https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-pardubicky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Pardubický kraj

14.10.2008 06:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje kandiduje šestnáct politických stran a koalic. Opakovanými tématy v předvolebních tématech je výstavba silnice R35, nebo lepší recyklace odpadů, zatímco tématu spalovny nebezpečných odpadů v Pardubicích věnovali prostor ve svých předvolebních programech jen dvě strany.
 

Výfuk nákladního automobilu
Koalice pro Pardubický kraj chce snižovat škodlivé emise ve městech a u průmyslových objektů „odvedením tranzitní dopravy z blízkosti obytných zón a podporou ekologických druhů dopravy.“
Foto: Josef Mašek/Ekolist.cz

Strany v pardubickém kraji vnášejí do debaty k politice životního prostředí spíše svá individuální témata, než by přinášely různé pohledy na obecně sdílené problémy. Například program Strany drobných živnostníků a podnikatelů chce prosadit změnu v pravidlech při získávání dotací při instalaci kotlů na dřevo a biomasu nebo řešit problematiku dlouhodobého obtěžování hlukem v některých oblastech Pardubického kraje, který vzniká při výcviku letadel armády ČR. Program Koalice pro Pardubický kraj, kterou tvoří KDU-ČSL, Nestraníci a SNK Evropští demokraté, zase chce snižovat škodlivé emise ve městech a u průmyslových objektů „odvedením tranzitní dopravy z blízkosti obytných zón a podporou ekologických druhů dopravy.“ Koalice také slibuje zavést rychlý systém odstraňování následků ekologických havárií ve spolupráci se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Program ODS slibuje sehnat finance na odstranění starých ekologických zátěží v obejmu 250 milionů korun ročně a při budování průmyslové infrastruktury bude vyžadovat jednoznačné splnění všech ekologických požadavků.

Explicitně se proti spalovně nebezpečných dopadů, kterou by měla vybudovat společnost AVE CZ v areálu Synthesie Pardubice, staví program S.O.S pro kraj, koalice Strany pro otevřenou společnost a US-DEU a program ČSSD. Podle S.O.S není pro spuštění spalovny důvod, „současné spalovny nebezpečných odpadů nejsou zcela kapacitně využity,“ říká její program. Ostatní kandidující strany se ke spalovně nevyjadřují vůbec.

Snižování energetické náročnosti

V čem se programy kandidujících stran shodují, jsou činnosti, které „vedou ke snižování energetické náročnosti a většímu využití obnovitelných zdrojů energie,“ jak říká program Strany drobných živnostníků a podnikatelů. S tím souhlasí program Koalice pro kraj, stejně jako Nezávislých starostů pro kraj. Ti chtějí navíc podporovat obnovitelné zdroje v souladu s Kjótským protokolem jako náhradu za fosilní paliva a plnit tak programové cíle ČR ve vztahu k EU o ochraně životního prostředí a klimatu. Většího využití se má dočkat také komunální odpad jako zdroj výroby elektrické energie a tepla, slibují Starostové. Kombinované systémy obnovitelných zdroj energií a systémy úspor energií chce podporovat i ČSSD, ovšem „s ohledem na jejich ekonomickou výhodnost.“

Podobná shoda panuje i v oblasti odpadů. Pokračovat ve výstavbě sběrných dvorů a třídění odpadů chce Strana drobných živnostníků a podnikatelů, důsledné třídění a druhotné zpracování odpadů zase slibují Nezávislí starostové, kteří chtějí odpadové hospodářství podporovat vlastními prostředky kraje, zejména formou úhrady úroků. Třídění maximálního množství odpadů přímo u producenta slibuje Koalice pro kraj. Chce také snížit množství odpadů určeného ke skládkování a optimalizovat umístění skládek na území kraje, zejména s ohledem na dojezdové vzdálenosti. Kolice bude podle svého programu prosazovat nový zákon o odpadech, který v souladu se směrnicí EU bude klást důraz na využití odpadů, a ne jejich skládkování. Hustší síť sběrných míst a sběrných dvorů slibuje i ČSSD. Chce tak motivovat a propagovat třídění odpadu a zvyšovat objem recyklace. Slibuje vytvořit systém sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu a jeho zpracování v bioplynových stanicích a kompostárnách.

Volební programy se shodují i na výstavbě čistíren odpadních vod, což ostatně České republice nařizuje přístupová smlouva k Evropské unii. Doplnit krajské rozvojové programy o možnost využít necentrální způsoby čištění odpadních vod jako alternativu ke schválenému způsobu čištění odpadních vod, chce například program Nezávislých starostů pro kraj. Ten počítá přinejmenším se zadáním studie ekonomické proveditelnosti takového způsobu čištění vody. Získat finanční prostředky z EU chce Koalice pro Pardubický kraj nejen na výstavbu kanalizací, čističek odpadních vod, vodovodů, ale i na zateplení budov a úspor energie. Ve spolupráci s jednotlivými správci povodí che Koalice podle programu realizovat vodohospodářské programy a protipovodňová opatření, obnovu a údržbu zaniklých rybníků a vracet vody zpátky do krajiny.

Čistou vodu pro obyvatele kraje chce i ODS a ČSSD, navíc si obě strany více všímají proti povodňových opatření. Program ODS konstatuje, že finanční podpory se dočkají správci toků a ohrožené obce při realizaci projektů protipovodňové ochrany v rozsahu milionů korun. ČSSD chce pokračovat v realizaci ochrany sídel a zemědělské půdy a sledovat její dopad na životní prostředí. „Je třeba dokončit upřesňování a vyhlašování záplavových území a aktivních záplavových zón,“ říká program ČSSD. Ten chce také vytvořit podmínky pro realizaci fondu nepojistitelných škod.

Páteřní komunikace R35

Výstavba obchvatů měst a obcí a modernizace vybraných úseků silnic, jsou spolu s bezpečností silniční dopravy, společnými tématy předvolebních programů kandidujících stran. Nejvíce si ale volební programy notují v podpoře výstavby silnice R 35. Celokrajský tlak na urychlenou výstavbu a rekonstrukci důležitých spojovacích komunikací především R 35 tak, aby došlo k odlehčení dopravního zatížení na silnici I/35, která prochází obcemi kraje, chtějí Nezávislí starostové pro kraj. Urychlit přípravu výstavby rychlostní komunikace R35 včetně přivaděčů do oblasti Chocně, České Třebové a Ústí nad Orlicí chce Koalice pro Pardubický kraj. Aby nedílnou součástí R35 byla výstavba přivaděčů směrem k Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrounu chce program ČSSD. Ten slibuje především územní a stavební přípravu rychlostních komunikací R35 a R43. Program ODS slibuje maximálně urychlit výstavbu a připomíná, že s ministrem dopravy byla podepsána „Společná deklarace k realizaci páteřní komunikace R35“.

Koalice pro Pardubický kraj podporuje také dostavbu dálnice D11 v úseku Libišany – Hradec Králové včetně dálničního přivaděče do Pardubic a rozšíření silnice I/37 mezi Pardubicemi a Hradcem Králové na čtyři jízdní pruhy. Usilují o urychlené vybudování obchvatů měst zatížených silnou tranzitní dopravou, například Chrudim – Slatiňany (silnice I/37), Svitavy (I/43), Pardubice (I/36 – severní obchvat, I/2 – jižní obchvat), Česká Třebová (I/14), Žamberk /I/11). „Kde je to vhodné, omezíme přístup těžkých nákladních automobilů do center měst a na některé úseky silnic 3. třídy,“ říká program Koalice. Obchvaty Holic, Opatova a Chvaletic slibuje i ODS. ČSSD přidává výstavbu obchvatů v Pardubicích, Sezemicích, Ústí nad Orlicí a České Třebové, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Svitavách a Lanškrouně. Prosadit údržbu zeleně podél silnic 1.,2. a 3. třídy nejen v extravilánu, ale i v obcích s cílem zefektivnění nákladů, chtějí Nezávislí starostové pro kraj .

Zavedení Integrovaného dopravního systému s jednotným tarifním a odbavovacím systémem se líbí většině volebních programů v Pardubickém kraji. Cílem má být větší přitažlivost pro používání veřejné dopravy, díky návaznosti autobusových a vlakových spojů, koordinaci jízdních řádů a zlepšení dopravní obslužnosti s přirozenými dopravními uzly v Pardubicích a České Třebové, jak říká program ČSSD. ODS slibuje, že Pardubický kraj bude ze svého rozpočtu dotovat veřejnou dopravu částkou 1000 Kč ročně pro každého občana včetně dětí a seniorů. Koalice pro Pardubický kraj chce zavést slevy pro vícečetné rodiny u veřejných dopravců.

Pokračovat v přípravě výstavby Multimodálního logistického centra pro Východní Čechy v Pardubicích chce Koalice pro Pardubický kraj, program ČSSD ještě přidává zbudování logistického centra v Rudolticích. Dokončit splavnost úseku Labe do Pardubic chce jak Koalice, tak ODS. Obě strany spolu s ČSSD také počítají s vybudováním plnohodnotného mezinárodního civilního letiště v Pardubicích. „Chceme letiště modernizovat a dobudovat tak, aby odpovídalo všem požadavkům mezinárodního letiště v rámci Schengenských dohod,“ říká program ČSSD. Ten se shoduje s Koalicí pro Pardubický kraj i v tom, že bude nadále hledat strategického partnera.

ČSSD také slibuje přípravu pro realizaci jednotlivých staveb záměru „Východočeský diametr”, s cílem zvýšit kapacitu trati Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř , zdvojkolejnění úseku Pardubice – Hradec Králové, přeložku trati Pardubice hl.n. – Medlešice, zavedení příměstské dopravy, taktové dopravy a „městské železniční dopravy”, budeme podporovat zvýšení propustnosti hraničních přechodů, silničního hraničního přechodu Dolní Lipka – Boboszov, železničního hraničního přechodu Lichkov – Miedzylesie.

  • Moravané - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Demokracie - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Konzervativní koalice (Právo a spravedlnost, Konzervativní strana, Koruna česká) - kandidáti, další informace o krajských volbách nemá
Strany kandidující v Pardubickém kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist