Soňa Barabášová "> Ministerstvo zemědělství lidem zastírá, že jde proti své tři roky staré koncepci - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-lidem-zastira-ze-jde-proti-sve-tri-roky-stare-koncepci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Ministerstvo zemědělství lidem zastírá, že jde proti své tři roky staré koncepci

25. ledna 2024 | Hnutí DUHA
Autor: Soňa Barabášová, tel: 734 770 020
Ministerstvo zemědělství uvádí v omyl lidi, kteří se na něj obrací s žádostmi o urychlení změn v zákoně, jenž by vedly ke zdravým lesům. Na desítky dopisů ministerstvo z pověření ministra Marka Výborného reaguje, že novelou naplňuje vládní koncepci z roku 2020, která mu ukládá do lesního zákona zavést opatření ke zvýšení stability lesů, mimo jiné zvýšením jejich pestrosti a snížením odběru biomasy. Ve skutečnosti přitom nyní ministerstvo usiluje o to, aby biomasy i druhové pestrosti lesní zákon vyžadoval méně, než dosud.

Ministerstvo zemědělství z pověření ministra Marka Výborného odpovídá na dopisy od více než sta lidí podporujících kampaň Zachraňme lesy s žádostí o urychlení mezirezortního připomínkového řízení. Odpovídá dle téměř jednotné šablony ve znění: „Ministerstvo (...) připravilo novelu lesního zákona, která přináší řadu odborně podložených změn směřujících k naplnění cílů Koncepce státní lesnické politiky do r. 2035, Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu i mezinárodních závazků České republiky ve vztahu k životnímu prostředí.“

Ministerstvo tak ve své odpovědi tvrdí, že svými návrhy změn lesního zákona naplňuje tři roky starou vládou schválenou koncepci svého úřadu a dva roky starý plán adaptace na změnu klimatu.

Ve skutečnosti je tomu naopak: ministerstvem navrhované úpravy jdou zcela proti výslovným požadavkům Koncepce státní lesnické politiky do r. 2035 na změnu lesního zákona. Tato koncepce například ukládá upravit opatření lesního zákona pro pestrou druhovou skladbu a přirozenou obnovu vedoucí k jejich zvýšení. [1]Zároveň ukládá v lesním zákoně regulovat odběr biomasy tak, aby neohrožoval stav lesních ekosystémů [2].

Navzdory zmíněným závazkům Ministerstvo zemědělství dle dosavadních jednání plánuje ze zákona vypustit povinnost, aby se nestátní lesy obnovovaly s využitím podílu listnáčů a jedlí (tzv. melioračních a zpevňujících dřevin) [3], a byly tedy druhově pestřejší. Ministerstvo dokonce plánuje, že ze zákona vypustí ustanovení [4], které mu ukládá vydat vyhlášku k zajištění limitů pro ponechání těžebních zbytků a některých stromů na dožití pro předcházení degradace lesní půdy a pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa.

Přestože tedy zvýšení množství biomasy v lese i pestrosti lesů ministerstvu ukládá jeho vlastní nedávná koncepce a požaduje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu i další analýzy, ministerstvo jde v obou bodech zcela opačným směrem. Stav významné části lesní půd se přitom významně zhoršuje a trpí nedostatkem živin, které odvážení klestu a dalších těžebních zbytků do tepláren dále prohlubuje. Již v roce 2009 bylo zjištěno, že odvážení těžebních zbytků představuje nepřijatelné riziko degradace půd pro téměř polovinu lesů v ČR. [5]

Ministerstvo na dopisy veřejnosti [6] rovněž odpovídá, že „Návrh novely lesního zákona je nyní v procesu finalizace na mezirezortní připomínkové řízení, do kterého půjde v průběhu prvních měsíců roku 2024.“ [7] Začátek mezirezortního připomínkového řízení, který je zásadní k tomu, aby se změny stihly schválit do parlamentních voleb, ministr Výborný přitom opakovaně odsouvá.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
„Ministr Výborný se tváří, že naplňuje koncepci svého úřadu, která mu ukládá skrze změny lesního zákona zajistit pestřejší složení lesů a více biomasy ponechávané v lesích. Ministerstvo ale ve skutečnosti při přípravě zákona naopak usiluje o to, aby v lesích nemusely růst pestré dřeviny a biomasa se v nich ponechávat nemusela. Nejenom, že tak popírá závaznou koncepci svého úřadu, ještě o tom neříká lidem, kteří se ptají, pravdu.”
„Ministerstvo slibuje, že lesní zákon půjde do mezirezortního připomínkové řízení co nevidět. Zatím tam ale není a jestli se tam rychle nedostane, nestihne se do voleb schválit. Naše lesy by tak zůstaly nepřipravené na další oteplování a během nadcházející epizody sucha odumíraly stejně jako před pár lety.”


Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Jakožto nástroj cíle B uvádí pro změnu lesního zákona explicitní úkol: „Legislativně upravit opatření pro pestrou druhovou skladbu a přirozenou obnovu, uplatnění nepasečných způsobů hospodaření jako předpokladu pro zvýšení druhové a prostorové pestrosti lesů a pro zvýšení infiltrace a retence vody v lesních ekosystémech.” Na dalším místě přitom rovněž dokument uvádí opatření „Podporovat hospodaření v lese s cílem zachovat a zvyšovat biologickou rozmanitost lesů.”
Vláda ČR. 2020. Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035. str. 9. Dostupné na https://eagri.cz/public/portal/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/koncepce-statni-lesnicke-politiky-do

[2] Jakožto nástroj cíle B (“S ohledem na probíhající klimatickou změnu zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční funkce.”) uvádí pro změnu lesního zákona explicitní úkol: „Regulovat odběr biomasy tak, aby neohrožoval stav lesních ekosystémů.” Na dalším místě přitom rovněž dokument uvádí: „Regulovat odběr lesních těžebních zbytků tam, kde by byl ohrožen stav lesních ekosystémů. Součástí opatření je i řešení odpovědnosti za případnou újmu na zdraví či životě návštěvníků lesa, která nesmí být na úkor vlastníka lesa.”
Vláda ČR. 2020. Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035. str. 9. Dostupné na https://eagri.cz/public/portal/mze/lesy/lesnictvi/koncepce-a-strategie/koncepce-statni-lesnicke-politiky-do

[3] § 24, odstavec 2 lesního zákona

[4] § 33, odstavec 3 lesního zákona: „Za účelem předcházení degradace lesní půdy a pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa ponechává vlastník lesa v lese odpovídající množství těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených stromů či jejich částí. Ministerstvo stanoví právním předpisem podrobnosti o minimálním množství a způsobech ponechání těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených stromů či jejich částí.“

[5] ÚHÚL. 2009. Analýza a výsledná kvantifikace využitelné lesní biomasy s důrazem na těžební zbytky pro energetické účely, při zohlednění rizik vyplývajících z dopadu na půdu, koloběh živin a biologickou rozmanitost. Dostupné na https://adoc.pub/2009c2aa38ffb9ccd490c22daf10435412a88032.html)

V Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu se ministerstvo zemědělství zavázalo “Zvyšovat biodiverzitu a ekologickou stabilitu lesních ekosystémů při zachování produkční funkce ponecháváním lesních těžebních zbytků (nehroubí) k zetlení v lesních porostech - ponecháváním stromů na dožití a objemu mrtvého dřeva stanoveného podílem z prováděných hospodářských zásahů.” (MŽP. 2021. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Dostupné na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK_NAP_adaptace-aktualizace_2021.pdf)

[6] Například paní Klára Š. z Děčína Markovi Výbornému píše:

„Vážený pane ministře, obracím se na Vás z důvodu vzniku nové podoby zákona o lesích.
Jsem ze severních Čech a současná podoba péče o lesy je pro mě děsivá - obrovské holoseče, suché straně, vyschlé pramínky, lesy rozježděné od těžké techniky podílející se na těžbě dřeva. Chci do lesa chodit ráda. Přála bych si proto, aby nová podoba zákona respektovala Programové prohlášení vlády, které zavazuje prosazovat cílené kácení a přírodě blízké postupy při obnově lesů. Aby nenutila vlastníky lesa přísnými lhůtami do často zbytečných řízených výsadeb a neusnadňoval vznik tolik škodlivých holosečí. Žádám Vás proto, abyste urychleně do mezirezortního připomínkového řízení předložil návrh zákona, který takový bude, díky němuž se ztracená kondice lesů ČR zlepší, budou dostatečně odolné vůči klimatické změně, budou poskytovat bezpečí lidem i zvířatům a v neposlední řadě dodají naději i mladé generaci. Děkuji, že jste můj dopis přečetl, za případnou odpověď budu ráda.”

Pan Jan J. z Černošic Markovi Výbornému píše:
„Vážený pane ministře, píšu Vám kvůli lesnímu zákonu. Lesy potřebují restart pokud možno bez harvestorů. Suché dříví je domovem pro semenáčky. Nedovolte prodávat klestí na brikety a omezte těžbu mrtvých stromů na palivo. Pokud brouk ze stromu odlétl, už se nevrátí. Zvažte použití pufračních zón. Zvažte prosím komerční odlov přemnožené zvěře na maso, v masnách ho lidé uvítají víc než v hospodském guláši. Vím, že přemluvit myslivce, aby trochu mysleli dopředu a nedrancovali jen pro sebe, dá práci, ale prosím zkuste to. Zavázali jste se k tomu v Programovém prohlášení vlády. Předem děkuji, že předložíte zákon, který bude v souladu s Programovým prohlášením vlády a který zajistí, že i budoucí generace budou moci chodit do lesa. Je to les a jeho podhoubí, kdo naší krajině zajišťuje celoroční bilanci vody. Přijdeme-li o lesy, zveme si k nám poušť. To je v době klimatické změny zločin.”

Paní Ivana A. ze Cvikova Markovi Výbornému píše:
„Dobrý den, pane ministře, obracím se na Vás s prosbou o pomoc ohledně lesního zákona. Žiji v severní části republiky na pomezí Lužických hor a lesy, které tu máme, jsou nešetrným hospodařením velmi zničené. Holoseče, udusaná hlína technikou, která nepojme vodu, kácení starých stromů. Přeji si, aby vaše ministerstvo dostálo prohlášení vlády, kterým se zavazuje prosazovat cílené a ne plošné kácení a podporovat přirozenou obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Chtěla bych lesní zákon, který by lesníky podporoval a zvýhodňoval, pokud budou hospodařit systémem výběrného lesa. Pane ministře, prosím o urychlené předložení návrhu zákona, který je v souladu s prohlášením vlády do mezirezortního připomínkového řízení. Představte si les, kde je i v letním žáru a v době sucha příjemný chlad a vlhko. Toto umí pouze zdravý a silný les, kam lidská ruka zasahuje co nejméně. Les si dokáže vytvořit svoje mikroklima, jen mu musíme dát čas na zotavení. Mám vlastní zkušenost z Českého Švýcarska, kde je krásně vidět, jak se les umí vyrovnat z kůrovcovou kalamitou sám. Tam, kde ochránci parku nechali suché smrky stát, les žije - mnoho semenáčků, kyprá půda. Tam, kde "hospodařil" člověk se svou těžkou technikou je mrtvo, hlína udusaná, v létě nesnesitelné horko a sucho. Děkuji za odpověď.”

[7] Plné znění opakované odpovědi ministerstva na dotazy veřejnosti:
„Vážený pane (/Vážená paní),
ministr zemědělství mě pověřil odpovědět Vám na Váš dopis s výzvou k předložení novely lesního zákona do meziresortního připomínkového řízení.
Vládou ČR přijatá Koncepce státní lesnické politiky do r. 2035 (dále jen Koncepce), která má za cíl vytvořit podmínky pro adaptaci lesů na změnu klimatu, pro zajiŠtění trvalých a odolných lesů do budoucna, a v neposlední řadě vytvořit lepší legislativní prostředí pro zvládání vývoje přírodních podmínek vlastniky lesa, nás v tomto duchu zavazuje k novelizaci zákona č .289/1995 Sb. (dále jen lesní zákon). Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s vysokými školami, vědci a dalšími odborníky v letošním roce připravilo novelu lesního zákona, která přináší řadu odborné podložených změn směřujících k napInění cílů Koncepce, Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu i mezinárodních závazků České republiky ve vztahu k životnímu prostředí.
Návrh novely lesního zákona je nyní v procesu finalizace na meziresortní připomínkové řízení, do kterého půjde v průběhu prvních měsíců roku 2024.
K zajištění co nejlepších podmínek pro přirozenou obnovu lesa a odrůstání nové zakládaných smíšených lesů je nezbytné přiměřeně regulovat stavy spárkaté zvěře, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč Ministerstvo zemědělství připravilo také novelu zákona o myslivosti, která již nyní mezirezortním připomínkovým řízením prochází.
Děkuji Vám za projevený zájem o naše lesy.
S pozdravem Lesu Zdar!”
Soňa Barabášová, tel: 734 770 020
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist