https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vlada-ukoncila-projekt-vodniho-koridoru-dunaj-odra-labe-rusi-uzemni-rezervy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MD ČR: Vláda ukončila projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, ruší územní rezervy

8. února 2023 | MD ČR
Vláda na návrh Ministerstva dopravy zrušila územní rezervy pro projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Plní tak vládní prohlášení, ve kterém se zavázala projekt ukončit.

„Zrušili jsme řadu historických usnesení vlád, které s megalomanským projektem počítaly. Chceme se věnovat smysluplnějším tématům jako je výstavba vysokorychlostních tratí, rekreační plavbě a samozřejmě dostavbě dálniční sítě. Tedy tomu, co má opravdu smysl,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Zrušení územní ochrany formou územní rezervy pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe bylo navrženo v materiálu „Návrh na zpracování aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu za účelem přípravy rozvojového záměru splavnění Odry v blízkosti česko-polských hranic“. Na základě výsledku meziresortního připomínkového řízení byl původní materiál rozdělen na dva, kdy se nově samostatným materiálem řeší pouze zrušení územní rezervy pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe a tato část byla z materiálu ke splavnění části Odry vyjmuta.

Předložený materiál vládě ruší usnesení vlády č. 368 ze dne 24. května 2010, k návrhu způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe a dále usnesení vlády č. 968 ze dne 5. října 2020, ke studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, a to bez náhrady. Dalším bodem je vypuštění článků (180) a (198) z platné Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR), týkajících se prověření účelnosti a reálnosti průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe a zajištění územní ochrany formou územní rezervy pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe.

Ministerstvo dopravy ve věci vodní dopravy například jedná s německou stranou o novém pronájmu co nejlepšího území v oblasti hamburského přístavu pro vnitrozemskou i námořní dopravu.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

rl

rýpal lesní

19.12.2023 21:47
Tato tisková zpráva je zavádějící z uvedeného důvodu :
Podle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., (k 1.1.2024) je uvedeno v §§ (cituji) :
Díl V. - Společná ustanovení
§ 56
Územní rezerva
(1) Územní rezervou se v tomto zákoně rozumí plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit.
(2) Při vymezení územní rezervy se v územně plánovací dokumentaci stanoví její uvažované budoucí využití, popřípadě podmínky pro jeho prověření.
(3) Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené využití lze jen změnou územně plánovací dokumentace.
(4) Územní rezerva se neposuzuje z hlediska vlivů na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ani z hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa; uvedené vlivy se posuzují až při změně územně plánovací dokumentace, která má umožnit stanovené využití.
(5) V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.
(6) Účelnost dalšího trvání vymezení územní rezervy pořizovatel vždy vyhodnotí podle § 107 odst. 2 písm. a).

a dále
§ 107
Zpráva o uplatňování
(1) Pořizovatel v součinnosti s určeným zastupitelem zpracuje návrh zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace, s výjimkou regulačního plánu, (dále jen „zpráva o uplatňování“).
(2) Zpráva o uplatňování obsahuje zejména
a) vyhodnocení uplatňování územně plánovací dokumentace,
b) problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci vyplývající z územně analytických podkladů,
c) vyhodnocení souladu územně plánovací dokumentace s politikou územního rozvoje a nadřazenou územně plánovací dokumentací,
d) vyhodnocení vlivů uplatňování územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území z hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci,
e) vyhodnocení potřeby pořízení změny územně plánovací dokumentace nebo nové územně plánovací dokumentace,
f) vyhodnocení podnětů na změnu územně plánovací dokumentace,
g) podnět na změnu nadřazené územně plánovací dokumentace nebo politiky územního rozvoje.
(3) Vyplyne-li z vyhodnocení podle odstavce 2 písm. e) potřeba pořízení změny územně plánovací dokumentace nebo nové územně plánovací dokumentace, je součástí zprávy o uplatňování návrh zadání změny územně plánovací dokumentace (dále jen „zadání změny“) nebo návrh zadání. Na projednání a schválení návrhu zprávy o uplatňování, návrhu zadání změny nebo návrhu zadání, jsou-li jejím obsahem, se použijí § 88 až 90 obdobně.
(4) Při pořizování nové územně plánovací dokumentace navazující na schválené zadání podle odstavce 3 se dále postupuje podle § 91 až 105.
(5) Při pořizování změny územně plánovací dokumentace navazující na schválené zadání změny podle odstavce 3 se postupuje podle § 111 odst. 5 obdobně.

*****
Potom platí, že jakkoliv naše Vláda rozhodovala cokoliv, je takové rozhodnutí ve vztahu k investici vlastně irelevantní, neboť Vláda v tomto případě neuplatňuje rozhodovací pravomoci na úseku územního plánu a stavebního řádu, ale jen a pouze rozhodování v oblasti svých priorit, jako investora, které se mohou v čase opětovně lehce změnit, přijde-li do vlády jiná skupinka podnikatelů a bude chtít podojit státní kasu tímto způsobem. *****
Správným postupem je nezbytně provedení procesu změny územních plánů na uvedených dotčených územích (krajů a obcí), s ukončením chránění zmíněné územní rezervy, s promítnutím do územně plánovací dokumentace a uvolněním daného území pro běžnou správu území i rozhodovací činnost. To, proč se tak zřejmě neděje (neboť nebyli zatím zaúkolováni představitelé krajů ani obcí k zadání změnové dokumentace územních plánů ve svojí působnosti) je jasným důkazem toho, že tato zpráva je jen umným způsobem vypuštěná kachna, či (žluto)modrý balonek, za účelem ohloupnutí neodborné veřejnosti. *****
Pokud tiskový odbor míněného ministerstva nalezne příkaz odeslaný zmíněným krajům, ORP obcím a obcím obecným, s takovým pokynem k přepracování ÚPD, prohlašuji, že sním všechny marocké sandály všech rodinných příslušníků rodiny krále a kaalifa Muhammeda VI. *****
A jen pro pořádek doplňuji, že Vláda tímto závazně rozhoduje toliko k parcelám svým v majetku Česká republika, neboť jiných oprávnění v této věci nemá.
*****
Nepodstatnou okolností je fakt, že se zadrhnulo zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, což indikuje nesporně, že práce na ÚPD vyšších celků (krajů) budou hooodně opožděny, včetně pořizování oněch hodnotících zpráv dle §107 NSZ a změn oněch rezerv území. A pak stačí "jen" netlačit na pilu. A počkat, až naštvaní občané poleví v ostražitosti.
To je reál-demo-kapitalistická politika v praxi.

<rýpal lesní>
Odpovědět
reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist