https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/chysta-se-nova-ekopolitika
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Chystá se nová ekopolitika

9.2.1998 10:06 | PRAHA (EkoList)
V případu průzkumu zlatých ložisek v Kašperských Horách jsem nemohl rozhodnout jinak, řekl mj. v rozhovoru pro EkoList ministr životního prostředí Ing. Jiří Skalický (ODA).
 

Ministerstvo životního prostředí zpracovává tzv. Aktualizovanou státní politiku životního prostředí ČR. Co je důvodem této aktualizace? Kde vidíte hlavní změnu oproti Státní politice ŽP, kterou předložil ministr Benda a kterou schválila vláda v roce 1995?
Přijetí tohoto materiálu si každopádně klademe jako úkol ještě pro toto pololetí, bez ohledu na složitou politickou situaci v zemi. V tuto chvíli je pro mne ještě otevřenou otázkou, v čem všem se pokusíme o nové, ofenzívnější pojetí. V každém případě již dnes lze říci, že bude obsahovat inovovaný program nutných legislativních prací, souvisejících s našim jednáním o vstupu do Evropské unie. V této oblasti nás čeká ještě mnoho práce. Chceme, aby celá vláda, a to jakákoli, která tady bude v období kolem roku 2002 či 2004, tedy v době, kdy bude vstup do Unie aktuální, měla před očima harmonogram prací, které bude třeba učinit ve všech resortech. Protože politika životního prostředí není věcí jen našeho resortu, ale vlády jako celku.
Druhé téma, o které se chceme pokusit ve Státní politice, je zavázat další resorty k tomu, aby ve svých politikách brali podstatně více v potaz zájmy životního prostředí. Namátkou mě napadají tři resorty, kterých se to týká nejvíce. Přitom ostatní samozřejmě nechci a nemohu vylučovat.
Prvním z nich je ministerstvo zemědělství, jehož politika se doposud radikálně lišila od toho, co bychom chtěli my a co by bylo ku prospěchu životního prostředí. Druhým resortem, který bych rád výslovně zmínil, je doprava. Je zřejmé, že nárůst dopravy začíná být pro naši zemi nejpalčivějším problémem. Tady je samozřejmě žádoucí, aby byla zpracována koncepce rozvoje dopravních sítí, která bude posouzena jako koncepce z hlediska vlivu na životní prostředí. A tím třetím resortem je samozřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu. Styčných bodů je tu několik. Například spolupráce na zavádění nadstandardních dobrovolných dohod s průmyslem, systémů řízení EMAS, která přinášejí v zemích Evropské unie až podivuhodné výsledky. Druhou věcí je spolupráce na změně koncepce využívání obnovitelných zdrojů, kde proti nám stojí všechny zain-teresované strany. Je třeba dosáhnout dohody o rozumném a společensky únosném zvýšení poplatků za využívání přírodních zdrojů. Ale říkám otevřeně, že taková změna s sebou přinese i zvýšení společenských nákladů. Zvýší se například ceny stavebních materiálů. Společnost je na jedné straně oprávněně stále více alergická na rabování přírodních zdrojů a na druhé straně bude velice úkorně vnímat třeba právě zvýšení cen. To ale nelze zastírat. Když říkáme "a", musíme umět říci i "b". V současné době je nejdůležitějším tématem pro tuto diskusi nesporně energetická politika.

V jaké fázi je příprava tohoto dokumentu a jak na něm spolupracuje MŽP?
S ministrem Kühnlem jsme se velice rychle a snadno shodli na tom, že náš resort by měl připravit tu část, která se výsostně dotýká životního prostředí. Bude připravena ve variantách. Zároveň musí být posouzena jako koncepce podle EIA. Měla by proběhnout veřejná diskuse a teprve na jejím základě učiněna koncepční rozhodnutí, do jaké míry v budouc-nu spoléhat na tuzemské zdroje a co to bude znamenat třeba pro jadernou energetiku. Souvisí to i se stále diskutovaným a dlouho odkládaným narovnáním cen energií, ke kterému byl letos učiněn první významný krok. V návaznosti na to je třeba formulovat státní programy, které by měly přispět k podstatným úsporám.

Ve Sbírce zákonů vyšly prováděcí předpisy k tzv. odpadovému zákonu, který je v platnosti od 1. ledna 1998. Stále však chybí nařízení vlády, které by mělo upravit například povinnost zpětného odběru obalů a podobně. Kdy toto nařízení bude?
Musím s politováním konstatovat, že moji aspiraci, aby toto nařízení bylo přijato ještě před koncem loňského roku, se nepodařilo naplnit. Tento úkol se nepodařilo splnit. Narážíme tady na velmi kontroverzní otázky, na pochopitelný odpor podnikové sféry i na množství technických problémů. Museli jsme tedy termín posunout do konce března.

Pokud tedy Tošovského vláda získá důvěru Parlamentu (což se mezitím skutečně stalo - pozn. red.), mělo by toto nařízení vzejít ještě z této vlády?
V průběhu prvního pololetí roku 1998 určitě. Jinou otázkou je, nakolik to bude norma skutečně efektivní. Moje obava pramení z toho, že první připravená verze hrozila značnou bezzubostí. Není to rozhodně triviální záležitost. Ale pevně doufám, že se to v první polovině roku podaří.

Vy jste vrátil případ průzkumu ložisek zlata v Kašperských Horách Územ-nímu odboru MŽP v Plzni k přešetření. Co bylo důvodem tohoto kroku?
Vy asi narážíte na nedávnou informaci o tom, že jsem na základě stanoviska své rozkladové komise označil předchozí rozhodování územního odboru za nekorektní a nejsoucí v souladu se zákonem. Tento krok je v tom složitém sporu nutně vnímán jako krok, který spíše prospívá TVX Bohemia Důlní, než našemu úsilí. Říkám otevřeně, že jsem to rozhodnutí nečinil s lehkým srdcem, ale učinit jsem ho prostě musel. Protože se hodlám držet i nadále té proklamované zásady, že i když považuji za nešťastné vypsání výběrových řízení na průzkum zlatých ložisek v takovém rozsahu, platné zákony musí být dodržovány. Právní stanovisko rozkladové komise bylo jednoznačné - došlo k porušení zákona.
Jinými slovy, neměl jsem jinou možnost, nechtěl-li jsem se vydat také cestou porušování zákona. Ovšem toto dílčí rozhodnutí neznamená, jak se snaží prezentovat představitelé TVX Bohemia Důlní, že jsou na vítězném postupu. V zásadě se nic nového neděje, kromě toho, že se celá věc z formálního hlediska vrátila k první rozhodovací instanci. A to s jasnou instrukcí, že průzkum by mohl pokračovat pouze v případě, že dojde k dobrovolné dohodě s dotčenými obcemi.

Děkuji za rozhovor

 

reklama

 
Jakub Kašpar
 twitter

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist