https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-stredocesky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Středočeský kraj

1.10.2008 10:12 | PRAHA (Ekolist.cz)
V krajských volbách do Středočeského kraje kandiduje čtrnáct politických stran a koalic. Jedním z mála témat, na kterém se shodují všechny volební programy, je podpora veřejné dopravy, ideálně železniční a s jednotným tarifem pro celý kraj. Společným tématem je také špatný stav silnic, rychlodráha z centra Prahy do Kladna, vodovody a kanalizace nebo regulace výstavby satelitních městeček.
 

Místo, kde by dálnice D3 měla mostem přejít Sázavu
Jedním z volebních témat ve Středočeském kraji je trasa dálnice D3. Pohled na jih přes údolí Sázavy z místa, kde by měl být severní konec mostu plánované dálnice
Foto: Radek Svítil/Ekolist.cz

Všechny kandidující strany se shodují, že největším problém kraje je doprava. Středočeský region má nejhustší, ale také nejpřetíženější síť silnic a železnic, opakuje se ve všech dostupných volebních programech. Také na řešení dopravní politiky se strany shodují, ulevit silnicím větším využíváním veřejné dopravy, zejména železnice, a vytvořit skutečně integrovaný systém dopravy a propojit jej s Pražskou integrovanou dopravu.

Kraj dostupný a průjezdný

Program dosud vládnoucí ODS tvrdí, že životní prostředí i podmínky pro život se pod její vládu v kraji zlepšují. Jako výsledek činnosti současné reprezentace kraje představuje středočeská ODS vybudování kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod v obcích, které kraj podpořil více než 800 miliony korun. Podle volebního programu ODS bylo ještě v roce 2000 obcí připojených na kanalizaci a čistírnu odpadních vod 270, v roce 2006 452 a ke konci letošního roku přesáhne tento počet 500. V oblasti životního prostředí si ODS také připisuje jako plus dohled nad procesem sanace dioxinové zátěže ve Spolaně Neratovice a odstranění nebezpečných chemikálií z objektu vepřína v Nalžovicích. ODS si také připisuje k dobru, že v letošním roce zajistila navíc 900 milionů korun od státu na kanalizace a vodovody v obcích.

Podle volebního programu ODS je Středočeský kraj region s největší dopravní zátěží v zemi. Kraj se stará o 8636 km silnic a více než 1800 mostů. Každý den vyjíždí 1750 vlakových spojů a 7650 autobusových spojů. ODS si pochvaluje, že se za její vlády opravilo více než 720 kilometrů silnic II.a III. třídy, zrekonstruovalo 95 mostů a na dalších 120 pracuje. ODS tvrdí, že vybudovala kvalitní systém veřejné dopravy, který kraj podporuje částkou více než 1,4 mld. Kč ročně. Roste prý i počet dopravních spojů, v roce 2003 vyjíždělo denně 1528 vlakových spojů a 6000 autobusových, v letošním roce zajišťuje dopravu v kraji 1751 vlakových spojů denně a 7650 autobusových spojů denně. ODS si také pochvaluje vznik projektové přípravy moderního železničního spojení Prahy a Kladna.

Volební program pro krajské volby v roce 2008 slibuje každý rok opravit souvisle více než 150 km silnic a výstavbu nových obchvatů měst a obcí tam, kde scházejí. „Přispějeme k co nejrychlejšímu vybudování či dokončení klíčových dopravních tepen: Pražský okruh, dálnice D3, prodloužení R6 dále na Karlovy Vary,“ slibuje ODS. Do roku 2015 chce rozšířit Středočeskou integrovanou dopravu s možností využití jedné elektronické peněženky u všech dopravců na celém území regionu. Propojit by se měla Středočeská integrovaná doprava, Pražská integrovaná doprava a železnice.

Životní prostředí na prvním místě

Razantně k tématu životního prostředí přistupuje volební program ČSSD. Podle něj je ČSSD stranou, pro kterou je problematika životního prostředí „prakticky ústředním tématem“. Jako hlavní téma politiky životního prostředí vidí ČSSD „zejména koordinaci požadavků na kvalitu životního prostředí a pozitivní konzervaci některých stavů ve střetu s potřebou zajišťovat rozvoj dopravní a energetické infrastruktury.“ Při posuzování projektů, které ovlivní životní prostředí, chce ČSSD trvat na důsledném a úplném vyčíslení všech nákladů, a to včetně nákladů na udržení životního prostředí, prevenci případných havárií, vybudování odpadového hospodářství nebo nákladů na likvidaci důsledků těchto činností.

Jako velký problém vidí volební program ČSSD hlukovou zátěž a proto slibuje, že bude prosazovat protihluková opatření. Jedním z nich je omezení kamionové dopravy ve městech a obcích, která vedle životního prostředí ohrožuje také bezpečnost obyvatel. ČSSD chce zamezit realizaci projektů přinášejících riziko hluku. „Jsme proti přebudování letiště Milovice pro provoz velkých nákladních letadel,“ říká předvolební program. Jak by se mělo letiště využít, jasné není. „Na dořešení čeká také řešení dalšího využití vojenského letiště v Milovicích,“ říká neutrálně program ČSSD.

Program ČSSD slibuje, že „bude vždy bránit právo občanů vyjádřit se ke stavbám a procesům ovlivňujícím životní prostředí a jeho kvalitu.“ ČSSD slibuje, že bude trvat na předkládání a realizaci takových variant, které budou nejvýhodnější z ekologických, nikoli ekonomických hledisek s tím, že bude hledat „rozumné kompromisy, jež budou přijatelné pro všechny zúčastněné strany“. U velkých staveb chce ČSSD prosadit detailní posouzení všech provozních, ekologických a ekonomických aspektů a jejich promítnutí do územní plánovací dokumentace. Jako další body zmiňuje program ČSSD rozvoj koncepce odpadového hospodářství. „Našim cílem je ekologická likvidace odpadů, větší podporu třídění odpadů a razantně potírat černé skládky. ČSSD také slibuje „hospodárné, ekologicky únosné a životní prostředí neohrožující nakládání s již existujícími nebo potenciálními zdroji těžby důležitých nerostných surovin, jejichž ložiska jsou ve středních Čechách lokalizována“.

V oblasti dopravy chce ČSSD sladit návaznost jednotlivých druhů doprav do společných míst přestupů, zlepšit úroveň a kulturu cestování a zkvalitnit informační systémy. ČSSD hodlá maximálně dbát o kvalitu služeb a důsledně kontrolovat úspornost hospodaření dopravců. Zároveň chce opravovat silniční sít, pro příští volební období slibuje investice ve výši 8 miliard korun. Vedle větší kontroly nákladních automobilů, u kterých chce ČSSD zjišťovat zda nejsou přetěžovány a také zabránit objíždění placených úseků dálnic po vedlejších silnicích chce volební program zvýšit bezpečnost silničního provozu krom jiného pomocí protihlukových stěn, komunikací pro pěší, pruhy pro cyklisty a výstavbou velkých odstavných ploch. ČSSD slibuje ve větší míře zavádět systém park and ride, aby do centra měst nezajížděly automobily.

"Kraj bude vyrovnávat ztráty dopravcům, jejichž hlavní činností bude koordinace a nepřetržitý dohled nad veřejnou železniční dopravou," slibuje volební program vylepšit poměry na dráze. Podle ČSSD je na Labi a Vltavě k dopravě využíváno pouze zhruba 30 km. Pro rozšíření možnosti dopravy po vodě chce volební program vyřešit chybějící plavební zařízení mezi vodním dílem Slapy a Českými Budějovicemi. V plánu jsou změny nevyhovujících výšek řady mostů, dovybavení přístavů z hlediska rozvoje přístavních zón a hospodářských center a jejich napojení na hlavní železniční a silniční tahy. „Prioritou našich vodních cest nemůže být jen nákladní doprava, ale také opomíjené rekreační plavby, které by tolik napomohly rozvoji cestovního ruchu,“ říká program ČSSD.

Radost z programu ČSSD mohou mít cyklisté, kterým slibuje minimálně 30 km nových stezek každý rok. Zaměřeny mají být především na turistiku a ČSSD slibuje podporu souvisejících služeb jako jsou servisy, občerstvení a půjčovny kol. Ve spolupráci s obcemi a ostatními kraji chce koordinovat návaznosti cyklostezek, a vytvořit tak komplexní síť. Program ČSSD podporuje, stejně jako ODS a další strany, železniční spojení centra Prahy s Kladnem.

Půda, voda a suburbaniazce

Široce se ochraně životního prostředí věnuje program Strany zelených. Ústředním tématem je ochrana zemědělské půdy. „V posledních letech dochází kvůli masivní výstavbě průmyslových, logistických a obchodních objektů a nekontrolované výstavbě rodinných a bytových domů ve volné krajině, k mohutnému záboru kvalitní zemědělské půdy,“ říká volební program zelených. Podle něj je nezbytné řešit zemědělství, krajinu a rozvoj venkovských sídel komplexně a respektovat jejich vzájemné vazby. Zelení slibují dotace, které povedou ke společenskému uznání zemědělské práce a jejímu lepšímu hmotnému zajištění.

Zelení chtějí podporovat pracovní místa v zemědělství, především kvalifikovaná a také chtějí do zemědělství přilákat mladé lidi. „Naším cílem je udržení a ochrana tradiční středočeské kulturní krajiny,“ říká volební program. Zelení sázejí na agroturistiku nebo na farmářský prodej „ze dvora“. Pomoci rozvoji venkova má vedle dotací z Evropské unie i podpora zavádění biopotravin převážně domácí provenience do školního stravování. Krajinu by podle programu zelených mělo obohatit rozšiřování lesních porostů v okolí dopravních a průmyslových staveb a velkých obytných celků, výsadba stromořadí, extenzivních sadů, solitérních stromů, keřových porostů a jiných stabilizačních prvků v krajině. Zelení naopak odmítají plošné kácení podél silnic II. a III. třídy. Program slibuje ochranu a zachování Klánovického lesa.

Celá jedna kapitola programu pro Středočeský kraj se týká suburbaniazce. Ta vedle negativních sociálních jevů a ničení půdy sebou nese i zvýšenou dopravní zátěž. Podle zelených se dá negativní situaci předcházet dodržováním Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a kvalitním územním plánováním s funkční návazností na starší zástavbu a s propojením na okolním krajinu. V rámci Pražského regionu slibují zelení, ve spolupráci s hlavním městem, vytvořit koncepci „zelených klínů“, pásů zeleně, které umožňují pěší nebo cyklistický vstup do krajiny. Jako příklad uvádí volební program udržení neporušeného pruhu lesa mezi Zbraslaví a Příbramí nebo trasy Prokopské údolí – Křivoklátsko. Příměstskou zástavbu by podle zelených mělo zkvalitnit vymezení pevných hranic sídel dostatek místa pro občanskou vybavenost a zeleň nebo podporou využívání brownfieldů.

V dopravní politice se zelení podporují výstavbu severozápadního silničního okruhu kolem Prahy v severní trase a nesouhlasí s variantou dálnice D3 přes Posázaví. „Budeme prosazovat variantu navrženou občanskými sdruženími, která umožní zachovat malebnou krajinu Posázaví, Neveklovska i Českého Meránu,“ slibuje volební program zelených. Vedle podpory integrované veřejné dopravy chtějí zelení podpořit napojení velkých logistických center na železnici, které ve svém důsledku povedou ke snížení zatížení silnic a dálnic kamionovou dopravou. Slibují také zajištění podmínek pro realizaci železničního koridoru Praha – Mladá Boleslav – Liberec. Volební program také slibuje obchvaty zejména těch obcí a měst, kudy procházejí silnice I. třídy nebo obdobným způsobem zatížené komunikace, především kamionovou dopravou. Tu by chtěli zelení vůbec omezit, zejména na komunikacích mimo dálnice. Volební program říká, že zelení budou bránit neúměrnému zvyšování hlukové zátěže způsobené silniční a leteckou dopravou na úkor obyvatel a také slibuje rozvoj a budování nových pěších a cyklistických stezek v obcích a mezi obcemi Středočeského kraje a jejich napojení na pražské cyklostezky.

Podle programu Strany zelených zůstává ve Středočeském kraji stále dořešený problém s čistotou vod. Z veřejných vodovodů je nezávadnou pitnou vodou zásobováno pouze 74,9% z celkového počtu obyvatel kraje, některé úseky vodních toků jsou dosud v kategorii „silně“ a „velmi silně“ znečištěná voda a značná část významných vodních toků vykazuje zvýšené koncentrace specifických škodlivin nebo je mikrobiálně znečištěna. Podle zelených jsou hlavními zdroji znečišťování vodních toků a podzemních vod komunální a průmyslové odpady a nadměrné používání průmyslových zemědělských hnojiv. Zelení vidí jako alarmující, že podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci je pouze 66,8%. Volební program slibuje efektivnější využívání operačních programů ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství a ministerstva pro místní rozvoj pro výstavbu kanalizací, včetně čistíren odpadních vod a vodovodních sítí. V rámci protipovodňových opatření budou zelení prosazovat strategii přirozené retence, prevence povodní a revitalizace toků. Podle volebního programu nesmí být zřízením poldru znevýhodněn žádný zemědělec ani lesní hospodář.

Podle volebního programu jsou na území Středočeského kraje místa s velkou mírou znečištění ovzduší. Zdrojem znečištění jsou především doprava, lokální topeniště a velké stacionární zdroje. To se týká zejména elektráren a tepláren spalující hnědé uhlí, jako příklad program uvádí elektrárnu Mělník. Kromě center měst a okolí dopravně vytížených silnic a dálnic je podle volebního programu situace trvale špatná v Kladně, Libušíně, Vinařicích, Horních Počaplech a Mělníku. Problémem jsou především emise oxidu uhličitého, siřičitého, oxidů dusíku a polétavý prach . Částečné řešení vidí program zelených v prosazování úsporných opatření za podmínek ekologicky udržitelného rozvoje a podpoře principů vedoucích ke snížení energetické náročnosti. Zelení chtějí prosadit přepracování Programu snižování emisí a Integrovaného krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší s ohledem na stávající situaci a též Územní energetickou koncepci Středočeského kraje. Slibuje také „přiměřenou podporu obnovitelným zdrojům energie s ohledem na konkrétní podmínky dané oblasti“ a zřízení funkční sítě EKIS – Energetických konzultačních a informačních středisek.

Ve Středočeském kraji je dosahuje podle zelených produkce komunálního odpadu 350 000 tun ročně, což je nejvíc v České republice přepočítáno na osobu a rok. Nejvíce odpadu končí na skládkách a ve spalovnách. Podle volebního programu je základním systémovým řešením omezení samotného vzniku odpadu, jeho separace, recyklace a následné materiálové využití. Proto zelení slibují výraznou podporu snižování produkce odpadů, třídění a recyklaci odpadů a zamezení dovozu odpadu z jiných krajů, popřípadě ze zahraničí. Rekultivaci skládek, racionalizaci systémů skládkování a průběžnou aktualizaci Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Program slibuje finanční a metodickou pomoc obcím pro ekologicky šetrné způsoby nakládání s odpady a kompostárny k využívání biologicky rozložitelných odpadů.

Odpady na účet výrobců a dovozců

Nezávislí starostové pro kraj ve svém volebním programu slibují, že se zdravé životní prostředí stane předností kraje. Proto chtějí chránit všechny přírodně a krajinně cenné lokality před zničením a znehodnocením, podpořit rozumnou rovnováhu mezi rozvojem kraje a ochranou jeho přírody. Starostové se obávají tlaku stavebních firem, zejména v blízkosti Prahy se každý čtvereční metr půdy stává žádanou a cennou komoditu.“Skutečné a dlouhodobé hodnoty přírody a krajiny se pak často zničí v krátkozraké honbě za bezprostředním finančním ziskem,“ říká volební program Starostů pro kraj. Program slibuje, že „země plánovací dokumentace na všech úrovních musí účinně chránit všechny přírodně a krajinně cenné lokality před zničením a znehodnocením“. Krajský úřad se má stát oporou starostům a zastupitelstvům, kteří hájí dlouhodobě udržitelný rozvoj proti krátkozrakým komerčním zájmům.

Druhým velkým tématem volebního programu Starostů je likvidace odpadů. Podle něj v současné době nesou města a obce daleko největší část nákladů na tuto likvidaci, což omezuje jejich možnosti v plnění svých ostatních úkolů. Navíc podle Starostů neexistuje žádná koncepce připravená pro celý region. Volební program slibuje dlouhodobou koncepci odpadového hospodářství kraje tak, aby byla s předstihem připravena na budoucí vývoj. Také říká, že “u ministerstva životního prostředí a dalších centrálních orgánů budeme prosazovat takové legislativní změny, aby likvidace odpadů byla financována převážně výrobci a dovozci, nikoliv městy a obcemi, jako je tomu dnes.“ Sdružení starostů slibuje pomoc městům a obcím při likvidaci staré ekologické zátěže.

Velký problém představuje podle Starostů pokrytí vodovody a kanalizacemi. I když jde především o zodpovědnost měst a obcí, kraj jim podle volebního programu může významně pomáhat. Například pomocí při přidělování evropských i národních dotací na rozvoj vodovodů a kanalizací na území kraje. V mezích možností chtějí Starostové také podporovat investice obcí a měst do vodovodů a kanalizací vlastními prostředky kraje, zejména formou úhrady úroků.

I pro sdružení Nezávislí starostové pro kraj je velkým problémem stav silniční sítě. Podle Starostů se na něm podepisuje vysoký počet malých obcí, z kterých lidé dojíždějí, a také struktura silnic, kdy dálnice a silnice 1. třídy vedou jen směrem k Praze, zatímco v okružních směrech jsou jen silnice 2. a 3. třídy. To jsou důvody, proč centry obcí často prochází intenzivní doprava. Navíc obchvaty obcí až na výjimky neexistují. Zatížení by podle volebního programu mohlo o něco snížit, větší využívání hromadné dopravy, situaci však komplikuje to, že ve Středočeském kraji neexistuje jednotný tarifní a odbavovací systém. Podle Starostů dojde ještě k dalšímu nárůstu dopravy kvůli masivní výstavbě v okolí Prahy. „Jediným dlouhodobě udržitelným řešením této situace je železniční doprava,“ představují řešení program Nezávislí starostové pro kraj.

Při plánování rychlostních komunikací chtějí Starostové, aby dopravní napojení dále nezatěžovalo obce, kterými procházejí silnice 2. a 3. třídy, a to především tak, že součástí projektu budou i obchvaty. „Kde je to vhodné a možné, omezíme přístup těžkých nákladních automobilů na silnice 2. a 3. třídy,“ slibují Starostové. Vzniknout by měl jednotný tarifní a odbavovací systém, který zajistí celoplošnou integraci všech dopravních služeb a bude občany motivovat k užívání hromadné dopravy, zejména příměstských vlaků.

Železnice bez privatizace

Program do krajských voleb KSČM téma životního prostředí přímo nezmiňuje. Konkrétněji se volební program zabývá pouze dopravou, kde slibuje rozvoj železniční dopravy, ekologických autobusů, lodní dopravy a cyklostezek a vytvoření systému různých slev ve veřejné dopravě. Jako cíl si KSČM klade na jedné straně dokončení dálnice D3, na druhé straně chce budovat záchytná parkoviště i silniční obchvaty měst a obcí. Naopak odmítá zdraví škodlivý hluk a prach z nadměrné dopravy v obcích a městech, omezování a rušení místních spojů veřejné dopravy, zdražování jízdného ve veřejné dopravě a privatizaci železnic.

Volební program Koalice pro Středočeský kraj, která sdružuje KDU-ČSL a stranu SNK Evropští demokraté (SNK-ED), říká, že „člověk tady není pro přírodu, ale abychom mohli sklízet plody přírody a abychom se z ní mohli těšit, musíme se o ni patřičně starat.“ Volební program proto slibuje efektivní ochranu životního prostředí. To ale podle středočeské Koalice neznamená bezhlavou podporu každého projektu, „který si dá do názvu eko nebo bio.“ Podpory se mají dočkat soukromí zemědělci, kteří kromě zemědělské produkce udržují tradiční, harmonický ráz české krajiny. Zemědělství má podle programu sloužit především k výrobě potravin a ne biopaliv a rozhodně se nemá stát zdrojem levných pozemků.

Podpory od Koalice pro Středočeský kraj se také dočkají iniciativy „směřující k dostatečnému energetickému zajištění lidských potřeb, aby se dostupná energie nestala luxusem“. Budování drahých a neefektivních větrných elektráren, které nešetrně narušují ráz krajiny, v kraji ale koalice nechce dopustit.

Středočeši, volební sdružení tvořené Unií svobody - Demokratickou unií (US-DEU), Stranou pro otevřenou společnost (SOS) a Klubem angažovaných nestraníků (KAN) slibuje podporu především železnici, jako „nejekologičtějšímu způsob dopravy“. Také by měla také pomoci odstranit zácpy na vjezdech do Prahy. Podle volebního programu by se měla vybudovat rychlodráha nejen z Prahy do Kladna, ale do každého bývalého okresního města. Středočeši také slibují rozvoj alternativních pohonů silničních vozidel. Na ekologii nechtějí Středočeši zapomínat ani při rozvoji kraje. Při slibované výstavbě bytových i průmyslových objektů pro zvýšení zaměstnanosti v regionu nebudou Středočeši zapomínat na ekologické aspekty. Samozřejmostí je podpora výstavby vodovodů, kanalizace a čistíren odpadních vod. „Vzhledem k vyčerpatelnosti zdrojů energetických fosilních paliv jsme pro další využívání a rozvoj jaderné energie,“ uzavírá ekologickou kapitolku program Středočechů.

  • Nejen hasiči a živnostníci pro kraj - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Konzervativní koalice (Právo a spravedlnost, Konzervativní strana, Koruna česká) - kandidáti, další informace o krajských volbách nemá
Strany kandidující ve Středočeském kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist