https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/povolovani-dalnice-d52-na-mikulov-stale-preslapuje-na-miste
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Povolování dálnice D52 na Mikulov stále přešlapuje na místě

14. května 2021 | Děti Země
Již šestnáct let je to směs chaosu a nezákonností, tvrdí Dětí Země

Dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova délky 23,1 km ani po šestnácti letech od vydání stanoviska EIA dne 13. května 2005 nemá žádné pravomocné územní rozhodnutí. Navíc stále chybějí nejméně dvě rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů živočichů.

Podle Dětí Země je hlavní příčinou chaotická příprava Ředitelství silnic a dálnic ČR s hledáním slepých řešení a porušování zákonů státními úřady. Ekologické spolky na rizika, chyby a rozpory dlouhodobě a opakovaně upozorňují.

„Plány na spojení jižní Moravy s Rakouskem se zabýváme asi dvacet pět let a od počátku jsme upozorňovali na různá technická, přírodní a právní rizika při prosazování trasy původně na Nový Přerov a pak na Mikulov. Proto jsme v roce 1998 doporučili využít dálnici D2 na Slovensko a od ní vybudovat dálnici D55 kolem Břeclavi. Stát se ovšem vydal tou nejsložitější cestou, takže výsledek zatím nikde,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik dále vzpomíná, že Ministerstvo životního prostředí sice v červnu 1999 vydalo souhlasné stanovisko SEA pro kompromisní koncepci rozvoje dopravních sítí s dálnicí D55 kolem Břeclavi a mimo CHKO Pálava, ale vláda Miloše Zemana ho nerespektovala, neboť v červenci 1999 schválila původní koncepci s dálnicí D52.

„Pak ale začaly očekávané potíže, neboť se dálnici nepodařilo opakovaně zahrnout do územních plánů, které soudy postupně rušily, takže až Zásady územního rozvoje kraje z října 2016 jsou platné,“ doplňuje dále Patrik.

Souběžně se schvalováním a rušením územních plánů soudy docházelo k vydávání a rušení i různých rozhodnutí. V letech 2007-2010 bylo například zahájeno pět dílčích územních řízení, ale kromě obchvatu Mikulova délky 3,9 km byly zbývající v letech 2013-2019 postupně zastaveny. ŘSD ČR totiž nikdy nedodalo potřebné podklady.

„Obchvat Mikulova sice po devíti letech získal v prosinci 2019 územní rozhodnutí, ale Krajský soud v Ostravě ho loni v září i letos v lednu zrušil. Krajský úřad v Brně totiž v rozporu se zákonem neuznal za účastníka řízení jeden rakouský spolek. Spor nyní opět řeší Nejvyšší správní soud,“ říká Patrik, který očekává rozsudek do léta.

Aktuálním zásadním problémem je úsek z Pohořelic k VD Nové Mlýny délky 7,5 km, neboť dokumentace pro územní rozhodnutí je podle stanoviska Městského úřadu v Pohořelicích ze dne 27. listopadu 2020 a ze dne 6. ledna 2021 v rozporu se ZÚR Jihomoravského kraje i s ÚP Pohořelic.

Projekt totiž nepočítá s výstavbou doprovodné silnice podél dálnice mimo Novou Ves, takže auta by projížděla přes obec, což je ale nepřípustné.

„A předvídatelné potíže má i prostřední úsek přes Vodní dílo Nové Mlýny, neboť se zde nově plánuje výstavba estakády délky asi 2,4 km, takže musí proběhnout nové posouzení vlivů na životní prostředí,“ uzavírá Patrik.


* * * * * * * * * * *


I. Hodnocení a schvalování koncepce „Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010“ v roce 1999


1. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 24. června 1999:

„... vydává souhlasné stanovisko ke kombinaci variant Y a Z koncepce „Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010“, popsané v příloze č. 1, s doplňky a doporučeními, uvedenými v příloze č. 2 a na základě odůvodnění uvedeného v příloze č. 3... Posuzovaná koncepce by měla svým rozsahem a opatřeními pokrýt dopravní nároky i za časovým horizontem roku 2010, např. do roku 2030...

Příloha č. 1: Popis kombinace variant Y a Z koncepce...

R52 + I/52
R52 Brno – Pohořelice
I/52 Pohořelice – Mikulov – hranice Rakouska
Vylučuje se výstavba a územní ochrana trasy R52 v úseku Pohořelice – Nový Přerov - hranice Rakouska, preferuje se dostavba trasy R55 Břeclav D2 - hranice Rakouska.

R55 + I/55
R55 hranice Rakouska – Břeclav D2
I/55 Břeclav D2 – Hulín a Přerov – Olomouc“

2. Usnesení české vlády č. 741 ze dne 21. července 1999

„Vláda schvaluje Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010 obsažený v části III předloženého materiálu a upravený podle přílohy tohoto usnesení...

h) vedení rychlostní silnice R 52:
* úsek Pohořelice – státní hranice Rakouska řešit v závislosti na výsledku jednání expertní komise ČR – Rakousko ve smyslu jednání s rakouskou stranou ve Valticích;

i) vedení rychlostní silnice R 55:
* úsek Olomouc – Přerov – Hulín – Břeclav řešit v kategorii R s postupnou výstavbou v závislosti na růstu intenzit a finančních možnostech,
* úsek Břeclav – státní hranice s Rakouskem řešit v závislosti na výsledcích jednání s rakouskou stranou podle bodu h);“


II. Závazné stanovisko MěÚ Pohořelice ze dne 27. listopadu 2020 o nepřípustnosti umístění dálnice R5204.1 Pohořelice – Nová ves, neboť je v rozporu se ZÚR JmK a ÚP Pohořelic


„Z pohledu souladu předloženého záměru se ZÚR byl proto shledán předložený záměr z důvodu navrženého dopravního napojení doprovodné komunikace, bez řešení jejího provedení mimo zastavěnou část Nové Vsi, či příslušných kompenzačních opatření k zamezení průjezdu vozidel objíždějících placený úsek D52, jako záměr, který je v rozporu s požadavky ZÚR....

Vzhledem k provedenému prověření souladu předloženého řešení s ÚP byl orgánem územního plánování konstatován rozpor předloženého návrhu s platným ÚP.“


III. Údaje o dálnici D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,093 km (letáky ŘSD ČR)


D5204.1 Pohořelice – Nová Ves
= délka 3,100 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2026 (02/2020)
D5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny
= délka 3,676 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2026 (12/2019)
D5205 přechod VN Nové Mlýny
= délka 5,624 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2029 (01/2021)
D5206.4 VN Nové Mlýny – Bavory
= délka 5,000 km, parametry R25,5/120, zprovoznění 2025 (12/2019)
D5206.3 Bavory – silnice II/414
= délka 1,050 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025 (12/2019)
D5206.1 obchvat Mikulova
= délka 3,895 km, parametry R25,5/130, zprovoznění 2024 (11/2020)
D5206.2 MÚK Mikulov jih – státní hranice
= délka 0,748 km, parametry R22,5/120, zprovoznění 2025 (12/2019)


IV. Základní údaje o schvalování dálnice D52 Pohořelice – státní hranice délky 23,1 km:


1) D5204.1 Pohořelice – Nová Ves v km 16,1-19,2 (3,1 km)

10.05.2007 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
30.06.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí č. 1
23.05.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 1 ruší
31.10.2012 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí č. 2
06.01.2014 = KÚ v Brně územní rozhodnutí č. 2 ruší
24.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.07.2015
07.08.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2016
23.01.2017 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2017
22.01.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2018
12.12.2018 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.10.2019
06.11.2019 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť ŘSD ČR nedoplnilo řádně žádost


2) D5204.2 Nová Ves – Ivaň v km 19,2-23,0 (3,8 km)

19.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
29.11.2010 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
11.07.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
17.05.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2012
20.03.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


3) D5204 Pohořelice – Ivaň, SSÚRS Pohořelice

10.05.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
24.05.2011 = MěÚ Pohořelice vydává územní rozhodnutí
28.11.2011 = KÚ v Brně územní rozhodnutí ruší
27.02.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2012
14.06.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.05.2013
28.06.2013 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK


4) D5205 Ivaň – Perná v km 23,0-31,0 (8,0 km)

29.03.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí
10.09.2010 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2011
28.06.2011 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 30.06.2012
01.08.2012 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2013
02.07.2014 = MěÚ Pohořelice územní řízení přerušuje do 31.12.2014
27.01.2015 = MěÚ Pohořelice územní řízení zastavuje, neboť mj. chybějí ZÚR JmK a ÚP obcí


5) D5206 Perná – státní hranice v km 31,0-39,2 (8,2 km), resp. D5206.1 v km 34,550-38,445 (3,895 km)

25.02.2010 = ŘSD ČR podává žádost o vydání územního rozhodnutí pro D5206
22.11.2010 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206
18.06.2012 = KÚ v Brně územní rozhodnutí pro D5206 ruší
05.12.2012 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2013
06.01.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2014
18.12.2014 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2015
28.12.2015 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 31.12.2016
12.04.2016 = ŘSD ČR žádost zužuje na stavbu D5206.1 obchvat Mikulova
28.12.2016 = MěÚ Mikulov územní řízení přerušuje do 30.05.2017
26.06.2017 = MěÚ Mikulov oznamuje zahájení územního řízení pro D5206.1
11.09.2018 = MěÚ Mikulov vydává územní rozhodnutí pro D5206.1
03.12.2019 = KÚ v Brně všechna odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Mikulov částečně mění
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
09.01.2020 = rakouský spolek Umweltorganisation VIRUS – Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales podává žalobu proti vyloučení z územního řízení a proti nevypořádání svých námitek a svého odvolání
30.09.2020 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí krajského úřadu v Brně o odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i samotné územní rozhodnutí ruší
22.12.2020 = Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti krajského úřadu v Brně a ŘSD ČR rozsudek ruší
28.01.2021 = Krajský soud v Ostravě rozhodnutí krajského úřadu v Brně o odmítnutí účasti rakouského spolku v územním řízení i samotné územní rozhodnutí opět ruší
09.02.2021 = ŘSD ČR podává druhou kasační stížnosti
10.02.2021 = krajský úřad v Brně podává druhou kasační stížnost

Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist