https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nezavislost-a-duveryhodnost-ekologickych-organizaci-je-cennejsi-nez-projektove-penize-hnuti-duha-odmita-grant-ktery-by
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA a Zelený kruh: Nezávislost a důvěryhodnost ekologických organizací je cennější, než projektové peníze. Hnutí DUHA odmítá grant, který by omezil jeho nezávislost na Ministerstvu životního prostředí

1. listopadu 2018 | Hnutí DUHA a Zelený kruh
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Aktuální článek v Deníku Referendum (http://denikreferendum.cz/clanek/28557-ministr-brabec-se-pokousi-umlcet-kritiku-hnuti-duha-k-odpadove-politice) popisuje kauzu, kdy ministr životního prostředí ukládá ekologické organizaci Hnutí DUHA v rozhodnutí o přidělení grantu (který v otevřeném výběrovém řízení získala organizace na projekt prosazující snižování množství odpadů) podmínky omezující nezávislost a vyjadřování odborného názoru nevládní organizace.

Asociace ekologických organizací Zelený kruh se jednoznačně postavila za svého člena Hnutí DUHA a vítá, že organizace projekt za takových podmínek jednoznačně odmítá. Zelený kruh odeslal ministru Richardu Brabcovi již minulý týden stanovisko svých členských organizací, kde neférový a netransparentní přístup k nakládání s veřejnými grantovými prostředky kritizuje a požaduje nápravu. Dopis je v příloze a zde:
http://www.zelenykruh.cz/tiskove-zpravy/verejna-vyzva-k-rovnym-a-transparentnim-podminkam-pri-rozhodovani-a-administraci-grantu
Za Hnutí DUHA se v této věci postavila i evropská část největšího světového sdružení ekologických organizací Friends of the Earth Europe.

Mezi základními hodnotami, které definují Hnutí DUHA, jsou nezávislost, důvěryhodnost a odbornost. A tyto hodnoty by byly plněním podmínek, jež si nárokuje Ministerstvo životního prostředí, popřeny. Hnutí DUHA i ostatní ekologické organizace sdružené v Zeleném kruhu chtějí s MŽP nadále spolupracovat, ale jako nezávislé nevládní organizace.

K podmínkám MŽP, které se neslučují s etickým kodexem ekologických organizací [1], s etickými pravidly Hnutí DUHA, ani s etickými pravidly práce úředníků [2], patří:
● schvalování všech textů (včetně informačních materiálů a autorských komentářů) vztahujících se k projektu tiskovým odborem ministerstva a odborem odpadů;
● povinnost schvalování obsahu všech informačních materiálů, které budou prezentovány na infostáncích (tedy i těch, které nevznikly v rámci projektu, nebo jsou dokonce vydány jinými organizacemi);
● zákaz aktivit, kterými by lidé mohli dát ministerstvu najevo, že požadují lepší podmínky pro předcházení vzniku odpadu a recyklaci;
● zákaz poukazovat v tiskových zprávách na jakákoliv negativa energetického využití odpadu (tedy spaloven odpadu).

Porušení kterékoli z podmínek by znamenalo možnost zastavení financování projektu, tedy i zpětné vracení už dávno vynaložených peněz.

Problematičnost podmínek grantu ze Státního fondu životního prostředí umocňuje to, že je uložilo ministerské rozhodnutí pouze jedinému z vítězných projektů. Ostatní projekty, které byly ve výzvě podpořeny, tyto podmínky v rozhodnutí nemají. Podmínky navíc nebyly známy na začátku výběrového řízení, ministerstvo je vtělilo až do rozhodnutí, kterým schválení projektu oficiálně ekologické organizaci oznámilo. Zelený kruh nezaznamenal od roku 1989 žádný podobný případ, kdy by ministerstvo po ukončení veřejné grantové soutěže skrytě měnilo věcné podmínky realizace některého z vítězných projektů.

Podmínky byly ex post vytvořeny na míru Hnutí DUHA a požadují nekritický přístup organizace ke spalovnám odpadů, tedy popření dosavadních i plánovaných odpadových cílů ekologické organizace. Přitom nadměrná výstavba spaloven odpadů by byla také v rozporu s oficiální politikou MŽP i státu a varuje před ní členské státy i Evropská komise [3].

Hnutí DUHA dlouhodobě kritizuje snahy o nekoordinovanou výstavbu nadbytečných kapacit pro spalování odpadů, které podkopávají růst recyklace a snižování množství odpadů. MŽP například schválilo krajům Plány nakládání s odpady, kde kraje plánují spalovat a skládkovat minimálně 52 % komunálních odpadů v roce 2025, závazné evropské směrnice však požadují aby ČR v roce 2025 nejméně 55% komunálních odpadů recyklovalo [4]. V další dekádě se má pak recyklace vyšplhat na minimálně 65%, což by nutně vedlo k předčasnému odstavování spaloven s rizikem náhrad ušlého zisku investorům ze strany státu.

Hnutí DUHA s Ministerstvem životního prostředí jednalo o zrušení nepřijatelných podmínek a vyřešení situace standardním způsobem, který se obvykle používá. Tím je důsledné uvádění takzvaného "odmítnutí odpovědnosti", které lidé mohou znát z vět jako je: "Za obsah projektu zodpovídá Hnutí DUHA, uvedené názory nejsou oficiálním stanoviskem MŽP a MŽP za ně nemůže být činěno odpovědným." Podmínky však zrušeny nebyly a Hnutí DUHA nemá jinou možnost než jako rovnoprávný partner spolupráci na projektu s nepřijatelnými podmínkami odmítnout. Otázku tohoto konkrétního grantu tak Hnutí DUHA považuje za uzavřenou.

PŘÍLOHA: dopis ZK ministru životního prostředí

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Grant na náš projekt ke snižování odpadu za podmínek, které jsme předem neznali a které omezují naši nezávislost a svobodu vyjadřovat odborné názory, odmítáme. Ne proto, že bychom nechtěli s Ministerstvem životního prostředí spolupracovat, odmítáme jej proto, abychom spolupracovat mohli - jako rovný s rovným, jako nezávislá nevládní organizace se státní institucí.Je pro nás nepřijatelné zamlčovat veřejnosti zásadní souvislosti v odpadové politice a dokonce jednat proti našemu přesvědčení, našim hodnotám i odborným názorům. Důvěryhodnost, kterou jsme si u našich partnerů a podporovatelů vydobyli, je příliš cenná na to, abychom ji kvůli jakkoliv velkému grantu zahodili."

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
"Ministerstvo není firma, ale státní úřad. Se svěřenými veřejnými prostředky musí zacházet transparentně. Podmínky veřejných grantových soutěží musí být předem známé a musí platit pro všechny stejně. Je smutné, že tato samozřejmá pravidla poprvé flagrantně porušuje právě ministerstvo životního prostředí."

Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Poznámky:
[1] http://www.zelenykruh.cz/clenstvi/transparentnost-nno/eticky-kodex

[2] Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy stanoví: "Úředník a zaměstnanec veřejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí úředník a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník a zaměstnanec veřejné správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování."

[3] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 27. ledna 2017:: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/komise-znovu-potvrdila-ze-spalovny-nesmi-podkopat-vysokou-recyklaci

[4] viz například tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 29. listopadu 2016: http://hnutiduha.cz/aktualne/potvrzeno-ministerstvo-zivotniho-prostredi-posvetilo-plany-kraju-skladkovat-palit-vetsinu

Příloha: Dopis asociace ekologických organizací Zelený kruh ministru životního prostředí Richardu Brabcovi:

Vážený pane ministře,


jménem asociace ekologických organizací Zelený kruh si Vám sděluji, že dle názoru členů naší asociace obsahuje rozhodnutí č. 06421762 o poskytnutí grantu SFŽP na projekt Hnutí DUHA Zero Waste - méně odpadů pro každodenní život” podmínky, které neúnosně omezují nezávislost a svobodu vyjadřování odborných názorů a návrhů nevládní neziskové organizace. Podmínky v rozhodnutí stanovují například, že:

- všechny písemné materiály projektu budou před předáním do tisku či zveřejněním v elektronické podobě schváleny MŽP. Zde vidíme jednoznačné omezování svobody slova, nezávislosti a odborných názorů nevládní organizace, které nejsou v souladu se stanoviskem MŽP. MŽP může tímto nejen zabránit publikování názoru, ale může do textů včlenit i jakékoliv doplnění a přimět nevládní organizaci k převzetí názoru MŽP, bez ohledu na její nesouhlas.

- všechny autorské články do médií nebo časopisů v souvislosti s tímto projektem budou před zveřejněním verifikovány MŽP. Jedná se o stejný problém, jako v předchozím bodě. Podmínka navíc odporuje i logice. Autorský článek je z povahy věci vyjádřením názoru autora, po verifikaci MŽP (s níž autor nemusí souhlasit) se z něj stává autorský článek MŽP.

- obsah všech informačních materiálů, které bude HD veřejně prezentovat na infostáních, schválí MŽP. Zde se problém popsaný v předchozích dvou bodech rozšiřuje a MŽP navrhuje posuzovat i texty, jejichž vznik nefinancovalo či je vydaly jiné organizace.

- součástí projektu nesmí být žádná petice proti MŽP. Tento požadavek není srozumitelný a MŽP jej přes opakované dotazy nijak neupřesnilo, ani neupřesnilo, co to znamená petice “proti MŽP”. Myslí se tím jakákoliv aktivita, kdy se lidé v souvislosti s problematikou řešenou v projektu budou vyjadřovat k politice MŽP a žádat zlepšení nakládání s odpady? Pokud ano, jedná se o podmínku zcela v rozporu se smyslem existence neziskových organizací, jejichž role v občanské společnosti je bez možnosti takto vystupovat nemyslitelná.

- aktivity projektu nesmí být v rozporu s Plánem odpadového hospodářství ČR 2015-2024 a POH ČR zároveň nesmí být kritizován žádnou peticí. Zde je nutné připomenout, že závazný cíl POH ČR je míra recyklace komunálních odpadů v přepočtu 38 %, odpovídá tedy loňské skutečné míře recyklace komunálních odpadů. Má-li ale dojít ke zlepšení, musí projekt samozřejmě navrhovat kroky k daleko vyšší míře recyklace. Od 4. července 2018 platí evropské cíle pro recyklaci ve výši 55 % k roku 2025, 60 % k roku 2030 a 65 % k roku 2035. POH ČR tedy bude muset doznat podstatné aktualizace, a to v době běhu projektu. Jeho současné nastavení tedy z principu nelze respektovat.

- v rámci tiskových zpráv v projektu nesmí příjemce grantu negativním způsobem ovlivňovat energetické využití odpadů. Zde je nutné uvést, že tlak na energetické využívání odpadů, který v ČR sledujeme, může vést k vybudování nadměrných kapacit zařízení pro energetické využívání odpadů, které mohou oslabit prevenci a recyklaci odpadu (tento efekt můžeme sledovat v městech, kde již taková zařízení stojí či při analýze projektu firmy ČEZ v lokalitě elektrárny Mělník). To je v přímém rozporu s cílem projektu, kterým je omezování množství odpadu (rozpor je patrný už z názvu projektu). Jakkoliv je energetické využívání lepším způsobem nakládání s odpady, než skládkování a jeho kapacitu bude třeba zvýšit a jakkoliv není projekt zaměřen přímo na kritiku nadměrných kapacit pro spalování odpadů, není možné se vyhnout varování před snahami podkopat prevenci a recyklaci odpadu. Takové konstatování se ovšem dá vyložit jako “negativní ovlivňování energetického využívání odpadů”.

Při nesplnění kterékoliv z podmínek může SFŽP na základě podnětu z MŽP zastavit financování celého projektu (což znamená i vrácení již utracených peněz). A to kdykoliv do finálního ukončení projektu, což může být i v letech 2021 či 2022, vzhledem k tomu, jak dlouho trvá SFŽP tyto granty po ukončení uzavřít.

Výše uvedené podmínky vzbuzují obavy nejen svým obsahem, ale také tím, že:
- nebyly známy předem (prostřednictvím výzvy k podávání návrhů na projekty) a objevily se, až v rozhodnutí.
- jsou požadovány pouze u jediné organizace (která v oblasti odpadů prosazuje zlepšení prevence a recyklace a také kritizuje tlak na vznik nadměrného množství zařízení na energetické využívání odpadů). Ostatní příjemci grantů v oblasti odpadů, ani v jiné oblasti, takové podmínky vůbec nemusí splňovat.
- zástupci odborů MŽP, které byly v popsaných podmínkách uvedeny jako kontrolní, o obsahu podmínek a praktické spolupráci odmítali diskutovat, respektive jen opakovaně tvrdili, že s jejich stanovením nemají nic společného.
- nebyl využit standardní a osvědčený způsob řešení rozdílných názorů na dílčí záležitosti, jakým je povinné uvádění věty typu “za obsah projektu zodpovídá Hnutí DUHA, uvedené názory nejsou oficiálním stanoviskem MŽP a MŽP za ně nemůže být činěno zodpovědným”.

Je samozřejmě možné dělat projekt, který se zakázaným činnostem vyhne, ale tím by se Hnutí DUHA dopustilo neseriozního zamlčování zásadních souvislostí či dokonce by bylo donuceno jednat proti svému přesvědčení, odborným názorům i strategii. Co když MŽP řekne, že neschválí text, dokud v něm nebude napsáno, že pro řešení odpadů je potřeba postavit ministerstvem stanovený počet spaloven? A co když se MŽP rozhodne přes projekt ovlivňovat i jiné aktivity a kritické názory? Říci, že příjemce v tak administrativně náročném projektu udělal chybu a zastavit na základě toho financování nebude problém a následné dohadování pak může trvat roky. Nechceme podezírat MŽP z takových úmyslů, ale dosavadní podivné chování z jeho strany nevzbuzuje v tomto směru velkou důvěru.

Uvedený případ je, navíc podle našeho názoru, v přímém rozporu s Etickým kodexem úředníků a zaměstnanců veřejné správy – konkrétně s bodem „Úředník a zaměstnanec veřejné správy dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí úředník a zaměstnanec veřejné správy preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Úředník a zaměstnanec veřejné správy se zdrží také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.“. Kodexem se musí řídit všichni pracovníci veřejné správy.

Přijetí finančních prostředků za výše uvedených speciálních podmínek je také v rozporu s Etickým kodexem Zeleného kruhu – konkrétně s bodem „Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost“. Tento kodex je přitom závazný pro všechny členské organizace Zeleného kruhu a takové jeho porušení by mohlo vést k vyloučení organizace ze Zeleného kruhu. Rovněž je v rozporu s Kodexem etického fundraisingu samotného Hnutí DUHA, které v grantové soutěži s předmětným projektem uspělo. Konkrétně s bodem “Nepřijímáme příspěvky, které by snižovaly naši nezávislost.” a s bodem “Poskytnutím daru nevzniká donorovi nárok na zasahování do rozhodovacích procesů Hnutí DUHA.”

Ministerstvo životního prostředí (stejně jako jiné orgány státní správy) musí prostředky daňových poplatníků spravovat transparentně. Poptává proto projekty formou veřejné grantové soutěže s předem veřejně známými podmínkami. Jedině tak může ministerstvem jmenovaná odborná komise vybrat z nabídek takové projekty, které zadané podmínky splňují nejlépe. Jedině tak mohou úředníci ministerstva postupovat s péčí řádného hospodáře. A tak také až dosud postupovali.

Do výsledků soutěže proto nelze dodatečně ukládat vítězům grantových řízení věcné podmínky, které realizaci projektu výrazně komplikují či ji prakticky vylučují, jako se tak stalo v uvedeném případě. Stát tím předem vylučuje riziko, že by úředník uplatnil své sympatie či antipatie k některému z vybraných projektů či jeho nositelů a předchází tak porušení výše uvedených pravidel závazných pro úředníky veřejné správy. V uvedeném případě, ale mechanismy MŽP historicky poprvé selhaly a došlo právě k uvedenému nepřípustnému jednání. Pokud je nám známo, tato kauza nemá žádný precedent v celé historii existence ministerstva životního prostředí.

Podmínky, které MŽP ex post nastavilo, jsou neetické, nepřijatelné a vedly by k překážkám realizace projektu, tedy i nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky. Jsme naopak jednoznačně přesvědčeni, že nezávislost ekologických organizací je v nejvlastnějším zájmu MŽP. Pouze o nezávislé ekologické organizace se lze opřít v - často velmi náročném - prosazování zdravějšího prostředí a lepší ochrany přírody.

Vážený pane ministře, dovolte, abych Vás jménem nevládních organizací a sítí sdružených v Asociaci ekologických organizací Zelený kruh vyzval, abyste zajistil transparentní správu veřejných prostředků, nestranný přístup při posuzování grantových žádostí a partnerské nastavení podmínek udělovaných grantů resortem životního prostředí. Žádám Vás také, abyste zajistil dodržování pravidel Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy na ministerstvu životního prostředí, který byl dle názoru Zeleného kruhu porušen.

S pozdravem


Daniel Vondrouš
ředitel Zeleného kruhu
+420 724 215 068
daniel.vondrous@zelenykruh.cz
Jan Piňos, tel: 731 465 279
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist