https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-zlinsky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Zlínský kraj

15.10.2008 12:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Do zastupitelstva Zlínského kraje by se rádo dostalo 13 stran a koalic, přičemž podrobnější program nabízí na webu 7 z nich. Ústředním tématem volebních programů v oblasti životního prostředí je připojení Zlínského kraje na dálniční síť a dopravní témata vůbec, některé strany se poměrně podrobně zabývají nakládáním s odpady, zemědělstvím a lesnictvím.
 

Kyjovka
Jedním z témat volebních programů je i revitalizace vodních toků. Říčka Kyjovka v Bohuslavicích.
Licence: Volné dílo (public domain)
Foto: P.matel/Wikimedia Commons
Dálnice především

I ve Zlínském kraji je doprava důležitým tématem volebních programů do krajských voleb. Většina stran s programy klade důraz hlavně na výstavbu dálniční a silniční sítě. ODS a KDU-ČSL velmi podrobně vyjmenovávají jednotlivé úseky, které je třeba dostavět či modernizovat, mj. dostavět D1 na území kraje a dále postavit první úseky rychlostních komunikací R 49 a R 55. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO ZLÍNSKÝ KRAJ zase chtějí "vyvinout celokrajský tlak na urychlené přivedení dálnice ke krajskému městu, dále výstavbu R 49, R 55". KSČM, Koalice nestraníků a ČSSD podporuje výstavbu dálnic obecně, bez větších podrobností, zatímco Strana zelených chce "místo ekonomicky náročné a ekologicky nezodpovědné R 49 preferovat dvoupruhou silnici Hulín – Fryšták – Lípa a modernizaci I/49 včetně obchvatů obcí". Silnici R 55 pak říká "ano, ale ve variantě, která projde u Evropské komise tak, aby byla financovatelná ze strukturálních fondů".

Veřejná doprava zaujímá v programu ODS mnohem skromnější místo, nicméně i tato strana hodlá nadále "investovat finanční prostředky do zajištění veřejné dopravní obslužnosti v autobusové i drážní dopravě", přičemž se má dbát na "efektivní využití finančních prostředků". Lidovci a "Starostové" chtějí jednotný platební systém a koordinaci veřejné dopravy v kraji, zatímco ČSSD a Koalice nestraníků chtějí vybudovat Integrovaný dopravní systém. Zelení zamýšlí integrovaný systém rozšiřovat a komunisté optimalizovat. Nestraníci dále zajistí "školní spoje pro děti zdarma", aby tak odstranili znevýhodnění dětí z obcí bez škol.

Letiště aspoň jedno, lépe dvě

Splavnost Baťova kanálu leží na srdci ČSSD, ODS, Koalici nestraníků a KDU-ČSL. Koalice nestraníků se věnuje i jinému, a to dosud neexistujícímu průplavu. Hodlá finančně kompenzovat majitele pozemků znehodnocených "z důvodu trvajících blokací (...) v předpokládaných trasách uvažované vodní cesty Dunaj-Odra-Labe". Zlínští politici touží i po blízkosti letiště a proto chtějí jako civilní začít využívat dosud vojenské letiště u Přerova. Své záměry v tomto smyslu deklaruje ČSSD, ODS a KDU-ČSL, stejné strany by i rády více využívaly pro civilní dopravu letiště v Kunovicích.

Obecný rozvoj železniční infrastruktury plánuje Koalice nestraníků a ČSSD, zatímco zelení konkrétně požadují elektrifikaci "trati železnice Otrokovice-Vizovice a zdvoukolejení úseku Otrokovice - Zlín". Lidovci se s nimi shodují, ale chtějí elektrifikaci této tratě i na úseku Zlín - Vizovice. Starostové žádné investice do železnice neplánují, ale hodlají od Českých drah požadovat 4 přímé rychlíky Zlín - Praha místo dosavadního jednoho. ODS a KSČM pak železnici mimo objednávek veřejné dopravy zcela pomíjejí.

ODS, ČSSD a Koalice nestraníků chystají rozvoj cyklostezek, KDU-ČSL dokonce podrobně vyjmenovává trasy jednotlivých stezek. Starostové, KSČM a Strana zelených zase hodlají omezit jízdy kamionů do center měst.

Z dalších nápadů kandidujících politiků v oblasti dopravy zmiňme záměr Strany zelených "zavádět vozidla s alternativním pohonem pro veřejnou dopravu, veřejnou správu", Koalice nestraníků podpořit "využití zemního plynu ve veřejné dopravě včetně vybudování potřebné infrastruktury" a ČSSD realizovat "výstavbu přestupních terminálů v místech styku jednotlivých dopravních systémů hromadné osobní dopravy" a podpořit bezbariérovou dopravu.

Revitalizovat staré rybníky

Snad všechny strany se věnují problematice vodovodů a kanalizací, kde chtějí stavět další vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, případně na to obcím poskytovat peníze.

"Starostové" si stěžují, že "záměr rozvoje vodovodů a kanalizací v podstatě neuvažuje o podpoře alternativního typu čištění odpadních vod (biologické čistírny, kořenové a domovní)". Hodlají proto "doplnit krajské rozvojové programy o možnost využít necentrální způsoby čištění odpadních vod" a "zadat studii ekonomické proveditelnosti alternativního čištění v jednotlivých obcích kraje." Lidovci zase chtějí chránit oblasti přirozené akumulace vod a v nich podpořit výstavbu čističek i v malých obcích pod 2000 obyvatel, stejný záměr s čističkami v malých obcích má i ODS.

Lidovci rovněž hodlají pro zadržení vody v krajině podpořit "revitalizaci vodních toků, obnovu starých a výstavbu nových rybníků a retenčních nádrží". Koalice nestraníků míní zajistit "obnovu původních tras říčních toků a potoků" a Strana zelených chce zase "zrušit megalomanské plány na výstavbu přehrad v našem kraji" a "podporovat zakládání luk a lesů na orné půdě v pásmech ochrany vodních zdrojů". Většina stran pochopitelně zmiňuje potřebu ochrany proti povodním.

Nemocnice, třiďte odpad!

Nakládání s odpady se podrobně věnují lidovci. Ti začínají od průmyslu a chtějí mj. zavádět environmentální systémy řízení a čistší produkce v podnicích, využívat maloodpadové a nejlepší dostupné technologie. KDU-ČSL dále hodlá podpořit firmy využívající druhotné suroviny, podpořit sběr využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu a využívat "energetické odpady pro získávání užitkového tepla s minimálním únikem škodlivin do ovzduší". Lidovci nezapomínají ani na sanaci starých zátěží v podobě skládek odpadů.

Strana zelených navrhuje "aktivnější zapojení institucí zřizovaných krajem (úřady, školy, nemocnice) do třídění odpadu".

Koalice nestraníků chce v oblasti průmyslu mj. upřednostnit "revitalizaci nevyužívaných částí průmyslových areálů (brownfields) a jejich převedení na malé a střední průmyslové zóny" a podpořit "rozvoj podnikání v odvětvích šetrných k životnímu prostředí a s vysokou přidanou hodnotou pro rozvoj kraje". Obdobný úmysl mají zelení, kteří chtějí "u průmyslových zón upřednostňovat využití stávajících rezerv v zastavěném území před výstavbami na zelené louce". ODS zase označuje průmyslovou zónu Holešov za "projekt se zásadním významem pro hospodářský růst celého území střední Moravy" a ČSSD hodlá zvláště podpořit podnikatelské projekty "s nižší ekonomickou náročností a zvyšující ekologickou šetrnost stávajících činností".

Jídlo bude zblízka

V rámci snah o omezení emisí CO2 hodlají zlínští lidovci podpořit využívání biomasy v podobě zbytkové dřeva, a to zejména pro výrobu tepla. Na vhodných místech podpoří i "pěstování energetických rostlin na zemědělské půdě". KDU-ČSL by podle svého programu podpořila i "všechny cesty vedoucí k úsporám energií" a rovněž počítá s pěstováním energetických plodin. ČSSD chce poskytnout "zvláštní podporu" "projektům směřujícím k využití alternativních energetických zdrojů bez narušení vzhledu krajiny a vedlejších negativních vlivů na životní prostředí". Koalice nestraníků podpoří "rozvoj využití obnovitelných energetických zdrojů v domácnostech". Strana zelených chce krom podpory alternativních zdrojů (ty podporuje i ODS) i "za pomoci grantových podpor snižovat energetickou náročnost provozu škol, kulturních a sociálních institucí kraje".

Komunisté chtějí zastavit "nesmyslné zábory orné půdy" a "chránit rozvoj zemědělství a venkova", mj. jsou proti vysidlovaní vesnic. Účinná opatření "k zabránění úbytku obyvatel venkovských oblast" slibuje ČSSD. Zelení hodlají podpořit ekologické zemědělství (totéž slibuje ODS), omezit používání agrochemikálií a "prosazovat „jídlo zblízka“ v zařízeních zřizovaných krajem". Krom toho budou "usilovat o informovanost o přídavných látkách obsažených v potravinách a použitých surovinách geneticky modifikovaných". Lidovci chtějí rozšířit plochy trvalých travních porostů a podpořit "jejich užitečné zatížení hospodářskými zvířaty".

Lidovci se ve svém programu podrobně věnují lesnímu hospodářství. Chtějí mj. "podporovat program zachování a ochrany reprezentativních ploch veškerých typů lesních ekosystémů a oblastí specifického ekologického zájmu". Strana zelených chce "vracet lesům přirozené i rekreační funkce" a "účinně spolupracovat při řešení nezodpovědných postupů hospodaření" a ČSSD zabrání "privatizaci státních lesů, která je plánovaná zejména za účelem spekulativní těžby dřeva".

Strana zelených jako jediná ve svém programu slibuje "nadále bránit otevření Dolu Frenštát".

  • Moravané - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
Strany kandidující ve Zlínském kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Radek Svítil

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist