Aleš Miklík "> Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů neoprávněnou výzvou k odstranění souší - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/pracovnici-lesu-cr-oslovuji-vlastniky-lesu-neopravnenou-vyzvou-k-odstraneni-sousi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Pracovníci Lesů ČR oslovují vlastníky lesů neoprávněnou výzvou k odstranění souší

18. října 2023 | Hnutí DUHA
Autor: Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Soukromí vlastníci lesů dostávají v poslední době výzvy od pracovníků státního podniku Lesy ČR, kteří jim dělají poradce (tzv. odborných lesních hospodářů), aby z lesů odstranili stojící suché stromy. Taková povinnost přitom není zákonem stanovená, vlastníci lesů naopak mají zákonnou povinnost podpořit zachování lesní biologické různorodosti a kvality lesních půd tím, že v lesích k zetlení potřebné množství stromů ponechají.

Lesní zákon všem vlastníkům ukládá, aby kvůli „předcházení degradace lesní půdy a pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa” v lesích ponechávali k zetlení odpovídající množství stromů a těžebních zbytků. Lesní zákon zároveň uvádí, že vlastník musí přednostně zpracovat nahodilou těžbu tak, „aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.“ [1] Tato rizika však již u suchých stromů nejsou, protože se v nich kůrovec ani jiné druhy takzvaně „škodlivých organismů“ nemohou přemnožit.

Staré a suché stromy jsou přitom důležité pro zachování biodiverzity a tím i odolnosti lesů. Je na ně vázána nejméně čtvrtina druhů organismů, které v lesích žijí [2], zejména ptáků, hmyzu, hub, mechů a mikroorganismů. Tlející dřevo pomáhá zadržovat vodu, brání erozi půdy a vrací živiny do lesní půdy [3]. Ponechání souší v lese zpomaluje uvolňování CO2 ze dřeva, protože ty jsou většinou vhodné jen jako palivo či na výrobu celulózy.

V rozporu se zněním zákona a potřebou zlepšovat stav našich lesů někteří pracovníci státního podniku Lesy České republiky v poslední době vyzývají [4] velké množství vlastníků lesů, aby z lesů vyklidili nezpracované stojící souše. Zdůvodňují jej možným znehodnocením dřevní hmoty, ohrožením volného pohybu osob po lesních porostech a šířením podkorních hmyzích škůdců.

Není ale vhodné, aby státní podnik vyzýval k odstranění souší soukromé osoby s ohledem na možné „znehodnocení dřevní hmoty“. Vyhodnocení nákladů a přínosů ponechání souší ve srovnání s náklady na těžbu a přiblížení dřeva je pouze věcí vlastníků.

Stejně tak nejsou vlastníci povinni kácet souše uvnitř porostů z důvodu bezpečnosti návštěvníků lesa. Tuto povinnost mohou mít podle judikatury dovozené z občanského zákoníku za určitých okolností pouze kolem cest a značených stezek. Zákon o lesích i zákon o ochraně přírody jasně stanovují, že pohyb lidí v lese je na jejich vlastní nebezpečí [5]. V případě vysokého rizika mohou vlastníci lesů svůj les dobrovolně označit tak, aby bylo návštěvníkům zřejmé, že hrozí pád stromů a vstup do něj je na vlastní nebezpečí.

Na kampaň Hnutí DUHA Zachraňme lesy [6] se již obrátila řada lidí, kteří čelí tlaku na vykácení svých lesů, přestože by jejich obnovu chtěli více ponechat přírodním procesům. Tito lidé přitom čelí výzvám státního podniku, které nemají oporu v zákonech, nejsou založené na realitě a v nakládání s jejich majetkem vlastníky matou. Aby se suché stromy ponechaly v lese a při jejich kácení nevznikaly nesmyslné holoseče, vyzvalo Ministerstvo zemědělství již v roce 2020 přes 200 vědců a odborníků. [7]

V České republice vlastní les přes 300 tisíc fyzických osob, kterým služby odborného lesního hospodáře zajišťuje státní podnik Lesy České republiky. Lesy vlastněné fyzickými osobami zároveň tvoří 19 % rozlohy všech českých lesů [8].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, uvádí: „Vyzývat vlastníka lesa, který má v lese stojící suché stromy, aby je z lesa vyklidil kvůli riziku šíření „podkorních hmyzích škůdců“, svědčí o neporozumění biologii těchto hmyzích druhů, kteří se na suchých kmenech již množit nemohou nebo je to záměrná manipulace. Vlastníci drobných lesů jsou z tohoto jednání státních lesníků zmatení.
„Vlastníci nemají zákonnou povinnost vyklízet z lesů stojící suché stromy, které nikoho neohrožují. Naopak mají povinnost odpovídající množství stromů ponechat, aby byl v lese zachován život druhů, které potřebují staré stromy a tlející dřevo.”


Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 607 185 686, jan.skalik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] V lesním zákoně je uvedeno:
§ 2 Vymezení pojmů, písmeno n) uvádí: „těžbou nahodilou těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených“
§ 33 Těžba dříví, odstavec 1 uvádí: „Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.“
§ 33 Těžba dříví, odstavec 3 uvádí: „Za účelem předcházení degradace lesní půdy a pro zachování mimoprodukčních funkcí lesa ponechává vlastník lesa v lese odpovídající množství těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených stromů či jejich částí.“
[2] Stokland, Jogeir N., Juha Siitonen, Bengt Gunnar Jonsson. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge university press.
[3] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/03/tlejici_drevo_www.pdf
[4] Výňatky z typizované výzvy vlastníkovi lesa od odborného lesního hospodáře s. p. LČR na https://hnutiduha.cz/aktualne/pracovnici-lesu-cr-oslovuji-vlastniky-lesu-neopravnenou-vyzvou-k-odstraneni-sousi
[5] V §19 lesního zákona je uvedeno:
1) Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí (…).
2) Při vstupu do lesa podle odstavce 1 je každý povinen přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé při využití práva podle odstavce 1, ledaže by škodu způsobil úmyslně.
V §63 zákona o ochraně přírody a krajiny je uvedeno:
5) Každý je povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech, tábořištích a v altáncích mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.
[6] Více informací o kampani na www.zachranmelesy.cz
[7] K ponechání stojících souší v českých lesích vyzvalo přes 200 vědců a odborníků Ministerstvo zemědělství již v roce 2020 ve výzvě Kácením české lesy nezachráníme. Její plné znění je na adrese: http://bit.ly/vyzva-lesy
[8] Ministerstvo zemědělství. 2022. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021. Strana 11. Dostupné na https://eagri.cz/public/portal/-q266433---jF_7lFFI/zprava-o-stavu-lesa-a-lesniho
Aleš Miklík, tel: 604 131 131
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist