https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/prepojeni-domaci-cov-na-obecni-kanalizaci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přepojení domácí ČOV na obecní kanalizaci: musím?

dotaz: 265

19. září 2016 | David Svinka
Dobrý den,

mám novostavbu rodinného domu v Třebíně u Českých Budějovic. Stavba ještě není po kolaudaci a v současné době řešíme zásadní problém. V době, kdy jsem začínal stavět, v obci nebyla obecní kanalizace. Řešením tedy byla domácí ČOV, neboť starostka obce Dubné, pod kterou spadáme, mi řekla, že obecní čistička je sice v plánu, ale jistě ne v horizontu cca deseti let, neboť nejsou peníze.

Domácí ČOV mám instalovanou tak, jak má být. Vyjadřovala se k jejímu umístění obec Dubné, sousedi, odbor životního prostředí a též i Lesy Rybníky České Budějovice, neboť přečištěnou vodu s jejich svolením vypouštím do chovného rybníka za pozemkem. Vše tedy hladce šlapalo. {# stara reklama seznam 35509}

Jenže než jsem stačil domácí ČOV podrobit kolaudaci, objevil se z ničeho nic investor na obecní ČOV a začal jí budovat. V tu chvílí mi odbor životního prostředí odmítl vydat kolaudační souhlas na mou čističku s tím, že se budu muset napojit na obecní kanalizaci. A zde jsem zůstal zaseklý.

Vím, že v případě, že je v obci zřízena obecní kanalizace, může příslušný úřad obce přikázat, aby se domácnost napojila na tuto kanalizaci, pokud je to technicky možné. Prosím, poraďte mi s následujícím:

Od začátku je stavba díky plánu s domácí ČOV podle toho i řešena, tedy dům mám asi 30 metrů od pozemní komunikace, která je novou kanalizací lemována. Pak je dům a moje čistička je až za domem, kde je i vývod kanalizace z domu. Pokud bych se připojoval na kanalizaci, musel bych obehnat celý dům a zpět k silnici a navíc toto v proti spádu, neboť pozemek se od obecní kanalizace k mému domu a mé ČOV svažuje. Musel bych tedy toto řešit tak, že bych u obecní kanalizace hluboko položil nějakou přečerpávací nádrž, kam půjde odpad z domu a pak nějakým čerpadlem vše vyhnat do nahoru do obecní kanalizace - není tohle například to znění ze zákona, že to není technicky možné?

Nehledě na to, že bych musel komplet ustřihnout svou ČOV a svedení (asi dalších 40 metrů kanalizační trubky) do rybníka a nechal bych si tak na pozemku zahrabaných nevyužitých cca 90 tisíc Kč. Moje jednou již instalovaná domácí ČOV je prakticky už neprodejná. Prosím, je zde nějaká možnost, abych mohl nadále fungovat se svou domácí ČOV i přesto, že v obci je zřízena obecní kanalizace? Nejde o tu práci... Jde jen o to, že tam zůstane ležet strašně peněz, za které se na domu dá udělat spousta dalších prací a nemá smysl rozebírat tak dobře vyřešený systém vypouštění odpadních vod, který sami rybáři chválí a jsou za to rádi.

Mockrát Vám děkuji za odpověď.
odpověď:


31. října 2016

Dobrý den,

S ohledem, že k dotazu nejsou přiloženy podklady, zejména stavební povolení včetně jednotlivých vyjádření od dotčených subjektů stavbou a bližší technické podklady (např. schválená projektová dokumentace), lze odpovědět jen v širší obecné rovině.

Likvidace odpadních vod musí být prováděna v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu § 5 zákona o vodách odstavce 3) je stanovena základní povinnost pro stavebníky: "Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážkové vody") v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Problematika připojení na kanalizaci v případech, kdy doposud docházelo k zneškodňování odpadních vod prostřednictvím žumpy nebo domovní čistírny odpadních vod a nově je vyžadováno připojení na kanalizaci, je upravena prováděcími vyhláškami k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen " stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v § 24b odst. 2 vyžaduje, aby žumpa nebo malá čistírna byla umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání.

{# stara reklama seznam 44636}

Případy, kdy by připojení na kanalizaci vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, řeší prováděcí vyhláška č. 268/2009 Sb. v technických požadavcích na stavbu, která vyžaduje u staveb dle § 6 odst. 3 připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné.

Povinnost připojení na kanalizaci je dále upravena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Ustanovení § 3 odst. 8 zákona umožňuje obecnímu úřadu v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Povinnost připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu dle tohoto ustanovení lze nařídit i v případě, že likvidaci nebo čištění odpadních vod zajišťuje vlastník nemovitosti jiným způsobem a to i tehdy, pokud tak činí v souladu s právními předpisy. Příslušný úřad však bude před vydáním rozhodnutí o uložení povinnosti nucen situaci důkladně posoudit a zvážit nejen výslovně uvedené technické možnosti připojení, ale i další okolnosti případu, a uložení povinnosti náležitě odůvodnit. Uvedené rozhodnutí vydá podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě řádně provedeného správního řízení. Tím je zajištěno, aby pochybnosti o zákonnosti jak správního řízení, tak i samotného správního rozhodnutí byly vyloučeny.

Rozhodnutí o povinnosti připojit nemovitost na kanalizaci však nenahrazuje občanskoprávní důvod k uložení přípojky do pozemku ani stavebně-právní důvod k umístění či uskutečnění stavby. Proto musí být dán vlastníkovi připojované nemovitosti dostatečný časový prostor, aby mohl sjednat smlouvu s vlastníkem pozemku o uložení přípojky, aby si obstaral vyjádření vlastníků technických infrastruktur (inženýrských sítí) uložených v místě plánovaného uložení přípojky (§ 161 odst. 1 stavebního zákona) a aby si obstaral vydání územního rozhodnutí o umístění stavby přípojky (resp. územního souhlasu). Ve výroku rozhodnutí o povinnosti připojit nemovitosti na kanalizaci by mělo být určeno, kdo a v kterém místě má povinnost se na kanalizaci připojit, (kterou konkrétní nemovitostí). Při vydávání rozhodnutí se musí zvážit konkrétní okolnosti případu. Náklady na vybudování přípojky nese ten, komu je povinnost připojení uložena.

Shrneme-li výše uvedené, je zásadní otázkou, zda stavba při svém návrhu plně respektovala stavební zákon včetně citovaných prováděcích vyhlášek. Tj. zejména, zda byla posuzována možnost výhledového připojení stavby na veřejnou kanalizaci. Zda existovaly podklady, na základě kterých by bylo možno pro návrh odkanalizování do budoucna vycházet a zda toto řešení bylo vůbec technicky možné či opodstatněné a do budoucna výhodné, ačkoli v době návrhu nebyl znám termín realizace této stavby.

Dále za zásadní považujeme, zda připojení do veřejné kanalizace by bylo ekonomicky přijatelné, nejen z pohledu zmařené investice, nutnosti realizace nové kanalizační přípojky a související úpravy vnitřní kanalizace, tak i z pohledu následného mnohaletého provozu (náklady na energie apod.)

Obecně konstatujeme, že pokud byly dodrženy stanovené podmínky pro realizaci stavby a tyto podmínky byly beze zbytku dodrženy, nemělo by toto býti překážkou pro povolení užívání stavby. V případě nesouhlasu má stavebník možnost odvolání se a požádání o přezkum nadřazený stavební úřad.

S pozdravem

Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 265".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ZB

Z Boč

27.12.2017 11:37
pane Davide Svinko,vsadím se že je v této záležitosti velmi aktivní Frant.Kummel že?? od něho raději co nejdál !
Odpovědět
rl

rýpal lesní

8.6.2021 19:06
Zkusím se Vám to přeložit. Pokud máte stavební povolení vydané stavebním úřadem a event. na ČOV povolení souběžné, nebo povolení vodoprávního úřadu (OŽP) na ČOV, a v těchto rozhodnutích není přímo zapsána (a řádně odůvodněna) povinnost po vybudování kanalizace a obecní čistírny s uloženo přepojení, spěte klidně. Pokud by vás chtěl někdo nutit k přepojení, musí Vám v tomto případě proplatit veškeré vámi vynaložené náklady na ČOV i zneškodňování vod, a nese veškeré (i projekční) náklady nové stavby, neboť vy jste žádnou z uložených povinností v ochraně vod a ŽP neporušil. Důležité je být účasten svým požadavkem na ponechání zařízení nebo vybudování k tíži obce při projednávání obecní kanalizace a ČOV, je-li připravována a stavěna. Na vašem pozemku končí působnost pana starosty - hasiče vaším plotem. Odvádění a zneškodňování odpadních vod máte z vaší nemovitosti vyřešeno. Obec se vám vyjadřovala k záměru stavby a nevznesla podmínky k přepojení. Navíc, můžete požadovat vícenáklady z titulu plateb stočného, které, předpokládám, zatím nejste povinen platit, neboť recipientem není kanalizace ale rybník. Navíc, podle popisu není vlastně napojení na kanalizaci technicky bez nadměrných obtíží, což implikuje nemožnost něco podobného po vás vyžadovat. Odbor životního prostředí musí postupovat dle zákona a ten ponechání stau quo (stávajícího stavu) umožňuje. V případě, že by chtěl zlobit, je zde možnost žaloby za náhradu škody a škody nepsrávným úředním postupem, s poměrně jistým výsledkem.
<rl>
Odpovědět
As

Ass

24.6.2021 08:32 Reaguje na rýpal lesní
Není pravdou, že když toto nemáte zmíněno od stavebního úřadu, že pak nejste povinen.
NSS o tomto už rozhodoval a ve vyjádření je, že ve stavebním to je napsáno, tedy si stavitel musel být vědom povinnosti připojení a nelze brát jako argumnet, že stavební úřad mu to nenapsal ;)
Jinak, řečeno, pokud by to nebylo nákladné=gravitační+pár metrů, tak se musíte připojit a navíc, nikdo vám nic proplácet nebude, nemáte oporu v zákoně, soud vám nic nepřizná a viz NSS ještě se vám "vysvěje" ;)
Odpovědět
rl

rýpal lesní

18.11.2021 21:20 Reaguje na Ass
Můžete připojit číslo jednací onoho rozsudku NSS ve věci na který se odkazujete ?
Silně pochybuji, že by takový argument starosta i soud ustál. Je totiž v rozporu (pokud jste to přesně uvedl), nejméně se třemi platnými právními úpravami. O tom, že se jedná o požadování připojení s existencí nadměrných technických obtíží je nepochybné. Stavebník - stavitel - jedná v důvěře a dobré víře k existujícímu povolení a stanovisku obce, stavebního úřadu a koná dle zákona. Dále se opírá o NOZ a katastr, včetně vlastnické držby. Dále se opírá o ustanovení správního řádu, který nezná reciprocitu stejně jako právní řád ČR. A v neposledním, NSS se nevysměje, ani nevyvěje. Jen bude muset reflektovat právní stav. A jsou i důvody pro stížnost, vzhledem k tomu, že nikdo nesmí být nucen, pokud má stav v souladu se zákonem, svévolným tlakem úřadu měnit stav v jiný.
Je mi líto, ale takto to je.
<rl>
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist