https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stanovisko-ceske-lesnicke-spolecnosti-k-programovemu-prohlaseni-vlady
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká lesnická společnost: Stanovisko České lesnické společnosti k programovému prohlášení vlády

Republikový výbor ČLS velmi pozorně sledoval přípravy programového prohlášení nově se ustanovující vlády ČR. Pevně jsme věřili a stále věříme, že pravicová vláda, která deklarovala velkou snahu dát do pořádku financování státu, bude velkým příslibem a nadějí pro lesnictvo. K takovému přístupu patří také důraz na zachování konkurenceschopnosti trvale udržitelného lesního hospodaření do budoucnosti pro další generace. Musíme zkonstatovat, že tyto poměrně základní rysy dlouhodobě fungujícího lesnictví u nás zcela v prohlášení ustupují. Současně na nás působí silně ekologicky a environmentálně zaměřené s vynecháním sociálních a ekonomických aspektů. Lesní hospodářství musí zůstat výdělečným oborem, který by si měl být schopen všechny základní potřeby a náklady financovat sám, bez podpory dotací a státu. Podpory mají sloužit k posílení ekonomiky lesních majetků jenom tam, kde to pod vlivem různých faktorů nejde. Jsme přesvědčení, že dotace z resortu zemědělství nemají být platbou za nehospodaření s lesem. Z vnějšího pohledu se zdá, že kapitola lesnictví není věcně a odborně podložena, není ani příliš jasné z čeho bude hrazena. S ohledem na další priority vlády, které spočívají mimo jiné i ve zvyšování využívání obnovitelných zdrojů (kam dřevo nezpochybnitelně patří), lze proto najít v tomto programovém prohlášení rozpory. Je zřejmé, že některá deklarovaná opatření v oblasti lesního hospodářství nejsou podložena relevantními analýzami. Je například otázkou, jaké dopady bude mít rozhodnutí, že se na polovině výměry lesů v České republice budou zásadně upřednostňovat mimoprodukční funkce. A to nejen s ohledem na celé odvětví, které se zabývá zpracováním a využíváním dřeva, ale také kvůli skutečným ekologickým či environmentálním důsledkům, např. i s ohledem na tolik diskutovanou uhlíkovou bilanci. U některých témat se nedá přesněji odhadnout, co vlastně budou v praxi znamenat. Nová vláda je na počátku svého volebního období a potřebuje čas. Je obtížné nalézt dobrá řešení hned na všechny problémy, ale otevřenou diskusí s lesnickou veřejností a spoluprací s odborníky, vědeckou sférou a zástupci všech vlastníků se taková řešení nalézt podaří.

• Lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo. Zajistíme transparentní hospodaření státních lesů a jejich obchodní politiky s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit. Budoucí zisky ze státních lesů nepůjdou do státního rozpočtu, namísto toho budou přispívat k obnově lesních ekosystémů a ochraně vody. Podpoříme vlastní výrobní kapacity pro realizaci běžných těžebních a pěstebních prací i včasnou asanaci vznikajících kůrovcových ohnisek.

Dřevo je naší jedinou přírodní obnovitelnou energetickou surovinou a nesouhlasíme s tvrzením vlády, že v lesích vlastníci hospodaří tak, že by je brali jako pouhé továrny na dřevo. Les a jeho vlastnictví je hospodářským statkem vlastníka a již více jak několik staletí takto slouží vlastníkům a v konečném důsledku i celé veřejnosti, která jeho mimoprodukčních funkcí plně využívá. Bez zachování produkčních funkcí lesa nelze podporovat a zvyšovat ostatní mimoprodukční funkce lesa.

• Zasadíme se o rozvoj malých a středních dřevařských a lesnických firem, aby byly konkurenceschopné při získávání státních zakázek. Podpoříme lokální a regionální zpracovatelství, jeho propagaci, inovace i výzkum.

Dlouhodobě lesnický sektor vnímá, že co se týká jeho propagace, je situace celkově špatná. V některých sférách chybí úplně, nebo je nedostatečná a často nešťastně uchopena tak, že veřejnost vnímá lesnictví negativně. Souhlasíme tedy s vytvořením strategického materiálu, který bude podporovat pozitivní propagaci lesnického a dřevařského sektoru. Rozvoj dřevařských a lesnických firem v nejbližší budoucnosti je odvislý od zajištění dostatečné a odborně kvalifikované pracovní síly. Zejména u dělnických profesí v pěstební činnosti je situace kritická. Prioritou by se měla stát taková opatření, která by podpořila pracovní trh.

• Zpracujeme surovinovou politiku pro dřevo. Podpoříme dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví minimálně u veřejných zakázek.

S tímto bodem souhlasíme, aby se využití dřevní hmoty podporovalo nejen ve stavebnictví, ale i v ostatních výrobních odvětví, kde se mohou efektivně využít výhodné technické vlastnosti jehličnatého dřeva. Avšak je nutné zmínit, že v tomto bodě si vláda trochu protiřečí. Na jednu stranu chce výrazně omezit produkční funkce lesů, ale na druhé straně chce podpořit co největší využití dřevní hmoty.

• Nastavíme systém pozitivní a hospodárné motivace vlastníků pro potřebnou přeměnu lesů – změnu druhové skladby a struktury, přirozenou obnovu, adaptaci na klimatickou změnu a zvyšování biodiverzity. Připravíme formu podpory nestátním vlastníkům lesů s ohledem na způsob hospodaření a následné péče podporující mimoprodukční vlastnosti lesa.

Podpora vlastníků lesa je v současné situaci nezbytná. Řada vlastníků lesa by bez podpory Ministerstva zemědělství a dotačních titulů nemohla existovat. Je důležité podporovat a motivovat lesníky k potřebné přeměně lesů, avšak stále s důrazem na zachování konkurence schopnosti lesního hospodaření. Měla by být zachována finanční podpora všem vlastníkům lesa, tudíž žádný druh vlastnictví by neměl být upřednostňován před druhým.

• Podpoříme obnovu lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích. Prosazujeme cílené, nikoli plošné kácení, následnou péči a kompenzaci ztrát. Pomůžeme odpovědným soukromým vlastníkům, ve státních lesích zásadně upřednostníme v rámci jejich hospodaření mimoprodukční funkce lesa.

Souhlasíme s podporou obnovy lesů po všech kalamitách, které byly, jsou a budou. Pokud je to možné přirozenou obnovou, tak tím lépe, pokud ne, tak obnovou umělou. Použití termínů cílené a plošné kácení považujeme za velmi nešťastné a zavádějící. Každá dřevina a každý hospodářský soubor má své stanovištní a přírodní nároky. K tomu mají jednotlivé druhy dřevin své genetické vybavení od přírody jim dané, a to musí každý vlastník a lesní hospodář respektovat a je to jeho rozhodnutí, na základě jeho vědomostí a odpovědnosti, jaké prvky provádění obnovy zvolí.

• Prosadíme změny vyhlášek (zejména o lesním hospodářském plánování), které zjednoduší realizaci nepasečných způsobů hospodaření v lesích a podpoří další důležitá opatření.

Z našeho pohledu je nutné, aby došlo novelám a v některých částech i změnám nejen vyhlášek souvisejících s hospodařením v lesích a hospodářským plánováním, ale i ke změnám lesního zákona a zákona o myslivosti. Těmito změnami hlavně usnadnit vlastníkům správu jejich lesních majetků a snížit velkou administrativní zátěž.

• Změníme přístup k lesnické politice a stanovíme její dlouhodobé cíle. Preferujeme návrat k Národnímu lesnickému programu II.

Pozitivně vnímáme záměr navrátit se k Národnímu lesnickému programu II. Nicméně je také potřeba připomenout, že u všech klíčových akcí, kterých bylo 17, nikdy nedošlo ke shodě. Jejich závěry jsou vždy předloženy v alternativních návrzích. Nevíme tedy, jestli se vláda přikloní k návratům v alternativě MZe nebo v alternativě MŽP. Stanovení dlouhodobých cílů a stanovení strategie je velice důležité a nezbytné. Důležité je, aby se ČR daleko efektivněji a důrazněji zapojila do strategie lesnické politiky i na mezinárodní úrovni. ČR musí důrazněji prosazovat svoje priority, názory a způsoby hospodaření v rámci jednání a schvalování legislativy EU, tak aby nedocházelo k nařízením, která jsou v rozporu s trvale udržitelným hospodařením v lesích ČR a která jsou v rozporu se strategickými cíli ČR v lesnickém a dřevařském sektoru.

• Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.

S tímto bodem naprosto nesouhlasíme. Desítky let upozorňují lesníci a vědci na fakt, že u nás pralesy a původní lesy neexistují. Oblast Soutoku i Křivoklátska je kulturní krajinou ovlivňované člověkem po několik staletí. Celé křivoklátské lesy jsou již cca 300 let lesnicky obhospodařovány jako lesy hospodářské. Výsledkem práce mnoha generací lesníků je zde bohatá druhová skladba lesních porostů s více než 80 druhy dřevin, prostorově i věkově diferencovaná s bohatým bylinným patrem a na to navazujícími společenstvy živočichů. Ochrana křivoklátské přírody je zde už 43 let dostatečně zajišťována statutem CHKO s řadou přírodních a národních přírodních rezervací, biosférickou rezervací UNESCO, rozlehlou ptačí oblastí i četnými lokalitami s ochranou NATURA 2000. Statut CHKO nevylučuje citlivé hospodářské využívání území a místní občané i organizace ochotně s orgány ochrany přírody spolupracují. V neposlední řadě se všichni vlastníci lesů a místní občané zavázali dobrovolně zvolit vyšší stupeň ochrany přírody založením Lesnického parku. Lesní hospodaření na Křivoklátsku plní všechny tři základní pilíře – ekonomický, ekologický, sociální. Vyhlášení národních parků by pro tyto fenomény neznamenalo vyšší stupeň ochrany. Na rozdíl od stávajícího hospodaření je strategií národních parků naopak upuštění od hospodaření, které by nepochybně vedlo ke změnám v dochovaném stavu tak, jak jej známe v současnosti. Křivoklátsko je z hlediska sociálního velice citlivý venkovský prostor a každé tlumení hospodářské činnosti se promítá do života místních lidí. Dosavadní statut CHKO umožňuje také obrovský rekreační potenciál pro lidi z aglomerací jako je Praha, Kladno, Beroun a dalších – velkoplošně bezzásahový a tím i plošně nepřístupný NP tuto funkci výrazně potlačí. Založení NP, který bude ročně spotřebovávat nemalé finanční prostředky ze státního rozpočtu, byť nám to bude v tomto programovacím období asi částečně saturováno z grantů a fondů EU. Otázkou je, zda nám vydrží tato podpora po další tři století? Odměnou za dobré lesnické hospodaření v této oblasti je pro lesníky odebrání správy lesů a vyhlášení NP Křivoklát, jenž negativně zasáhne do osudů tisíců lidí daného regionu. Z hlediska praktického naplňování programového prohlášení vlády by bylo tedy nejvýše vhodné a účelné zahrnout do tvorby odborných podkladů pro rozhodování o dalším směřování lesního hospodaření odborníky a lesníky ze všech relevantních odvětví lesnicko-dřevařského sektoru.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist