednoznačně odmítáme přeložku silnice I/13 z Děčína k dálnici D8 v ose stávající železniční trati Děčín – Oldřichov u Duchcova," říká program zelených. Kriticky se staví k výstavbě plavebních stupňů na Labi, naopak podporuje projekty podporující přesun dálkové kamionové dopravy z dálnic na železnici včetně zřízení veřejných logistických center. pro každodenní využívání. Hustá síť bezpečných cyklostezek oddělených od automobilového provozu je podle programu klíčová pro slibovaný rozvoj cyklistiky jako každodenní dopravy.

Podpořit „zákaz odtěžování kopců Českého středohoří a rabování naší krajiny,“ slibuje program koalice Dohoda pro Ústecký kraj. Chce také podpořit revitalizaci starých průmyslových areálů a prosadit pravidelné konzultace dlouhodobých zájmů a aktivit ČEZ v Ústeckém kraji. Dohoda také nesouhlasí s výstavbou elektrárny ČEZ v Ústí nad Labem a podporuje rekonstrukce stávajících provozů.

  • Evropští demokraté - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Masarykova demokratická strana - strana nemá webové stránky
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Balbínova poetická strana - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Konzervativní koalice (Právo a spravedlnost, Konzervativní strana, Koruna česká) - kandidáti, další informace o krajských volbách nemá
  • Evropská strana důstojného stáří - strana nemá web
Strany kandidující v Ústeckém kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist