https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/kniha-o-sidlisti-dablice-ziskala-za-prvni-dva-tydny-jiz-160-predobjednavek-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Spolek přátel sídliště Ďáblice: Kniha o sídlišti Ďáblice získala za první dva týdny již 160 předobjednávek

8. dubna 2019 | Spolek přátel sídliště Ďáblice
Autor: Josef Platil, tel: 776474405
Kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi je od 18. března v předprodeji na webu Startovač. Po prvních čtyřech dnech bylo dosaženo cílové částky. Po dvou týdnech kniha získala 140 podporovatelů a předobjednávky na 160 knih.

Kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi je od 18. března v předprodeji na webu Startovač. Po prvních čtyřech dnech bylo dosaženo cílové částky. Po dvou týdnech kniha získala 140 podporovatelů a předobjednávky na 160 knih. Tvůrčí tým s napětím očekává, zda celková vybraná suma dosáhne dvojnásobku původní částky.

Josef Platil, iniciátor knihy, bude 24.4. vyprávět o vzniku a tvorbě knihy na akci Pecha Kucha Night č. 63.

O knize krátce
Kniha o sídlišti Ďáblice je určená široké i odborné veřejnosti. Do přípravy knihy jsou angažováni jak odborníci, tak obyvatelé sídliště, z jejichž popudu kniha vzniká. Smyslem publikace je obeznámit čtenáře s tímto výjimečným obytným souborem, posílit povědomí o tomto pražském sídlišti a obrátit pozornost na kvalitní a umělecky cenné památky mimo centrum města. Kniha, doplněná o rozhovory s pamětníky a obyvateli, zachycuje také orální historii místa v rozhovorech s pamětníky. Díky svým odborným textům naváže na několik spřízněných projektů (Paneláci, Sídliště Solidarita) a přispěje tak k probíhající diskusi o sídlištní výstavbě a s tím souvisejícím kulturním dědictvím.

O knize dlouze
Kniha “Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi” vzniká v týmu architektů, památkářů, urbanistů a dalších odborníků od podzimu minulého roku. Velkorysá obrazová publikace má za cíl podtrhnout to výjimečné ze sídliště a jeho okolí. Dílo se zaměří na východiska, inspirace a souvislosti vzniku tohoto obytného souboru postaveného v 70. letech minulého století na zelené louce na severu Prahy. V knize pokryjeme architektonickou soutěž, následnou realizaci obytného souboru hlavním architektem Ing.arch. Viktorem Tučkem, jednotlivé užitné a obytné vrstvy sídliště, důvody, proč vnímáme sídliště jako hodnotný celek, který je pokládán za jedno z nejkrásnějších sídlišť v době svého vzniku i ve srovnání s výstavbou v současnosti.

Předkládaná kniha bude první publikací mapující historii a současnost sídliště Ďáblice, které obývá 25 000 obyvatel. Doposud neexistuje odborná publikace přístupná široké veřejnosti, která by přiblížila jedinečnou architektonickou a urbanistickou koncepci sídliště. Kniha tak kromě odborných textů o kontextu, soutěži, jednotlivých typech bytových domů, uměleckých dílech na sídlišti či zeleni přinese i vzpomínky na výstavbu sídliště a nejrůznější aspekty života v něm. Zveřejněny budou dosud nepublikované materiály ze soukromých archivů zachycující umělecká díla a stavby, které již zanikly, a historické fotografie z každodenního života sídliště v době vzniku. Pro účely publikace vzniknou také nově pořízené současné fotografie. Rozšíří tak pohled na dějiny české architektury a sídlištní výstavby 60. a 70. let 20. století. Jako důležitý aspekt vzniku knihy chápame její iniciování z řad obyvatel sídliště, kteří si sami uvědomují jeho kvality.

Knihu plánujeme rozdělit na tři vrstvy: obrazovou, lidsky-autentickou a odborně-popularizační. Obrazová část má na velkorysých reprodukcích vizuálně chytlavě podchytit unikátnost tohoto souboru, tak aby bylo na první pohled vidět, proč je sídliště tak skvělou realizací. Lidsky-autentická vrstva ve formě vyprávění pamětníků zachycuje osobní rozměr budování sídliště a žití v něm. Odborně-popularizační část knihy zachycuje formou odborných textů ke každé vrstvě expertní rozměr, který staví knihu na roveň odborné publikace. Slouží k podpoření úvodní teze knihy, že je tento obytný soubor unikátní.

Do procesu tvorby knihy jsou angažování pamětníci, starousedlíci a současní nově příchozí obyvatelé, se kterými vedeme unikátní rozhovory týkající se života na sídlišti. Kniha cílí mimo jiné přímo i na obyvatele Ďáblic jako potencionální čtenáře, pro které je publikace ukázkou jedinečných kvalit sídliště v době vzniku, neuvěřitelně pestré nabídky občanské vybavenosti a propracovaného systému péče o velkorysé plochy parkové zeleně. Milovníkům moderní architektury představí kniha soubor zařazený odborníky mezi deset nejhodnotnějších sídlišť v České republice.

O týmu
Spoluautoři:

Ing.arch.Hana Řepková —Sídlišti se zabývá od konce 80.let, kdy překládala články o humanizaci sídlišť ve Francii, jako studentka získala ocenění v soutěži Urbanita 86 a s prací Moderní sídliště a jeho regenerace zvítězila v celostátním kole SVOUČ na FA ČVUT. V letech 1997–2001 iniciovala zpracování generelů barevnosti sídlišť Invalidovna, Ďáblice, Čimice a zadání návrhu fasád páteřních bytových domů sídliště Bohnice ing.arch. Lábusovi; roku 2007 zpracovala Generel barevnosti sídlišť Prahy 6. Publikovala v odborných časopisech T magazin, Architektura ČSR, Urbanismus a územní plánování, Architekt, Zprávy památkové péče,Věstník Klubu za Starou Prahu; texty o sídlištích byly otištěny ve sbornících z konferencí. V rámci loňského dne architektury provázela po sídlišti Bohnice v současné době se věnuje zasazení architektury sídliště Ďáblice do mezinárodního kontextu.

Ing. Marie Jelínková — absolventka VŠZ Brno, specializace zahradní architektura, Lednice na Moravě. Praxe v Rakousku (botanická zahrada v Linci) a ve Švýcarsku (firma Hans Remund, Gartenbau/Niederuzwil). Od 1970–2002 výzkumný pracovník pro oblast městské zeleně – Výzkumný ústav Silva Tarouccy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Ministerstvo kultury –, kde se podílela na přípravě podkladů pro vyhlášení krajinných památkových zón. Působí jako vedoucí odboru územního plánování Okrasní úřad Praha-západ a na IPR – oddělení životního prostředí.

Mgr. Tomáš Řepa — historik umění, na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval magisterský program na katedře dějin umění. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje barokní a moderní architektuře. Podílel se na tvorbě série Industriálních topografií, a to pro kraje Pardubický, Královéhradecký, Olomoucký, Plzeňský a Vysočina. Pravidelně popularizuje architekturu v rámci Dne architektury, Open House, Noc kostelů, Noc muzeí. Ve své disertační práci na KDU UPOL komplexně řešil otázku barokního fenoménu křížových cest v českých zemích. V současné době se odborně věnuje výtvarné výzdobě sídliště Ďáblice.

Ing. arch. Ondřej Tuček — autorizovaný architekt s vlastní praxí, zabývající se projekty veřejných budov, rekonstrukcemi i urbanismem. Mimo projektování se aktivně účastní dění na sídliště Ďáblice především s ohledem na ochranu jeho hodnot a budoucí směřování. Organizátor místního Zažít město jinak, vycházky v rámci Dne architektury, ve spolupráci s Městskou částí koordinátor revitalizací sídlištních prostranství. Porotce a organizátor architektonických soutěží.

Ing. arch. Karel Veselý — autorizovaný architekt s vlastní praxí, zabývající se i památkářskou problematikou, s vlastní praxí, zabývající se projekty veřejných budov, rekonstrukcemi i urbanismem. Projektuje pro Národní památkový ústav a pro městské části, kde sleduje souvislosti veřejného prostoru (Chaberská radnice, Detašované pracoviště NPU v Horoměřické ul.), dále článková publikační činnost (MF DNES, iDnes.cz a další), popularizátor péče o prostředí (pořad ČT Pražské dvorky).

MgA. Viktor Tuček — fotograf a grafický designér, absolvent FAMU, obor fotografie, vnuk hlavního architekta sídliště Ďáblice. Ve svém profesním životě se zabývá převážně obalovým designem, ale zároveň se spolu s volným sdružením photon.cz zabývá vlastními fotografickými projekty. Například je autorem fotografií současného stavu sídliště pro knihu Sídliště Solidarita. Ve své fotografické tvorbě se zabývá vztahem města, krajiny a jejich obyvatel.

Grafici:

MgA. Petra Roubalová — grafická designérka a absolventka Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – Ateliér grafický design a nová média, první místo v soutěži Talent Designu 2016, s Matějem Hanauerem založila a vede grafické studio DIP

MgA. Matěj Hanauer — absolvent Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, autor knihy Letec Otto Hanzlíček, oceněné titulem Nejkrásnější české knihy roku 2016 a nominované na cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku, práce Target oceněná 3. místem v soutěži Best in Design 2018

Grafické studio DIP — založeno v roce 2012, grafika sborníku Lesná: 50 let sídliště nominována v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2012, grafika publikace a vizuální styl výstavy S-Flux oceněny stříbrnou medailí European Design Awards 2013, držitelé Národní ceny za studentský design 2014, grafika knihy Na prahu zítřka o architektuře v Brně, nominace na Czech Grand Design – Designér roku 2017 za vizuální styl Fotograf Festivalu 2017, nominace Humans of Prague v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2017.

Editoři a produkční knihy:

Mgr. Irena Lehkoživová — historička architektury, doktorandka na Ústavu pro dějiny umění FF UK, absolvovala mj. roční výzkumnou stáž na Škole architektury Kolumbijské univerzity v New Yorku. Pracuje v Archivu výtvarného umění a jako vědecká pracovnice ve Výzkumném centru průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, spoluzakladatelka galerie VI PER. Píše pro české (Architekt, Stavba, Art+Antiques, Era 21) i zahraniční časopisy (Centropa, Journal of the Society of Architectural Historians). Je mj. spolueditorkou knih Zdenek Seydl a knihy (2015), The Paneláks: Twenty Five Housing Estates in the Czech Republic (2017) a dalších, podílela se na přípravě publikace Sídliště Solidarita (2014).

Ing. Alena Pechátová, DiS — absolventka Vysoké školy finanční a správní - obor marketing, Event Manager, pořádání konferencí pro finanční poradce. Má zkušenosti s tvorbou reklamního textu. Na knize se podílí zachycováním rozhovorů s pamětníky výstavby sídliště, budování zeleně, tvorby výtvarného umění a života na sídlišti od jeho vzniku do současnosti.

Ing. Josef Platil — absolvent Fakulty informatiky a statistiky VŠE, obor Informační Management. Působí jako projektový manažer v Deutsche Börse. Předseda Spolku přátel sídliště Ďáblice a iniciátor knihy.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist