https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ctenarske-hlasovani-o-ropaka-roku-2016a
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Čtenářské hlasování o Ropáka roku 2016

25.4.2017
Zdroj | Děti Země
Kdo bude jubilejním pětadvacátým Ropákem roku, se dozvíme v pátek 28. 4. 2017. Nezávislá komise vybírá z dvanácti kandidátů a kandidátek, důvody nominace zveřejňujeme níže. Hlasovat pro "svého" Ropáka roku může ve čtenářské anketě každý.

Akce Ropák roku původně vznikla z recese. Jejím cílem je poukázat na konkrétní činy a osoby, "které by svým záměrem, rozhodnutím či prosazením konkrétní stavby mohly způsobit, či již způsobily, poškození životního prostředí nebo přírody za uplynulý rok".

Ve čtenářské anketě je možné hlasovat do pátku 28. 4. do 11 hodin. Její výsledky budou zveřejněny vzápětí spolu s výsledkem hlasování nezávislé komise na slavnostním vyhlášení Ropáka roku 2016 a Zelené perly 2016. Pořadatelem ankety Ropák roku je ekologické sdružení Děti Země.


Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec (hnutí ANO)

Ministr životního prostředí Richard Brabec (vlevo)
Ministr životního prostředí Richard Brabec (vlevo)
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

- za politickou podporu výstavby jezu u Děčína v chráněném území NATURA 2000 za 4,2 mld. korun, ačkoliv z ekologického hlediska jde v rámci Evropy o jedinečnou lokalitu a dosud chybí souhlasné závazné stanovisko EIA, které by prokázalo, že jez je skutečně z pohledu ochrany přírody přípustný a že neexistuje jiný způsob případné snahy na zlepšení plavebních podmínek na Labi než stavbou jezu,

- za zodpovědnost při přípravě novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kterou se uměle včleněným § 23a pro účelově vybraných devět dopravních staveb z celkových 98 v hodnotě 130 miliard korun stanovila výjimka z provedení nového hodnocení vlivů na životní prostředí, neboť tyto stavby byly posouzeny podle dávno neplatného zákona č. 244/1992 Sb., který nebyl v souladu s evropskou směrnicí EIA, takže hodnocení provede jen samo MŽP bez účasti široké veřejnosti, která se tak v rámci celého procesu nebude moci ke stavbě vyjadřovat a ani navrhovat k posouzení jiné varianty,

- za přípravu nového zákona o odpadech, který by z důvodu nekoncepčních změn podmínek pro skládkování reálně vyvolal přesun komunálního odpadu do drahých a ekologicky rizikových spaloven, namísto snahy o další zvyšování jejich separace a recyklace, přičemž Legislativní rada vlády v lednu 2017 doporučila návrh zákona přepracovat.


Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí

- za (třetí) vrácení dokumentace o hodnocení vlivů jezu u Děčína za cca 4,2 mld. korun na životní prostředí v září 2016 s 9 podmínkami, ačkoliv mělo být spíše vydáno nesouhlasné závazné stanovisko EIA, neboť proces hodnocení probíhá 11 let a již se utratilo více než 600 miliónů korun, aniž bylo nezávislými posudky přesvědčivě prokázáno, že stavba je dopravně skutečně potřebná, finančně efektivní a ekologicky přípustná, zvláště když se nachází v evropsky chráněném území NATURA 2000 s velkými riziky nevratného rozvrácení unikátního říčního ekosystému s obnaženými štěrkovými břehy a narušení biotopu bobrů a lososů v ČR a v SRN, přičemž dokumentace EIA byla MŽP vrácena již v květnu 2011 a v květnu 2012.


Ing. Jan Filgas, vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Jan Filgas, vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Jan Filgas, vedoucí oddělení ochrany přírody a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
- za povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 33 zvláště chráněných druhů živočichů v dubnu 2016 pro stavbu mimoúrovňové křižovatky Nošovice na dálnici D48 u Frýdku-Místku, kterou Ministerstvo životního prostředí v říjnu 2016 pro nezákonnost zrušilo, neboť nebylo doloženo, zda tuto obrovskou křižovatku nelze umístit mimo regionální migrační koridor a významný krajinný prvek, zda navrhovaná zmírňující opatření jsou skutečně reálná a zda vůbec existují vhodné náhradní biotopy v okolí.

Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje

Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje
Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje
- za povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů 10 zvláště chráněných druhů živočichů v srpnu 2016 pro modernizaci plavebního stupně Srnojedy na Labi, kterou Ministerstvo životního prostředí v únoru 2017 pro nezákonnost zrušilo, neboť nebylo doloženo, jak a kdy bude vytvořeno ekologicky vhodné a dlouhodobě udržitelné náhradní pobřeží řeky a dále chyběl projekt náhradní výsadby nových dřevin.

RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy

Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy.
Jan Hodovský, generální ředitel Povodí Moravy.
- za obhajobu technicko-ekonomické studie k vodnímu dílu Čučice na řece Oslavě o objemu 53 miliónů m3 vody za cca 670 tisíc korun zadané v září 2015 bez pověření Ministerstva zemědělství, což znamená výstavbu přehrady délky 12 km s výškou hráze 63 metrů za cca 13 miliard korun, jejímž účelem je záloha pitné vody, vody pro nové bloky v Jaderné elektrárně Dukovany a pro závlahy v době sucha, ačkoliv by zatopením cca 443 hektarů území zařazeného do přírodní rezervace byly zničeny stovky chat s rekreačním zázemím a také biotopy téměř 110 zvláště chráněných druhů organismů i s evropsky chráněnou lokalitou Údolí Oslavy a Chvojnice, přičemž petici proti přehradě do konce roku 2016 podepsalo asi 24 tisíc občanů a dotčené obce žádají vyřazení přehrady z Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod: po jeho odvolání v prosinci 2016 ministrem zemědělství nové vedení Povodí Moravy v lednu 2017 oznámilo, že výstavba přehrady není zatím aktuální.

Ing. Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec (KDU-ČSL)

Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec
Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Ministerstvo zemědělství ČR

- za podporu výstavby protipovodňové vodní nádrže Skalička na Bečvě za 2,7 miliardy korun, a to i přes důrazný odpor Ministerstva životního prostředí z června 2016, neboť podle souhlasného stanoviska SEA z prosince 2015 ke koncepci „Plán zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje“ je přípustnou variantou jen výstavba suché nádrže, nikoliv vodní nádrže, takže nedošlo k řádnému posouzení jiných variant jako je nezávislými odborníky předložený boční poldr za cca 1 miliardu korun se stejnou kapacitou pro zadržení povodňových vod, který by zachoval tok poslední štěrkonosné řeky v ČR, a to bez rizika razantních změn hladiny podzemních vod a zvýšené vodní eroze břehů a dále i bez zničení cenných lužních lesů a dalších říčních ekosystémů, včetně území NATURA 2000 s názvem Hustopeče – Štěrkáč,

- za podporu výstavby vodní nádrže Pěčín umístěné v I. a II. zóně CHKO Orlické hory za 11 miliard korun, která by si vyžádala demolici několika desítek budov, ačkoliv její potřebnost je sporná a proti slibům Ministerstva zemědělství nebyly prověřeny přírodě šetrná řešení, které by zajistily zdroje pitné vody,

- za přípravu novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, která má usnadnit lov přemnožené zvěře tím, že se zjednoduší vydávání zákazu vstupu veřejnosti do volné krajiny, tzn. i bez předchozího projednání s vlastníky pozemků a na neomezeně dlouhou dobu, a dále se má zvýšit pokuta za porušení tohoto zákazu z 10 na 30 tisíc korun: v roce 2017 byla sice novela předložena do Poslanecké sněmovny s řadou změn, nicméně bez uspokojivého vyřešení tohoto nerovného vztahu mezi uživateli honiteb, tj. myslivci, a vlastníky pozemků, včetně návštěvníků lesa, kteří pobytem v něm vyjadřují svůj pozitivní vztah k přírodě.


RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy

Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.
Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy.
Zdroj | eagri.cz
- za podporu a rozvíjení plánu na výstavbu protipovodňové hráze na Berounce mezi Skryjemi a Plzní v části CHKO Křivoklátsko, přestože tato myšlenka byla v minulosti již několikrát zamítnuta, neboť stavba by kromě vysokých investičních nákladů způsobila narušení krajinného rázu území s meandrující řekou a pravidelné poškozování cenných biotopů v zátopové oblasti, takže efektivnější by spíše byla realizace dílčích opatření na zvýšení retence srážkových vod v povodích hlavních přítoků a dílčí protierozní opatření: díky silnému odporu veřejnosti a řady starostů vedení Povodí Vltavy od záměru v červenci 2016 ustoupilo.

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, ÚP, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje

- za druhé vydání územního rozhodnutí v červenci 2016 pro velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně za cca 2 miliardy korun s roční kapacitou 95 tisíc tun odpadů, které Krajský soud v Plzni v únoru 2017 opět pro nezákonnost zrušil, neboť nebyl proveden přezkum tří závazných stanovisek, včetně vlivů na životní prostředí a na kvalitu ovzduší, takže dosud nebyly veřejně posouzeny ani jiné varianty odstraňování odpadů, například bez spalovny s použitím zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů a s lepším systémem jejich sběru, třídění a recyklace, přičemž od srpna 2016 probíhá ve spalovně roční zkušební spalování odpadů, přestože stále chybí pravomocné územní i stavební rozhodnutí.

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
- za zodpovědnost při přípravě a prosazování novely stavebního zákona, která v rozporu s programovým prohlášením vlády z února 2014 omezí práva občanů na efektivní účast při rozhodování úřadů o stavbách s vlivem na životní prostředí, neboť se mj. omezuje možnost posouzení různých variant stavby, má se zrušit ekologické veřejné projednání stavby a vypracování ekologického posudku, spolky vzniklé do tří let by pro účast v územním či ve stavebním řízení musely předložit 500 podpisů, ačkoliv nyní je potřeba jen 200 podpisů, a veřejnost se nebude moci vyjádřit ke kácení dřevin ve správním řízení, ale jen k závaznému stanovisku jako jednomu z mnoha podkladů územního či stavebního řízení.

Ing. Radek Štejnar, starosta Jirkova (ČSSD)

Radek Štejnar, starosta Jirkova
Radek Štejnar, starosta Jirkova
Zdroj | Jirkov.cz
- za významný podíl na plánu zrušit bezemisní trolejbusovou dopravu v Jirkově a její nahrazení ekologicky méně příznivými autobusy se spalovacími motory od 1. 1. 2017, čímž dochází i k ohrožení provozování trolejbusů v sousedním Chomutově, který je součástí společného dopravního podniku, přičemž trolejbusová doprava byla v Jirkově zavedena v roce 1995 právě s cílem snížit vysoké znečištění ovzduší: rozhodnutí zastupitelstva se nakonec podařilo zvrátit a trolejbusy se v Jirkově provozují i po 1. 1. 2017.

Ing. Dan Ťok, ministr dopravy

Dan Ťok, ministr dopravy
Dan Ťok, ministr dopravy
- za hlavní podíl na politicky účelovém rozhodnutí české vlády ze dne 2. 5. 2016 o nezařazení lokality Louky u Přelouče do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, včetně území Slavíkových ostrovů se dvěma druhy modrásků a s dalšími téměř 70 zvláště chráněnými druhy živočichů, jejichž biotopy by byly plánovaným plavebním kanálem u Přelouče za 3,1 miliardy korun zničeny, a to i navzdory nesouhlasu Ministerstva životního prostředí, AOPK ČR a řady nezávislých odborníků a opakovaném požadavku Evropské komise na zařazení, takže ČR hrozí soudní řízení u Evropského soudního dvora,

- za hlavní podíl na rozhodnutí české vlády ze dne 2. 5. 2016 o zařazení kaňonovitého údolí Labe v CHKO České středohoří pod názvem Porta Bohemica do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000 za účelem ochrany bobrů a lososů bez cenných bahnitých a štěrkových náplavů s výskyty unikátních druhů rostlin a živočichů, a to navzdory odborným argumentům a opakovaném požadavku Evropské komise na jejich zařazení, takže ČR hrozí soudní řízení u Evropského soudního dvora: hlavní motivací odporu rezortu dopravy je výstavba jezu u Děčína za 4,2 miliardy korun, který je v konfliktu s účelem ochrany území NATURA 2000 a dalších částí přírody,

- za zodpovědnost při povolení ročního zkušebního provozu na dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice v CHKO České středohoří k předem vyhlášenému termínu od 17. 12. 2016, ačkoliv se při projektování a výstavbě dálnice ignorovalo, že trasa prochází rizikovým sesuvným územím délky 3 km a že část estakády Prackovice je velmi nestabilní, neboť se v tomto úseku mj. rozvrátil hydrologický režim podzemních vod, takže se zde jezdí max. rychlostí jen 60 km/h a pokračují zde neplánované rozsáhlé zabezpečovací práce,

- za předložení návrhu na jednání české vlády dne 11. 5. 2016 neprovádět nové hodnocení vlivů u několika účelově vybraných prioritních dopravních staveb na životní prostředí z celkových 98, které byly posouzeny podle dávno neplatného zákona č. 244/1992 Sb. a v rozporu s evropskou směrnicí EIA, čímž se zabrání účasti a připomínkování veřejnosti a možnosti v novém procesu navrhnout k posouzení i jiné varianty, takže do zákona č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů a životní prostředí byl „uměle“ včleněn § 23a, který takovou výjimku umožnil a vláda ji pak realizovala v nařízení č. 283/2016 ze dne 24. 8. 2016 o stanovení těchto devíti staveb: úseky dálnic D1, D3, D6, D11, D35, D48, D49 a D55 a modernizace jedné železniční tratě.


Ing. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu

Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu
Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu
Zdroj | ERÚ
- za hlavní zodpovědnost při přípravě návrhu nových tarifů spotřeby elektřiny, které by značným zvýšením paušální platby za hodnotu jističe mohly snížit zájem spotřebitelů na šetření elektřinou a současně by znevýhodňovaly provozovatele malých fotovoltaických zařízení, přičemž po rozsáhlé kritice veřejnosti byl plán na úpravu těchto tarifů zatím odložen.

Čtenářské hlasování o Ropáka roku 2016

/ 22
/ 2
/ 7
/ 1
/ 11
/ 41
/ 4
/ 0
/ 46
/ 6
/ 44
/ 12

Hlasování je ukončeno.


Podklady: Děti Zeměreklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist